Page 18

18

Jaargang 14 - nummer 163 - januari 2018

Het Grote Grutto Theater LEEUWARDEN - Tijdens het Culturele Hoofdstadjaar is er veel in Leeuwarden en omgeving te doen. Eén van de eerste activiteiten is Het Grote Grutto Theater in het Natuurmuseum Fryslân. Een bijzonder project over onze nationale vogel de grutto in samenwerking met Kening fan ‘e Greide en onder regie van theatermaker Theun Mosk. Nog niet eerder werden installatie, tentoonstelling en theater gecombineerd tot één grote beleving. Het Grote Grutto Theater is te zien tot en met 2 september 2018 en maakt deel uit van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het Grote Grutto Theater is een theatrale

Inhoud, beleving en ervaring

beleving die je veertig minuten lang mee-

Net als in een voorstelling is er een duide-

neemt in de wereld van de grutto. Je kruipt

lijke tijdlijn in Het Grote Grutto Theater met

in zijn huid en ziet de wereld door zijn ogen.

een begin, een einde en een theatrale op-

Aan de hand van de seizoenen maak je één

bouw. Eenmaal in de ruimte is er echter de

jaar uit een gruttoleven mee. Het atrium van

vrijheid om zelf je volgorde te kiezen en te

het Natuurmuseum is daarvoor onherken-

bepalen hoelang je bij een installatie blijft

baar veranderd in een groot houten nest. In

kijken. Maar er wordt ook een verhaal ver-

dit nest zijn een tiental kleine ruimtes waar

teld, een verhaal over biodiversiteit en over

bezoekers verschillende ervaringen kunnen

de positie van de weidevogels, in het bijzon-

opdoen. De zintuigen worden daarbij op

der de grutto. Het is een speelse mix van

scherp gezet.

inhoud, beleving en ervaring. concept ontwikkeld, waarbij Nijhoff voor de

van het weide- en cultuurlandschap en al

De regie is gedaan door Theun Mosk. Mosk

visuele laag zorgde. Speciaal voor Het Grote

het leven en werk daarin en omheen, dus

maakt installaties, maar vooral ontwerpen

Grutto Theater heeft schrijver Simon van de

ook voor onze weidevogels. Het is een club

voor theater, opera, dans en tentoonstellin-

Geest (bekend van het kinderboek Spin-

van betrokken en enthousiaste doeners die

gen. Zijn werk is veelal op het Oerol festival

der) teksten geschreven. Componist Sytze

samen kiezen voor een nieuwe, multidis-

te zien en hij werkt voor gezelschappen als

Pruiksma zorgde voor een landschap aan

ciplinaire aanpak om de toekomst van het

het Nederlands Dans Theater, Theater Rot-

geluiden.

weidelandschap aan de kaak én veilig te

terdam en De Nationale Opera. Mosk werkt

stellen. Voor meer informatie: www.king-

veel samen met Boukje Schweigman, Mar-

Samenwerking

cus Azzini, Robert Wilson, Jetse Batelaan

Het Grote Grutto Theater is een samenwer-

en Paul Koek. Voor deze installatie heeft

king met Kening fan ‘e Greide. Dit burgeri-

Het Grote Grutto Theater is te zien tot en

hij samen met vormgever Johan Nijhoff het

nitiatief vraagt aandacht voor de toekomst

met 2 september 2018.

ofthemeadows.eu.

www.kingofthemeadows.eu

Fries dichttalent gezocht PROVINCIE - Ben jij goed in dichten? En kan

mei voor jou en voor anderen in onze samen-

jij een mooi gedicht schrijven over het the-

leving? Hoe geef je woorden aan de verschrik-

ma 'herdenken'? In 2018 vindt de jaarlijkse

kingen van oorlog? Waaraan denk je als je

poëziewedstrijd Dichter bij 4 mei plaats in

twee minuten stil bent?

de provincie Fryslân, het jaarthema staat in het teken van ‘verzet’. De winnaar van deze

Gedicht inzenden

wedstrijd draagt op 4 mei zijn of haar ge-

Wil jij komend jaar jouw gedicht voordragen

dicht voor tijdens de Nationale Herdenking

op de Dam? Stuur je gedicht vóór 5 februari

op de Dam in Amsterdam.

2018 op naar dichterbij4mei@4en5mei.nl. Een deskundige jury leest en beoordeelt de gedich-

Dichter bij 4 mei is een jaarlijkse poëziewed-

ten. Belangrijke criteria hierbij zijn:

strijd voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar

• Het gedicht heeft raakvlakken met het

rond het thema ‘herdenken’. Wat betekent 4

jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (verzet);

Hans Wilschut fotografeert de Friese steden LEEUWARDEN - Vanaf 27 januari zijn dertien nieuwe werken van Hans Wilschut (1966) te

•H  et gedicht is maximaal 25 regels lang;

zien in het Fries Museum in Leeuwarden. In opdracht van het museum maakte de land-

•H  et gedicht heeft passend taalgebruik;

schapsfotograaf foto’s van de Friese elf steden en Drachten en Heerenveen. Wilschut liet

• Het gedicht is geschikt om voor te dragen

zich hierbij inspireren door oude schetsen, prenten en tekeningen uit de collectie van het

voor een groot publiek.

Fries Museum. Deze zijn samen met de foto’s te zien in De Elf Steden.

Winnaars

In de 17de en vooral in de 18de eeuw liepen

omdat hij vanuit dat standpunt vooral let op

Op 17 maart vindt de finale van Dichter bij 4 mei

tekenaars door Friesland om het aanzicht van

plekken van transformatie. Naast de traditione-

plaats. De winnaar draagt zijn of haar gedicht

steden, dorpen, straten en belangrijke gebou-

le elf steden, portretteert hij ook Drachten en

voor op de Dam. Drie andere finalisten dragen

wen op papier te zetten. Tot de komst van de

Heerenveen, plaatsen die eigenlijk geen dorp

hun gedichten voor tijdens herdenkingen in

fotografie werd het stedelijk landschap op deze

meer genoemd kunnen worden.

de voormalige kampen Westerbork, Vught en

manier vastgelegd. Deze schetsen, prenten en

Amersfoort. Overige finalisten worden vaak uit-

tekeningen geven een beeld van hoe de ste-

Stedelijk gebied

genodigd bij lokale herdenkingen.

den in de loop der tijd groeiden.

Hans Wilschut fotografeert urbane stillevens, hij

De poëziewedstrijd bestaat al sinds 1998. Elk

Met de opdracht van het Fries Museum aan fo-

en legt dit vanuit een onverwachte hoek vast.

jaar vindt de wedstrijd in een andere provin-

tograaf Hans Wilschut om de steden van Fries-

De fotograaf heeft verschillende solotentoon-

cie plaats; de provincie waarin dat jaar de Na-

land te portretteren, wordt deze traditie in ere

stellingen in het binnen- en buitenland gehad,

tionale Viering Bevrijding begint. In 2018 is dit

hersteld. Wilschut toont een hedendaagse blik

waaronder in het Fried Contemporary in Preto-

Friesland. Ieder jaar staat een speciaal thema

op de dertien Friese steden van nu. En hij biedt

ria, Constant Capital Gallery in Lagos, museum

centraal, in 2018 is dit ‘verzet’.

een bijzonder perspectief. Letterlijk, omdat hij

Boijmans van Beuningen en Historisch muse-

veel vanuit de hoogte fotografeert. Figuurlijk,

um in Rotterdam.

reist als een onderzoeker door het landschap

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018  

RondOm De Stellingwerven - 163-01 januari 2018