Page 19

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

19

Een Friese Romeo en Julia in de kassen van Sexbierum

Lost in the Greenhouse PROVINCIE – Voor de meeste lezers van Rondom ligt Sexbierum niet naast de deur. Toch is het beslist de moeite waard de voorstelling Lost in de greenhouse in de agenda te zetten. En ach, afstand maakt in het jaar van LF2018 eigenlijk niet veel uit. Van 13 april t/m 20 mei 2018 speelt de

Er wordt gewerkt, er wordt gefeest, er wordt

unieke muziektheatervoorstelling Lost in the

gedronken, er wordt geroddeld en geflirt.

greenhouse in de kassen van Sexbierum. De voorstelling maakt onderdeel uit van het

Dan ligt er plotseling een lijk. Langzaam teke-

hoofdprogramma

Leeuwarden-Fryslân

nen zich de contouren af van een tragische

2018 en wordt gebracht door muziekthe-

liefdesgeschiedenis. De jonge pool Wojtek

atergezelschap Orkater in coproductie met

wordt gevolgd vanaf het moment dat zijn

Schouwburg De Lawei en in samenwerking

moeder hem laat zien dat hij in Polen geen

met Theater De Koornbeurs.

toekomst heeft, tot aan zijn dramatische einde

van

in Friesland. Eén plukseizoen lang. Hij wordt In een speciaal gekweekt decor van tomaten-

hartstochtelijk verliefd op de Friese Klaske. Is

planten wordt in het grootste kassencomplex

de breekbare mienskip bestand tegen gevoe-

van Friesland het tragische liefdesverhaal ver-

lens van heimwee, verlies, wrijving en verlan-

teld van de Friese Klaske en de Poolse arbeider

gen?

Wojtek. De cast bestaat onder meer uit Maartje van de Wetering, Leopold Witte, Poolse ac-

Tijdens het openingsweekend van Leeuwar-

teurs en talloze amateurspelers en muzikan-

den-Fryslân 2018 is op zaterdag 27 januari

ten uit Friese toneel- en muziekverenigingen.

een speciale preview te zien van Lost in the

De van oorsprong Friese theatermakers Titus

Greenhouse in de binnenstad van Leeuwar-

Tiel Groenestege en Geert Lageveen tekenen

den met o.a. Maartje van de Wetering.

voor tekst en regie. Première: 19 april 2018 Een tragische liefdesgeschiedenis op locatie

Speelperiode: 13 april t/m 20 mei 2018

Lost in the Greenhouse vertelt het verhaal van

Tickets: lostinthegreenhouse.com

de Friese en Poolse arbeiders die in de kassen

Nederlands Toneel en Ernstige Delicten), ac-

Titus Tiel Groenestege, regie Titus Tiel Groe-

bij Sexbierum werken. Ze plukken er samen

De belangrijkste rollen worden bezet door

teur/muzikant Erik van der Horst (o.a. Orkater,

nestege, compositie Radek Fedyk, Erik van der

tomaten, paprika’s en komkommers. Ze vor-

Maartje van de Wetering (o.a. winnares

Theatergroep MAX en Smeris) en drie Poolse

Horst, spel Leopold Witte, Redbad Klijnstra,

men een gemeenschap, een mienskip, in een

Maestro 2017, Noord Nederlands Toneel en

acteurs Redbad Klijnstra, Peter Jakubow en

Erik van der Horst, Maartje van de Wetering,

kunstmatig stukje Nederland. De jonge Polen

Flikken Rotterdam), Leopold Witte (o.a. Gooi-

Angelika Kurowska. De vele figurantenrollen

Geert Lageveen en vele anderen. Kaarten

hebben huis en haard verlaten. De Friezen zijn

sche Vrouwen, Dokter Deen, De Verleiders en

worden vertolkt door amateurspelers en mu-

via: www.lawei.nl, www.lostinthegreenhouse.

thuis, maar zien hun leefomgeving veranderen.

Orkater), Geert Lageveen (o.a. Orkater, Noord

zikanten uit Friesland. Tekst Geert Lageveen,

com, www.2018.nl.

www.lawei.nl

www.lostinthegreenhouse.com

www.2018.nl

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht PROVINCIE - Friezen met een goed idee om

een ‘eigen’ plek in het dorp. Hier kunnen ze

de leefbaarheid in hun dorp of stad te ver-

elkaar ontmoeten en moderne sporten beoe-

beteren, kunnen tot en met 9 februari 2018

fenen. Denk hierbij aan inline-skaten, skeeleren

subsidie aanvragen uit het Iepen Miens-

en skateboarden. Vanuit het Iepen Mienskip-

kipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt

fûns krijgt de stichting € 35.000,-. Gedeputeer-

provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip

de Michiel Schrier reikte de cheque maandag

uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim

15 januari uit. Dit vond plaats tijdens een inline-

€ 1,3 miljoen beschikbaar.

skate hockey- en basketbal clinic voor eersteklassers van OSG Sevenwolden in Grou.

Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die

Wij willen hét voorbeeld zijn! PROVINCIE - In Den Haag hebben Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân LF2018, de pro-

eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang.

Subsidie aanvragen

Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op

Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 9 fe-

het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur,

bruari 2018 (17:00 uur) een subsidieaanvraag

voorzieningen, zorg, sport en recreatie.

indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het op-

vincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden het Pleit fan Fryslân overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Het document onderstreept het belang van kunst en cultuur aan de

Play Skate Court Grou

stellen van een projectplan en de subsidieaan-

hand van elf punten. ,,Het pleit van Leeuwarden - Friesland 2018 onderschrijft dat cultuur

Een mooi voorbeeld is het project Play Skate

vraag. Meer informatie over het Iepen Miens-

de motor van vernieuwing is”, zegt Tjeerd van Bekkum, CEO van LF2018, die het document

Court Grou. Met de komst van deze multifunc-

kipsfûns en het aanvragen van subsidie is te

overhandigde. Hierbij waren ook commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, gedepu-

tionele speel- en sportfaciliteit krijgt de jeugd

vinden op www.streekwurk.frl/IMF.

teerde Sietske Poepjes, burgemeester Ferd Crone en wethouder Sjoerd Feitsma. De Friese hoofdstad en provincie zijn Culturele

Ook ‘Den Haag en Brussel’ hebben er baat bij

Hoofstad van Europa 2018 namens Nederland.

antwoord te vinden op de vraag hoe burgerbe-

Ze dient daarom ook als ‘best practice’, als

trokkenheid kan meehelpen maatschappelijke

voorbeeld van hoe de Friese aanpak resulteert

processen vorm te geven. Burgemeester Ferd

in een hoogwaardig artistiek en betekenisvol

Crone van Leeuwarden stelt dat het Culturele-

programma: ,,Door zo veel van onderop te or-

Hoofdstadjaar een ,,beginpunt” is. ,,We willen

ganiseren, met betrokkenheid van ontzettend

blijvende effecten overhouden van dit feestjaar.

veel mensen, laten we zien dat er veel bereikt

Wij willen Fryslân optillen, in Nederland en in

kan worden”, zegt de heer Brok, CdK in Fryslân.

Europa.”

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018