Page 5

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

Stellingwerf College voor kansrijk onderwijs! Het Stellingwerf College in Oosterwolde biedt kansrijk onderwijs. Met kansrijk bedoelen we kwaliteit met oog voor talent. In de afgelopen jaren is het Stellingwerf College doorgegroeid tot een middelgrote scholengemeenschap met een aantrekkelijk onderwijsaanbod. Wij streven net als alle scholen naar goede resultaten. Wij willen met nadruk de school zijn die de voorwaarde van goede resultaten verbindt met kansen en mogelijkheden voor leerlingen. Hierbij grijpen we graag de gelegenheid aan om veelzijdigheid van onze school met enkele voorbeelden toe te lichten. Kansen en mogelijkheden

goede cijfers halen en hebben bewezen dat

den we de brugklassers zo veel mogelijk in

Kansen en mogelijkheden worden bij ons ver-

ze in een hoger tempo beter uit de verf komen.

een gebouwdeel onder toezicht van de brug-

taald in een gevarieerd vakkenaanbod en het

Zij kunnen na vijf jaar hun vwo examen doen.

klascoördinator.

wijsniveaus op één locatie bij elkaar maakt het

School en samenleving

Goede opvang

mogelijk dat leerlingen soepel kunnen door-

Wij vinden dat onze school midden in de sa-

Voor de kersverse brugklassers is een goede

stromen. Leerlingen zijn heel verschillend, we

menleving moet staan. Dat blijkt bijvoorbeeld

opvang van belang, want voor de meeste

doen ons best daar zo goed mogelijk rekening

uit de maatschappelijke stages. Als school vin-

leerlingen is het een spannende stap naar het

mee te houden. Bij binnenkomst in de brug-

den we het belangrijk dat leerlingen door mid-

voortgezet onderwijs. Daarom organiseren

klas kunnen leerlingen via één van de meng-

del van vrijwilligerswerk al vroeg ervaringen in

wij een eerste kennismaking voor de zomer-

klassen doorgroeien naar hun eigen niveau.

de maatschappij opdoen.

vakantie. Tijdens de introductiedagen in de

Leerlingen met een vwo- of basisniveau kun-

In het derde en vierde leerjaar verzorgen me-

eerste schoolweek leren de leerlingen elkaar

nen direct in de juiste leerroute plaatsnemen.

dewerkers van de school reanimatielessen.

kennen en wordt teamvorming gestimuleerd.

Voor leerlingen die meer moeite hebben met

Geïnspireerd door de Hartstichting willen we

Leerlingen voelen zich hierdoor sneller thuis.

leren, bieden we onderwijs op maat.

onze leerlingen opleiden om het verschil te

De belangrijkste persoon voor de leerlingen is

kunnen maken als elke minuut telt.

de mentor voor positieve aandacht en bege-

bieden van keuzemogelijkheden. Alle onder-

• Media Vormgeving en ICT

leiding.

Met MVI biedt de school aan de kaderleerlin-

Het enthousiasme waarmee leerlingen mee-

gen een unieke sectorkeuze. Deze opleiding

werken aan deze en andere activiteiten, sterkt

Respectvolle omgang met elkaar en een po-

richt zich op grafische technieken, ontwerpen

ons in de visie dat hier kansen liggen voor het

sitieve sfeer in een school waar je je welkom

van drukwerk en reclame-uitingen, ICT, foto-

bevorderen van actief burgerschap en sociale

voelt, leveren een belangrijke bijdrage aan ie-

grafie, beeld, geluid en theatertechnieken.

integratie bij onze leerlingen.

ders veiligheidsgevoel. Daarom stimuleren we een positieve, plezierige leeromgeving vanuit

• Technasium

Prettige en veilige sfeer

Met het Technasium willen we leerlingen van

Iedereen moeten met plezier naar school kun-

havo en vwo kennis laten maken met de we-

nen gaan en ouders moeten met een gerust

Een gevarieerd aanbod van schoolactiviteiten

reld van wetenschap en techniek. Via onder-

hart de verantwoordelijkheid en de zorg voor

is medebepalend voor een goede schoolsfeer.

zoek wordt het probleemoplossend vermogen

hun kind aan de school kunnen toevertrou-

Leerlingen nemen deel aan keuzeworkshops,

geprikkeld. Leerlingen werken tijdens het vak

wen. Dat vinden we een kerntaak naast het

die na de lessen worden aangeboden. Gedu-

onderzoeken en ontwerpen (O&O) samen aan

geven van onderwijs.

rende het jaar zijn er vele activiteiten: sport-

Positive Behaviour Support.

toernooien, de muziekavond, musical en de

opdrachten uit het bedrijfsleven. Daarom zijn er door ons praktische voorwaar-

kerst- en examenactiviteit. Want een fijne

• Verrijkt en versneld Vwo

den voor veiligheid vastgelegd. Zo wordt in de

schooltijd is meer dan leren alleen!

Verrijkt vwo is een eigen, uitdagende leerroute

onderbouw gewerkt met een rooster zonder

voor getalenteerde leerlingen. Omdat leerlin-

tussenuren en is er dagelijkse controle op aan-

Wilt u nader kennismaken met de

gen in een hoger leertempo aan compactere

wezigheid.

school en het kansrijke onderwijsaanbod dan bent u van harte welkom tij-

leerstof werken, is er ruimte voor extra vakken: versterkt Engels, filosofie, drama en science.

Het is behoorlijk wennen op een grote school.

dens onze open dag op 6 februari 2018

Versneld vwo is bestemd voor leerlingen die

Om de overgang niet te groot te maken, hou-

van 15.00 u. tot 21.00 u.

www.stellingwerfcollege.nl

Stellingwerfcollege Quadoelenweg 29 Oosterwolde Telefoon: 0516-568500

5

Profile for Zicht Op Media

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018