Page 7

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

7

Unieke kunststof kringloop HEERENVEEN - Samen actief meedoen aan een circulaire economie, de kunststof kringloop sluiten en 20.000 ton CO2 besparen? In Friesland gaat het gebeuren. Met de bouw door de Morssinkhof Rymoplast Groep van een nieuwe hypermoderne fabriek voor kunststofrecycling wordt op Ecopark De Wierde in Heerenveen een unieke stap gezet om kunststof duurzaam te verwerken. Het door Omrin ingezamelde en gesorteerde kunststof uit huishoudelijk afval wordt in deze recyclingfabriek direct verwerkt tot hoogwaardige secundaire grondstof. De fabriek gaat naar verwachting begin 2019 in operatie en kan tot 20.000 ton CO2 besparen. Ambitie en actie

landen verwerken. De investering vorig jaar

Algemeen directeur John Vernooij van Omrin

van IKEA Group (Ingka Holding B.V. en haar

vindt de komst van de fabriek een belangrijke

dochterbedrijven) in Morssinkhof Rymoplast

stap voorwaarts in de circulaire economie:

Groep ondersteunt de bouw van de nieuwe

“We kunnen straks in Heerenveen het grijze

recyclingfabriek. Uitbreiden van het aanbod

afval van de burgers volledig scheiden, sor-

hoogwaardige secundaire kunststoffen on-

teren en ‘wassen’ zodat Ikea er weer nieuwe

derstreept de toewijding van IKEA Group aan

producten van kan maken. Omdat steeds

de circulaire economie.

meer producten in plastic verpakt worden,

val van 3 miljoen huishoudens in Nederland.

aanvangen. Een volledig operationele fabriek

zijn nieuwe recyclingmogelijkheden noodza-

“De nieuwe recyclingfabriek is een bijzonder

kan tot 20.000 ton aan CO2 besparen per jaar.

kelijk.”

voorbeeld van samenwerking in de productieketen en een gedeelde inspanning voor

Over Morssinkhof Rymoplast

Hoogwaardige secundaire grondstof

een circulaire economie. Dat Morssinkhof

Morssinkhof Rymoplast heeft meer dan 50

De recyclingfabriek zal worden gerealiseerd

Rymoplast, gesteund door IKEA Group, inves-

jaar ervaring in kunststofrecycling en is een lei-

op Ecopark De Wierde in Heerenveen, naast

teert in een nieuwe recyclingfabriek naast de

dende partij in Europa. Met behulp van inno-

de kunststofsorteerinstallatie in aanbouw

sorteerinstallatie momenteel in aanbouw van

vatieve technologie verwerkt het bedrijf kunst-

van Omrin, HVC en Midwaste. Morssinkhof

Omrin, HVC en Midwaste, is een unieke opzet

stofafval van consumenten en de industrie tot

Rymoplast zal het gesorteerde kunststof van

van ‘closing the loop’.” aldus Eric Morssinkhof.

bruikbare hernieuwde grondstoffen. Over de

de sorteerinstallatie verwerken tot een hoog-

‘Closing the loop’

De hypermoderne fabriek heeft een capaciteit

jaren is de verwerkingscapaciteit uitgegroeid

waardige secundaire grondstof. In aanvul-

Morssinkhof Rymoplast en de kunststofsor-

om PP en HDPE kunststoffen uit consumenten-

tot 250.000 ton in 2017. De ontwikkeling van

ling op het kunststofverpakkingsafval van de

teerinstallatie in Heerenveen hebben een

afval te verwerken in secundaire grondstoffen

de recycling-industrie is een belangrijke kracht

sorteerinstallatie zal de fabriek gelijksoortige

langdurige samenwerking afgesloten voor de

voor hoogwaardige toepassingen. De bouw

achter de beweging naar de circulaire econo-

afvalstromen uit Nederland en aangrenzende

verwerking van het betreffende kunststofaf-

van de fabriek zal naar verwachting spoedig

mie, een systeem waar afval is verbannen.

Romahaus

Bouwen met kunststof

Gedichtenavond met muziek HEERENVEEN - Op maandagavond 29 ja-

REGIO - Het begrip “Duurzaam bouwen en

tie ontstaat die jarenlang mee gaat. Kunststof

nuari krijgen poëzieliefhebbers de kans

wonen” dringt steeds sterker door in de

kozijnen met HR++ glas en een geïsoleerd dak

één of meer gedichten voor te dragen in

Nederlandse tuinen. Dit zorgt ervoor dat

maken het pakket compleet.

de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Dit mogen

kunststof tuinhuizen vandaag de dag dikwijls worden verkozen boven houten blokhutten.

Talloze mogelijkheden

gedichten van eigen hand zijn, maar ook

Maar ook voor garages en bijvoorbeeld aan-

Romahaus heeft zich toegelegd op het ontwik-

kan poëtisch werk van een ander worden

bouwen en werkruimtes aan huis, is kunst-

kelen en produceren van kunststof tuinhuizen.

voorgelezen.

stof dikwijls een zeer economische keuze in

De mogelijkheden zijn legio: tuinhuizen met

vergelijking tot een gemetselde variant.

veranda, bergingen met afwijkende hoeken tot

Feandichter Edwin de Groot en schrijver Karst

aanbouwen, tuinkamers, garages, praktijkruim-

Berkenbosch verlenen hun medewerking

De kunststof wandprofielen hebben de afge-

tes en vakantiehuisjes. Kan het in hout, dan kan

aan deze gedichtenavond. Kunstencentrum

lopen decennia een flinke ontwikkeling door-

het ook in kunststof!

Ateliers Majeur verzorgt de muzikale omlijsting. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toe-

gemaakt. Waar vroeger kunststof profielen er als ‘plastic’ uitzagen, worden tegenwoordig de

U kunt bij Romahaus terecht voor complete

gang is gratis. Belangstellenden zijn uiteraard

fraaiste profielen gemaakt in diverse decors en

bouwpakketten maar ook voor profielen waar-

van harte welkom.

met houtnerf structuur. De wandprofielen van

mee u zelf in een handomdraai de mooiste

Romahaus hebben een dikte van 58 mm en

huisjes kunt maken. Ook voor robuuste kunststof

Ieder die dat wil kan een bijdrage leveren

daarmee zijn het serieuze bouwstenen die ook

schuttingen bieden de kunststof profielen van

aan de gedichtenavond. Deze vindt plaats in

nog eens een isolerende werking hebben. Deze

Romahaus een mooie oplossing. De kunststof

het kader van de landelijke Poëzieweek (25

wandenprofielen worden bevestigd op houten

schuttingen zijn leverbaar vanaf 130 euro per

tot en met 31 januari), die dit jaar als thema

of stalen staanders zodat een sterke construc-

lopende meter, exclusief montage.

‘Theater’ heeft. Deelnemers aan de gedichtenavond zijn niet verplicht zich aan dit the-

Edwin de Groot

ma te houden. vier blokjes van vier minuten af met toeganMedewerkenden

kelijke, goed in het gehoor liggende muziek.

Feandichter Edwin de Groot brengt binnenkort een nieuwe Nederlandstalige dichtbun-

Aanmelden om voor te dragen kan in de

del uit. Schrijver Karst Berkenbosch uit Olde-

bibliotheek, telefonisch (0513-626675) en

berkoop draagt voor uit eigen en andermans

door een mailtje naar de bibliotheek (heer-

werk. Daarnaast lezen cursisten die op 17

enveen@bibliothekenmarenfean.nl) te sturen.

januari de poëzieworkshop van Friesland

Vermeld hierbij naam, telefoonnummer, e-

Schrijft in de bibliotheek hebben gevolgd

mailadres, leeftijd en de auteur(s) en titel(s)

hun gedichten voor. Docent(en) en leerlingen

van het ten gehore te brengen dichtwerk. De

van Ateliers Majeur wisselen de gedichten in

bibliotheek neemt vervolgens contact op.

Profile for Zicht Op Media

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018