Page 1

CzsÁåAiÀÄ-1 ¸ÀA¸ÉÜ, PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(i)] ¸ÀA¸ÉÜ, PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ:PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

«¼Á¸À

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ

1.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002

¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ C©üªÀÈ¢Þ

gÁdåzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹ C£ÀÄμÁ×£ÀUÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ.


CzsÁåAiÀÄ-2 C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(ii)] F PɼÀV£ÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄzÉÝ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀªÀÄÆ¢¹:PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

1.

©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

2.

Dgï.J£ï.¸ÀIJî

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

3.

PÀļÀîAiÀÄå

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

4. 5.

£ÁUÉÃAzÀæ PÉÆÃqÀAiÀÄå

¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ zÀ¯Á¬ÄvÀgÀÄ

ºÀAaPÉAiÀiÁVgÀĪÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ

C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀuÉ

¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¢üPÁgÀzÀ J¯Áè zÉÊ£ÀA¢£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CzsÀåPÀëgÀ ¤zÉðñÀ£ÀPÉƼÀ¥ÀlÖPÁAiÀÄð UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ zÉÊ£ÀA¢£À DqÀ½vÁvÁäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ, ªÀiÁgÁl ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀ E¤ßvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀUÀlÄ Rjâ, «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ»¸À§ºÀÄzÁzÀ E¤ßvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ. PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj PÀvÀðªÀåPÉÌ ¤AiÉÆÃf¹zÉ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ


CzsÁåAiÀÄ-3 wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(iii)] ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

ZÀlĪÀnPÉ

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

J¯Áè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

J¯Áè ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

wêÀiÁð£À PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw

CAwªÀÄ wêÀiÁð£À PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ


CzsÁåAiÀÄ-4 PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ gÀƦ¹gÀĪÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(iv)] ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ/vÀ£Àß PÀvÀðªÀåUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è/¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ºÁQPÉÆAqÀ ¸ÁÖAqÀgïØUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀæ. ¸ÀA. 1.

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ/¸ÉêÉ

PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ CzÀÄ gÀƦ¹gÀĪÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ

2.

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ 1. PÀ£ÀßqÀ PÀnÖzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¯É 2. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀåªÀiÁ¯É 3. ¥ÁæaãÀ UÀzÀå ¸Á»vÀåªÀiÁ¯É 4. ¨ÉæöÊ¯ï °¦ ºÁUÀÆ DrAiÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ

3.

««zsÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ

4.

AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ZÉÆZÀÑ® UËgÀªÀ zsÀ£À ¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ªÉZÀÑ

5. 6.

PÀÈwUÀ½UÉ

7.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄdÆj/ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ

8.

¸ÀAZÁj ¥ÀĸÀÛPÀ ªÁºÀ£À

9.

11.

£Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ, CªÀgÀ D¥ÀÛ±ÁSÉ ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ «±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

12.

PÀZÉÃj ªÉZÀÑ

13.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À¨sÁ ªÉZÀÑ

14.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï

15. 16.

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl vÀAvÁæA±À C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÀUÀlÄ Rjâ

17.

qÁPÀÄåªÉÄAlj ¤ªÀiÁðt

10.

PÁ® «Äw

¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ°è G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ zÁR¯É/£ÁUÀjÃPÀ ¸À£ÀßzÀÄÝ, ¸ÉêÁ CzsÁåAiÀÄ EvÁå¢

¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÁÜ¬Ä ¸À«ÄwAiÀÄ ¤zÉðñÀ£ÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ vÀdÕ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CAUÀgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄμÁ×£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.

--//---//---//--

--//---//---//--

--//---//--

--//---//--

--//---//---//--

--//---//---//--

--//--

--//--

--//---//---//---//---//--

--//---//---//---//---//--

--//---//--

--//---//--


CzsÁåAiÀÄ-5 ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, «¤ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, PÉʦrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(v)& vi] CzÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ GzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß, «¤ªÀÄAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, PÉʦrUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ.

--------------------------------------------------------1.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CAUÀgÀZÀ£É.

2.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæZÀ°vÀ ««zsÀ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ.


CzsÁåAiÀÄ-6 ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ zÁ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(a)vi] CzÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ CzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀÄ.


[¥ÀæPÀgÀt 4(1)(a)vi] zÁR¯ÉUÀ¼À ¸ÀÆa¥ÀnÖ PÀæ. ¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

PÀqÀvÀ «ªÀgÀ

¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ

ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ

15.3.2009

17.6.2005

2011-2005

2.6.2006

204.2005

1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2005

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2005

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¹§âA¢/2005

²æà ¹zÀÞgÁdÄ (¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ) ªÉÊAiÀÄPÀÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà ©.J¸ï. ªÀAPÀmÁZÀ®¥Àw ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà PÉÆÃqÀAiÀÄå, zÀ¯ÁAiÀÄvï ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/85/¹.²./2005-06

¹zÁÞAvÀ ²SÁªÀÄt PÀÈw

8.3.2007

2.8.2012 ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ 13.4.2007

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/95/ªÀĽUÉ/2005

ªÉÄʸÀÆgÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄμÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ

29.9.2005

25.11.2008

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/Kd¤ì/2005

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£À ²ªÀªÉÆUÀÎ

15.6.2005

10.11.2008

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/01/¥ÀÄ.ªÀÄ.PÉÆ/2005

PÉÆïÁgÀzÀ ªÀiÁgÁl ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ

18.5.2005

01.01.2009

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/4/ªÀÄÄzÀæt/2005

C©üªÀiÁ¤ ¥À©èPÉÃμÀ£ïì ®«ÄmÉqï. ªÀÄÄzÀæt ¥ÀĸÀÛPÀ ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ zÉêÀgÁdÄ CgÀ¸ÀÄ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ GvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀ 100PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. «£ÁAiÀÄPÀ D¥sï¸Émï ¦æAlgïì ªÀÄÄzÀæt ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÉAPÀmÉñÀégÀ JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï ªÀÄÄzÀæt ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ

207.2008

8.2.2008

6.8.2008

20.10.2008

24.5.2005

4.3.2008

25.3.2008

31.3.2008

25.3.2008

31.3.2008

31.3.2009

11.7.2012

14. PÀ¥À¥Áæ/01/¥ÀÄ.ªÀÄ.PÉÆÃ/2005 (PÀqÀvÀ-2) UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ, PÉÆïÁgÀ

24.1.2009

11.7.2012

15.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄÃμÀ£ï ªÀĽUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ 16. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/98/PÀȶ/2005 (¨sÁUÀ-1) (¨sÁUÀ- ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¯ÉÃR£À ¥ÀæPÀluÉ 2) (¨sÁUÀ-3) 17. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/116/ªÀÄÄzÀæt/2005 (¨sÁUÀ-1,2,3) C¯ÉªÀiÁj ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

26.11.2008

5.7.2012

7.10.2005

25.2.2010

23.11.2005

10.11.2008

18.

PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßrUÀ PÀ£ÁðlPÀ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt

24.11.2005

10.5.2007

ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ

3.10.2005

31.5.2008

±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸Á®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀĸÀÛPÀ MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

23.2.2006

30.4.2007

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/¸ÀÄ.PÀ.¥ÀæPÀluÉ/ªÀÄÄzÀæt/ 2005-06 ¨sÁUÀ-5 10. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/1/ªÀÄÄzÀæt/2005 ¨sÁUÀ-2 11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/5/ªÀÄÄzÀæt/2005

12. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/3/ªÀÄÄzÀæt/2005 13.

PÀ¥À¥Áæ/39/Keɤì/2005(PÀqÀvÀ-2)

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/95/ªÀĽUÉ/2005 (PÀqÀvÀ-2)

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/114/ªÀÄÄzÀæt/2005

19. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/97/ªÀÄdÆj ¹§âA¢/2005 (¨sÁUÀ-2) 20. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¸Á®/2005-06 1.

PÀ¥À¥Áæ/51/PÀªÀÄäl/2006

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/77/PÀªÀÄäl/2006

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/77/PÀªÀÄäl/2006 (¨sÁUÀ-2)

PÁªÉÃj £ÁåAiÀiÁ¢üPÀgÀt wÃ¥ÀÄð MAzÀÄ aAvÀ£À PÀªÀÄälzÀ §UÉÎ. PÁªÉÃj £ÁåAiÀiÁ¢üÃPÀgÀt wÃ¥ÀÄð MAzÀÄ aAvÀ£É PÀªÀÄälzÀ §UÉÎ.

10.10.2000

22.3.2007

5.3.2007

22.3.2007

25.4.2007

8.6.2007

«¯ÉêÁ j


4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/¹§âA¢/2006

JA.J£ï.»jAiÀÄtÚ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. J£ï. w¥ÉàøÁé«Ä, DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ J.J£ï.ZÀ®ªÁ¢ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ

10.7.2006

10.7.2006

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2006

1.2.2006

1.2.2006

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/D.PÀ.¹§âA¢/2006

21.7.2007

3.10.2008

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/¹§âA¢/2006

PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ dAiÀÄAw GvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV 100 PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û 2005

26.8.2000

15.10.2008

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/ªÀÄÄzÀæt/2005-06

23.1.2006

6.5.2008

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/¥Àæ±À¹Û/2006

8.8.2006

20.8.2007

¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ PÀÈwUÀ¼À ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÁªÀw §UÉÎ. ªÀÄÄzÀæt zÀgÀUÀ¼À ¥ÀjμÀÌgÀuÉ §UÉ.Î

6.9.2007

6.10.2008

18.4.2006

18.4.2007

«.J£ï.PÁUÀ¯ïPÀgï CªÀgÀ fêÀ£À PÀÄjvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ £ÀgÀ¹AºÀªÀqÀªÁn CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

22.2.2007

30.3.2010

15.3.2007

25.1.2010

4.4.2007

26.3.2008

16.9.2006

25.1.2007

28.9.2006

9.5.2010

27.3.2006

7.7.2007

28.3.2007

5.9.2007

19. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/¥ÀÄ.vÉæöÊ./2006 ¨sÁUÀ-3

²æà ¥Àæ¸À£Àß ºÉUÉÆÎÃqÀÄ CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. zÀ¸ÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À 2006 E°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¯ÉÆûAiÀiÁ PÉA¥ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «dAiÀÄ CªÀgÀ PÀÈw Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA PÀÈw ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ.

11.5.2006

17.4.2008

20. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/75/ªÀĽUÉ/2006

ªÀÄAqÀåzÀ°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ.

3.3.2007

13.5.2009

21. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/ªÀĽUÉ/2006

11.8.2006

22.8.2012

22. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/EAzsÀ£À/2006 (¨sÁUÀ-2)

ZÀgÀPÀ ªÀÄ»¼Á ««zsÉÆÃzÉÝñÀ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, ¸ÁUÀgÀ ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£À EAzsÀ£À ªÉZÀÑ zÀgÀ¹Ü

30.5.2006

14.8.2012

23. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¸ÀAZÁªÁ/2006

¸ÀAZÁj ªÁºÀ£À ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À PÀqÀvÀ.

1.6.2006

2.12.2011

24. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/85/ªÀĽUÉ/2006

zÉò læ¸ïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ, ªÀÄAqÀå

27.3.2007

31.3.2012

16.5.2009

3.7.2012

«Äfð CuÁÚgÁAiÀÄgÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt §UÉÎ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ 2007-08

25.6.2007

27.7.2007

11.7.2007

12.10.2007

¸Á»vÀå ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¸ÀAªÁzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À 2006

4.7.2007

12.7.2007

23.8.2007

18.12.2007

10. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/ªÀÄÄzÀæt/2006 11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/zÀgÀ/2006

12. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/71/ªÀÄÄzÀæt/2006-07 13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/ªÀÄÄzÀæt/2006

14. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/89/ªÀÄÄzÀæt/2006 15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/ªÀĽUÉ/2006

16. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/49/ªÀÄÄzÀæt/2006 17. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/86/«.d.AiÉÆÃ/2006 18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/82/ªÀÄÄzÀæt/2006

25. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/75/ªÀĽUÉ/2006 (¨sÁUÀ-2) 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/ªÀÄÄzÀæt/2007

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/¨ÉA.¥ÀÄ/2007

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/PÀªÀÄäl/2007

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/137/¥ÀÄ.¸ÉÆ.§./2007


5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/91/ªÀĽUÉ/2007

PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ (ªÀĺÁgÁμÀÖçzÀ dvï) ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ gÀªÁ£É ªÉZÀÑ §UÉÎ. ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É §UÉÎ.

20.8.2007

16.8.2012

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G.¥ÀÄ.¤Ã./2007-09

6.2.2008

20.12.2008

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/¸À.¤.©.¥Á/2007-08

19.4.2008

10.2.2009

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2007-08

18.5.2007

18.3.2008

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/144/¥ÀæPÀluÉ/2007-08

4.5.2010

21.12.2010

10. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀÄ.ªÉÄÃ/18/2007 (¨sÁUÀ-2) 11. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/143/¥Àæ±À¹Û/2007

UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£À ««zÀ zÀȶ×PÉÆãÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ 2007, zÁªÀtUÉgÉ (¨sÁUÀ-2 CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û 2006

31.1.2008

7.10.2009

3.9.2007

18.12.2007

12. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/AiÀÄÄ.§.¥ÉÆæ./2007

AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀ ¥ÉÆæÃvÀìºÀzsÀ£À 2006

13.3.2007

31.1.2008

13.

gÁeÁ ¦æAlgïì ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ©¯ï ©ÃzÀgï GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

26.6.2007

06.12.2007

18.11.2007

26.2.2008

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/2/¸ÀÄ.¥Àæ/2007

14. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/148/©Ã.G.¥ÀÄ.¤Ã/2007 15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/127/ªÀÄÄzÀæt/2005-07 ¨sÁUÀ-3 ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ PÀÈwUÀ¼À ¥Àj²Ã®PÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É. 16. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¸ÁªÀÄVæ/2007 PÀbÉÃj §¼ÀPÉUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt PÀÄjvÀÄ.

21.8.2007

6.2.2010

16.4.2007

19.4.2008

17. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/161/ªÀÄÄzÀæt/2007

CAZÉ PÁrð£À°è PÀvÉUÀ¼ÀÄ

3.3.2007

11.7.2008

18.

¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ.

15.10.2007

15.3.2008

ºÀA¦ GvÀìªÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¯ÉÆûAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁdªÁzÀ zÀ±Àð£À PÀÈw ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt §UÉÎ. JA.JA.Dgï.ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. 2007 jAzÀ

15.10.2007

1.12.2007

01.3.2008

8.9.2008

30.8.2007

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

23. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/©ÃzÀgï ªÀĽUÉ/2007

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ ©ÃzÀgï ¨sÁUÀ-1

20.9.2007

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

24. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2006 ¸ÀUÀlÄ/2007-08

2006£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ ¨sÁUÀ-1

20.5.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ

25. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÁw: ªÀåQÛ ªÀÄÆ®: 2007-08

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÁwUÁV §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ-2007

2.6.2008

CPÀÌ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀ, ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ E°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀAqÀÄPÉýzÀ PÀxÉUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.

7.9.2007

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw/2007

19. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2007 20. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¯ÉÆÃ.¸À.zÀ/2007 21. PÀ¸À¤/JA.JA.Dgï./2007 22. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/140/ªÀÄ£À«/2007

26. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2007-08 27. 28. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/03/2007-08/¸Á®3 29. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/ªÀÄÄzÀæt/2007

108.2008

4.1.2008

13.2.2008

6.8.2007

14.8.2007

29.5.2007

24.1.2008


30. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀæªÀÄ/2007

23.10.2007

23.10.2007

28.8.2007

6.9.2007

24.5.2007

2.5.2008

6.2.2008

7.2.2008

34. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/146/ªÀĽUÉ/2007

25.9.2007

15.3.2008

35.

8.7.2008

5.5.2008

29.5.2007

6.5.2008

28.8.2007

6.9.2007

26.6.2007

24.7.2007

18.11.2007

18.03.2008

5.12.2007

10.12.2007

16.5.2007

20.7.2007

11.3.2007

7.8.2007

10.4.2007

2.5.2007

31.

PÀ¥À¥Áæ/138/PÀªÀÄäl/2007

32. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/ªÀÄÄzÀæt/2007 33. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸À.¸À.G.¥ÀÄ.«/2007-08

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

6.8.2007gÀ ¸À¨sÉUÉ ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ. ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ°è ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

zÀ¸ÀgÁ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À 2007gÀ°è ªÉÄʸÀÆj£À°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/156/ªÀÄÄzÀæt/2008 «ÄøÁ©£ÀºÀ½î ²ªÀtÚ CªÀgÀ ªÀÄgÀrºÀ½î ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ (fêÀ£À ZÀjvÉæ) PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/ªÀÄÄzÀæt/2007 ªÀ¸ÀÄAzÀgÁ ¨sÀÆ¥Àw CªÀgÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/139/ªÀĽUÉ/2007 UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è UÀAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/ªÀĽUÉ/2007 ¸ÀÈ¶× ¥ÀæPÁ±À£À EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/150/gÁ.¥ÀÄ.ªÉÄÃ.£ÀªÀzɺÀ°/2007 J£ï.©.n. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ £ÀªÀzɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/151/GqÀĦ ¸Á»vÀå GqÀĦ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À 2007 ¸ÀªÉÄäüÀ£À/2007 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¸ÀUÀlÄ/2007 PÉ.n. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀjUÉ 200£Éà ¸À°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ ¨Á§ÄÛ ¥ÁªÀw §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀÄ.¥Àæ/2007 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «eÁÕ£À ¥ÀjμÀwÛ£À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÀgÀ¢/2007-08 2006-07£Éà ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢

44. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/ªÀgÀ¢/2007

2005-06gÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

29.6.2007

23.7.2007

45. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/160/±ÉÃ¥ÀÄ.ªÀÄÄzÀæt/2007

±ÉéÃvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

14.3.2008

15.5.2008

46. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/ªÀÄÄzÀæt/2007

ªÀÄvÉÛgÀ¤ CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ ¨UÉÎ. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ²©gÀ

4.9.2007

29.7.2008

7.12.2007

24.1.2008

25.6.2007

11.6.2008

25.6.2007

6.3.2008

22.6.2007

22.6.2007

8.2.2008

20.2.2008

25.3.2008

27.3.2008

25.6.2007

21.4.2008

47. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/149/ªÀÄ.¸À.²./2007 48. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/ªÀÄÄzÀæt/2007 49. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/ªÀÄÄzÀæt/2007 50. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/2007 51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/ªÀÄÄA¨ÉÊ GvÀìªÀ/2007-08

52. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/ªÀÄÄzÀæt/2007 53. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/ªÀÄÄzÀæt/2007

zÁ.r.©.gÁªÀÄZÀAzÀæZÁgï CªÀgÀ zÀªÀÄäPÀzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. DzsÀĤPÀ «eÁÕ£ÀPÉÌ UÁA¢üAiÀÄ ¸ÀªÁ®Ä PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ CAUÀªÁV ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀAgÀQëvÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ §UÉÎ. ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ¸ÀĪÀtð GvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 2008 ªÉÄʸÀÆj£À°è ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ UÀæAxÀUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. qÁ.«ÃgÀtÚ zÀAqÉ CªÀgÀ d£À¥ÀzÀ PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.


54. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/ªÀÄÄzÀæt/2007 55. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/155/ªÀÄÄzÀæt/2008 56. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/ªÀÄÄzÀæt/2007 57. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/ªÀÄÄzÀæt/2007 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¸ÁªÀiÁ£Àå/2008-09

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/56/®gÉPÁªÀiÁ/2008-09

²æà ºÀjºÀgÀ ¦æAiÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀĪÉA¥ÀÄ M®ªÀÅ - ¤®ÄªÀÅ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. qÁ. ©.PÉ. gÀ« ªÀÄvÀÄÛ qÁ. JA.Dgï.¸ÀvÉÛ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄGzÀåªÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. d£À¥ÀzÀPÀªÁPÀÆl ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. zÀ°vÀ vÀvÀé ¥ÀzÀPÁgÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÀAZÁPÀëjUÀªÁ¬Ä CªÀgÀ ¥Àæw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀqÀvÀ

9.10.2007

4.3.2008

7.2.2008

30.4.2008

29.5.2007

25.1.2008

29.5.2007

5.5.2008

26.06.2008

08.08.2008

08.12.2008

08.12.2008

01.07.2008

01.04.2009

22.7.2008

2.8.2008

26.06.2008

20.03.2009

20.10.2008

22.10.2008

30.06.2008

30.01.2009

30.10.2008

04.11.2008

11.07.2008

11.07.2008

9.

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ ®ºÀj gÉPÁrðAUï PÀA¥À¤, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/¯ÉÃ.¸Á.R./2008-09 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀZÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ Rjâ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2008-09 ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ SÁAiÀÄA ¹§âA¢ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉÆÃj PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/ªÀiÁgÁl/2008-09 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/47/zsÁ¥ÀĪÉÄÃ/2008-09 zsÁgÀªÁqÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ/ 2008- zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ-2008-09 09 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/¥ÀĪÀiÁj/2008-09 PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀÛ 01.11.2008 jAzÀ 30.11.2008gÀªÀgÉUÉ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÁ 50%gÀμÀÄÖ jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/01./PÀ«zÀÄ/2008-09 zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ «zÀÄåvï zÀÄgÀ¹ÛUÁV

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÁV §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

08.08.2008

28.7.2008

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2008-09

PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ-2008

12.01.2009

18.01.2009

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/43/PÁ¸ÀA¸ÀÄ/¥ÀÄ.R/2008-09

16.09.2008

16.09.2008

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53/¨É.ºÀ.¥Àæ.ªÀiÁ.ªÀ/2008-09

03.12.2008

03.12.2008

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/91/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2008-09

13.2.2009

01.04.2009

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2008-09

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀAWÀ ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀ§â-2008gÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀbÉÃj ªÉZÀÑ

27.06.2008

21.04.2009

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/H.Qæ.AiÉÆÃ/2008-09 (¨sÁUÀ-2)

13.3.2009

12.3.2010

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/PÉÆÃjAiÀÄgï/2008-09

15.07.2008

01.04.2009

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¦Ã.Rjâ/2008-09 ¨sÁUÀ-1 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt Rjâ

16.6.2008

08.9.2008

3. 4. 5. 6. 7. 8.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ 3500 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ gÀÆ.5.00PÉÆÃnUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¥ÉÆæ¥sÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï


19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/PÀ.R./2008-09

PÀA¥ÀÆålgï Rjâ

01.07.2008

01.04.2009

20.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/7/zÀÆgÀªÁtÂ/2008-09

01.06.2008

22.4.2009

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/CzsÀåPÀëgÀÄ/2008-09

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ zÀÆgÀªÁt C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ §UÉÎ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÀqÀvÀ

11.06.2008

06.08.2008

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/zÁ.ªÀiÁ/2008-09

15.07.2008

15.07.2008

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÁºÀ£À Rjâ/2008-09

16.6.2008

09.9.2009

24.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/25/¥ÁæºÀ/2008-09

PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉUÉ ¸Á»wUÀ¼À «¼Á¸À PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëjUÉ ªÁºÀ£À Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÁæAQAUÉÎ ºÀt vÀÄA§ÄªÀ §UÉÎ

25.7.2008

27.12.2011

25.

27.11.2008

31.3.2009

16.07.2008

19.3.2009

5.9.2008

6.9.2008

9.1.2009

22.1.2009

6.9.2008

21.10.2009

24.1.2008

31.3.2009

28.3.2009

5.3.2009

12.3.2009

20.3.2009

28.1.2009

2.3.2009

15.1.2008

5.5.2008

26.7.2008

26.7.2008

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉêÀÄPÁw/2008-09 ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ 2008-09£Éà ¸Á°UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/C.¤.¤Ã.©.¥À/2008-09 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©®Äè ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/PÀ.¯ÉÃ.¸À.«.¸À./2008-09 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀ ¸ÀAWÀ (j.), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ UÉÆÃ¶× K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀ¥ÀÄ¥Àæ/75/©.ªÁ.PÀ ©ÃzÀgï£À°è ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl ©ÃzÀgï/ªÁZÀ£Á©gÀÄa/2008-09 J¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/C¥Àæ¥Àæ2008/2009/6/9/2008 2007£Éà ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û DAiÉÄÌ PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/G¥ÀÄ«/2008-09 PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁμÀÖçzÀ ¥ÀvÀè ¸À¯Áè¥ÀÄgÀzÀ°è «¼À¸ÀAUÀzÀ°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/93/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/96/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 ¯ÉÃRPÀgÀ PÀªÀÄäl ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀiÁd(j.), EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/81/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2008-09 ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«. PÀ¥ÀÄ¥Àæ/49/G.«.«./«ZÁgÀ G£Áä¤AiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ¸ÀAQgÀt/2008-09 ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/159/ªÀÄÄzÀæt/2008 zɺÀ° £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/zÀgÀ¥ÀnÖ/2008-09 2008-09£Éà ¸Á°£À ªÀÄÄzÀæt zÀgÀ¥ÀnÖ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/C¸ÀACªÀiÁ/2008-09 C¯ÉªÀiÁj ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåPÀëgÀ ªÀiÁ¯É

11.2.2009

4.6.2010

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/95/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

2.1.2009

20.3.2010

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/57/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

4.2.2009

10.6.2010

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

4.3.2008

2.3.2010

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

2.2.2008

24.2.2010

26. 27.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

UÀÄgÀÄ£Á£ÀPï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. r.©. gÁªÀÄZÀAzÀæZÁgï ¯ÁqÀd£ÁAUÀzÀ £É¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw, ²æà dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï J¸ï.r.¯Áqï ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀAZÁåt ±ÀgÀt¥Àà CªÀgÀ CdÓ£À CAzÀzÀ PÀvÉUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ


42.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/66/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

43.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/89/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

44.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/71/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

45.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/97/«.¥ÀÄ.¢./2008-09

46.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/74/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

47.

PÀ¥À¥Áæ/72/2008-09

48.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/77/2008-09

49.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/PÀÄPÀ¸ÀA/2008-09

50.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/48/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/86/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

52.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/67/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

54.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/46/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

55.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2008-09

56.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/87/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

57.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¹§âA¢/2008-09

58.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/22/C¯ÉêÀÄÄ/2008-09

59.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/zÀ¥ÀÄ/2008-09

60.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/ºÀ«/2008-09

61. 62. 63. 64.

«eÁÕ¤UÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ ²æà ±À²zsÀgÀ «±Àé¸ÀÆvÀæ ¥Á¥ÀÄ UÁA¢ü ¨Á¥ÀÄ DzÀ PÀxÉ ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ ²æà ¨ÉÆüÀĪÁgÀÄ ªÀĺÀªÀÄzï PÀÄAk “(UÉÆAZÀ®Ä)” ªÉÊZÁjPÀ ¯ÉÆÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ ²æà ºÉÆgÉAiÀiÁ® zÉÆgɸÁé«Ä «±Àé ¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ

23.1.2009

25.3.2010

23.7.2009

21.12.2009

7.9.2009

24.4.2010

1.12.2009

1.12.2009

§AlgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁeÉÆà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²æêÀÄw EA¢gÁ ºÉUÀÎqÉ ¨sÀgÀvÉñÀ ªÉʨsÀªÀzÀ UÀzÀå ¸ËgÀ¨sÀzÀ ¨sÀgÀvÉñÀ ¢£ÀZÀj ¸ÀgÀ¸ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-1 ¥ÀĸÀÛPÀ ªÁ¶ðPÀ PÀÈw ºÉÆgÀ vÀgÀĪÀ §UÉÎ.

20.1.2009

18.1.2010

9.1.2009

19.1.2010

24.1.2009

24.1.2009

²æà gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA ªÀĺÁPÁªÀå PÀÄjvÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï CªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ avÀæ PÀ¯É ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¯ÉªÁ¯Á ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ qÁ. PÉ.Dgï.¸ÀA¨ÁgÉrØ ¥ÉÆæ. ©.gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà CªÀgÀ ºÀÄ®ÆègÀÄ ²æäªÁ¸À eÉÆìĸï qÁ. J£ï.J¸ï. ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ CªÀgÀ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. °¦AiÀÄ ºÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ qÁ. zÉêÀgÀ PÀÆAqÁgÉrØ ®Æ¬Ä ªÀiÁ¸ÀÛgï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀÈw ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÉñÀ w¥Àà±ÉnÖ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢ PÀqÀvÀ

15.9.2008

1.10.2008

17.10.2008

1.4.2009

17.6.2009

10.3.2010

5.1.2008

5.5.2008

12.3.2009

30.3.2010

22.10.2007

7.1.2010

25.9.2008

22.10.2009

5.2.2009

2.3.2009

10.6.2008

31.3.2009

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¯Élgï¥Áåqï ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ 2008-09

23.6.2008

3.9.2009

8.8.2008

24.8.2009

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¯ÉªÁj ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/D¥ÀÛPÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/ªÀÄÄzÀæt/2008-09 2008-09£Éà ¸Á°£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/93/Keɤì/2007 KeÉ¤ì ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÁjªÁºÀ£ÀPÉÌ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/C.zÀÆ.©./2008-09 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï

24.9.2009

24.9.2009

12.6.2008

3.4.2009

2008-09

2008-09

13.8.2007

208.2007

19.7.2008

21.4.2009


65.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/CPÁéUÁqïð/2008-09

66.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/C.¤.«./2008-09

67.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/¨ÉA.¥ÀÄ./2008-09

68.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/¥Àæ.¥À.ªÀÄÄzÀæt/2008-09

69.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5 ¦/Rjâ¹/2008-09

70.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/85/¥ÁåPïì Rjâ/2008-09

71.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/14/C.¥Àæ.PÀ./2008-09

72.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/C£ÀÄzÁ£À/2008-09

73.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2009

74.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/73/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

75.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/74/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

76.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/94/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

77.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/62/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

78.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/63/2008-09

79.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/158/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

80.

¤ªÁ¸ÀzÀ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À zÀÆgÀªÁt ©¯ï ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ CPÁéUÁqïð Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

15.4.2009

27.6.2009

19.7.2008

22.4.2009

29.8.2008

5.5.2009

2.6.2008

27.1.2009

17.6.2008

31.3.2009

6.2.2009

7.2.2009

6.8.2008

11.3.2009

206.2008

16.1.2009

3.3.2009

13.3.2009

1.4.2010

1.4.2010

21.1.2009

5.3.2010

24.1.2009

6.1.2009

3.12.2011

3.2.2011

29.6.2009

29.6.2009

27.1.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

81.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/79/¥ÀæPÀluÉ/2008-09 (¨sÁUÀ-1) ¨Éæöʯﰦ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. (¨sÁUÀ-2) PÀ¥ÀÄ¥Áæ/70/¥ÀæPÀluÉ/2008-09 ªÀÄAmɸÁé«Ä PÀÈw ªÀÄÄzÀæt

7.1.2009

5.5.2009

82.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

§ÄlPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£À

7.1.2009

4.5.2009

83.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/65/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

£É®ì£À ªÀÄAqɯÁ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt

7.1.2009

4.5.2009

84.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/69/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

7.1.2009

16.3.2011

85.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/88/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

5.2.2009

31.3.2012

86.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/64/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

Dgï.«. ¨sÀAqÁj CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ PÀtÂÚQvÀÛ ºÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀvÉUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt F±ÀégÀ ¸ÀtÚPÀ®ègÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À

7.1.2009

4.5.2010

87.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2008-09

29.7.2008

28.4.2011

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ «zÀÄåvï ©®Äè ¥ÁªÀw ºÁUÀÆ ¥ÉÃ¥Àgï ©¯ïè ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ 2008 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ¥ÀnÖ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ mÉç¯ï bÉÃgï ºÁUÀÆ «ÄÃnAUï mÉç¯ï Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÁåPïì AiÀÄAvÀæ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2008-09£Éà ¸Á°£À C£ÀÄzÁ£ÀzÀ PÀqÀvÀ. ²æà ¨Á®PÀÈμÀÚ CªÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ £ÀUÀzÀıÁSÉUÉ ºÀt dªÉÄ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÉÆæ. Q.gÀA.£ÁUÀgÁd CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ qÁ. £ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï qÁ. «. ²ªÁ£ÀAzÀ CªÀgÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£À ¸ÀA¥ÀÄl qÀ. «ÃgÀtÚ gÁdÆgÀÄ ©ÃzÀgï eÁ£À¥ÀzÀ ¹j PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. J¸ï.JA. d£ÀªÁqÀPÀgï, D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï. ¸À¸Àå ¸ÀAfë¤ DAiÀĪÉðÃzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. qÁ. ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ aPÀ̪ÀÄgÀ½

²æà d.ºÉÆÃ. £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.


18.3.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

qÁ. «.J£ï. PÀ²ðAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ²æêÀvÀì ¤WÀAlÄ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.

11.2.2009

21.12.2009

90.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/60/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

PÀ«PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt

7.1.2009

6.1.2011

91.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

27.1.2009

12.3.2009

92.

27.1.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

93.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/80/¥ÀæPÀluÉ/2008-09 ¨sÁUÀ-1 ¨sÁUÀ-2 ¨sÁUÀ-3 ¨sÁUÀ-4 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/¥ÀæPÀluÉ/2008-09

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É G¥À¸À«Äw “d«Ää£À°è «±ÉÃμÀ ºÀPÀÄÌ PÀÈw ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯ÉAiÀÄr PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

7.1.2009

26.10.2009

94.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

25.7.2008

30.8.2011

95.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/DzÁAiÀÄ vÉjUÉ/2008-09

eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ ¨Á¼ÀªÀÅ ºÀÄPÉÌÃj ¥À²ä²æà ¥ÀArvÀ §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ. ªÀÄÄzÀæPÀjUÉ ¥ÁgÀA.£ÀA.16J ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

5.9.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

96.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/Qæ.AiÉÆÃ./2008-09

2008-09£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É

19.7.2008

11.3.2009

97.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹.¥ÀÄ.ªÀiÁ./2008-09

17.4.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

18.12.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

18.8.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

18.8.2008

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

7.11.2008

3.4.2009

5.10.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

30.6.2008

1.4.2009

88.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/ªÀÄÄzÀæt/2008-09

89.

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀĸÀÛPÀ EqÀ®Ä M¼ÁAUÀt «£Áå¸À ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 98. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53.PÀ.C.C/¥ÀĪÀiÁ/2008-09 ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ C£ÀĪÁzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl 99. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/54/PÀ£Á.C./¥ÀĪÀiÁ/2008-09 PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 100. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/55/PÀ.².C./¥ÀĪÀiÁ/2008-09 PÀ£ÁðlPÀ ²®àPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄߪÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 101. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ/2008- ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ 09 102. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/76/PÀeÁC/¥ÀĪÀiÁ/2008-09 ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉAiÀÄ°è eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 103. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/ªÀÄ.¹/2008-09 ªÀÄdÆj ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ 104. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/98/¹.¥ÀÄ.ªÀiÁ.¸À¨sÉ/2008-09

¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ.

25.3.2009

12.5.2009

105. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2008-09

ºÀA¦ GvÀìªÀ 2009

15.9.2008

21.11.2008

106. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/153/G.¥ÀÄ.¤Ã/ªÀÄzÀÄVj/ 2008- ªÀÄzÀÄVjAiÀÄ°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß 09 ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 107. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¯ÉÃ.d.¸À./2008-09 ¯ÉPÀÌ¥vÀ Áæ¢üPÁjUÀ¼À dAn ¸ÀºÁAiÀÄ §UÉÎ.

10.3.2008

10.3.2008

31.7.2008

31.7.2008

108. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/66/¸À¨sÉ¥ÀvÀæ/2008-09

7.1.2009

7.1.2009

3.12.2009

23.7.2011

30.1.2009

23.2.2010

109. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/84/¸À.R.AiÉÆÃ./2008-09 110.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/82/C.¥Àæ.¥Àæ./2008-09

10.12.2008gÀ ¸À¨sÉUÉ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀqÀvÀ 2008£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ RjâAiÀÄ §UÉÎ. 2008£Éà ¸Á°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¥Àæ±À¹Û DAiÉÄÌ PÀqÀvÀ


111.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/83/¥ÀÄ.¸ÉÆ.§./2008-09

4.2.2009

23.2.2010

6.9.2008

3.11.2009

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¸À¸À¸À/2009-10

2008£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 2007£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ/¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉ

112.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/2007-¥ÀÄ.¸ÉÆ.§./2008-09

1.

1.4.2009

24.3.2010

11.1.2010

-

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/±Á¸ÁÜ¥ÀÄ/2009-10

PÀ¥ÀÄ¥ÁæzÀ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ vÀ¤R ªÀgÀ¢ PÀqÀvÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¥ÀĸÀÛPÀ PÀqÀvÀ

17.6.2009

11.7.2011

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/ªÁ.QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É/2009-10 2009-10£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É PÀqÀvÀ

5.6.2009

3.5.2010

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/89/¥Áæ.ªÀiÁ.¤Ã/2009-10

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

5.9.2009

18.1.2010

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸À.¤/2009-10

19.1.2010

23.1.2010

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/CzsÀåPÀëgÀ ªÉ.PÀ./2009-10

eÉ.J£ï.§¸ÀªÀgÁd (¸ÀºÁAiÀÄ PÀ¤zÉðñÀPÀgÀÄ)gÀ PÀqÀvÀ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ

30.4.2009

15.4.2010

5.3.2010

18.3.2010

5.10.2009

26.11.2009

2.

8. 9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/94/PÀ¥ÀĸÀA.AiÉÆÃ/2009-10

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/82/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

16£Éà zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀæZÁgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr «ZÁgÀ UÉÆö×/¸Á»w UÉÆö×/PÀ« UÉÆö×. f¯Áè PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/46/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ¸ËgÀ¨sÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

6.6.2009

23.1.2010

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/54/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

29.6.2009

6.12.2010

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/67/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

PÀ£ÁðlPÀ UÀªÀÄPÀ PÀ¯Á ¥ÀjμÀvÀÄÛ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ UÁA¢ü ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ læ¸ïÖ

7.9.2009

9.9.2009

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/66/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

“ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl”

21.10.2009

25.5.2010

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/KeÉ¤ì ¹§âA¢/2009-10

Kd¤ì ¹§âA¢ PÀqÀvÀ

9.3.2010

9.3.2010

16.

qÁ. f.¦. gÁdgÀvÀßA ¥Àæ±À¹Û PÀqÀvÀ

30.11.2009

9.11.2010

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/102/f.¦.gÁdgÀvÀßA ¥Àæ±À¹Û/2009-10 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀÄ.j.¤Ã.2009-10

4.12.2009

10.12.2009

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/78/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ jAiÀiÁ¬Äw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjμÀvÀÄÛ

31.7.2009

28.9.2009

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/92/¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ/2009-10

11.9.2009

19.9.2009

20.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/129/ªÀiÁ.C.ªÉÊ/2009-10

¨sÀUÀªÁ£ï §ÄzÀÞ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜ, ªÀļÀªÀ½î ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ

21.1.2010

19.4.2011

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/PÀ.ªÉZÀÑ/2009-10

PÀbÉÃj ªÉZÀÑ

30.4.2009

23.3.2010

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/¹§âA¢/2009-10

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢ PÀqÀvÀ

30.4.2009

3.4.2010

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/ªÁºÀ£À Rjâ/2009-10

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£À Rjâ

24.7.2009

19.1.2010

24.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/40/PÉÆÃjAiÀÄgï/2009-10

¥ÉÆæ¥sÉμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï

27.5.2009

18.5.2010

7.8.2009

-


25.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/88/eÉ.AiÀÄ.j/2009-10

23.8.2009

23.2.2011

26.

28.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ/2009- zɺÀ° ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ 10 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/¥Àæ.ªÀiÁgÁl/2009-10 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl PÀ¥ÀÄ¥Áæ/108/¨ÉA.¥ÀÄ./2009/2009-10 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ

4.8.2009

25.2.2010

29.5.2009

16.4.2010

12.10.2009

18.1.2010

29.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ¸À¤/1/C DPÁ/ªÉÊ/2009-10

D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ

7.12.2009

17.12.2009

30.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/CzÀÆ©/2009-10

20.5.2009

5.5.2010

9.11.2009

6.5.2010

20.11.2009

24.4.2010

4.4.2009

18.11.2009

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/C.¥Àæ.PÀ/2009-10

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ¤ªÁ¸À zÀÆgÀªÁt PÀqÀvÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ, gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀqÀvÀ

31.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/103/ªÉÄÊ.gÁ.PÀ.¥ÀÄ./2009-10

32.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/107/«.j.PÀ.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2009-10

33.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/zsÁ.¥ÀÄ.ªÉÄÃ/2009-10

34.

16.5.2009

23.2.2010

35.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/¥ÀÄ.¯ÉÆÃ./2009-10

¥ÀĸÀÛPÀ¯ÉÆÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ

4.5.2009

26.7.2010

36.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/128/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2009-10

19.1.2010

25.2.2010

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/¯ÉÃ.¸Á.R./2009-10

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀbÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ

12.5.2009

31.3.2010

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/130/¥ÀÄ.©.PÀ/2009-10

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ

21.12.2009

24.3.2010

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/zÀÆgÀªÁtÂ/2009-10

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï

23.5.2009

22.4.2010

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/C.¤.«.¥É/2009-10

12.5.2009

21.4.2010

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/QÃl£Á±ÀPÀ/2009-10

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ «zÀÄåvï ºÁUÀÆ ¥ÉøÀgï ©¯ï zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀrUÉ OμÀ¢ü PÀqÀvÀ

19.6.2009

30.3.2010

42.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/110/CAvÀðeÁ®/2009-10

-

-

43.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/GavÀ ¥ÀÄ/2009-10

8.5.2009

11.3.2010

44.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/C¤¤Ã©¥Á/2009-10

13.5.2009

23.12.2009

45.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀÄdÆj ¹§âA¢/2009-10

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ CAvÀgÀeÁ® K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ PÀ¥ÁlÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï PÀqÀvÀ ªÀÄdÆj ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À

30.4.2009

5.4.2010

46.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/135/§.£Á./2009-10

18.3.2010

16.4.2010

47.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/99/gÁ.AiÀÄÄ.¯ÉÃ.¸À./2009-10

§ºÀÄgÀƦ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl gÁdå ªÀÄlÖzÀ AiÀÄĪÀ¯ÉÃRPÀgÀ ¸ÀªÄÉ äüÀ£À

29.8.2010

31.8.2010

48.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÁgÀAUÀ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt

-

-

49.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53/E-DqÀ½vÀ/2009-10

E-DqÀ½vÀ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É §UÉÎ.

27.6.2009

27.6.2009

50.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/¹.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2009-10

11.6.2009

1.2.2010

51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/D.PÁ/2009-10

gÁdåzÀ°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð PÀqÀvÀ

31.4.2009

21.4.2010

27.

eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæ j¥ÉÃjAiÀÄ §UÉÎ.


52.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/G.¥ÀÄ.PÀ/2009-10

10.3.2009

28.4.2009

30.10.2009

12.11.2009

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/119/NzÀÄUÀgÀ PÀÆl/2009-10

PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀët ªÉâPÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁ¥ÀlÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. UÀr¨sÁUÀzÀ ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. NzÀÄUÀgÀ PÀÆl

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/105/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

54.

1.12.2009

1.2.2010

55.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/118/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀvÉ PÀÄjvÀÄ

1.12.2009

1.12.2009

56.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/114/£À¥ÀÄfèsÁ¸Àà/2009-10

£À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¨ÉÃPÀÄ

03.12.2009

4.12.2009

57.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/106/¥Àæ.¥sÀ.¥Àæ/2009-10

¥ÀæPÀluÉUÀ¼À ¥sÀ®PÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À

30.10.2009

2.2.2010

58.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/122/ºÉÆ.gÁ.¥ÀÄ/2009-10

¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

1.12.2009

2.2.2010

59.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/112/¯ÉÃ.¸ÀA.PÁ./2009-10

¯ÉÃRPÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

-

-

60.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/120/PÀ.N.¸À«ÄÃPÉë/2009-10

PÀ£ÀßqÀ NzÀÄUÀgÀ ¸À«ÄÃPÉë

1.12.2009

1.2.2010

61.

1.12.2009

1.12.2009

1.12.2009

21.12.2010

11.8.2009

5.9.2012

15.12.2009

22.5.2010

65.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/113/f.gÀÄ.¯Á.±Á.¥ÀÄ.¥Àæ/2009-10 f¯Áè gÀAUÀªÀÄA¢gÀUÀ¼À°è ±Á±ÀévÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/123/gÁ.CA.ªÉÄüÀ/2009-10 gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/86/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ªÀĺÁPÁªÀå ªÀiÁ¯ÉAiÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/126/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 §ÄPï ¥À©è¶AUï PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥Áæ.¯ÉÆÃ/2009-10 ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¯ÉÆÃUÉÆÃ

5.2.2010

6.2.2010

66.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/¸ÁªÀiÁ£Àå/2009-10

-

-

67.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/104/G.¥ÀÄ.«.¸À./2009-10

GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÁ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

18.11.2009

5.4.2010

68.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/125/vÁ.G.¥ÀÄ.«./2009-10

vÁ¼ÀªÁr GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

2.12.2009

24.4.2010

69.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

11.11.2010

14.1.2011

70.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G.¥ÀÄ.«.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

27.12.2009

23.3.2010

19.11.2009

24.4.2010

7.7.2009

5.4.2010

10.2.2010

16.9.2011

10.2.2010

19.2.2010

31.8.2010

15.12.2010

28.4.2009

1.2.2010

15.5.2010

26.5.2010

62. 63. 64.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¤UÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/76/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10 zÀ°vÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ §¼ÀUÀ PÉƼÉîÃUÁ®, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/56/£Á.ªÉÄ.¥ÀÄ.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009- £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ G¥À£Áå¸À 10 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/140/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 qÁ. C¤® PÀªÀÄw CªÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ PÀqÀvÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 GzÀÄð¸Á»vÀå «Ä¯ï vÀT DAiÀÄÝ UÀd®UÀ¼ÀÄ, GzÀÄð ¨sÁμɬÄAzÀ DAiÀÄÝ PÀvÉUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/77/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ²æà a.¸ÀÄ.PÀÈμÀÚ±ÉnÖ CªÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 CqÀ« ZÀAZÀgÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÉÆÃl PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/136/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 ²æà ªÀÄļÀÆîgÀÄ £ÁUÀgÁeï CªÀgÀ DAiÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÄlzÀ §UÉÎ


78.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

C.£À.PÀÈ.£É£À¦£À «ZÁgÀt ¸ÀAQgÀt, ªÀÄAqÀå

23.7.2009

11.8.2009

79.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/55/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

1.7.2009

9.9.2009

80.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/C.PÀ.¥ÉæÃ.¸ÀÜ/bÁ/2009-10

10.10.2009

24.12.2009

81.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/75/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

CAPÉÃUËqÀ eÁÕ£À ¥ÀæwμÁ×£À læ¸ïÖ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÉæÃPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀܼÀ bÁAiÀÄ avÀæ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. “C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgï” «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt

11.8.2009

11.8.2009

82.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/124/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

PÀĪÉA¥ÀÄ PÁªÉÇåÃvÀìªÀ, PÀ£ÀßqÀ «.«.ºÀA¦.

10.12.2009

14.12.2009

83.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/65/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10

“¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄUÀ” ²©gÀ

11.8.2009

11.8.2009

84.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ.¸Á.¨Áå.¯ÉÃ/2009-10

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ¨Áåj ¯ÉÃRPÀgÀÄ

11.8.2009

11.8.2009

85.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/45/¥Àæ.PÀ.¸Á.¥À/2009-10

9.7.2009

17.7.2009

10.9.2009

16.9.2009

13.12.2009

4.3.2011

27.7.2009

10.12.2009

28.4.2009

18.7.2012

89.

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjμÀvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl «ªÀgÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/90/PÀ.¸Á.C.¥Àæ.ªÀiÁ/2009-10 PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl «ªÀgÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/121/UÀ.¨sÁ.±Á.G.¥ÀÄ.«.¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ gÁdåzÀ UÀr¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ / 2009-10 ±Á¯ÉUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/64/zÀ¸ÀgÁ ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À/2009- “«±Àé «SÁåvÀ ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À” ªÀĽUÉ 10 vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2009-10 ¸ÀªÀÄUÀæ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ (£É®¸ÀA¦UÉ)

90.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/101/¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw/2009-10

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw gÀa¹gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

3.11.2009

7.8.2010

91.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/80/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

4.8.2009

4.8.2009

92.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/93/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

5.9.2009

12.7.2012

93.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/47/ªÀÄÄzÀæt/2009-10

8.6.2009

9.11.2010

94.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¹jUÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ ZÀjvÀæPÉÆñÀ (¨sÁUÀ-2) ¥ÀæPÀluÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 31 PÀÈwUÀ¼À mÉAqÀgï §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ PÀnÖzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ°PÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¨sÁμÉ, ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£É §UÉÎ.

5.5.2009

5.5.2009

95.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/79/¹ªÀ¸ÀA/ªÀÄÄzÀæt/2009-10

4.8.2009

28.6.2010

96.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

28.8.2010

20.9.2011

97.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/85/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

5.1.2010

1.3.2011

98.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/74/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

19.6.2009

19.6.2009

99.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄl ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ. ²æà vÉÊ®ÆgÀÄ ªÉAPÀlPÀÈ¥À CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. ªÀQîgÉƧâgÀ ªÀUÉÊgÉUÀ¼ÀÄ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ±ÀA.UÀÄ.©gÁzÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ C£ÀĨsÁ«UÀ¼À PÁæAw «ÃgÀ±ÉʪÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀvÉ PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ« ¢£ÀPÀgÀ zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ¨sÁªÀVÃvÉ (¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.) DZÁAiÀÄð dUÀ¢Ã±ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀiÁ¯É PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä avÀæ ¸ÀA¥ÀÄl PÀÈw

5.5.2009

5.5.2009

3.9.2010

21.3.2011

5.5.2009

5.5.2009

1.12.2009

1.2.2010

8.10.2009

8.10.2009

86. 87. 88.

100. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 101.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

102. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/111/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 103. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/¥ÀæPÀluÉ/2009-10


ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. 104. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

²æà CgÀ«AzÀ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

5.5.2009

5.5.2009

105. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/72/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

ªÀÄPÀ̼À PÁqïð PÀxÉUÀ¼ÀÄ

29.7.2009

24.8.2009

106. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

C½zÀĽzÀªÀgÀÄ PÁzÀA§j ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

5.5.2009

107. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/63/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

qÁ. ZÀ£ÀßtÚ ªÁ°PÁgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀluÉ (¨ÁgÉÆà ¨ÁgÉÆà ZÀAzÀæªÀÄ) qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÄlªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ. ºÉƸÀ C¯ÉUÉ £ÁA¢

6.1.2011

1.4.2011

22.7.2009

22.7.2009

14.7.2010

14.7.2010

31.3.2011

20.9.2011

8.6.2009

4.7.2009

23.7.2009

23.7.2009

11.8.2009

11.8.2009

28.6.2010

21.12.2010

1.3.2010

19.7.2011

108. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/60/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 109. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/83/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

5.5.2009

110.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

111.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/49/ªÀÄÄzÀæt/2009-10

112.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

113.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/84/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

114.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/142/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

115.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/137/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÁV «eÁÕ£À ªÀiÁ¯ÉªÀiÁr ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. DPÀgÀ UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¨sÁªÉÊPÀ夢ü ºÁUÀÆ ªÀiÁr ªÀÄrzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. «ÄeÁð UÁ°¨ï CªÀgÀ UÀd¯ïUÀ¼À ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ £ÁqÀVÃvÉ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

116.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/97/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2009-10

¥ÀÄ.w.£À. CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀA¥ÀÄl

28.7.2010

14.6.2012

117.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À

11.8.2010

14.2.2011

118.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/73/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÉãÁ¤ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ ªÉAPÀl¥Àà

4.5.2010

4.5.2010

119.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/70/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀvÉÛÃzÁj ¸Á»vÀå

5.5.2010

5.5.2010

120. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/116/ªÀÄ.PÀ.PÉÆñÀ./2009-10

ªÀÄPÀ̼À PÀxÁPÉÆñÀ ºÁUÀÆ ¹.r.gÀZÀ£É.

9.12.2009

9.12.2009

121.

‘Edger Thirsteen’

1.2.2010

1.2.2010

²æà f.J¸ï. §¸ÀªÀgÁdÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÀAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄ°ègÀÄ

21.11.2009

16.12.2009

5.1.2011

1.4.2011

qÁ. J¯ï.J¸ï.®QëöäãÁgÁAiÀÄt¨sÀmï ¸Á»vÀå gÀvÀß ¸ÀA¥ÀÄl ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. qÁ.«.«.¥Àæ¸À£Àß CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. Vj¨Á® PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

6.9.2010

1.4.2011

3.12.2010

29.11.2011

5.5.2009

5.5.2009

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/117/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

122. P PÀ¥ÀÄ¥Áæ/108/¹§âA¢/2009-10 123. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/67/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 124. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/139/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 125. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/138/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 126. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 127. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/141/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 128. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/100/JA.«Ã.¹Ã.PÀ.¥Àæ/2009-10 129. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/96/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

vË®¤PÀ zÁæ«qÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÀÈwAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉ 28.6.2010 §UÉÎ. JA.«Ã.UÉ. CªÀgÀ UÉÃAiÀÄ PÀªÀ£À ¥ÀæPÀluÉ 11.3.2010 §UÉÎ. ZÉPÉÆÌüÀÄ PÀgÀ© PÀgÀw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. 4.12.2009

28.6.2010 11.10.2010 24.3.2011


130. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/130/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

J¸ï.PÉ. PÀjÃASÁ£ï fêÀ£À ¸Á»vÀå PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. qÁ. ¦.J¸ï. ±ÀAPÀgï CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¯ÉÃR£À ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ºÉZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. ¸ÀAPÀxÀ£À PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

3.9.2010

10.2.2012

27.10.2010

27.10.2010

25.11.2011

23.1.2012

25.1.2010

18.3.2011

134. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/95/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

¥ÀjUÀæºÀt PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

2.8.2010

1.3.2011

135.

¥ÀA¥À ¨sÁgÀvÀ

5.5.2009

6.1.2011

²ªÁf ªÀÄ®èªÀiÁf ¸ÀªÀÄgÉÆÃvÀìªÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ. ¥ÉÆæ. JA.J¸ï. £ÀAdÄqÀgÁAiÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

30.4.2010

1.4.2011

1.2.2010

1.2.2010

4.2.2011

18.3.2011

139. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

ªÀiÁå¸À¨ÉÃqÀgÀÄ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

16.4.2009

15.3.2010

140. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20¥ÀæPÀluÉ/2009-10

d£À¥ÀzÀ ±ÀgÀt PÁªÀå

5.1.2011

18.3.2011

141.

©.J¯ï.gÉʸï

1.2.2010

2.7.2012

142. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/131/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

UÀzÀUÀ f¯Éè MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

22.9.2010

22.9.2010

143. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/¸ÁªÀiÁ£Àå/2009-10

¸ÁªÀiÁ£Àå «μÀAiÀÄUÀ¼À PÀqÀvÀ

15.4.2010

15.4.2010

144. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ.C.¥Áæ/2009-10

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À

25.7.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

145. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¹¥ÀÄ¥ÀĤÃ/2009-10

¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. «ÃgÀ±ÉʪÀ ¸Á»vÀå ¸À«ÄÃPÉë

21.7.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

22.7.2009

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

25.6.2009

30.3.2010

23.11.2010

23.11.2010

21.6.2010

4.7.2012

2.11.2009

30.8.2012

1.9.2009

23.6.2010

4.8.2009

4.8.2009

18.7.2009

5.3.2010

28.4.2009

11.4.2012

131.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/98/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

132. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/69/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 133.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/132/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2009-10

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

136. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/62/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 137. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/133/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 138.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/61/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/134/¥ÀæPÀluÉ/2009-10

146. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/¥ÀæPÀluÉ/2009-10 147. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀæªÀÄ ¸À.¸À.¸À¨sÉ/2009-10 148. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/2009-10 149. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/91/ªÀĽUÉ/2009-10 150. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/ªÀĽUÉ/2009-10 151.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/81/AiÀÄÄ.§.¥ÉÆæÃ.2008/2009-10

152. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/81/ªÀĽUÉ/2009-10 153.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/43/UÀæA.¸À.ªÀÄ./2009-10

154. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/ªÀĽUÉ/2009-10 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/65/«.j.¥ÀÄ.ªÉÄüÀ/2010-11

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2010-11

¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ (¥ÀvÀæUÀ½UÉ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ) 2009£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ §AzÀ Cfð zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. w¥ÀlÆj£À°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ 2008 ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ²gÀ¹AiÀÄ° ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. «±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ-2011 K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. f.ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå CªÀgÀ ‘§£ÀzÀ ¸ÉgÀUÀÄ’

26.3.2011

2.4.2012

21.12.2010

18.3.2010


PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. 3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/54/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÁ.².±Á.¥ÀæPÀluÉ/2010-11

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/53/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/C.¥À.R/2010-11

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/60/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/82/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2010-11

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt/2010-11

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/ªÀÄÄzÀæt/2010-11

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

ªÀZÀ£À ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ : MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼Á ¸ÀAªÉÃzÀ£É PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ²æÃgÁªÀiÁAiÀiÁt zÀ±Àð£ÀA PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. qÁ. EA¢gÁ ºÉUÀÎqÉ CªÀgÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¹j PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀĺÀªÀÄzï ªÉÊ.PÀA.§rÃgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. J¸ï.f. ²æäªÁ¸ï CªÀgÀ ‘J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁzsÀåªÀÄ’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ²æà PÁ±ÀæªÀ ²®à ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄ §UÉÎ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥É®ð CªÀgÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À PÀ£ÀßqÀ ºÉÆÃgÁl PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ PÀÄjvÀÄ. (¥ÁμÁtzÀ ºÀAUÀÄ) qÁ. «.J£ï.ªÁ¸ÀÄzÉêÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ¥ÀæPÀluÉ PÀÄjvÀÄ. qÁ.PÉ.ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà CªÀgÀ ¸ÀAUÁw PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. C¥ÀæwªÀÄ ¥ÀmÉî PÀÈwAiÀÄ 1000¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. qÁ. ©.n. C£ÀÄgÁzÀ CªÀgÀ “PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀå” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. qÁ. J£ï.©. ¥ÀjªÀļÁ¨Á¬Ä CªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁUÀªÀvÀ PÁªÀåUÀ¼À ¸À«ÄÃPÉë PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ PÀÄjvÀÄ. ¦.PÉ.£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ DAiÀÄÝ PÀªÀ£ÀUÀ¼À PÀÈw ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ²æà vÉPÀÌPÉgÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt¨sÀlÖ C ±À§Ý ¨ÉÆÃzÉ £Á£ÁxÀð ¤WÀAlÄ ¥ÀvÀæ ¤tðAiÀÄ PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. £ÁPÀAqÀ ¥ÀÄlÖt PÀtUÁ¯ï PÀÈw ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt qÁ. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«Ä CªÀgÀ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt PÁr£À ªÀÄPÀ̼À MqÀ£ÁlzÀ°è PÀÈwAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÉÊ.w. ¨Á£ÀĪÀÄw CªÀgÀ ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä£À “¸ÁAUÀvÀå ºÁUÀÆ PÁ®§Î£À” ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÄr zÉêÀgÀ “ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøw PÀÈw PÀÄjvÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀĪÀiÁgÀ UÀzÀå ¸ËgÀ¨sÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ.

5.1.2011

20.1.2011

15.12.2010

15.12.2010

26.6.2010

26.6.2010

21.12.2010

21.12.2010

27.9.2010

-

24.1.2011

-

10.2.2010

-

14.10.2009

19.3.2010

20.1.2011

3.4.2012

12.10.2009

21.4.2012

19.1.2011

25.1.2012

22.2.2011

20.9.2011

14.6.2010

7.6.2011

21.12.2010

18.3.2010

15.5.2011

19.3.2011

19.12.2009

11.2.2011

14.6.2010

19.1.2011

14.6.2010

31.8.2010

2.5.2010

-

17.4.2012

16.6.2012


24.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/1/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

vÉgÉzÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀætzÀ §UÉÎ.

3.6.2012

16.6.2012

25.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

14.6.2010

15.3.2011

26.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

20.1.2011

5.7.2011

27.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

27.9.2010

14.6.2012

28.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

13.6.2012

14.6.2012

29.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/61/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

25.2.2011

-

30.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

§ÄzÀÝ §¸ÀªÀ ºÁUÀÆ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç PÀÈw ªÀÄÄzÀæt DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgï ¥Àæ¨sÁªÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ ¨ÉÃqÀgÀ PÀtÚ¥Àà ºÁUÀÆ ¨sÀPÀÛ CA§jñÀ 2 PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt §UÉÎ. ²æà PÉ.«. gÀªÉÄñÀ CªÀgÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ¨ÉÆA¨ÉAiÀiÁl PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ ªÀĺÁvÀä eÉÆÃw¨Á¥ÀÄ¯É PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ

18.2.2010

31.3.2011

31.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

PÀ£À¹UÉÆAzÀÄ PÀtÄÚ PÀÈw ªÀÄÄzÀæt.

21.12.2010

12.7.2011

32.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ zÀgÀ¥ÀnÖ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ-2010-11

8.9.2010

15.6.2012

33.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/ªÀÄ.¥ÀÄ.ªÉÄÃ/2010-11 ¨sÁUÀ-1 ¨sÁUÀ-2 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀÄ.¯ÉÆÃ./2010-11

30.4.2011

29.3.2011

34.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/2010C.¥Àæ/2010-11

8.2.2011

28.4.2011

35.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/¥ÉÆæ.PÉÆÃ./2010-11

2010£Éà ¸À°£À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÉÆæ¥ÉμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï ©¯ï ¥ÁªÀw

25.6.2010

21.4.2011

36.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ¯É¥Áå/2010-11

2.6.2010

6.1.2011

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀÄÄzÁO¹/2010-11

18.5.2010

1.4.2011

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/¥Àæ.¥ÀÄ.¤Ã/2010-11

23.12.2011

23.12.2011

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/C.D.zÀÆ.©./2010-11

18.5.2010

1.4.2011

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/D.PÁ.PÀ/2010-11

26.4.2010

21.4.2011

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/gÀ.PÀ.®Ä.¥ÀÄ/2010-11

19.8.2010

25.11.2010

42.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/65/«.j.¥ÀÄ.ªÉÄüÀ/2010-11

14.4.2011

30.6.2011

43.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁPÀëavÀæ/2010-11

25.6.2010

16.5.2011

44.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/¥ÀÄ.¸ÉÆ.2009/2010-11

2.11.2010

28.4.2011

45.

PÀ¥ÀÄ¥Àæ/37/2010C.¤.¥ÀÄ./2010-11

8.12.2011

28.4.2011

PÀbÉÃj §¼ÀPÉUÉ ¯Élgï¥Áåqï ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ªÀÄÄA¨ÉÊ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀrUÉ OμÀ¢ü ¹A¥ÀuÉAiÀÄ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀÛPÁAiÀÄðzÀ²ðgÀªÀgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ gÀ«ÃazÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ°è ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀPÉÌ ¨Áå£Àgï, ¥ÉèPïì, ¥ÉÆÃmÉÆÃ, «rAiÉÆà CfðUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É ¥ÉÆÃmÉÆà EvÁå¢UÀ½UÉ zÀgÀ¥ÀnÖ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ ¸ÁPÀëöåavÀæ ¤«Äð¸ÀĪÀ §UÉÎ. 2009£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀqÀvÀ 2010£Éà ¸Á°£À qÁ. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À ªÉÊzÀå «eÁÕ£À¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.


46.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/47/¥ÀÄ.©./2010-11

47.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/G.¥ÀÄ./2010-11

48.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/C.«.ªÀÄÄ/2010-11

49. 50.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/AiÀÄÄ. §.¥ÉÆæÃ/-2009/2010-11 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/ªÁ.PÀ.ªÀ./2010-11

51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/¥ÀÄ.¥Àæ.ªÀiÁ/2010-11

52.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 22 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ §UÉÎ. GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀqÀvÀ

5.1.2011

21.2.2011

29.7.2010

30.7.2010

1.6.2010

7.8.2010

17.9.2010

11.7.2011

19.5.2010

19.2.2011

12.5.2010

28.2.2011

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/46/¨ÉA.¥ÀÄ./2010-11

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀŪÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÉÆÃvÀìªÀ 2010

1.12.2010

23.3.2011

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥ÀvÀæPÁUÉÆö×/2010-11

¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶× K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

15.4.2010

24.5.2010

54.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/48/ºÀA¦ GvÀìªÀ/2010-11

14.1.2011

21.2.2011

55.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/zÀ¸ÀgÁ.ªÀ.¥Àæ/2010-11

17.9.2010

30.6.2011

56.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/«.PÀ.¸À.¥ÀÄ.¥Àæ/2010-11

5.3.2011

10.5.2011

57.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¥ÀæPÀluÉ/2010-11

25.5.2010

12.7.2012

58.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/63/«.¸À./¥À.¥Àæ/2010-11

22.2.2011

27.3.2012

59.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/64/2010/AiÀÄÄ.§.¥ÉÆæ./2010-11

19.3.2011

20.9.2011

60.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/«.¥ÀÄ.¢./2010-11

ºÀA¦ GvÀìªÀ 2010-11 ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. «±Àé«SÁåvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À 2010gÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÉÄüÀzÀ°è ¥ÀæzÀ±Àð£À K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ PÀ¯Á²æà ®PÀët¢AzÀ CªÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt «zsÁ£À ¸À¨sÉ/«zsÁ£À ¥ÀjμÀvÀÄÛ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀqÀvÀ 2010£Éà ¸Á°UÉ AiÀÄĪÀ§gÀºÀUÁgÀgÀ ZÉÆZÀÑ® PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀqÀvÀ. «±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ.

8.4.2011

4.5.2010

61.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt.C./2010-11

8.12.2010

14.5.2012

62.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸À.¸À.¸À¨sÉ./2010-11

11.4.2011

23.4.2011

63.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÀÄ.¹.ªÉÃ/2010-11

28.4.2010

1.4.2011

64.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/55/2010¥ÀÄ.¸ÉÆ./2010-11

65.

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ «¹nAUï PÁqïð ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 2009£Éà ¸Á°UÉ AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀzsÀ£À ªÁZÀ£Á©gÀÄa PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. 2010-11£Éà ¸Á°£À ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ /¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÉgÀAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ

25.1.2011

3.3.2012

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁªÀiÁ£Àå/2010-11

2010£Éà ¸Á°£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§A¢üvÀ PÀqÀvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀqÀvÀ

29.4.2010

28.3.2012

66.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/C.¥Àæ./2010-11

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ PÀqÀvÀ.

17.6.2010

29.3.2011

67.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ/2010-11

18.2.2011

19.3.2011

68.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/C.¤.¸ÉÃ.«./2010-11

22.5.2010

29.3.2011

69.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/C.¤.¤Ã.¥Á/2010-11

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ 2010-11£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ «zÀÄåvï ©¯ï ºÁUÀÆ ¥ÉÃdgï ©¯ï ¥ÁªÀw §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ.

24.7.2010

19.3.2011


70.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ/2010-11

J£ï.©.n.¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ

5.6.2010

5.6.2010

71.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¯ÉÃ.¸Á.R./2010-11

¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

15.5.2010

1.4.2011

72.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/zsÁ.¥ÀÄ.ªÉÄüÀ/2010-11

9.8.2010

12.10.2010

73.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/C.¥Àæ/2010-11

30.11.2010

28.4.2011

74.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/C.D.¹./2010-11

zsÁgÀªÁqÀzÀ°è gÁdå ªÀÄlÖzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ K¥Àðr¸ÀĪÀ §UÉÎ. CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û2009 ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢PÀqÀvÀ

28.4.2010

1.4.2011

75.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/zÀÆgÀªÁtÂ/2010-11

13.5.2010

31.3.2011

76.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/zÀ.¥À.¥Àæ.¥Àæ.¸À./2010-11

26.3.2011

13.5.2011

77.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/C.ªÉÃ.PÀ./2010-11

26.4.2010

27.4.2011

78.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/62/¸À.£ÉÃ./2010-11

28.2.2011

3.4.2012

79.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/C.ªÁ./2010-11

²æà PÉ.ªÀÄÄPÀÄAzÀ£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ

11.6.2010

15.10.2010

80.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/49/zÀ.¥À./2010-11

22.12.2010

31.12.2010

81.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/45/ªÀÄÄAUÀqÀ ©¯ï/2010-11

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ DºÁé£À ¥ÀwæPÉ (««zsÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ½UÉ) ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä zÀgÀ¥ÀnÖ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ªÀÄÄAUÀqÀ ©¯ï ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

15.12.2010

15.12.2010

82.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁUÀæ.¥ÀÄ.¤Ã/2010-11

28.4.2010

14.8.2012

83.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/¹§âA¢/2010-11

20.1.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

84.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¥ÀÄ.ªÀÄÄ./2010-11

2.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

85.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¸À.ªÀ.ZÀA.ªÀÄ/2010-11

¸ÁªÀðd¤PÀ UàæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ¹ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ²æà J£ï.PÀļÀîAiÀÄå, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÀÄjvÀÄ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

20.1.2012

20.1.2012

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ


1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀiÁ.C.ªÉÃ/2011-12

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/49/¥Àæ.ªÀÄÄ/2011-12

30.4.2011

1.3.2012

16.5.2012

21.6.2012

7.10.2011

31.3.2012

29.8.2011

12.7.2012

5.

¨sÉÆÃzÀ MAzÉà §æºÀä£ÁzÀ MAzÉà ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄzÀæt PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2011-12 «±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀªÉÄüÀ (gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæ) PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/2009 ¸À.R.AiÉÆÃ/2011- 2009£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ §UÉÎ. 12 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/G¥ÀÄ«/2011-12 GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ

10.6.2011

13.6.2011

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/ªÀÄĺÀO¹/2011-12

zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀĽUÉUÉ OμÀ¢ü

9.6.2011

31.3.2012

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/ªÀÄ.¹.ªÀiÁ/2011-12

ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÀiÁ»w

14.12.2011

14.12.2011

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/ªÁ.PÀ./2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£À PÀqÀvÀ

30.9.2011

5.3.2012

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/2011-f.gÁ.¥Àæ/2011-12

24.1.2012

6.3.2012

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/«.¥ÀÄ.¢./2011-12

27.4.2011

28.4.2011

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¥Àæ.¥À.ªÀÄÄ/2011-12

26.7.2011

26.7.2011

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/£Á.ªÉÄ.¥ÀÄ/2011-12

qÁ. f.¦.gÁdgÀvÀßA ¸Á»vÀå ¥ÀjeÁjPÀ ¥Àæ¸À¹Û-2011 «±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ ºÁUÀÆ PÀgÀqÀÄ wzÀÄݪÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀnÖ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ. £Á£ÀÄ ªÉÄaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

16.9.2011

2.4.2012

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/j.¥ÀÄ.ªÉÄÃ./2011-12

26.12.2011

2.4.2012

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/PÀzÀA¨ÉÆÃvÀìªÀ/2011-12

«±ÉÃμÀ jAiÀiÁ¬Äw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ wAr Hl ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl

19.12.2011

20.1.2012

15.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆÃmÉÆÃ, «rAiÉÆÃ, DºÁé£À¥ÀwæPÉ PÀbÉÃj ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

4.4.2011

27.3.2012

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁé£À/201112 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/PÀ.¦.R§UÉÎ/2011-12

23.4.2011

26.4.2011

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/ºÉ.PÉ.¤/2011-12

27.4.2011

31.3.2012

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/¥ÀÄ.¯ÉÆÃ.vÉæöÊ/2011-12

ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ

1.4.2011

12.3.2012

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/ªÀÄ.¹.ªÉÃ/2011-12

ªÀÄdÆj ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À

30.4.2011

31.3.2012

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/C.¤.¥À.«./2011-12

15.4.2011

24.3.2012

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/¥Àæ.¸À.ºÀ.D.2011-12

29.4.2011

17.5.2011

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/PÀ¨ÁR/2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ «zÀÄåvï ¥ÉøÀgï ©¯ï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀlð£ï ¨ÁPïì Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

6.5.2010

5.7.2011

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/UÀAiÀÄR/2011-12

25.5.2011

20.4.2012

24.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/PÀ¥ÀĤøÀ¨sÉ/2011-12

PÀbÉÃjUÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ºÁUÀÆ eÉógÁPïì «ÄμÀ£ï Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw ¸À¨sÉ

19.5.2011

30.5.2011

25.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/PÀ.zÀÆ/2011-12

PÀbÉÃj zÀÆgÀªÁt ©¯ï

17.4.2011

24.3.2012

26.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/C.¥Àæ.¥Àæ/2011-12

CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û

24.1.2012

30.3.2012

3. 4.

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ


27.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/42/qÁ. C.¤/2011-12

24.1.2012

8.3.2012

28.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/¸À.R.AiÉÆÃ.¥ÀÄ.§./2011- ¸ÀUÀlÄ Rjâ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÀĸÀÛPÀ 12 §AqÀ¯ï PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/f.¦.gÁ.¥Àæ±À¹Û/2011-12 2010£Éà ¸Á°£À qÁ. f.¦.gÁdgÀvÀßA ¥Àæ±À¹Û

8.6.2011

12.7.2011

19.4.2011

19.9.2011

12.5.2011

30.3.2012

31.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/¥ÉÆæÃ.PÉÆÃ.©.¥Á/ 2011- ¢. ¥ÉÆæÃ¥ÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï ©¯ï 12 ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/C.¤.zÀÆ./2011-12 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï

17.4.2011

29.3.2012

32.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/¯ÉÃ.¸Á.R./2011-12

2.5.2011

2.4.2012

33.

14.9.2011

18.1.2012

34.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/32/ªÀÄÄ.G.¥ÀÄ.«.¸À/ 2011- ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÀAWÀ GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀt 12 ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/«.zÀ.ªÀ.¥Àæ/2011-12 zÀ¸ÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

26.9.2011

18.1.2012

35.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/ªÁPÉÃ/2011-12

ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄäl K¥Àðr¸ÀªÀÅ §UÉÎ.

19.4.2011

31.3.2012

36.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/40/¥ÀÄ.¸ÉÆÃ./2011-12

2011£Éà ¸Á°£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ

24.1.2012

31.3.2012

37.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2011-12

ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É

25.1.2012

25.1.2012

38.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/G.¥ÀÄ.«./2011-12

GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ «vÀgÀuÉ (2008£Éà ¸Á°£À)

19.5.2011

19.9.2011

39.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/C.¤.¤Ã./2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï

15.4.2011

10.2.2012

40.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/PÀ.E.C./2011-12

PÀbÉÃj EAlgï£Émï

15.7.2011

20.3.2012

41.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/43/¥Àæ.¥Àæ.ªÀiÁ./2011-12

13.1.2012

20.1.2012

42.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/¨ÉA.«.¥ÀÄ.¥Àæ/2011-12

7.9.2011

02.4.2012

43.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2011-12

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlPÉÌ §AzÀ CfðUÀ¼À «ªÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ««zÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀĽUÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÀZÉÃj ªÉZÀÑ PÀqÀvÀ

15.4.2011

2.4.2012

44.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ.¯É.¥Áå./2011-12

PÀbÉÃj ¯Élgï ¥Áåqï ªÀÄÄzÀæt

17.5.2011

30.6.2011

45.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/C.¹§âA¢/2011-12

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢ PÀqÀvÀ

15.4.2011

2.4.2012

46.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/C.PÀ.¸ÀA.ªÁ./2011-12

22.2.2012

29.2.2012

47.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁÜ.¸À.¸À¨sÉ/2011-12

30.4.2011

2.4.2012

48.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/ªÀiÁ.C.¥Àæ/2011-12

¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ ªÁZÀ£Á®AiÀÄPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À

12.7.2011

23.2.2012

49.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/45/¥ÀæPÀluÉ/2011-12

gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå

20.3.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

50.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/51/ªÉ¨ï¸ÉÊmï/2011-12

51.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/¥ÀÄ¥ÀªÀÄÄ/2011-12

¥Áæ¢üPÁgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀnÖ ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

16.11.2011 24.11.2011 19.11.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

52.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/50/¸Á¥sÀÖªÉÃgï/2011-12

12.11.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

53.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/48/AiÀÄÄ.§.ZÉÆ/2011-12

¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÀ®Ä ªÀiÁå£ÉÃmïªÉÄAmï ¹¸ÀÖªÀiï ¸Á¥sïÖªÉÃgï 2011£Éà ¸Á°£À AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ

22.3.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

29. 30.

qÁ. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À ¥Àæ±À¹Û

¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ Rjâ §UÉÎ.


54.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀbÉÃj/ «.zÀÄ.ªÀiÁ/2011-12 PÀZÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄÄRåzÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ «zÀÄåvï zÀÄgÀ¹Û ªÀÄr¸ÀĪÀ §UÉÎ. 55. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/47/¹§âA¢/¥Àæ.zÀ.¸À./ 2011- £ÀªÀÄævÀ J£ï. ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ 12 PÀqÀvÀ 56. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/D.ªÉÊ./2011-12 ²æà ©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À, DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. 1. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/¹§âA¢/2012-13 ²æêÀÄw Dgï.J£ï.¸ÀIJî, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. 2. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/aA.¹.¥ÀÄ.vÉ/2012-13 aAvÁªÀÄtÂAiÀÄ°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. 3. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/33/¹.¥ÀÄ.ªÀÄ./2012-13 f¯ÉèUÀ¼À°è EgÀĪÀ ¹jUÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ¼À «ªÀgÀ 4. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/ªÁ.O.¹A.§/2012-13 ªÀÄÄRåzÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀrUÉ OμÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀ ©¯ïUÀ¼À ¥ÁªÀw «ªÀgÀ. 5. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/39/¥ÀÄ.¥Àæ/2012-13 ¸À馅 ªÉAZÀgïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjvÉUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 6. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/40/zÀ.ªÀÄ.vÉ./2012-13 2012gÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ zÀ¸ÀgÀzÀ°è ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. 7. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/28/C.².ªÀiÁ/2012-13 £ÁåμÀ£À¯ï §ÄPï læ¸ïÖ EªÀjUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. 8. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/«.ªÁ.ªÀÄ.¥ÀÄ/2012-13 «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, ªÁZÀ£Á©ügÀÄa PÀªÀÄälzÀ ©®ÄèUÀ¼À ¥ÁªÀw §UÉÎ. 9. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/¸À.¸ÁÜ.¸À/2012-13 ¸ÀªÀð¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ PÀqÀvÀ 10. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/PÀ.E.C./2012-13 PÀbÉÃj EAlgï£Émï ©¯ï ¥ÁªÀwAiÀÄ §UÉÎ.

15.12.2011

30.1.202

28.3.2012

1.6.2012

20.5.2011

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

16.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

11.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

30.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

3.9.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

20.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

12.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ

2.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

12. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/«.¥ÀÄ.¢./2012-13

«±Àé ¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ DZÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

21.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

13.

¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÆÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ PÀqÀvÀ

21.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤Ãw PÀÄjvÀÄ

22.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

4.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

29.6.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

17. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸ÁªÀiÁ£Àå/2012-13

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¤Ãw PÀÄjvÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ n¥Ààt ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ

1.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

18.

26 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ PÀqÀvÀ

30.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/zÉ.¥ÀÄ.ªÉÄÃ/2012-13

zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ «±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ §UÉÎ.

21.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

20. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/ºÀ.¢.zÀ.D/2012-13

ºÀ¼ÉAiÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zÀgÀ¥ÀnÖ DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀĺÁgÁμÀÖç gÁdåzÀ ¸ÁAVè f¯ÉèAiÀÄ dwÛ vÁ®ÆèQ£À UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ°è GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. ¥ÀĸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ

5.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

13.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

17.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/ªÀiÁ.C.ªÉÃ.PÀ/2012-13

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/¥ÀÄ.¯ÉÆÃ./2012-13

14. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/37/¥Áæ.¸À.C.VÃ./2012-13 15.

PÀÄ¥ÀÄ¥Áæ/32/PÀ.¥ÀÄ.¤Ã/2012-13

16. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/30/¸Á.¤Ã.PÀÄ.C./2012-13

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/26¥ÀÄ.©.¸À./2012-13

21. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/ªÀÄ.G.¥ÀÄ.¤Ã/2012-13 22. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À


DºÁé£À/2012-13

zÀgÀ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸ÀĪÀ §UÉÎ.

23. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/ªÀÄ.¹.ªÉÃ/2012-13

ªÀÄdÆj ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

24. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/ªÀ.bÁ.R/2012-13

16.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

25. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/C.ªÁ/2012-13

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ PÉÆoÀrUÉ ªÀ£Àå fëAiÀÄ bÁAiÀiÁavÀæªÀ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ªÁºÀ£À (PÁgÀÄ)zÀ PÀqÀvÀ

7.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

26. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/PÀbÉÃj ªÉZÀÑ/2012-13

PÀbÉÃj ªÉZÀÑzÀ PÀqÀvÀ

6.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

7.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

27.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

13.8.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

21.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

23.7.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

7.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

28.6.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

8.6.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

8.5.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

25.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

1.9.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

19.4.2012

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

27. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/¥ÀÄ.¥Àæ.¸À¨sÉ./2012-13

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À KPÀgÀÆ¥À ¤ÃwAiÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. 28. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/C.D.¹./2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉ ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ PÀqÀvÀ 29. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/C.¤.zÀÆ/2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ zÀÆgÀªÁt ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 30. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/PÀzÀÆ©/2012-13 PÀbÉÃj zÀÆgÀªÁt ©¯ïèUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 31. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/¸À.R.AiÉÆÃ.2010/2012-13 2010£Éà ¸Á°£À ¸ÀUÀlÄ Rjâ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉÎ. 32. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀÄÄ.C.¸À./2012-13 ²æà PÉ.ªÀÄÄPÀÄAzÀ£À CªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÀ UËgÀªÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 33. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/¥ÉÆæ.PÉÆÃ/2012-13 ¢ ¥ÉÆæÃ¥ÉÃμÀ£À¯ï PÉÆÃjAiÀÄgï EªÀgÀ ©¯ïUÀ¼À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ. 34. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/34/PÀ.¦Ã.R/2012-13 PÀbÉÃjUÉ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ. 35. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/27/¥Áæ.¹.ºÉ/2012-13 ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼À ºÉZÀÄѪÀj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ §UÉÎ. 36. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/29/ªÀiÁ.PÉÃ.C.¸ÀA./2012-13 ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ. 37. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/PÀ.ºÀÄ.ªÀÄA/2012-13 PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ ºÀÄzÉÝ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ. 38. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/26/C.¥Àæ.PÀ./2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀqÀvÀ 39. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/C.¤.¥ÉÃ.«/2012-13

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁUÀÆ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À ¥ÁªÀw §UÉÎ. 40. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/ªÁ.Qæ.AiÉÆÃ./2012-13 2012-13£Éà ¸Á°£À QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ. 41. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/41/¸Á.¸ÀA.¸À.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2012- ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAWÀ, ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ 13 «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£Àgï ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ. 42. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/C.¤.¤Ã/2012-13 ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀ ¤ªÁ¸ÀzÀ ¤Ãj£À ©¯ï ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ.

1999-2000/93-94/98/96/99 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/99-2000

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/DqÀ½vÀ/1993-94

UÀÈ¥ï ‘r’ ¹§âA¢UÉ GavÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç MzÀV¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ CAUÀgÀZÀ£É

7.3.2000

6.7.2004

11.5.2004

23.1.2007


3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/£ÀqÀªÀ½ PÀ¥ÀÄ¥Áæ/101/97-98

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ £ÀqÀªÀ½ PÀqÀvÀ: 2001-02-03-04 ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå CªÀgÀ PÀqÀvÀ

4.

15.1.1998

15.9.1999

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/£ÉÆÃAzÀtÂ/99

LJ¸ï©J£ï £ÉÆAzÀt §UÉÎ.

5.7.1999

17.5.2002

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¸À.£ÉÃ/1995-96

¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÉêÀÄPÁw

26.6.1995

29.6.1995

6.10.2000

23.10.2002

22.12.2000

1.8.2005

8.8.2000

22.11.2007

2000 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2000

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/ ¹§âA¢/2000

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/2000

ªÀÄĤgÁeï JA. C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ J.PÉ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÃvÀ£À PÀqÀvÀ PÀbÉÃj ªÉĪÉÆÃ

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/ªÀĽUÉ/2000 (¨sÁUÀ-1)

UÀAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ

11.12.2008

16.8.2012

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/161/ªÀĽUÉ/2000

14.2.2000

18.3.2011

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/31/ªÀĽUÉ/2000

7.9.2000

10.12.2008

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/139/ªÀĽUÉ/2000

21.12.2000

26.11.2008

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/112/ªÀĽUÉ/2000

23.11.2000

5.7.2012

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/36/ªÀÄÄzÀæt/2000

avÀæzÀÄUÀðzÀ°è UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ E°è ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ºÁ¸À£ÀzÀ°è UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ©eÁ¥ÀÄgÀ (PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.) ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¢|| J.Dgï. PÀÈμÀÚ±Á¹Ûç CªÀgÀ «gÀavÀ ªÀZÀ£À ¨sÁgÀvÀ PÀÈwAiÀÄ ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

21.8.2000

15.3.2010

¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄl PÀlÄÖ PÀlÄÖªÀ mÉAqÀgï §UÉÎ. w¥ÀlÆj£À ¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ.

13.2.2012

29.8.2012

4.9.2005

24.3.2010

16.1.2001

13.6.2008

31.3.2009

15.3.2010

2.5.2001

31.3.2009

2001 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/d.ªÀÅ.ªÀiÁ/2001

2.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/ªÀĽUÉ/2001

3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/148/¥Àæ.ªÀÄ./2001

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/UÀæ.¸À.ªÀÄ./UÀÄ®ãUÁð/2001

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¹jUÀ£ÀßqÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀÄ®âUÁð

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/UÀæ.¸À.ªÀÄ/UÀÄ®âUÁð/2001

UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀÄ®âUÁð

6.

3.6.2008

29.2.2012

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/d.¥ÀÄ.ªÀÄ/2001 (¨sÁUÀ- ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄlÄ PÀlÄÖ PÀlÄÖªÀ §UÉÎ. 2) PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/d¥ÀĪÀÄ/2001 ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄl ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ

11.9.2001

23.7.2007

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/ªÀĽUÉ/2001

19.6.2001

1.8.2012

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/ªÀÄdÆj ¹§âA¢/2001

29.8.2001

29.8.2001

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2001

2.6.2001

2.6.2001

ºÁªÉÃjAiÀÄ°è UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ £ÁUÀªÀÄä CªÀjUÉ ¹§âA¢AiÀiÁV £ÉëĹPÉƼÀî¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¦.¸ÀÄgÉÃ±ï ‘r’ UÀÆæ¥ï ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.


11. 12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/PÉ®¸À ºÀAaPÉ/2001 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2000-01

¹§âA¢UÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀÄgÀÄ ºÀAaPÉ.

10.10.2001

06.08.2007

©.J£ï. gÁªÀÄAiÀÄå ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

23.5.2001

28.4.2007

²æà «.ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, zÀ¯Á¬ÄvÀ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà ¸ÀħæªÀÄtå, zÀ¯ÁAiÀÄvï CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ ²æà «.£ÁUÉÃAzÀæ, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. ¸ÀUÀlÄ Rjâ ªÀÄgÀÄ DAiÉÄÌ CfðUÀ¼À «ªÀgÀ.

2.7.2002

7.2.2005

9.11.2002

20.10.2008

4.11.2002

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

20.4.2004

6.4.2004

ªÀÄÄAzÀªÀÄwÛ CªÀgÀ zÉÃgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ.

10.1.2003

31.3.2005

8.4.2002

22.11.2007

PÀĪÉA¥ÀÄAiÀÄÄUÀ ¥ÉÆæ. PÉ.J£ï. ¨sÀUÀªÁ£ï CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ §UÉÎ. ²æà PÉ. ªÀiÁAiÀÄUËqÀgÀÄ C£ÀĪÁ¢¹gÀĪÀ PË PÀAqÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀvÀå PÀÈw ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ w§ât

19.2.2003

27.4.2005

28.2.2003

30.3.2007

6.2.2003

3.4.2007

9.12.2009

4.7.2012

17.12.2003

17.12.2003

30.5.2002

1.9.2003

27.1.2003

13.8.2012

2002 13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2002

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2002

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2002

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¸À.R.ªÀÄ.DAiÉÄÌ/2002

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/C.UÀæA.ªÀiÁ/2002

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/d.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2002

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/38/PÀÄ.¨sÀ/¥Àæ/2002

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/44/f.¥ÀÄ.ªÀiÁ/2002

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/35/¢§ât/2002

2003 7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/52/ªÀĽUÉ/2003

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¹§âA¢/2003

9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/¯ÉPÀÌ/2002-03

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/PÀ.C.¥Áæ/2002-03

11. 12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/13/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ªÀÄAqÀå/ 2003-04 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¯ÉPÀÌ/2003

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/58/¸ÀܼÁAvÀgÀ/2003

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/¹§âA¢ ¥Àæ.ªÉ./2003

15.

ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. §®ªÀAvÀgÁªï ¥Ánïï, DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. J¯ï.²æäªÁ¸ÀgÁªï gÁdå ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ E¯ÁSÉ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÀÄAqÀå f¯Éè ºÉaÑzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

5.2.2005 18.12.2003

1.9.2005

7.2.2003

27.8.2004

8.9.2003

21.2.2004

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/J£ï. w¥ÉàøÁé«Ä/2003

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ PÀbÉÃj ¸ÀܼÁAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÁnðöAiÀÄ£ï ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ. SÁAiÀÄA C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt ªÉZÀÑ 2003-04 ²æà J£ï.w¥ÉàøÁé«Ä EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ

30.6.2003

4.9.2003

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/59/¥ÁgÀzÀ ²ÃPÀvÉ/2003

¥ÁgÀzÀ²ðPÀvÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ

3.3.2004

3.3.2004

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/2/¹§âA¢/2004

²æà Dgï.r. PÀÄ®PÀtÂð, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

25.7.2003

27.8.2008


18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/PÀ¯Á¥Àæw1/2003-04

PÀ¯Á ¥Àæw¨sÉÆÃvÀìªÀ

7.10.2003

13.10.2003

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/«¨sÁUÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ¯Á ¥Àæw¨sÉÆÃvÀìªÀ/2003 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/d¥ÀæªÀiÁ/2003

«¨sÁUÀ ªÀÄlÖzÀ PÀ¯Á ¥Àæw¨sÉÆÃvÀìªÀ, ¨É¼ÀUÁ«

26.9.2003

29.9.2003

¥ÀÄgÁt ¨sÁgÀvÀzÀ PÉÆñÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄzÀæt

24.5.2003

7.5.2008

ªÉÄʸÀÆj£À°è ¥Áæ¢üPÁgÀªÉ UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀĽUÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ zÁªÉtUÉgÉ PÀbÉÃj ¥ÁnðöAiÀÄ£ï ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

26.4.2004

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ

5.7.2004

11.12.2008

15.5.2004

7.1.2005

²æêÀÄw ªÉÊ.J¸ï.«dAiÀÄ®Qëöä, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, CmÉAqÀgï CªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ. ¸ÀUÀlÄ Rjâ «¯ÉêÁj 2002

30.12.2004

15.9.2008

16.3.2004

20.11.2007

21.6.2004

31.12.2005

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ £ÉÆAzÀt §UÉÎ. GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¤ÃrPÉ §UÉÎ.

7.2.2004

17.9.2010

15.4.2004

19.3.2008

7.2.2005

24.5.2011

4.2.2010

26.4.2011

7.2.2006

26.3.2007

7.5.2004

5.7.2004

5.7.2005

25.2.2006

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

11.6.2009

20.

2004 1.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/ªÀĽUÉ/2004 ¨sÁUÀ-2

2. 3.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/zsÀA¸ÀªÀÄ/zÀzÁ/2004 ¨sÁUÀ-2 PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/C/¥ÁnðμÀ£ï/2004

4.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2004

5.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/¹§âA¢/2004

6.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/«¯ÉêÁj/2004

7.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/£ÉÆAzÀtÂ/2003-04

8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/132/GavÀ ¥ÀĸÀÛPÀ/2004

2003-04 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/2/33/avÀæzÀÄUÀð/ 2003-04

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, avÀæzÀÄUÀð EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/19/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/¨Á/ 2003- ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 04 E¯ÁSÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/21/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/¨É/ 2003- ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 04 E¯ÁSÉ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/6/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ZÁ.£ÀUÀgÀ/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 2003-04 E¯ÁSÉ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/5/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 2003-04 E¯ÁSÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/9/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/PÉÆqÀUÀÄ/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 2003-04 E¯ÁSÉ, PÉÆqÀUÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/14/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/UÀÄ®âUÁð/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 2003-04 E¯ÁSÉ, UÀÄ®ãUÁð f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ¥ÀÄ¥Áæ/1/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/PÉÆïÁgÀ/ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw 2003-04 E¯ÁSÉ, PÉÆïÁgÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ.


9.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/20/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/©eÁ¥ÀÄgÀ ªÀĽUÉ/ 2003-04

10.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/¨Á/ 200304

11.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/22/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/G.PÀ/ 2003-04

12.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/11/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ºÁ¸À£À/ 2003-04

13.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/17/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/PÉÆ¥Àà¼À/ 2003-04

14.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/25/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/zsÁgÀªÁqÀ/ 2003-04

15.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/10/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ªÉÄʸÀÆgÀÄ/ 2003-04

16.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/18/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/©ÃzÀgï/ 2003-04

17.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/7/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/GqÀĦ/ 2003-04

18.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/15/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/§¼Áîj/ 2003-04

19.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/16/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ / 2003-04

20.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/24/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/UÀzÀUÀ/ 2003-04

21.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/12/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ / 2003-04

22.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/23/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ºÁªÉÃj/ 2003-04

23.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/8/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ/ 2003-04

24.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/4/33/zÁ¸ÁÛ£ÀÄ/zÁªÀtUÉgÉ/ 2003-04

25.

PÀ¥ÀÄ¥Áæ/3/UÀæA.¸À.ªÀÄ/zÁ/ 2003-04

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ºÁ¸À£À f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ©ÃzÀgï f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, GqÀĦ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, §¼Áîj f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, UÀzÀUÀ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ºÁªÉÃj f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè EªÀjAzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁgÁl zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ UÀæAxÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀĽUÉ, zÁªÀtUÉgÉ

16.6.2005

3.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

16.5.2009

24.5.2009

5.7.2005

5.7.2005

21.11.2005

20.2.2009

5.7.2005

17.4.2010

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

5.7.2005

31.3.2011

5.7.2005

30.6.2011

5.7.2005

17.5.2012

5.7.2005

11.4.2012

5.7.2005

11.4.2012

26.5.2004

27.3.2012

5.3.2009

7.1.2010


CzsÁåAiÀÄ-7 PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ C£ÀÄμÁ×£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä CxÀªÁ CªÀgÀ ¥Áæw¤zsÀå«gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä EgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(viii)] PÁAiÀÄð¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ C£ÀÄμÁ×£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä CxÀªÁ CªÀgÀ ¥Áæw¤zsÀå«gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä EgÀĪÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ/¸ÉêÉ

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¤tðAiÀÄ gÀZÀ£É ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥Áæw¤zsÀåvÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè

¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÁV ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¤tðAiÀÄ gÀZÀ£É ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥Áæw¤zsÀåvÉ


CzsÁåAiÀÄ-8 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁV gÀavÀªÁzÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)v(iii)] F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼À, ¸À«ÄwUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ PÉÆr. ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjμÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉ

¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw ¸À¨sÉ

gÀZÀ£É

1. qÁ: ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CzsÀåPÀëgÀÄ 2. ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ 3. ²æà ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î 4. ²æà r.J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5. ²æà J¸ï. ¥Àæ¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀ 6. ¥ÉÆæ: ¹.«. PÉjªÀĤ 7. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀiðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ DyðPÀ E¯ÁSÉ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ 8. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄ 9. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ 10. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À 11. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ 12. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä 13. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjμÀvÀÄÛ 14. ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ E¯ÁSÉ 15. CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ¸ÀAWÀ 1. qÁ: ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå 2. ²æà J.PÉ. gÁªÉÄñÀégÀ 3. ²æà ¥ÀæPÁ±ï PÀA§vÀÛ½î 4. ²æà r.J£ï. ¯ÉÆÃPÀ¥Àà 5. ²æà J¸ï. ¥Àæ¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï PÀ®ÆÌgÀ 6. ¥ÉÆæ: ¹.«. PÉjªÀĤ 7. DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj

zÉÊ£ÀA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À C£ÀĪÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄÛªÁj

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CzÀgÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ vÉgÀ¢ªÉAiÉÄÃ/CzÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀåªÉà ºËzÀÄ

ºËzÀÄ


CzsÁåAiÀÄ-9 C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ «ªÀgÀ ¸ÀÆa ¥ÀĸÀÛPÀ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)v(ix)] ««zsÀ ªÀÄlÖUÀ¼À°è, ««zsÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀbÉÃjUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ MzÀV¹. PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

C¢üPÁjUÀ¼À/£ËPÀgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

1.

©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

2.

Dgï.J£ï.¸ÀIJî

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

3.

PÀļÀîAiÀÄå

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

4.

£ÁUÉÃAzÀæ

¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ

5.

PÉÆÃqÀAiÀÄå

zÀ¯Á¬ÄvÀgÀÄ

PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À

¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÀASÉå/EªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002 PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 002

22484516 22484516 22484516 22484516 22484516


CzsÁåAiÀÄ-10 «¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è G¥À§A¢ü¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀqAÉ iÀÄĪÀ ªÀiÁ¹PÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(x)] C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£É ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀzÀ §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ

¸ÀA¨sÁªÀ£É ªÀiÁ¹PÀ

©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

47,700/-

Dgï.J£ï.¸ÀIJî

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ

22,800/-

PÀļÀîAiÀÄå

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

20,500/-

£ÁUÉÃAzÀæ

¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ

7,800/-

PÉÆÃqÀAiÀÄå

zÀ¯Á¬ÄvÀgÀÄ

13,600/-


CzsÁåAiÀÄ-11 AiÉÆÃd£É EvÁå¢UÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥Àæw KeɤìUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(xi)] ¥Àæw KeɤìUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¹ÌêÀiïUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. Keɤì

1.

AiÉÆÃd£É/ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ ¹ÌêÀiï/¥ÁæeÉPïÖ/ ZÀlĪÀnPÉ

¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ (C) PÀ£ÀßqÀ ªÀĺÁPÁªÀå ªÀÄ¯É (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É (E) «eÁÕ£À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É (F) PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯É

GzÉÝñÀPÉÌ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ DAiÀĪÀåAiÀÄ

GzÉÝò¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑ PÀ¼ÉzÀ ªÀμÀðzÀAvÉ

¤jÃQëvÀ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ºÀAaPÉ ªÉÄÃ¯É ªÀgÀ¢ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CAxÀºÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ J°è ®¨sÀå«zÉ (ªÉ¨ï¸ÉÊmï, ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ, ¸ÀÆZÀ£Á¥sÀ®PÀ EvÁå¢)

36,614-00 35,032-00 71,646-00

3.66% 2.33% -------

ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è C¼ÀªÀr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

31,00,000-00 58,21,304-00

12,61,117-00

21.66%

--//--

10,00,000-00 15,00,000-00 3,00,000-00 3,00,000-00

2.

ºÉƸÀ PÀÈwUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt

3.

25,00,000-00

1,79,003-00

7.16%

--//--

4.

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉæöÊ¯ï °¦UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgÀeÁ®PÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ

2,00,000-00

2,729

1.36%

--//--

5.

¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ

20,00,000-00

16,18,495-00

80.92%

--//--

6.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥Àæ¸ÁgÀ AiÉÆÃd£É

3,00,000-00

1,36,683-00

45.56%

--//--

7.

«±Àé¥ÀĸÀÛPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

1,00,000-00

1,00,000

100%

--//--

8.

¸ÀUÀlÄ ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ-2009£Éà ¸Á°£À Rjâ

1,25,00,000-00

1,19,26,946-00

95.41%

--//--

9.

AiÀÄĪÀ §gÀºÀUÁgÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À 2011£Éà ¸Á°UÉ

7,00,000-00

3,44,733-00

49.24%

--//--

10.

CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ¥Àæ±À¹Û 2011£Éà ¸Á°UÉ

7,00,000-00

6,97,171-00

99.59%

--//--

11.

¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À 2011£Éà ¸Á°UÉ

4,00,000-00

3,59,274-00

89.81%

--//--

12.

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ gÁdåzÀ ««zsÀ f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀĽUÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄdÆj : KeÉ¤ì ¹§âA¢UÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÀĸÀÛPÀ ¯ÉÃPÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ºÁUÀÆ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÁvÁð ¥ÀvÀæ ¥ÀæPÀluÉ ¸ÀAZÁj ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÁºÀ£À

12,00,000-00

10,37,162-00

86.43%

--//--

3,50,000-00

2,17,722-00

62.20%

--//--

1,00,000-00

60,058-00

60.05%

--//--

1,00,000-00

-

-

--//--

16.

gÁdåzÀ UÀr¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ£Ár£À UÀr¨sÁUÀzÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄPÀ̼À PÀxÁPÉÆñÀ gÀZ£ À É ºÁUÀÆ ¹r ©qÀÄUÀqÉ

3,00,000-00

-

-

--//--

17.

qÁ. C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À ªÉÊzÀå «eÁÕ£À ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û

2,00,000-00

59,700-00

29.85%

--//--

18.

£Á£ÀÄ ªÉäaÑzÀ ¥ÀĸÀÛPÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À

4,00,000-00

68,003-00

17.00%

--//--

19.

34,70,341-00

31,79,100-00

91.60%

--//--

20.

ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¥ÀÛ±ÁSÉ ¹§âA¢ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj ªÉZÀÑ, ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ ªÉZÀÑ EvÁå¢

6,00,000-00

2,62,229-00

43.70%

--//--

21.

PÀbÉÃj UÀtQÃPÀgÀt

2,00,000-00

1,97,840-00

98.92%

--//--

22.

¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À¨sÁ ªÉZÀÑ

2,00,000-00

1,11,966-00

55.98%

--//--

23.

qÁ. f.¦.gÁdgÀvÀßA ¸Á»vÀå ¥ÀjZÁjPÁ ¥Àæ±À¹Û

2,00,000-00

1,90,394-00

95.19%

--//--

24.

¥ÀĸÀÛPÉÆÃzÀåªÀÄ PÀÄjvÀÄ gÁdåªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀt

2,00,000-00

-

-

--//--

25.

PÀ£ÀßqÀ PÀnÖzÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¯É

25,00,000-00

13,284-00

0.53%

--//--

MlÄÖ

3,83,41,645-00

2,20,95,255-00

57.62%

--//--

13. 14. 15.


CzsÁåAiÀÄ-12 ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À eÁjAiÀÄ «zsÁ£À [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(xii)] 1. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀÄμÁ×£ÀUÉÆAqÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ/¹ÌêÀiïUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹

2. ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðvÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ/¹ÌêÀiïUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀPÀëªÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ºÀÄzÉÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¸ÀégÀÆ¥À/¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ±ÉæÃtÂ

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä CºÀðvÉAiÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ EgÀĪÀÅ¢®è

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ


1. ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¥ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ eÁjAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

Cfð «zsÁ£À

ªÀÄAdÆgÁw «zsÁ£À

EgÀĪÀÅ¢®è

ºÀAaPÉ «zsÁ£À


CzsÁåAiÀÄ-13 jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÀ, C£ÀĪÀÄwUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ. [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(xiii)] ¥Àæw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/¹ÌêÀiï PɼÀUÉ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁA¹ÜPÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ/¹ÌêÀiï£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÀæªÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀASÉå ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

ªÀÄAdÆgÁzÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ ¯Á¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ ¸ÀégÀÆ¥À/¥ÀæªÀiÁt EgÀĪÀÅ¢®è

ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ


CzsÁåAiÀÄ-14 «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ªÀiÁ»w [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(xiv)] «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ (¥sÁè¦, ¹r, «¹r, ªÉ¨ï¸ÉÊmï, EAlgï£Émï EvÁå¢) «zÀÄå£Áä£À

¹.r., r.«.r., «.¹.r., ªÉ¨ï ¸ÉÊmï, EAlgï£Émï EvÁå¢

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ (¸ÉÊmï DqÀgï (adder)/¯ÉÆÃPÉñÀ£ï J°è ®¨sÀå«zÉ, EvÁå¢)

PÀAmÉAmïì CxÀªÁ mÉÊl¯ï

¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ¸ÉÆÖÃrAiÀÄ£ï£À ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


CzsÁåAiÀÄ-15 ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁUÀjÃPÀjUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀ [¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(xv)] ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÁUÀjÃPÀjUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ¸ÀܼÀ/¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉV£À ¥Àæ¸ÁjvÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w/¸Ë®¨sÀå

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ (¸Ë®¨sÀå/ºÉ¸ÀgÀÄ EvÁå¢AiÀÄ ¯ÉÆPÉñÀ£ï) PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£À, eÉ.¹.gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ

RTI-kannada pustaka pradhikara  
RTI-kannada pustaka pradhikara  

RTI-kannada pustaka pradhikara

Advertisement