Page 1

alumni CMD

editie 2012


Colofon Dit is een uitgave van de opleiding Communication & Multimedia Design van De Haagse Hogeschool. Plaats en jaar van uitgave: Den Haag, juli 2012 Redactie: Alex Reuneker, Eva Graven, Jannie Oosting Vormgeving: M.V. (Myrthe Veeneman en Marjolein Vermeulen) www.mv-web.nl Beeld: de studenten en alumni Dit boekje kwam tot stand met dank aan de eerstejaars studenten die in september 2011 startten met hun voltijd opleiding Communication & Multimedia Design aan De Haagse Hogeschool.


Inhoudsopgave Voorwoord

3

FACTS Create your id

5

De wereld van CMD

8

Beroepen in de wereld van CMD

10

De interviews

16

Albert Visser Arthur Hulsman Maaike Triemstra Deborah Goossens Bart Gardien Janine Mattheeuw Koen Bekering Ruby van den Brink Brian van Delden Lorenzo de Carlo Linda Schouten Maurice van de Ree

16 16 17 18 19 20 20 21 24 24 25 26

7

Gaby Eenschoten Nick van Silfhout Willem Keller Kelly Jongeneelen Sander Hendriks Wouter Klootwijk Johannes Bevelander Thomas Plaizier Curt Hoyer Jannita Schnitzler Stephan Csorba Lieve Dijsselbloem David Berghuijs Martin Kok Jolien Collet Roger Lempers Dennis Weisscher Sem Goedknegt Taco Jans Tjeerd Ritsma Vincent Wijnen Colin Hoefnagel

27 27 30 30 31 32 33 33 36 37 37 38 39 39 40 40 41 44 45 45 46 47

Andere functies

50

Het werkveld

54

beroepenveldcommissie 55

functie tags:

Interaction Designer

Visual Designer

Usability Researcher

Marketing & Communicatieadviseur

Front-End Developer

Web Designer


#Don't believe the hype!


3

Voorwoord Dit boekje is grotendeels tot stand gekomen dankzij de eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design (CMD) die in september 2011 in voltijd zijn gaan studeren aan De Haagse Hogeschool. Zij hebben in de eerste weken van hun opleiding een uitstapje naar het beroepenveld van de CMD’ers gemaakt. Veel van de interviews die zij hebben gehouden zijn in dit boekje opgenomen. Het is allereerst geschreven voor scholieren die overwegen De Haagse opleiding Communication & Multimedia Design te gaan volgen. In de tweede plaats is het geschreven voor de studenten en docenten van de opleiding. Daarnaast is het bedoeld voor de bedrijven en instellingen waar CMD contacten mee onderhoudt, voor onze alumni en voor andere belangstellenden. De opleiding CMD is jong. Het werkveld is in beweging. In 2010 heeft het CMD-docententeam zich volop georiënteerd op deze ontwikkelingen en heeft de inhoudelijke keuze gemaakt om studenten op te leiden voor de functie van interaction designer. In de inleiding lees je daar meer over. Tientallen alumni ruimden tijd en ruimte in in hun volle agenda’s om onze eerstejaars studenten te ontvangen en hun vragen te beantwoorden. Onze speciale dank gaat naar hen uit voor hun enthousiaste medewerking aan dit boek.

We wensen je veel leesplezier! Het docententeam CMD, Den Haag, juli 2012


De wereld van CMD is de wereld van morgen


5

Facts Meer dan 85% van de Nederlandse bevolking maakt regelmatig gebruik van het Internet. Met Scandinavië behoort Nederland daarmee tot de koplopers in de wereld. Meer dan 65% van de Nederlandse bevolking koopt online en ook hierin lopen de Nederlanders voorop. In 2010 was de online omzet € 7.7 miljard, al zo’n 9% van de totale detailhandel, een verdriedubbeling in vijf jaar tijd. 1

2

3

Future De trend is duidelijk: het Internet zal uitgroeien tot hèt kanaal voor de meeste persoonlijke en zakelijke activiteiten, overal en op elk moment toegankelijk. Dat is een geweldige uitdaging voor de CMD’er want al die activiteiten moeten worden ontworpen! De concurrentiestrijd op het Internet wordt in feite bepaald door twee aspecten: populariteit en gebruiksgemak – usability. Populariteit heeft te maken met hoe goed je het instrument van de zoekmachines en de sociale media weet te bespelen. Bij usability gaat het erom dat je ontwerp perfect past bij wat de gebruiker kan en wil. Voor Interaction Designers is het Internet één van de domeinen waarvoor zij interacties tussen mens en machine ontwerpen. De Haagse CMD’er, opgeleid tot Interaction Designer, heeft de prachtige rol om techniek te koppelen aan design, om innovatie toegankelijk te maken voor mensen, om te zoeken naar wat we willen, steeds voorbij de grens van wat al kan. Jos van Leeuwen, hogeschoolhoofddocent CMD 1 2 3

Bron: http://internetworldstats.com/stats4.htm Bron: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home Bron: http://www.ing.nl/Images/ING-distributie-en-e-commerce-publicatie_tcm7-89778.pdf


Create your ID Het leek ons goed om nieuwe studenten in contact te brengen met de studenten van toen, ofwel: met onze alumni. De 200 studenten die in september 2011 aan hun voltijdopleiding CMD aan De Haagse Hogeschool begonnen hebben samen circa 50 alumni geïnterviewd. Dat deden ze in de eerste weken van hun opleiding. In workshops van de leerlijn Effectief Functioneren leerden ze een interviewschema op te stellen en hebben ze zich voorbereid op hun interview. Zo leerden ze hoe ze hun vragen over opleiding en beroep konden stellen aan de deskundigen op dit vlak. En daarna maakten ze een afspraak. In viertallen hebben ze een alumnus (oud-student) van de opleiding geïnterviewd. Ze hebben vragen gesteld over de opleiding, maar meer nog over het werk dat de alumni nu doen. Dat gebeurde dicht bij huis, in Den Haag en omgeving, maar ook verder weg en ‘op afstand’. De eerstejaars studenten hebben hun interview uitgewerkt in een verslag. Veel van de interviewverslagen vind je in dit boekje. Je zult zien dat CMD’ers in uiteenlopende functies terecht zijn gekomen en uitgewaaierd in de wereld van CMD.

7


D


9 Organisaties maken voortdurend keuzen in de wijze waarop zij met hun doelgroepen communiceren. Particulieren en (belangen-)groepen laten zicht steeds beter horen. Dienstverlening en ‘user experience’ worden onderscheidend. Klanten zijn door co-creatie betrokken in de ontwikkeling van met name diensten. Open innovatie wint terrein, ofwel innovatie door succesvol combineren en samenwerken. Globalisering maakt dat tijd en afstand overbrugbaar zijn. Kenmerkend voor de wereld van CMD zijn het internet en digitale interactieve media, waarmee we ons informeren, keuren, kopen, leren en onze sociale relaties bijhouden, vakanties regelen, declaraties bij de verzekeringsmaatschappij indienen en een afspraak maken met de servicemonteur. Niet alleen meer met pc of laptop, maar ook steeds meer met smartphones, RFID-lezers, sensoren en andere zogenaamde platforms. Consumenten worden producenten: zij voegen content (teksten, beeldmateriaal, filmpjes) toe aan internetsites. Informatie-, communicatie- en transactieprocessen binnen bedrijven moeten daarop aangepast zijn. Widgets en app’s, kleine programmaatjes voor een specifieke taak, maken het leven gemakkelijker en leuker. Ontwerpers moeten hier rekening mee houden. Daarnaast moeten zij rekening houden met de toenemende vergrijzing en de noodzaak duurzaam te ontwikkelen. Door middel van ‘metatags’ kunnen data-verzamelingen met elkaar communiceren. Gebruikers hebben persoonlijke profielen en ontwerpers moeten rekening houden met de voorkeuren die de gebruikers aangeven. Open source en network computing bieden ontwerpers talloze mogelijkheden. De ontwikkelingen leiden tot een groeiende vraag naar interaction designers. Ontwerpers met een groot begrip van de gebruiker, diens behoeften en de omgeving waarin hij verkeert, en de eisen die de omgeving aan hem stelt. Ontwerpers met kennis van de technische mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen.


D

De wereld van CMD kent een groot aantal beroepen. In 2008 voerden het Platform Internet Bureaus Nederland en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers een onderzoek naar functienamen uit. Zij onderscheidden tien clusters van beroepen. Voor CMD zijn dat de volgende beroepen: concept developer, creative consultant, creative developer, internet developer, information designer, interaction designer, experience designer, functional designer, visual designer, front-end developer, webdeveloper, projectmanager, online marketing consultant, usability researcher, webdesigner, visual interface designer, online marketeer, online communicatiespecialist, zoekmachinespecialist, webanalytics consultant en projectmanager interactieve media. In de interviews zie je een aantal van deze beroepen terug. Het is een veelheid aan beroepen, die permanent in ontwikkeling zijn. De wereld en beroepen van CMD zijn zelfs zo veelzijdig dat een opleiding van vier jaar onmogelijk alle aspecten ervan kan omvatten. Daarom zijn inhoudelijke keuzen nodig.


11

Het beroep interaction designer In 2010 heeft het CMD-docententeam in een nieuw ‘Opleidingsprofiel’ de keuze gemaakt voor de functie waarvoor zij primair toe opleidt: de functie van interaction designer. Zij baseert deze keuze op onderzoek naar de ontwikkelingen en de adviezen van de beroepenveldcommissie. Binnen de wereld van digitale interactieve toepassingen is er veel vraag naar dit beroep. We verwachten dat deze vraag voorlopig blijft. CMD beschouwt het beroep interaction designer als een brede basisfunctie binnen de context van digitale interactieve toepassingen. Vanuit deze functie zijn er volop doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld in de richting van user experience designer.

Wat doet een interaction designer? • Een interaction designer ontwerpt de dialoog tussen mens en digitale toepassing. De digitale toepassing is vaak een middel om de communicatie tussen twee mensen mogelijk te maken. • Een interaction designer ontwerpt een interface die zorgt voor optimale interactie tussen mens en systeem. Hij gaat uit van de behoeften van de gebruiker en de doelstellingen van de opdrachtgever. • Een interaction designer ontwerpt het gedrag van de applicatie. Hij kiest interactie-elementen. Hij bepaalt de opbouw van de interface. Hij bedenkt hoe de informatiestroom moet zijn. • Een interaction designer betrekt de gebruikers bij het ontwerpproces en houdt rekening met hun feedback. Hij vraagt naar hun behoeften, observeert hun gedrag en vraagt naar ervaringen. • Een interaction designer heeft als doel de juiste informatie op de juiste wijze en op het juiste moment met de juiste gebruikers te communiceren. • Een interaction designer heeft daarnaast als doel de juiste functionaliteit zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te bieden.


12

Beroepstaken

Een interaction designer heeft een aantal specifieke beroepstaken: • het samen met de opdrachtgever concretiseren van zijn/haar doelstellingen • het analyseren van de behoeften van de betrokkenen • het vertalen van doelstellingen en behoeften naar concrete eisen • het opstellen van een interactieconcept • het opstellen van een interactieontwerp • het uitwerken van interactieontwerp tot prototype • het ondersteunen van het realisatieproces • toetsen of (tussen-) producten overeenkomen met het ontwerp

Als je interaction designer wilt worden, wat moet je dan kunnen als je de opleiding afrondt? • • • • • • • • • • • •

Je kunt de juiste vragen stellen, je inleven en goed luisteren. Je kunt doelgericht informatie verzamelen. Je kunt onderzoeksmateriaal structureren, analyseren en onderbouwde keuzen maken. Je kunt een ontwerpvraag in een breder kader plaatsen en verbanden leggen. Je kunt uit het materiaal dat je verzamelt iets nieuws en onderscheidends creëren. Je kunt beleving creëren: je kunt mensen emotioneel raken en meenemen. Je durft te vertrouwen op je eigen gevoel bij het ontwerpen en geeft zo aan jouw ontwerpen een eigen signatuur. Je kunt je laten inspireren door het onverwachte en kunt buiten beperkende denkkaders treden. Je kunt je ontwerpkeuzen beredeneren. Je kunt kritisch zijn op je eigen werk. Je kunt concepten en prototypen maken. Je bent in staat om problemen op te lossen en je kunt de opdrachtgever overtuigen en adviseren wat de geschikte oplossing


13 is. Ook als die verder gaat dan wat is gevraagd. Een interaction designer is geen vormgever. Een vormgever richt zich op visuele uitwerking. Een interaction designer vormt ideeën, bedenkt concepten, maakt ontwerpkeuzen en zet concepten om in prototypen. Zijn vakgebied is breder.

Doorgroeifunctie user experience designer De Haagse CMD’er krijgt de goede basis om, nadat hij de nodige ervaring heeft opgedaan in de praktijk, een user experience designer te worden. Een user experience (UX) designer bedenkt interactieve concepten vanuit ‘user centered’ perspectief. De ervaring van de gebruiker staat centraal. Het gaat om wat een gebruiker voelt en ervaart als hij een product ‘ondergaat’.

Beroepstaken van een user experience designer zijn: • het analyseren van bedrijfsdoelstellingen en het analyseren van – impliciete en expliciete – behoeften die het behalen van die doelstellingen ondersteunen • het vertalen van bedrijfsdoelstellingen en behoeften naar eisen aan de interface en eisen op het gebied van usability (gebruiksvriendelijkheid) • het ontwerpen en realiseren van ‘interaction design deliverables’, zoals sitemaps, flowcharts, wireframes, screen layouts, prototypes en functionele beschrijvingen • het bepalen van en implementeren van de informatiearchitectuur en -structuren • het doorlopend uitvoeren van expert- en gebruikersonderzoek Op pagina 50 en volgende lees je dat je als CMD’er ook kunt kiezen voor andere functies. Dit zijn usability researcher, webdesigner, visual interface designer en front-end developer. (Wij verwachten dat CMD-studenten in de toekomst minder vaak zullen kiezen voor functies in de marketing en communicatie.)


‘Onderscheid jezelf door nét iets meer te geven dan de rest’ — Albert Visser, p. 16


16

2008

2008

Albert visser FreshCotton

arthur hulsman studio stomp

Functie:

functie:

over freshcotton:

over studio stomp:

Online Marketeer FreshCotton is een webwinkel, gespecialiseerd in merkkleding. Het bedrijf bestaat 10 jaar en is uitgegroeid tot een succesvolle winkel. Het assortiment is gericht op mannen tussen de 16 en de 35 jaar die bewust met mode bezig zijn. De promotie van FreshCotton gebeurt online, middels search engine optimization en blogs, via de radio voorheen ook via de artiesten van het Nederlandse platenlabel TopNotch. Werkzaamheden:

Albert verzorgt al vier jaar de marketing voor FreshCotton. Tijdens de fashionweek van 2012 viert het bedrijf haar tienjarig bestaan. Albert is verantwoordelijk voor het aansturen en het management van dit project. over cmd:

De opleiding CMD sluit goed aan op Albert’s werk. Na zijn afstudeerstage bij FreshCotton bood het bedrijf Albert gelijk een functie aan. tip:

Onderscheid jezelf door nĂŠt iets meer te geven dan de rest.

Interaction Designer Studio Stomp maakt websites en mobiele applicaties voor bedrijven. Arthur kon hier een afstudeeropdracht uitvoeren. Na zijn afstudeerstage is hij bij Studio Stomp blijven werken. Hij werkt er al drie jaar. werkzaamheden:

Arthur maakt als Interaction Designer ontwerpen voor verschillende soorten websites en mobiele applicaties. Hij is bezig met de vormgeving en denkt na over de gebruiksvriendelijkheid. De variatie vindt hij erg leuk. Studio Stomp geeft tijd voor zelfstudie. Dat geeft Arthur de kans om zich te verdiepen in nieuwe tools en technieken. wat nog meer?

Arthur heeft eerst een MBO-studie tot Interaction Designer gevolgd op het Media College Amsterdam. Daarna deed hij CMD en dat vroeg van hem een behoorlijke omslag. Bij het Media College leerde hij vooral de techniek en bij CMD de theorie. tip:

Arthur raadt aan tijdig op zoek te gaan naar een leuk stagebedrijf, met jonge mensen.


17

2011

Maaike Triemstra Qualityhouse Functie :

Trainee / Junior software tester Over Qualityhouse:

Qualityhouse is onderdeel van een van de grootste ICT-bedrijven in Nederland, namelijk Centric. Qualityhouse zet zich in voor kwaliteitszorg en procesverbetering in de ICT door het inrichten van kwaliteitssystemen, het testen van software, het introduceren van inspectie- en testmethoden en het verzorgen van opleidingen. werkzaamheden:

Voordat Maaike begon bij Qualityhouse als softwaretester werkte ze bij de Phoneshop als marketingmedewerker. Bij Qualityhouse test Maaike software en maakt ze gebruik van testmethoden. Als alles volgens plan gaat is Maaike na 6 weken geen trainee meer, maar junior software tester. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. Later wil Maaike graag meer de marketingkant opgaan en leiding gaan geven over cmd:

Voordat Maaike aan CMD begon deed ze twee andere opleidingen, namelijk de PABO en IPO. Ze ontdekte dat ze een verkeerde keuze

had gemaakt en kwam via vrienden uit bij de opleiding CMD. Ze haalde haar propedeuse binnen een jaar en CMD vond ze leuk en paste goed bij haar. De indeling van een praktijkopgave met ondersteunend onderwijs vond ze ideaal. Ze deed de minoren 3D-concepting en Fotografie. Maaike was heel actief in SIM (de studievereniging van de Academie voor ICT & Media) en is voorzitter geweest van deze vereniging. Maaike zegt veel baat te hebben gehad bij het blok waarin ze leerde testen. Volgens haar leer je meer dan je beseft in het onderwijs.

‘Het is belangrijk dat je gaat doen wat je leuk vindt.’


18

2011

Met plezier naar het werk Deborah blijft voorlopig voor Connect Holland werken, omdat het leuk werk is in een goed team. Ze gaat iedere dag met plezier naar het werk.

Deborah Goossens Connect Holland functie :

Webdeveloper Over Connect Holland:

De vestiging van Connect Holland telt 30 werknemers. Ze leveren websites en software aan verschillende bedrijven. Klanten zijn onder andere Randstad, FNV bondgenoten, Facilicom en het Oogziekenhuis. Werkzaamheden:

Deborah werkt de ontwerpen van de interaction designers uit. Ze programmeert bijvoorbeeld de website van Randstad. Het werk is afwisselend. Deborah vindt het leuk om producten voor veel verschillende bedrijven te maken. over cmd:

De lessen over communicatieve vaardigheden blijken in de praktijk belangrijk. Je leert presenteren, interviewen en schrijven. Goed presenteren kan het verschil maken waardoor je als bedrijf de interessante opdrachten binnenhaalt. Deborah vond de informele sfeer op de hogeschool fijn. Binnen je eigen opleiding ken je iedereen.

‘Bedrijven waar je solliciteert googelen je.’ tip:

Let op met wat je doet op social media. Bedrijven waar je solliciteert googelen je. Blijf leren door cursussen te volgen of een traineeship aan te nemen. Houd nu al rekening met wat je later gaat doen bij de keuze voor je minors.


19

2009

Ondernemen Hij koos de minors Fotografie en Werken 2.0. Die sloten goed aan bij zijn interesse. Wat nog meer:

Bart Gardien Bart Gardien Media Producties Functie:

Eigenaar van Bart Gardien Media Producties en mede-eigenaar Moments of Love (bruiloftvideo’s) Over Bart Gardien Media Producties:

In juli 2006 werd Bart Gardien Media Producties opgericht. Dit bedrijf in Wateringen maakt commerciële video’s voor bedrijven, voornamelijk in het Westland. werkzaamheden:

Bart kan als eigenaar zelf bepalen welke opdrachten hij aanneemt en welke niet. Zijn werkdagen zijn behoorlijk afwisselend. Soms voert hij eenvoudige opdrachten uit, waarbij hij in de buurt kan filmen of fotograferen. Maar het komt ook voor dat hij weken bezig is om beeldmateriaal te verzamelen en daarvoor ver van huis is. De montage doet hij in zijn kantoor aan huis. over cmd:

Bart heeft bij de opleiding CMD aspecten geleerd die hij nog steeds gebruikt in zijn werk. Hij heeft bijvoorbeeld geleerd hoe hij op de juiste wijze kan communiceren met zijn cliënten en collega’s, formeel en informeel.

Bart had al een opleiding op het Grafisch Lyceum Rotterdam afgerond voordat hij bij CMD ging studeren. Hij heeft na CMD een filmopleiding van acht weken gevolgd op de New York Film Academy. Hij wil doorgroeien tot creative director met een eigen studio, partners en werknemers.

‘Ik kan als eigenaar zelf bepalen welke opdrachten ik aanneem en welke niet.’ Tip:

Haal uit je studie wat voor jou van toepassing is en wat je nodig hebt voor je werk, na je opleiding.


20

2011

2010

Janine mattheeuw Ordina

koen bekering Spil Games

Functie:

Functie:

Junior testconsultant Over Ordina:

Ordina test en verbetert de functionaliteit van ICT-systemen. Het bedrijf heeft een vestiging in Nieuwegein en ĂŠĂŠn in Groningen. Ordina heeft 4.000 tot 5.000 werknemers waarvan velen gedetacheerd zijn bij klanten. Dat zijn onder andere banken, de overheid, verzekeringsmaatschappijen en zorginstanties. Werkzaamheden:

Jeanine werkt als junior testconsultant. Janine test systemen en ze denkt mee hoe Ordina workshops voor nieuwe werknemers kan verbeteren. De nieuwkomers kunnen daarin certificaten verwerven.

Game designer & (mobile) gameproducer Over spil games:

Spilgames bedenkt, maakt en koopt games en biedt gratis spelletjes aan via diverse websites. De primaire doelgroep bestaat uit meisjes. Spil Games heeft verschillende portals. Disney en Sony zijn klanten van Spil Games. Werkzaamheden:

Koen bedenkt games. Zijn meest succesvolle game was Flakboy, hij won er de Dutch Game Award mee! Hij heeft twee functies. Naast game designer is hij producer bij het Mobile Team. over cmd:

Nadat ze een jaar Rechten had gestudeerd, merkte Jeanine dat ze liever creatief bezig was en ze koos voor CMD. Ze vond school, de docenten en de lessen goed. Achteraf gezien had ze liever meer tijd willen besteden aan ontwerpen en minder aan programmeren.

Koen studeerde de eerste twee jaren in voltijd. Hij heeft stage gelopen bij de Chinese game studio van Spil Games. Terug uit China bood Spil Games hem een functie als game designer aan. Hij besloot om duaal te gaan studeren. Het voordeel hiervan was dat hij de kennis uit de studie direct kon toepassen in het werkveld.

tip:

tip:

Over CMD:

Maak veel plezier tijdens je studie!

Ontdek waar je passie ligt.


21

2010

Andere baan

ruby van den brink VPRO en andere opdrachtgevers Functie:

Projectmanager, DJ, producent, freelancer Werkzaamheden:

Ruby heeft meerdere banen op het moment. Ze is online- en productiecoördinator bij Independent Films. Daar verzorgt ze de campagnes rondom films die deze onafhankelijk distributeur uitbrengt in Nederland. Vorig jaar werkte ze als projectmanager voor de VPRO bij 3voor12. Ze is op reis gegaan, onder andere naar Australië, en na haar reis verricht ze nu freelance werkzaamheden voor de VPRO voor een nieuw tv-/mediaproject. Ook werkt ze als DJ bij Radio Mortale (Amsterdamse publieke omroep Salto). over cmd:

Ruby was 16 toen ze aan CMD begon, ze was dus heel jong. Ze koos voor de minors 3D Concepting en Fotografie. Ruby liep stage bij een klein reclamebureau en ze studeerde af bij de VPRO. Door deze twee stages wist ze dat de communicatie-aspecten haar in het werkveld goed van pas kwamen. Dat lag haar beter dan de technische kant van CMD.

Ruby vindt dat ze bij veel werkgevers terecht kan omdat CMD een brede opleiding is. Over twee jaar denkt ze weer een andere baan te hebben of misschien een master te studeren. Werken in België lijkt haar ook leuk. (En het is lekker dicht bij Nederland, ook een voordeel.)

‘Zeg wat je denkt en kom voor je mening uit.’ Tip:

Jij bepaalt zelf waar je terecht komt of wat er gebeurt. Je moet zeggen wat je denkt en voor je mening uitkomen, want daar bereik je het meeste mee.


22

afstudeerproject golfclub applicatie

design prestaties


curt hoyer p. 36

23


24

2010

2009

BRIAN VAn DELDEN Acato

LORENZO DE CARLO KeyGames Network

Functie:

Functie:

Over Acato:

Over keygames network:

Webdeveloper Acato startte in 2000 met het maken van ‘mooie interactieve dingen’ voor uiteenlopende klanten. Acato onderscheidt drie typen projecten: social networksites (MIMOA, waarbenjij.nu), websites voor organisaties en campagnes (NIZO food research, Koorenhuis, Troostwijk veilingen) en strategische productontwikkeling (Post NL). Werkzaamheden:

Brian is programmeur en bouwt websites. Daarnaast begeleidt hij projecten, wat het werk interessant maakt. De interactie ontwerpers, projectmanagers en programmeurs van Arcato werken intensief samen. Over CMD:

Brian heeft MBO (ICT beheer) gedaan. Hij was sterk geïnteresseerd in de lesstof over interaction design en hij leerde veel van medestudenten, omdat sommigen al enkele jaren relevante werkervaring hadden. Tip:

Wees ambitieus, volg de nieuwe ontwikkelingen op internet en ontwikkel je kritische vermogen.

Game Manager KeyGames Network is gevestigd in de Caballerofabriek in Den Haag. Ze werken op meerdere locaties en opereren internationaal. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de portal Spele.nl, de grootste online spelletjessite van Nederland. Er wordt constant aan de front- en backend, op het gebied van interactie ontwerp en op het gebied van content gewerkt. werkzaamheden:

Lorenzo is begonnen als Game Manager (contentmanager). Hij beschrijft en beoordeelt spelletjes op internet, plaatst deze op de portals en regelt licenties voor eigen games. Daarnaast maakt Lorenzo veel interactieontwerpen. Hij heeft het huidige design van Spele.nl en andere portal designs gemaakt en heeft interfaces ontworpen voor een aantal online spellen. Lorenzo trad op als product owner. Lorenzo vindt de variatie in zijn werkzaamheden leuk. Tip:

Doe je best en neem het werk serieus.


25

2010

Over de master New Media & Digital Culture en UNU-MERIT:

Inmiddels studeert Linda verder in de master New Media & Digital Culture aan de Universiteit van Utrecht. Ze krijgt vakken over onder andere visuele digitale cultuur en politieke netwerkstudies. Linda wil zich specialiseren in onderwijsinnovatie en doet daar nu onderzoek naar bij UNU-MERIT, een onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties.

LINDA SCHOUTEN Masterstudent New Tip: Media & Digital Culture, Een tip die Linda geeft is om goed je minors te kiezen. In feite speciUtrecht University aliseer je je dan tijdens je studie, want CMD is een brede opleiding. Onderzoeksinstituut UNU-MERIT* ‘En het is waardevol Over CMD en doorstuderen:

Linda ontdekte tijdens haar studie dat CMD uit drie onderdelen bestaat: technologie, design en communicatie. Ze wilde zich meer gaan richten op communicatie, daarom heeft ze na twee jaar voltijdstudie CMD gekozen voor de studie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Linda heeft tegelijkertijd CMD als een deeltijdstudie (in de avonduren) afgerond. Zelf noemt ze CMD ideaal voor brugfuncties: je begrijpt het totale communicatieproces en kunt samenwerken met zowel programmeurs als designers. Tijdens haar studie heeft ze ruim drie jaar in haar eigen bedrijf, een creatief communicatiebureau, gewerkt. Bij CMD vond Linda het leuk om ‘hands-on’ aan praktijkprojecten te werken, terwijl ze aan de universiteit de mogelijkheid heeft om zich echt grondig in een onderwerp te verdiepen. Zij vond deze combinatie prettig.

om naast je studie actief te zijn, in verenigingen of medezeggenschapsraden, zodat je veel ervaring op kan doen.’

*United Nations University, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology


26

2010

Wat nog meer:

maurice van de ree Qompas Functie:

Campagnemanager / E-marketeer Over Qompas:

Qompas ontwikkelt oriëntatiemiddelen op het gebied van profielkeuze, studiekeuze en loopbaanontwikkeling. Ook begeleidt Qompas studenten bij het vinden van een stageplek, traineeship of een baan. Werkzaamheden:

Maurice houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van direct mailings en nieuwsbrieven die Qompas naar middelbare schoolleerlingen en studenten verstuurt. Maurice begeleidt het totale proces: van concept, het programmeren van de mailings, het maken van de verzendselectie, het verzenden van de mailing tot aan het rapporteren van de resultaten aan de klanten. Over CMD:

Maurice kijkt met enthousiasme terug op de opleiding. Veel onderwerpen van de studie blijken erg nuttig in het werkveld. Zo gebruikt hij in de praktijk vaak de kennis die hij tijdens zijn studie opdeed over marketing en communicatie, Photoshop en HTML/CSS.

Voordat Maurice bij Qompas begon, heeft hij zes maanden bij een webbureau gewerkt. Nu is hij al weer ruim een jaar in dienst bij Qompas. Hij werkt aan opdrachten voor grote bedrijven en onderwijsinstellingen zoals NS, ABN AMRO en Logica. Zelf stelt hij zich ten doel voor de komende jaren om binnen de marketingafdeling verder te innoveren. Tip:

Blijf op de hoogte! Ga niet alleen uit van de stof die je in de lessen aangeboden krijgt, maar ga ook via internet op zoek naar praktische informatie. Zo verbreed je je kennis en houd je jezelf actueel.

‘ Veel onderwerpen van de studie blijken erg nuttig in het werkveld.’


2010

2010

gaby eenschoten Lucians

nick van silfhout Textcetera

Functie:

functie:

Over Lucians:

Over Tekstcetera:

Zelfstandig ondernemer Lucians ontwikkelt onder andere websites en adviseert daarover. Het motto van het bedrijf is “express to impress�, dat houdt in dat je eerst moet weten hoe je iets kunt uiten voordat je het naar iemand anders overbrengt. Werkzaamheden:

De werkzaamheden die Gaby uitvoert zijn heel divers omdat de projecten eerder weken of maanden, dan enkele dagen duren. Gaby adviseert op het gebied van website-optimalisatie, social media en communicatie. Over CMD:

Gaby denkt dat CMD zich moet blijven ontwikkelen voor de markt vanwege nieuwe trends, zoals social media, maar ook omdat de technologie snel verandert. Tip:

Doe veel aan zelfstudie. Doe wat je leuk vindt en neem initiatieven. Dat zal jouw kwaliteit sterk verbeteren.

Grafisch multimedia designer Textcetera is een grafisch bedrijf dat boeken, vaktijdschriften en digitale publicaties vormgeeft. Er werken 14 medewerkers: de eigenaren, grafische vormgevers, illustrators en programmeurs. Werkzaamheden:

Nick werkt al twee jaar bij Textcetera. Hij was interessant voor het bedrijf omdat hij goed was in vormgeven en technische kennis had. Zijn werk is leuk om meerdere redenen. Geen dag is hetzelfde, Nick is vrij in zijn werkzaamheden en werkt aan verschillende projecten. In de toekomst wil hij graag werken als Art Director en leiding geven. Over CMD:

Nick volgde de duale variant van CMD: hij ging naar school ging en werkte tegelijkertijd. Dit was een prettige manier om zijn kennis en vaardigheden te ontwikkelen. CMD is een brede opleiding. Je moet zelf zorgen voor de verdieping van kennis en vaardigheden. TIP:

Focus je op je doel en gebruik je studie als hulpmiddel.

27


‘Lever kwaliteit en handel snel als je een goed idee hebt ’ — David Berghuijs, p. 39


JEANSONLINEJEANSONLINEJEANSONL 30

2010

2010

willem keller Webtraders B.V.

kelly jongeneelen JeansOnline

Functie:

functie:

Over Webtraders B.V.:

Over JeansOnline:

Projectmanager / SEO-consultant Webtraders is een internetbedrijf dat de focus legt op het ontwikkelen van websites en webwinkels en applicaties op maat. Daarnaast adviseren ze over de wijze waarop bedrijven social media kunnen inzetten. Ze verzorgen e-mailmarketing en zoekmachine-optimalisatie. Werkzaamheden:

Willem heeft naast zijn studie drie jaar gewerkt bij Webtraders. Hij is begonnen als stagiair en werd daarna fulltime online marketeer en project manager. Hij leidt alle projecten en stuurt de taken van de werknemers aan. Daarnaast geeft Willem bedrijven advies voor het succesvol inzetten van zoekmachinemarketing. Over CMD:

Het projectmatig werken bij CMD was voor Willem een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tip:

Specialiseer je, dan kom je gemakkelijker aan een goede baan. Zoek een goede stage. Dan leer je veel en kun je contacten opbouwen. Bedenk wat je wilt bereiken.

Fotografe en Styliste JeansOnline is een webwinkel waar kleding en accessoires worden verkocht. De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 20 en 55 jaar. Het bedrijf heeft 30 werknemers en levert producten aan meerdere landen. werkzaamheden:

Bij JeansOnline is Kelly fotografe en styliste. Fotograferen is haar hobby en ze vindt het leuk dat ze daar ook haar werk van heeft kunnen maken. over cmd:

Kelly heeft een MBO-opleiding Multimedia en Vormgeving gevolgd. De creativiteit en vormgeving van CMD spraken haar aan. Op het HBO merkte ze dat het belangrijk was om zelfstandig te kunnen werken. Kelly heeft er niet voor gekozen om als Interaction Designer te gaan werken. Toch gebruikt ze kennis en vaardigheden uit de opleiding, zoals inleven in de doelgroep, out-of-thebox denken en marketing. Tip:

Zoek iets wat je leuk vindt en specialiseer je daarin.


31

2008

Een CMD’er is flexibel. Hij kan met iedereen inhoudelijk communiceren, van concept tot en met front end- en back-end programmeren. Als CMD’er is hij erg flexibel.

sander hendriks Tam Tam Functie:

Projectleider Over Tam tam:

Tam Tam maakt mooie dingen op internet voor gave klanten. Het bedrijf is gespecialiseerd in online communicatie, online likeability, mobile, e-business en samenwerken. Het traject begint vaak met het ontwikkelen van een concept en het uitbrengen van een advies. Die worden vertaald naar een website of campagne. Tam Tam heeft daarvoor alle expertise en techniek in eigen huis. Innovatie en het gebruik van de ontwikkelingen die het werken makkelijker maken hebben bij Tam Tam een streepje voor. Werkzaamheden:

Sander is verantwoordelijk voor een goed verloop van een project. Hij stuurt projecten van begin tot eind. Over CMD:

Zijn CMD-kennis komt Sander goed van pas. Hij ervaart dat hij breed is opgeleid, kent de verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines en projectleden, is op de hoogte van gangbare technieken en hij heeft kennis van nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Wat nog meer:

Tijdens zijn studie is Sander een eigen bedrijf begonnen om ervaring op te doen. Hij heeft zo veel online kennis opgedaan die nu goed van pas komt.

‘Volg veel minors om een zo breed mogelijke kennis te krijgen.’ Tip:

Weet wat je wilt. Specialiseer je. Dat zijn belangrijke kwaliteiten om het ver te schoppen. Volg veel minors om een zo breed mogelijke kennis te krijgen. Kijk om je heen, verdiep je in de bedrijven en bezoek eens bedrijf. Zo weet je wie de sterke spelers zijn in het werkveld.


32

2010

En hij biedt toegevoegde waarde aan het salesteam en signaleert kansen en commerciële mogelijkheden. Over CMD:

wouter klootwijk SBS Broadcasting functie:

Market intelligence analist Over SBS:

SBS is een tv-exploitant met drie commerciële televisiezenders: Net5, SBS 6 en Veronica. In het bedrijf zijn veel beroepen die goed passen bij de studie CMD en doorgroeien binnen het bedrijf is mogelijk. werkzaamheden:

Wouter werkt momenteel als market intelligence analist. Een van zijn taken is het signaleren en analyseren van trends in de adverteerdersmarkt en kijkersmarkt. Hij bestudeert de kijkcijfers van de reclameblokken van bijvoorbeeld Veronica. En hij adviseert SBS in welk blok welke commercials het beste kunnen worden opgenomen. Hij maakt verschillende analyses op blok-, programma- én doelgroepniveau. Hij voorspelt kijkcijfers van commercials. Daarnaast heeft Wouter de maandelijkse verantwoordelijkheid over het publiceren van nieuwe uitzendschema’s, inkoopmogelijkheden, filmlijsten en programma’s. Hij maakt sales presentaties die aansluiten bij de commerciële behoeften van adverteerders.

Wouter koos voor CMD omdat hij nieuwsgierig is naar ontwikkelingen in de ICT-wereld. Hij heeft gedurende de opleiding verschillende minors gevolgd: Bedrijfskundige Informatica, Communicatie en Fotografie. Op de vraag hoe Wouter de kennis en vaardigheden uit zijn studie terug ziet in zijn huidige werk, luidt het antwoord als volgt:

‘Je ziet CMD niet echt terug in mijn huidige werk. Je komt niet altijd direct terecht op de plek die overeenkomt met je studie.’ Wouter wil een beroep dat aansluit op het hbo-niveau en waarbij hij mensen aanstuurt. Hij heeft in deze functie meer profijt van de projectmanagementvaardigheden uit de studie dan bijvoorbeeld zijn ontwerpvaardigheden. tip:

Volg je interesses en laat je mening horen!


2009 20

2011

johannes bevelander Mirage 3D

Thomas plaizier Artifical Industry

Functie:

Functie:

Over Mirage 3D:

Over Artificial Industry:

3D-animator Mirage 3D maakt eigen 3D-shows voor planetaria en projecties. Voorbeelden zijn shows over ballonvluchten en dinosauriërs. Mirage 3D maakt bewust geen reclameuitingen. Werkzaamheden:

Johannes is 3D-animator. Hij maakt modellen en landschappen, schrijft de teksten, maakt materialen en animeert de modellen die zijn collega’s maken. Over CMD:

Johannes was al geïnteresseerd in 3D-ontwikkelen toen hij op het Grafisch Lyceum zat en bij CMD heeft hij er veel mee gedaan binnen de projecten. Bij CMD leerde Johannes daarnaast vooral samenwerken, conceptualiseren en verhaallijnen bedenken, en documenteren. tip:

Vind je 3D-ontwikkelen leuk? Ga het dan thuis uitproberen of je iets kunt maken. Dan leer je sneller dan via internet of uit een boek. Maak een portfolio met je werk, bijvoorbeeld in de vorm van een website.

Media- / Webdeveloper Thomas studeert af bij Artificial Industry in Utrecht. Artifical Industry maakt websites die veel bezoekers trekken en gebruiksvriendelijk zijn. Werkzaamheden:

Thomas is media-/web developer. Voor zijn afstudeerproject maakt Thomas in opdracht van Randstad een website voor Poolse arbeiders. Over CMD:

Thomas vond nieuwe media en hun ontwikkeling altijd al interessant. Hij werd op het idee gebracht om CMD te studeren door een vriend die de opleiding deed. Hij vindt het een brede opleiding. Thomas vond het fijn om uiteenlopende opdrachten in projectgroepen uit te voeren. De opleiding en afstudeerstage hebben hem gemotiveerd om verder te gaan studeren. Hij wil de master Media & Cultuur in Utrecht gaan volgen. tip:

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

33


34

schets afstudeerwerk

Curt hoyer p.36


35


36

2011

Hoge ogen bij wedstrijd van de Belastingdienst curt hoyer Remotion Functie :

Creative Consultant Werkzaamheden:

Curt begon als visual designer en was breed inzetbaar. Hij werkte o.a. voor het Omniversum, Kinderpostzegels, Elysium Wellness Centre, KNGU, Stichting Vluchteling, Beweging 3.0, Meer met Minder en veel andere opdrachtgevers. Na zijn afstuderen werd hij creative consultant. over cmd:

Curt heeft de opleiding Design & Technology op het Grafisch Lyceum Rotterdam gevolgd. CMD was voor hem een logisch vervolg. Maar ook de filmacademie trok; hij had ook wel filmregisseur willen worden. Curt heeft veel geleerd op het gebied van Interaction Design. Hij ziet het belang van producten die voor de gebruikers aantrekkelijk en prettig in het gebruik zijn. Bij CMD kon hij ook zijn liefde voor film kwijt in een film- en videominor op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Het heeft hem mooie filmpjes en een hoog cijfer opgeleverd.

Met een projectgroep heeft hij meegedaan aan een wedstrijd van de Belastingdienst. Het was een bijzondere en leuke ervaring. Met zijn groep moest hij een campagne ontwikkelen om jongeren duidelijk te maken dat zij geld kunnen terugvragen aan de belastingdienst. Curt is er trots op dat hij met zijn groepsgenoten eindigde als tweede. Een mooi resultaat.

‘In de toekomst wil ik een bioscoopfilm maken. Dat is mijn droom.’


2011

2010

jannita schnitzler Metro DC

stephan csorba Contactivity

Functie:

Functie:

Werkzaamheden:

Over Contactivity:

Webdesigner Jannita verzint de concepten voor de websites en werkt ze uit. Inspiratie haalt ze van het internet of bijvoorbeeld uit museumbezoeken. Jannita is trots op de grote projecten waarin ze mocht meedraaien. Ze werkte bijvoorbeeld aan de website voor het Diabetesfonds, iedereenbewegen.nl en horecasterren.nl. over cmd:

Jannita heeft CMD versneld gedaan doordat ze al een MBO-opleiding had. Ze deed een minor bij de opleiding IPO en organiseerde een seminar met andere studenten. tip:

Durf vragen te stellen tijdens je opleiding, domme vragen bestaan niet. Zoek niet alleen mensen die je aardig vindt. Vraag andere studenten om hulp. Durf anders dan de rest te zijn.

Webdeveloper Contactivity is een crossmedia bedrijf. Het werkt voor grote internationale bedrijven, ministeries en stichtingen, bijvoorbeeld voor de stichting Hivos, Sanoma, Hitachi en Unesco. Het bedrijf ontwikkelt websites en is ook gespecialiseerd in English-language editing, content creation en webresearch. Werkzaamheden:

Stephan ontwikkelt en zorgt voor de technische realisatie van websites en ontwikkelt applicaties voor Facebook en mobiele telefoons. Over CMD:

Stephan koos voor CMD nadat hij de MBO-opleiding IT-Beheerder had afgerond. Hij zat één jaar op de Willem de Koning Academie, maar brak die opleiding af omdat er te veel nadruk lag op grafische, kunsten cultuurvakken. Stephan vond het prettig dat er bij CMD veel ruimte was voor zelfontwikkeling. Tip:

Begin ruim op tijd met het schrijven van je afstudeerverslag. En: als je iets leuk vindt verdiep je er dan in.

37


38

2008

Australië

lieve dijsselbloem Pelikaan Reizen Functie :

Online marketingmedewerker Over Pelikaan Reizen:

Pelikaan Reizen is een franchiseonderneming van Globe. Pelikaan participeert in de reistakken busreizen, groepsreizen en sportvakanties. Werkzaamheden:

Lieve is onder andere de coördinator van de website van Pelikaan Reizen. Dat houdt ook in dat ze e-commerce in de website opneemt en dat ze de wijze waarop ze social media inzet bedenkt en uitvoert. over cmd:

Het belangrijkste dat Lieve heeft geleerd tijdens haar studie is het leren plannen. Dat kwam haar goed van pas tijdens haar afstudeerproject. Bij CMD heeft Lieve ook geleerd dat het belangrijk is om te denken vanuit het oogpunt van de gebruiker. De functionaliteit van de website, e-commerce en de socialmedia worden bij Pelikaan Reizen dan ook aangepast op de behoeftes van de gebruiker.

Lieve heeft haar afstudeerstage in Australië uitgevoerd. Ze maakte een herontwerp voor een webshop. Ze had het erg naar haar zin in Australië, maar het was ook wel lastig om hier haar afstudeerproject uit te voeren In Australië hadden ze andere verwachtingen van een afstudeerproject dan school. Lieve is geslaagd met een 9!

‘Denk vanuit het oogpunt van de gebruiker.’ Tip:

De ICT-markt verandert snel. Dat kan overweldigend zijn. Maar het is ook uitdagend. Het is belangrijk dat je jezelf voortdurend blijft ontwikkelen tijdens de studie.


2010

2011

david berghuijs

martin kok EP&C

Functie:

Multimedia designer Werkzaamheden :

David werkt als zelfstandig ondernemer. Hij richt zich op webdesign, fotografie, grafisch ontwerp en huisstijlen. Hij wil de klant van dienst zijn van het begin tot het einde. David begon zijn bedrijf tijdens zijn studie en maakte er na het afstuderen een fulltime baan van. Waar nodig besteedt hij werk uit, bijvoorbeeld voor het schrijven van teksten. David is graag vernieuwend. Durven afwijken van standaarden is volgens hem een goede eigenschap. In de toekomst wil hij zijn top op het gebied van fotografie opzoeken. Hij verzorgt de fotografie en het design voor een webshop die hij samen met een compagnon ontwikkelt. over cmd:

Tijdens zijn studie CMD genoot hij van projecten. Daar heeft hij nog veel profijt van. Bij Interaction Design vond hij het creatieve denken leuk. Tip:

Lever kwaliteit en handel snel als je een goed idee hebt. Het is een kwestie van tijd voordat een ander het ook bedenkt.

Functie :

Projectmanager Over EP&C:

EP&C is gespecialiseerd in het beschermen van intellectueel eigendom. EP&C heeft onder andere bij de rechtzaak tussen Samsung en Apple een aanzienlijke bijdrage geleverd. EP&C verleent daarnaast diensten aan veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld Kruidvat, Comax B.V. en Inventum. Werkzaamheden:

Martin werkt al zeven jaar binnen de ICT. Hij is twee jaar geleden, tijdens zijn studie, als ICT-assistent bij EP&C begonnen. Het ontwerpen en bouwen van de nieuwe website heeft Martin als afstudeerproject opgepakt. Tegenwoordig werkt hij op de ICT-afdeling als information designer aan de website en intranet portal. Wat nog meer:

Over een maand gaat hij aan de slag bij TamTam als interaction designer. Daar streeft hij naar hogere functie als zelfstandig adviseur. Tip:

Gebruik je vrije tijd voor je studie en wees kritisch op jezelf, zo behaal je het maximale resultaat!

39


40

2009

Bizz

Bizz

2010

Bizz

Bizz

jolien collet BizzConnect

roger lempers Capgemini

Functie:

Functie:

Assistent applicatiemanager en assistent productmanager Over BizzConnect:

Op de door BizzConnect ontwikkelde website kunnen bedrijven een account aanmaken. Via de site kunnen de bedrijven elkaar vinden, kennis met elkaar delen, ondersteuning bieden en hun diensten en producten aanbieden. Werkzaamheden:

Volgens Jolien is niet ĂŠĂŠn dag hetzelfde. Ze maakt ontwerpen en maakt mock-ups voor de site in Illustrator en Photoshop. Ze onderzoekt de werking van de site. En ze schrijft teksten. Jolien wil vanuit haar functie bij BizzConnect doorgroeien in het vakgebied CMD. Over CMD:

Jolien zat bij de eerste lichting studenten die CMD gingen studeren. Ze is tevreden over de opleiding, maar had graag nog wat meer les gehad. De brede kennis die ze heeft opgedaan bij CMD komt goed van pas bij BizzConnect. Van haar stage in Zuid-Afrika heeft ze veel geleerd. Tip:

Volg een stage in het buitenland.

Bizz

Consultant Over capgemini

Capgemini is een wereldwijde marktleider op het gebied van consultancy die medewerkers op projectbasis bij diverse bedrijven inzet. Werkzaamheden:

Roger implementeert hoofdzakelijk software van Oracle bij bedrijven. Je kunt bij Capgemini vaak aan een nieuw project en een nieuwe uitdaging beginnen. over cmd:

Om je goed te kunnen profileren op de markt is het belangrijk om je te specialiseren. Wat nog meer:

Roger is medeoprichter van de Studievereniging ICT & Media (SIM) en is erelid van SIM! Tip:

Doe naast je studie zo veel mogelijk nevenactiviteiten. Daar letten bedrijven op. Organiseer bijvoorbeeld activiteiten buiten school of geef leiding aan een groep mensen in een computerspel. Het is nuttig en je leert communiceren met verschillende mensen.


41

2009

Dennis profiteert met name van de kennis en vaardigheden op het gebied van interaction design en usability. Wat nog meer:

dennis weisscher Samsung Electronics Benelux BV Functie:

Assistent online manager Over Samsung Electronics Benelux BV:

Samsung is een bekend Koreaans bedrijf. De meeste mensen kennen het van mobiele telefoons en televisies, maar Samsung levert ook andere producten: van wasmachines tot koelkasten. Werkzaamheden:

Dennis beheert onder andere de website van het bedrijf. Hij is samen met de online manager verantwoordelijk voor alle online promoties. Hij heeft bijvoorbeeld in 3 weken tijd een promotie moeten maken voor de Samsung smartphones. Dit resulteerde in een verkoopstijging van maar liefst 207%! Dennis moet hard werken, heeft veel verantwoordelijkheden en moet vaak veel realiseren in korte tijd. Dat vindt hij geweldig aan deze baan. Over CMD:

Dennis vindt CMD een goede studie. Je verwerft verschillende vaardigheden en bent breed opgeleid. Je kunt jezelf specialiseren in het gebied dat jouw interesse heeft.

Op dit moment vindt Dennis zijn functie bij Samsung Electronics Benelux BV geweldig. In de toekomst ziet hij zichzelf bij een PR-bedrijf werken. Tip:

Kies een stage die je interesse heeft. Ga voor het onmogelijke en maak het voor jezelf mogelijk! Leg veel verschillende contacten. Daar kun je na je studie profijt van hebben.

‘Ik profiteer met name van de kennis en vaardigheden op het gebied van interaction design en usability.’


42

demo message board

gaby eenschoten p. 27


43


44

2010

Van zelfstandig werken leer je veel sem goedknegt Ivaldi Functie:

Front-end developer, mede-eigenaar Ivaldi Over Ivaldi

Ivaldi is gevestigd in Rotterdam. Het bedrijf maakt applicaties voor telefoons, bouwt websites en levert maatwerk oplossingen. Een grappig voorbeeld: Ivaldi heeft een flirtapp. Ivaldi werkt samen met andere bedrijven, zoals internetbureau Tam Tam. Werkzaamheden:

Sem is het creatieve brein van Ivaldi. Hij is verantwoordelijk voor de visuele ontwerpen van de websites en mobiele applicaties die Ivaldi oplevert. Hij zorgt ervoor dat die ontwerpen goed worden geïmplementeerd. En hij begeleidt CMD-stagiaires. Wat nog meer:

Sem heeft de ambitie om het ‘’gouden idee’’ te vinden, een product dat wereldwijd aanslaat. Dit zou Ivaldi een enorme boost geven.

Na een half jaar technische Informatica aan de TU Delft, besloot Sem dat de studie te technisch was. Zijn hart lag bij webdesign en creativiteit. CMD bood de combinatie. Sem schreef zich in voor de februari-instroom. In beide stages leerde Sem goed communiceren in een werkomgeving. Omdat je zelfstandig moet werken leer je veel. Dat is een waardevolle ervaring. Sem heeft er contact met mensen aan overgehouden waar hij nu nog mee werkt.

‘Ik word niet graag aan het werk gezet door anderen.’ Tijdens zijn stage kwam Sem erachter dat hij niet graag aan het werk wordt gezet door anderen. Een eigen onderneming is dus ideaal voor hem. Het projectmatig werken dat hij heeft geleerd tijdens zijn studie, past hij nog steeds toe. Tip:

Maak je studie af, maar stop ermee als het echt niks voor je is. Wees kritisch. Zorg ervoor dat je zoveel kennis vergaart dat je de lesstof in een breed perspectief kunt zien.


2009

2011

Taco Jans Akron Communicatie & Vormgeving

tjeerd ritsma Studio Projectie

functie:

Multimedia vormgever over Akron:

Akron is een bureau voor totale communicatie en vormgeving. Akron ontwerpt onder andere campagnes, huisstijlen en websites. Werkzaamheden:

Taco ontwerpt grafische uitingen en websites. Hij vindt het bedenken van een nieuwe huisstijl het leukste aan zijn werk: vanuit een idee huisstijlproducten met een lange levensduur maken. over cmd:

Taco deed de versnelde MBOopleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daarna is hij CMD gaan studeren, het sprak hem aan omdat hij wilde leren ontwerpen voor communicatievraagstukken. Taco volgde twee minors van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Hij leerde er onder andere festivals te organiseren. Tip:

Bereid je netwerk uit door festivals te bezoeken, bijvoorbeeld TodaysArt. De bezoekers doen van alles met multimedia en kunst.

Functie:

Webdeveloper Over Studio Projectie:

Studio Projectie ontwerpt en bouwt websites. Het bedrijf is gevestigd in een oude ambachtsschool in Leiden; een “broedplaats” voor kleine bedrijven en kunstenaars. Werkzaamheden:

Tjeerd kwam via één van zijn docenten als afstudeerder bij Studio Projectie terecht. Daarna werd hem gelijk een functie aangeboden. Tjeerd programmeert websites. Hij vindt het een leuke baan omdat hij de vrijheid heeft om dingen uit te werken zoals hij die voor zich ziet. Bovendien biedt Studio Projectie een sfeervolle werkomgeving. CMD:

Tjeerd wist al vroeg op de middelbare school dat hij voor de studie CMD wilde gaan. Hij bereidde zich voor door zelf websites te leren programmeren. CMD gaf hem een belangrijke basis voor zijn werk in het bedrijfsleven. Tip:

Zelfstudie is belangrijk. Kies voor een stage die je echt leuk vindt, ook als de stage minder geld oplevert dan je verwacht.

45


46

2006

Leukste ITCwerkgever vincent wijnen Sogeti Nederland B.V. functie:

Senior Test Automation Engineer Over Sogeti:

Sogeti is een ICT-dienstverlener die voornamelijk professionals levert die software testen. Sogeti Nederland heeft ongeveer 3200 medewerkers in dienst. De Sogeti-professionals zijn werkzaam bij klanten die behoren tot de top 200 van het Nederlandse bedrijfsleven. werkzaamheden:

Het netwerk van koperkabels van KPN wordt sinds enkele jaren uitgebreid met glasvezelverbindingen. Dat stelt hoge eisen aan het achterliggende backoffice-systeem. Daarom wordt er hard gewerkt aan nieuwe databases, telefooncentrales en bijbehorende support-systemen. De software hiervoor wordt onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Om dit in goede banen te leiden zijn er bij KPN ruim 100 Sogetitestprofessionals aan het werk om de software grondig te testen. Binnen dit project houdt Vincent zich bezig met test-automatisering. “Als je duizenden testcases met de hand zou moeten uitvoeren, kost dat enorm veel tijd en geld. Het is mijn taak om de uitvoering hiervan te automatiseren. Zo verloopt het testproces veel efficiënter!”.

Vincent zocht in zijn studie CMD een combinatie tussen werken met mensen en computers. De opleiding bleek meer op communicatieve vaardigheden en planmatig werken gericht dan hij aanvankelijk verwachtte. Destijds dacht hij dat de vakinhoudelijk aspecten niet genoeg naar voren kwamen. Nu heeft hij dit gevoel niet meer. Bij Sogeti bleken de vaardigheden die hij bij CMD opdeed nuttig. “Bij CMD leer je de vaardigheden die je nodig hebt om als professional aan de slag te kunnen: communiceren, plannen en aanpakken. Vakinhoudelijke zaken leer je in de praktijk veel sneller dan op school. Wat dat betreft zit de opleiding goed in elkaar.”

‘Bij CMD leer je de vaardigheden die je nodig hebt om als professional aan de slag te kunnen.’ Wat nog meer:

Sogeti is voor het tweede jaar op rij verkozen tot leukste ICT-werkgever. Vincent rijdt dan ook elke dag met veel plezier vanuit Antwerpen naar zijn werk! Tip:

Kies je stageplek bewust! De kans is groot dat je na je opleiding meteen aan de slag kunt. Zo ben ik zelf bij Sogeti terecht gekomen!


47

2011

Geniet van het studentenleven Colin Hoefnagel The Shouting Gorilla functie:

Zelfstandig multimedia ondernemer Over The Shouting Gorilla:


Colin heeft de studie Communication & Multimedia Design gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Tijdens zijn afstudeerproject heeft hij uitgezocht op welke manier hij zichzelf het best in de markt kon zetten als zelfstandig ondernemer. Nadat hij afstudeerde richtte hij ‘The Shouting Gorilla’ op; een multimediabedrijf met een breed spectrum, waarvan de basis bij guerrilla marketing ligt. WERKZAAMHEDEN:

De kern van The Shouting Gorilla is problemen oplossen met een creatieve insteek.
Dit kan een ludieke street art reclame zijn, maar ook het geven van een nieuwe twist aan bestaande (multimedia) cursussen. Originaliteit en creativiteit is de basis.
Colin werkt als ZZP’er (zelfstandig zonder personeel), maar schakelt collega ondernemers in als er iets buiten zijn expertise ligt, zoals zwaarder codeer werk. Eigen baas zijn is belangrijk voor Colin, hij maakt zijn eigen werktijden en kiest zijn eigen opdrachten.

Het eerste studiejaar heeft Colin genoten van het studentenleven. Vanaf het 2e jaar ging hij serieus aan de slag met zijn studie. Hij heeft geleerd om planmatig te werken en ontwerpdocumenten te schrijven. In zijn eigen bedrijf speelt dat nog een kleine rol.

‘Ik kreeg een goed beeld van het werk als ZZP’er.’ WAT NOG MEER?

Na zijn 3e minor heeft Collin samen met 3 andere studenten zelf een minor opgezet. Ze hebben een eigen curriculum samengesteld met de focus op video en montage. Ze vonden zelf de opdrachtgever, bedachten zelfstandig de opdracht en deden de uitvoering.
Samen met zijn afstudeerproject had hij hierdoor een goed beeld van het werk als ZZP’er, dit heeft hem heel erg geholpen toen hij afgestudeerd was. TIP:

Doe goed je best voor en tijdens de praktijkmomenten die je hebt, zoals je stage en je afstuderen, de contacten die je hier uit over kan houden kunnen later van groot belang zijn, bijvoorbeeld als potentiële cliënten. ‘Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen’ — Thomas Plaizier, p. 33


There is more to discover Andere functies

Een student die de Haagse opleiding CMD volgt, krijgt een degelijke opleiding met focus op digitale interactieve toepassingen en interaction design. Hij kan zich verdiepen in specifieke thema’s. Hij leert de balans tussen product en ontwerpproces. Hij ontwikkelt een methodische en reflectieve grondhouding, een onderzoekende attitude en maatschappelijk bewustzijn. De Haagse CMD-opleiding leidt in de eerste plaats interaction designers op. Studenten kunnen na hun opleiding echter ook terecht komen in de volgende functies.


51

Usability researcher

De usability researcher onderzoekt de gebruiksvriendelijkheid van digitale toepassingen, zowel bestaande als nieuwe, in alle fasen van het ontwerpproces. Hij gebruikt testmethoden en testtechnieken om usabilityfouten op te sporen. Hij formuleert testdoelen en -criteria. Hij analyseert onderzoeksresultaten en formuleert adviezen voor verbetering van de usability. De usability researcher voert usability tests uit, geeft instructie aan testpersonen en ziet erop toe dat de tests correct worden uitgevoerd. Hij is tevens expert/onderzoeker bij het uitvoeren van expertreviews. De beroepstaken van een usability researcher zijn de volgende: • het analyseren van gebruiksersgroepen en het opstellen van gebruikersgroepbeschrijvingen en persona’s • het organiseren en uitvoeren van usability gebruikerstesten en expertreviews • het aangeven van (mogelijke) usabilityproblemen • het vertalen van testresultaten in verbetervoorstellen • het communiceren van de onderzoeksresultaten, aanbevelingen en ontwerpoplossingen

Web designer

Een webdesigner doorloopt alle fasen in het ontwikkelproces van een website. Hij voert de taken uit van zowel de interaction designer, de visual designer en de front-end developer. Het is dus een generalist. Hij ontwerpt toepassingen voor het intranet van een bedrijf of organisatie en/of voor het internet. Hij werkt vaak in een klein bedrijf of als zelfstandig ondernemer.


52 Zijn beroepstaken zijn o.a.: • het verdiepen in de vraag van de opdrachtgever en bedenken van een creatieve oplossing • het uitwerken van die creatieve oplossing tot een realiseerbaar ontwerp • het onwikkelen van visuele en interactieve prototypes • het realiseren van webapplicaties/websites • het beschikbaar maken/online zetten van webapplicaties/ websites • het beheren van de webapplicaties/websites, van de functionaliteit en de content

Visual interface designer

Een visual interface designer maakt een visueel ontwerp voor een interface op basis van een interactieontwerp. Hij bedenkt een beeldtaal die past bij de identiteit van de opdrachtgever en die aansluit bij de doelgroep. Hij houdt rekening met o.a. de ontworpen wireframes, scenario’s, screenflows, doelgroep, gebruikersbehoeften, merkidentiteit en huisstijl. Zijn ontwerp ondersteunt de gebruiksvriendelijkheid van de interactieve toepassing en drukt de merkidentiteit van de opdrachtgever of diens producten uit. Hij vertaalt huisstijlregels in styleguides en schermontwerpen.

Zijn beroepstaken zijn onder meer: • het bedenken van creatieve concepten en visuele ontwerpoplossingen • het creëren van ontwerpen voor meerdere platforms met een consistente, herkenbare look & feel • het communiceren van ontwerpen met behulp van onder andere schetsen, wireframes, flowcharts, prototypes en ontwerpspecificaties • het afstemmen met ontwikkelaars en hen ondersteunen bij de implementatie van zijn ontwerpen


53 • het bewaken van ontwerpstandaarden en zich verdiepen in specifieke thema’s. Hij leert de balans tussen product en ontwerpproces. Hij ontwikkelt een methodische en reflectieve grondhouding, een onderzoekende attitude en maatschappelijk bewustzijn

Front-end developer

Een front-end developer maakt een interface werkend. Hij zet het functioneel ontwerp (een beschrijving wat het product moet kunnen) om in een technisch ontwerp (een beschrijving van de techniek waarmee het gemaakt zal worden). Hij schrijft de code en zorgt zo voor een werkende interactieve toepassing. Of hij maakt een grafisch schermontwerp klaar voor opname binnen het interactieve product. Hij houdt er rekening mee dat het product nog in de back-end geïmplementeerd moet worden. Dit is het systeem achter de interface.

Zijn beroepstaken zijn: • het uitwerken van een functioneel ontwerp in een technisch ontwerp • het omzetten van schermontwerpen in code. Hij onderscheidt opmaak, inhoud en gedrag van de interactieve applicatie • het toepassen van technologie die de applicatie naar een hoger niveau van gebruiksvriendelijkheid kan brengen • het adviseren over technologieën • het realiseren van frond-end code die naadloos aansluit op de back-end techniek


Het werkveld!

De opleiding CMD hecht veel waarde aan samenwerking met het werkveld. Zij wil sterk in het beroepenveld verankerd zijn. Dat doet ze onder meer doordat: • de meeste onderwijsblokken werken met ‘echte’ opdrachtgevers, ofwel bedrijven en instellingen die een opdracht verstrekken aan de studenten en uitkijken naar het resultaat • vooraanstaande bedrijven uit de wereld van CMD in gastpresentaties vertellen wat de praktijk en de nieuwe ontwikkelingen zijn binnen hun bedrijf • bedrijven stage- en afstudeeropdrachten kunnen laten opnemen in de databank die door alle aankomende stagiaires en afstudeerders wordt geraadpleegd. Opdrachten worden vaak actief onder de aandacht van studenten gebracht • ze CMDates (informele bedrijvenmarkten) organiseert en actief meewerkt aan de organisatie van het jaarlijkse seminar van de Academie voor ICT & Media • docenten goed op de hoogte zijn van de stand van zaken in de beroepspraktijk • de beroepenveldcommissie CMD adviseert over de inhoud van het curriculum en de aansluiting op het werkveld


55 De beroepenveldcommissie De beroepenveldcommissie van CMD bestaat uit: DPI Animation House (www.dpi.nl) EBrella (www.ebrella.com) Fabrique (www.fabrique.nl) New Fountain (www.newfountain.nl) Mangrove (www.mangrove.nl) Peter Boersma (http://www. linkedin.com/in/pboersma) Rabobank/ICT (www.rabobank.nl) Tam Tam (www.tamtam.nl) Triptic (www.triptic.nl) Universiteit Leiden / Media Technology (www.mediatechnology. leiden.edu)

RUBEN BOS, CREATIVE DIRECTOR BIJ MANGROVE ‘In mijn werk heb ik dagelijks met CMD te maken. Als betrokkene bij projecten en vakken met studenten, maar daarnaast ook op onze eigen werkvloer. Een groot deel van de collega’s heeft een CMD-achtergrond. Het is belangrijk dat de opleiding aansluiting vindt bij onze sector. CMD ìs ons werkveld. Vanuit de beroepenveldcommissie houden wij de opleiding scherp, en als ik eerlijk ben: stiekem ook onszelf.’

FRANS ELDERING, PARTNER EN AFFILIATE MARKETEER BIJ NEW FOUNTAIN ‘Er zijn weinig werkgebieden die zich zo snel ontwikkelen als dat van de CMD-er. Dat maakt het uitoefenen van ons vak waanzinnig leuk en het ontwikkelen van deze opleiding bijzonder lastig. Daarom is het een uitstekend idee om de opleiding regelmatig te toetsen aan mensen uit het vak. Mensen die dagelijk te maken hebben met alle facetten van dit boeiende werkveld. Zo ontmoet theorie letterlijk de praktijk en is de opleiding in staat om studenten goed voor te bereiden op hun carrière als CMD-er!’


Tweehonderd eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design interviewden vijftig alumni van hun opleiding. Het resultaat is dit boekje. CMD gaf in 2011 ook al een alumniboekje uit. Je vindt dit op http://issuu.com/m.v./docs/cmd_alumni_hhs In 2010 heeft de opleiding CMD de keuze gemaakt om studenten primair op te leiden tot interaction designer. Interaction designers kunnen doorgroeien naar de functie van user experience designer. Studenten kunnen ook kiezen voor het beroep van usability researcher, web designer, visual interface designer of front-end developer. Dit boekje geeft een beeld van het CMD-werkveld en relevante beroepen daarin. “Like� de Facebookpagina van CMD en blijf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen: https://www.facebook.com/#!/CMDHHS

Alumni CMD editie 2012  

Tweehonderd eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design interviewden vijftig alumni van hun opleiding. Dit boekje geeft een beel...

Alumni CMD editie 2012  

Tweehonderd eerstejaars studenten Communication & Multimedia Design interviewden vijftig alumni van hun opleiding. Dit boekje geeft een beel...

Advertisement