Page 1

2008

INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING

Å R S B O K 2008

www.ifn.se

Årsbok


© Institutet för Näringslivsforskning Box 55665 102 15 Stockholm www.ifn.se info@ifn.se ISSN 1654-0824 ISBN 978 -91-7204 -736 - 5 Text: Institutet för Näringslivsforskning Formgivning: Irons design, www.irons.se / Sven Ljung Design Tryck: Elanders Gotab AB, 2009 Foto: Fredrik Eriksson, Robert Nygren och Allan Seppa/SNS (bild på sid 95 och stora bilden sid 96).


Årsbok 2008 Årsboken sammanfattar verksamheten vid IFN under år 2008.


Inneh책ll


sida

6

Vår uppgift

8

Styrelsens arbete

14

VD har ordet

18

Medarbetare

30

Forskningen i sammandrag

38

Forskningsprogram

68

Publikationer

69 Särtryck på svenska

71 Särtryck på engelska

75 Artiklar accepterade för publicering

78 Working Papers

82 Policy Papers

82 Böcker

83 Populärvetenskap och recensioner

83 Forskningsöversikter

84 Priser och utmärkelser

86

Akademiska seminarier

87 IFN:s seminarieserie

91 Brown bag-seminarier

94

Publika aktiviteter

95 Policyseminarier

99 Närvaro i media

101 Webbplats 102 Nyhetsbrev 103 Ekonomistas

104

Finansiärer

108

Utländska gästforskare


V책r uppgift

6


Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är ett privat icke vinstdrivande forskningsinstitut som grundades 1939. Institutets huvudman är Svenskt Näringsliv, som också svarar för knappt 40 procent av finansieringen. Den återstående delen av verksamheten finansieras med projektanslag från privata och offentliga forskningsfinansiärer. Dessa anslag erhåller IFN i konkurrens med andra ledande institutioner på vårt område. Med några få undantag har forskarna doktorsexamen i nationalekonomi. Vår uppgift är att:

 Bedriva oberoende forskning på högsta internationella akademiska nivå – baserad på nationalekonomiska metoder – inom områden som är av betydelse för näringslivet i Sverige och internationellt.

 Bidra med högkvalitativa analyser och policyrekommendationer till offentliga och privata beslutsfattare på områden av hög relevans för det svenska näringslivet.

 Sprida forskningsresultat genom publikationer och seminarier samt genom kommentarer och analyser i media.

opartisk och oberoende forskning Forskarna vid institutet förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället. Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet karaktäriserar all forskning och analys som bedrivs vid institutet. IFN bidrar med forskningsbaserade analyser av relevans för den ekonomiska politiken på icke exklusiv basis. Ingen forskningsfinansiering, varken personlig eller institutionell, accepteras för ett projekt med ett stipulerat eller förutbestämt resultat eller politiskt förhållningssätt.

IFN Årsbok 2008

7


Styrelsens arbete

8


Övre raden: Tomas Nicolin, Magnus Henrekson, Sigrun Hjelmquist och Robert af Jochnick. Främre raden: Björn Hägglund, Signhild Arnegård Hansen och Urban Bäckström. Ej närvarande: Sverker Martin-Löf.

Under 2008 vände den globala ekonomin kraftfullt nedåt. För att parera de kriser som uppstått har de flesta länder intensifierat de ekonomiskpolitiska ansträngningarna att stimulera ekonomin. Därmed har den ekonomiska politiken hamnat än mer i samhällsutvecklingens centrum. Detta tillstånd kommer sannolikt att bestå flera år framåt. Institutet för Näringslivsforsknings (IFN:s) forskning blir sålunda ännu viktigare som ett underlag för att ge vägledning i den ekonomisk-politiska beslutsprocessen. Till exempel blir det ännu viktigare än tidigare att förstå hur politiken påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Per Skedingers under året presenterade forskning kring denna fråga har också fått stor uppmärksamhet. Andra exempel på centrala frågor som IFN arbetat med under året återfinns i de fem rapporter som forskare vid institutet eller associerade till institutet författat på uppdrag av regeringens Globaliseringsråd. Dessa har behandlat centrala frågor som utländska direktinvesteringars effekter på arbetsmarknaden, vilka utmaningar

IFN Årsbok 2007

9


globaliseringen ställer den svenska modellen för ägarstyrning inför, vilken effekt globaliseringen kan tänkas få på den svenska inkomstfördelningen och i vilken grad anställningsskydd och minimilöner reser trösklar för arbetsmarknadsinträde och etablering på arbetsmarknaden. IFN:s forskning skall vara relevant för samhällsutvecklingen, av hög vetenskaplig kvalitet och göras tillgänglig för en bred grupp av intressenter, också utanför vetenskapssamhället. Rapporterna till Globaliseringsrådet speglar väl denna flerdimensionella ambition hos IFN. Under de senaste åren har IFN lyckats säkra finansieringen för satsningar inom våra olika programområden. Den senaste finansiären är Energimyndigheten som gått in i forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi. Självfallet kommer vi att behöva arbeta hårt för att även framåt kunna finansiera verksamheten på en tillfredsställande och stabil nivå. Den viktigaste faktorn härvidlag är att vi lyckas leverera forskning i linje med våra ambitioner och forskningsprogrammens mål. Mot den bakgrunden är det särskilt tillfredsställande att vi under året lyckats rekrytera ett antal unga och högt kvalificerade nya medarbetare. En indikation på att IFN håller en hög nivå på verksamheten är de utmärkelser som tillfallit institutets medarbetare under 2008. År 2008 var ett bra år för IFN. Medarbetarna har gjort goda och värdefulla insatser under året. Insatserna har uppmärksammats, både i vetenskapssamhället och i den allmänna debatten. Från styrelsens sida vill vi tacka all personal för det år som gått. Och även om vi ser fram emot 2009 med viss bävan känns det bra att IFN står starkt inför detta krävande år.

Björn Hägglund Styrelsens ordförande

10

IFN Årsbok 2008


Styrelsens ledamöter Björn Hägglund (ordförande sedan 2003) Skog dr. Styrelseordförande i SweTree Technologies AB och Världsnaturfonden Sverige. Styrelseledamot i Alfa Laval AB, Karl Hedin AB, Bergvik Skog AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och MISTRA.

Magnus Henrekson (verkställande direktör sedan 2005) Ekonomie dr, professor. Styrelseledamot i Forum för Småföretags­ forskning, Institutet för Ekonomisk-Historisk Forskning och Sveriges Television AB.

Urban Bäckström (ledamot sedan 2005) Civilekonom. Vd för Svenskt Näringsliv. Vice styrelseordförande i Nasdaq OMX och styrelseledamot i AMF Pension. Tidigare bl a vd för Skandia Liv och chef för Sveriges Riksbank.

Signhild Arnegård Hansen (ledamot sedan 2005) Ordförande i och ägare av Svenska Lantchips AB. Styrelse­ ordförande i Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet samt vice ordförande i Businesseurope. Styrelseledamot i ESBRI, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

IFN Årsbok 2008

11


Sigrun Hjelmquist (ledamot sedan 2004) Civilingenjör & tekn lic. Partner och styrelseordförande Sight Executive Group. Styrelseledamot i Svenska Handelsbanken, Micronic Laser Systems, E.ON Sverige, RAE Systems Inc, AudioDev, Atea ASA, Seamless Distribution, Silex AB och Symsoft AB.

Robert af Jochnick (ledamot sedan 2007) Civilekonom och jur kand. Styrelseordförande i och en av grundarna av Oriflame Cosmetics S.A. Styrelseordförande i Stichting af Jochnick Foundation. Styrelseledamot i Good Cause Foundation och World Childhood Foundation.

Sverker Martin-Löf (ledamot sedan 2006) Tekn lic, hedersdoktor. Styrelseordförande i SCA, tidigare koncernchef och vd i SCA. Styrelseordförande i SSAB och Skanska, vice styrelseordförande i Ericsson, Industrivärden och Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i Handelsbanken.

Tomas Nicolin (ledamot sedan 2008) Civilekonom. Vd och styrelseledamot Alecta pensionsförsäkring. Styrelseuppdrag i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnssons Stiftelse, Sveriges Försäkringsförbund, FAO Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Näringslivets Börskommitté och Advisory Board HHS.

12

IFN Årsbok 2008


IFN Ă…rsbok 2008

13


VD har ordet

14


2008 blev ett år präglat av den djupa krisen i det globala finansiella systemet, vilken snabbt kom att få stora reala effekter. En lång period av stark ekonomisk uppgång fick ett abrupt slut och vi vet ännu inte hur långvarig och djupgående nedgången blir. Krispaket av olika omfattning och inriktning har presenterats i såväl Sverige som de ledande västländerna och allt tyder på att vi kommer att få se ytterligare insatser och reformer med syfte att bryta den nedåtgående spiralen. Behovet av vägledning i form av relevant samhällsekonomisk forskning är utomordentligt stort, och det är min övertygelse att IFN kommer att vara en viktig producent av sådan forskning.

I skuggan av detta dramatiska händelseförlopp kan vi på IFN se tillbaka på ett framgångsrikt forskningsår. Institutets verksamhet vilar sedan en tid tillbaka på en mycket solid grund. Grundfinansieringen av våra fyra forskningsprogram är säkrad för flera år framöver, något som blir extra viktigt i tider av ekonomisk nedgång. Därtill har programchefernas mandat tydliggjorts, vilket ytterligare har bidragit till att ge stadga åt verksamheten. Vad gäller mätbara resultat blev 2008 i flera avseenden ett rekordår. Under året har 56 Working Papers givits ut, därtill över 40 internationella tidskriftsartiklar och bokkapitel. Antalet artiklar och rapporter på svenska är också högre än på mycket länge. Här är det särskilt glädjande att IFN:s forskare har bidragit med fem underlagsrapporter till regeringens Globaliseringsråd. Vi möter ett stort intresse för vår forskning och dess policyimplikationer, både i forskarsamhället och bland landets opinionsbildare och beslutsfattare. Ytterligare bevis på verksamhetens kvalitet är att flera IFN-forskare erhållit priser och utmärkelser under året. Medvetenheten om IFN hos beslutsfattare, experter och samhällsdebattörer har ökat i takt med att vi förverkligar vår ambition att förmedla våra forskningsresultat till en

IFN Årsbok 2008

15


bredare publik. Ett flertal av institutets forskare har under året medverkat i policyseminarier och offentliga debatter i syfte att ge beslutsfattare bättre underlag i sina ställningstaganden. Effekterna av regelverken på arbetsmarknaden, multinationella företags påverkan på svenska löner och arbetstillfällen och forskningens betydelse för den ekonomiska tillväxten är några exempel på frågeställningar där IFN-forskare har haft en framträdande roll. Under året har hög prioritet också givits åt att stärka institutets samverkan med internationellt ledande forskare. IFN har under året arrangerat fyra internationella konferenser på olika teman: (i) familj, barn och arbete, (ii) elmarknadens ekonomi, (iii) privatiseringar och (iv) globaliseringen och arbetsmarknaden. Konferenserna ger IFN:s forskare möjlighet att få högkvalitativ feedback på sin egen forskning och att knyta kontakter som kan skapa ingångar till viktiga internationella nätverk. I allians med entreprenören Rune Andersson och Mellby Gård AB gick IFN in som partner i det prestigefyllda forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research. Vår förhoppning och ambition är att genom priset ytterligare stärka den angelägna forskningen om entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. Den förste mottagaren av priset Global Award for Entrepreneurship Research tillkännages den 29 januari 2009. Det är en av många händelser att se fram emot under det kommande året då IFN också firar 70 år som fristående forskningsinstitut.

Magnus Henrekson, vd

16

IFN Årsbok 2008


IFN Ă…rsbok 2008

17


Medarbetare

18


Ledning Magnus Henrekson, vd och professor Magnus Henrekson tillträdde som vd för IFN i november 2005. Arbetet som institutets vd innebär att ansvara för institutets forsknings- och kommunikationsstrategi, rapportering till styrelsen och att vårda och utveckla relationen till institutets finansiärer. I vd:s ansvar ingår dessutom att rekrytera personal samt att utveckla institutets samarbete med nationella och internationella institut, institutioner och enskilda forskare. Tillsammans med Lars Persson ansvarar han för forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.

Lars Persson, vice vd och docent Lars Persson har varit vice vd på institutet sedan 2000. I hans ansvarsområden ingår institutets ekonomistyrning och budgetuppföljning samt institutets administrativa personal. I vice vd:s ansvar ingår dessutom kvalitetssäkring av forskningen samt att medverka i institutets rekryteringsgrupp.

Joakim Thulin, kommunikationschef Joakim Thulin tillträdde som kommunikationschef den 1 februari 2008. I arbetet som kommunikationschef ingår att utveckla institutets kommunikationsstrategi liksom att ansvara för publika kanaler såsom policyseminarier, pressmöten, hemsida och nyhetsbrev. Vidare ingår bl a att ansvara för institutets grafiska profil samt att utbilda institutets medarbetare i kommunikation.

IFN Årsbok 2008

19


Administration Marta Benkestock, ekonomiansvarig Ansvarar bl a för bokföring, fakturering, leverantörsbetalningar, utlandsbetalningar, reseräkningar, projektredovisning, skatter, löner, försäkringar, budget och bokslut.

Elisabeth Gustafsson, vd-sekreterare Ansvarar bl a för seminarie-, konferens- och gästforskaradministration.

Jörgen Nilson, IT-ansvarig Ansvarar för inköp och drift av data- och teleutrustning. Har även ansvar för inköp av programvara samt intern support. Fungerar som webbmaster och är även säkerhetsansvarig.

Marie Tilert, serviceansvarig Ansvarar för växel och reception, post, tidskriftsbibliotek och övrig service.

20

IFN Årsbok 2008


Forskare Frédéric Delmar är sedan augusti 2008 affilierad forskare vid IFN. Han innehar även en professur i entreprenörskap vid EMLYON Business School, Frankrike. Hans forskning är inriktad på entreprenörskap, speciellt företagens tillväxt och entreprenörens beteende. Frédéric Delmar är medlem i redaktionen för Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and Practice och Strategic Organization. Han har tidigare varit verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Robin Douhan är doktorand vid Uppsala universitet och är sedan 2007 anställd på IFN och knuten till forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi. Forskningen är inriktad på politiska och institutionella bestämningsfaktorer för entreprenörskap och innovationer samt entreprenörskapets betydelse för allokering av humankapital. Robin Douhan var under våren 2008 gästforskare vid Columbia University. Harald Edquist är ekon dr i ekonomisk historia. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i juni 2006 på en avhandling som bl a behandlade vilken effekt teknologiska genombrott har haft på produkt­ivitets­utvecklingen. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är empirisk produktivitets- och tillväxtforskning. Vid IFN deltar Harald Edquist i det internationella forskningsprojektet COINVEST som ska kvantifiera investeringar i immateriella tillgångar och undersöka hur de påverkar produktivitet. Sara Fogelberg har en magisterexamen i nationalekonomi med inriktning mot kvantitativa metoder från Stockholms universitet. Hon arbetar sedan maj 2008 på IFN som forskningsassistent med ekonometrisk analys samt databearbetning och datainsamling. Sven-Olof Fridolfsson är fil dr i nationalekonomi. Hans forskningsintressen är huvudsakligen inriktade på industriell ekonomi och konkurrenspolitik. För närvarande arbetar han med frågor om elmarknaders funktionssätt, konkurrenspolitik och kartellbekämpning samt företagsförvärv och förvärvs­ kontroll. Sven-Olof Fridolfsson har arbetat som ekonomisk expert åt Konkurrens­verket, EU-kommissionen och Kammarrätten i Stockholm. Han har även varit gästforskare på University of California at Berkeley och Université des Sciences Sociales de Toulouse. IFN Årsbok 2008

21


Erika Färnstrand Damsgaard är fil dr i nationalekonomi och disputerade i september 2008 vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Hennes avhandling behandlade bl a hur patentsystemet påverkar företags teknologival och därigenom innovationstakten i ekonomin, samt hur teknologiöverföring inom och mellan länder påverkar ländernas relativa produktivitetsnivåer. Erika Färnstrand Damsgaards huvudsakliga intresseområden är innovationer, teknologiöverföring och ekonomisk tillväxt. Daniel Hedblom har en magisterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Han arbetar sedan september 2008 som forskningsassistent på IFN. De främsta arbetsuppgifterna är ekonometrisk analys, databearbetning och datainsamling.     Magnus Henrekson är vd för IFN och innehavare av Jacob Wallenbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Stockholm. Magnus Henrekson är tillsammans med Lars Persson ansvarig för forsknings­ programmet Entreprenörskapets ekonomi. Hans forskning är inriktad på entreprenörskap, ekonomisk tillväxt och institutionell ekonomi. Magnus Henrekson är medlem i redaktionen för Small Business Economics och Foundations and Trends in Entrepreneurship. Han är bl a affilierad forskare vid SNS, Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) och Forum för småföretagsforskning (FSF), medlem i IVA:s avdelning IX (ekonomi), SNS Förtroenderåd, styrelseledamot i Sveriges Television samt vetenskaplig rådgivare till Glasshouse Forum och FORES. År 2007–2009 är han ordförande i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research. Fredrik Heyman är fil dr i nationalekonomi. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är arbetsmarknadsekonomi, under senare tid med inriktning på den ökade internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Under 2008 har han bl a studerat sambandet mellan utländska uppköp, multinationell verksamhet och vilka typer av arbetsuppgifter som förläggs i Sverige. Han har även skrivit en uppsats om hur konkurrens och företags ägarstruktur påverkar det relativa arbetsmarknadsutfallet för kvinnor. Under året har Fredrik Heyman varit medförfattare till en rapport till Globaliseringsrådet om arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar. Han har vidare arbetat med underhåll och uppdatering av en stor databas från SCB med data på anställda, arbetsställen och företag.

22

IFN Årsbok 2008


Pär Holmberg är fil dr i nationalekonomi och tekn dr i elkraftteknik. Han är knuten till forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi och är särskilt intresserad av att analysera elproducenters strategiska budgivning på elbörsen. Pär Holmberg är domare i Kammarrätten i mål som berör elektronisk kommunikation och har varit gästforskare vid University of Cambridge. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi, är Senior Research Fellow vid IFN. Hans forskning fokuserar främst på skärningsområdet mellan ekonomi och juridik och då särskilt på ekonomisk-juridiska aspekter av internationella integrationsavtal som WTO och EU, liksom på konkurrens- och regleringsfrågor. Han har undervisat inom dessa områden vid t ex Stockholms universitet, Princeton University och World Trade Institute i Bern. Han var tidigare domare i Marknadsdomstolen och har även arbetat på forskningsavdelningen vid WTO. Henrik Horn är (tillsammans med Petros C. Mavroidis) chefrapportör för American Law Institutes projekt ”Principles of Trade Law: The World Trade Organization” och Research Fellow vid CEPR i London. Han är också redaktionsmedlem för World Trade Review. Henrik Jordahl är docent i nationalekonomi och ansvarig för IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi. Hans huvudsakliga forskningsområden är offentligt finansierade tjänster, väljarbeteende och tillit. Under året har han bl a färdigställt en uppsats om plånboksröstning (tillsammans med Mikael Elinder och Panu Poutvaara), anordnat en internationell konferens om privatiseringar (tillsammans med Erik Lindqvist) och skrivit en rapport om försäljning av statligt ägda företag för Finansdepartementet. Henrik Jordahl är affilierad med Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn). Assar Lindbeck är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, och Senior Research Fellow vid IFN. Han har fortsatt arbetet med en teoretisk uppsats om inkomstförsäkring (tillsammans med Mats Persson). Assar Lindbeck har också arbetat med två empiriska uppsatser om sjukpenningförsäkring. Dessutom har han arbetat med en uppsats om sjukvårdsförsäkring.

IFN Årsbok 2008

23


Erik Lindqvist är ekon dr i nationalekonomi. Hans huvudsakliga forsknings­ intressen ligger inom arbetsmarknad och offentlig ekonomi. För närvarande forskar han om privatisering av offentligt finansierade tjänster och betydelsen av olika personliga egenskaper för utfall på arbetsmarknaden. Under 2008 har han också undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm. Pehr-Johan Norbäck är docent i nationalekonomi. För närvarande arbetar han inom tre huvudsakliga områden: internationella fusioner och strukturomvandling, empirisk och teoretisk forskning kring internationella investeringar och multinationella företag och interaktionen mellan entreprenörskap, innovationer, riskkapital och produktmarknadskonkurrens. Lars Persson är docent i nationalekonomi och vice vd på IFN. Lars Persson är tillsammans med Magnus Henrekson ansvarig för IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi. Hans forskning är inriktad på industriell ekonomi, konkurrenspolitik, internationella investeringar, forskning och utveckling, entreprenörskap och riskkapital. För närvarande arbetar han med frågor om internationella fusioner och strukturomvandling, interaktionen mellan entreprenörer, riskkapitalister och etablerade företag i innovationsprocessen samt konkurrenslagstiftning och företagsförvärv. Lars Persson är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London och Forum för småföretagsforskning (FSF). Fredrik Sjöholm är professor i nationalekonomi och hans forskning fokuserar på två områden. Det första är ekonomiska effekter av utländska direktinvesteringar. Ett exempel på frågeställning är om utländska företags­ uppköp av svenska företag påverkar löner och sysselsättning. Hans andra huvudområde är ekonomisk utveckling i Ostasien. Han har bl a undersökt hur utländska företag har bidragit till handel, sysselsättning och tillväxt i regionen. Fredrik Sjöholm ansvarar för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen. Han är External Fellow vid Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy (GEP) vid University of Nottingham, medlem av Asian Economic Panel och East Asian Economic Association’s Council of Fellows Per Skedinger är docent i nationalekonomi. Han publicerade under året boken Effekter av anställningsskydd: vad säger forskningen? på SNS Förlag. I samband med utgivningen genomfördes ett policyseminarium där politiker, fackliga företrädare och näringslivsrepresentanter kommen-

24

IFN Årsbok 2008


terade boken. Vid ytterligare ett antal tillfällen har författaren presenterat boken för politiker samt praktiskt verksamma inom departement, myndigheter och näringsliv. Boken har under året även översatts till engelska och en internationell upplaga planeras. Per Skedinger avslutade under året sitt arbete som medlem i den europeiska expertgrupp om minimilöner som initierades 2007 av ILO och EU-kommissionen. Projektet har resulterat i en samlingsvolym, The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, vilken kommer att publiceras under 2009. Per Skedinger fortsatte även ett projekt om hälsa och arbetskraftsutbud bland äldre (tillsammans med Per Johansson, IFAU) och initierade två projekt om effekter av anställningsskydd (tillsammans med Fredrik Heyman respektive Pehr-Johan Norbäck). Mikael Stenkula är fil dr i nationalekonomi och disputerade 2004 på en avhandling inom monetär ekonomi. Hans huvudsakliga forsknings­ inriktning är entreprenörskapets ekonomi. För närvarande arbetar han med frågor om skatter, entreprenörskap och egenföretagande. Han är också ansvarig för hemsidan för det internationella entreprenörskapspriset Global Award for Entrepreneurship Research, som IFN (tillsammans med FSF och Nutek) är huvudman för. Helena Svaleryd är fil dr i nationalekonomi. Hennes forskning är i huvudsak empirisk och inriktad på politisk ekonomi, internationell ekonomi och arbetsmarknad. För närvarande arbetar hon med frågor rörande politisk styrning i svenska kommuner, konkurrens och könsdiskriminering och barnomsorgskostnadernas effekter på barnafödandet. Under 2008 har hon även arbetat halvtid som utredare på Globaliseringsrådets kansli. Roger Svensson är docent i nationalekonomi. Hans forskning är inriktad på entreprenörskap, intellektuell egendom och tjänstehandel. För närvarande arbetar han med frågor om kommersialisering av patent, förvärv/licensiering av intellektuell egendom och outsourcing av tjänster. Roger Svensson är affilierad till Mälardalens högskola. Thomas Tangerås är fil dr i nationalekonomi och chef för IFN:s forsknings­ program Elmarknadens ekonomi. Hans forskning är inriktad på industriell ekonomi och politisk ekonomi. För närvarande forskar han kring frågor som rör elförsörjning, telekom, språkpolitik och konflikter. Thomas Tangerås har anlitats som expert på telekommunikation och varit gästforskare vid Université de Toulouse.  

IFN Årsbok 2008

25


Joacim Tåg är ekon dr i nationalekonomi. Han disputerade vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors i november 2008 på en avhandling som behandlade regleringar och policies i telekommunikations-, media- och teknologiindustrierna. Hans forskning är för närvarande inriktad på entreprenöriella innovationer samt på realekonomiska effekter av private equity-ägande. Daniel Waldenström är fil dr i nationalekonomi och fil lic i ekonomisk historia från Handelshögskolan i Stockholm. Hans huvudsakliga forsknings­ områden är inkomst- och förmögenhetsfördelning och historisk finansiell utveckling. Daniel Waldenström är medlem i European Economic Association, Economic History Association, Cliometrics Society, International Association for Research in Income and Wealth och European Historical Economics Society. Anders Åkerman är fil dr i nationalekonomi. Han disputerade hösten 2008 vid Stockholms universitet med avhandlingen Essays on International Trade, Productivity and Firm Heterogeneity. Han har tidigare studerat till BSc och MSc Economics vid London School of Economics and Political Science. Anders Åkerman är främst intresserad av globaliseringens effekter på länders produktivitetsnivåer. Här arbetar han med både teori och empiri om hur globaliseringen ökar konkurrensen mellan företag internationellt och hur detta leder till dels en utslagning av mindre produktiva företag samt en expansion av mer produktiva företag. Anders Åkerman planerar också att studera Kinas ekonomi och dess förändring.

Affilierade forskare Johan Almenberg är doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stocholm. Han var under 2006–07 anställd vid IFN, men är sedan början av 2008 affilierad till forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi. Fredrik Andersson är professor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och är sedan 2006 affilierad forskare vid IFN. Fredrik Anderssons forskning är i huvudsak inriktad på organisations- och konkurrensfrågor med särskilt fokus på gränsytan mellan privat och offentlig sektor och han ingår i institutets tjänsteforskningsprogram. Fredrik Andersson är

26

IFN Årsbok 2008


medlem av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap och redaktör för tidskriften Ekonomisk Debatt. Coren Apicella är doktorand i biologisk antropologi vid Harvard University. Hon är sedan sommaren 2008 affilierad forskare vid IFN. På IFN arbetar hon med ett projekt om ekonomiskt beslutsfattande och entreprenörskap. Andrea Asoni är doktorand vid University of Chicago och affilierad med IFN. Hans huvudsakliga forskningsintressen är institutioner och ekonomisk tillväxt, entreprenörskap och skatter. David Cesarini är doktorand i nationalekonomi vid Massachusetts Institute of Technology. Han är affilierad forskare vid IFN. Hans forskning rör beteendegenetik och mikroekonomi. Jenny von Greiff disputerade i mars 2008 vid Uppsala universitet. Hon arbetar för närvarande på Konjunkturinstitutet och är affilierad forskare vid IFN. Under året publicerade hon artikeln ”Entrepreneurship and Liquidity Constraints: Evidence from Sweden” i Scandinavian Journal of Economics.   Che-Yuan Liang är ekon dr och forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han är sedan hösten 2008 affilierad forskare vid IFN. Hans forskningsintressen är offentlig ekonomi, politisk ekonomi och ekonomisk psykologi. Lars Oxelheim är sedan 1992 innehavare av Sydsvensk industris professur i internationellt företagande vid Lunds universitet och knuten till IFN. Hans forskning är inriktad på kopplingen mellan företaget och dess makroekonomiska omgivning och hans forskningsfrågor spänner från företagets beslut under makroekonomisk osäkerhet och corporate governance till finansiell integration, penningpolitik och ekonomisk tillväxt. Lars Oxelheim är medlem i redaktionen för Management International Review och International Business Review. Han är ordförande för Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), som han 1997 på den dåvarande regeringens initiativ medverkade till att grunda. Han är medlem av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet och hedersprofessor vid Fudan University i Shanghai.

IFN Årsbok 2008

27


Johanna Rickne är doktorand vid Uppsala universitet och program­ affilierad forskare på IFN sedan maj 2008. Hennes forskningsintressen är internationell makroekonomi och ekonomisk utveckling med särskilt fokus på nordöstra Asien. Vid institutet forskar hon kring betydelsen av internationalisering och marknadsekonomiska reformer för produktivitetskonvergens och könsrelaterade inkomstskillnader inom kinesisk industri. Tino Sanandaji är doktorand i public policy vid University of Chicago. Han är sedan sommaren 2006 affilierad forskare vid IFN. Forskningen är huvudsakligen inriktad på beskattning av kapital, arbete och entreprenörer. Örjan Sandewall är doktorand vid London School of Economics och är sedan september 2007 programaffilierad forskare vid IFN. Hans forskningsintressen omfattar empirisk industriell organisation, juridik och ekonomi och beteendeekonomi. Under sin tid vid institutet forskar han kring frågan om ärftlighetens betydelse för ekonomiskt beteende. Anna Sjögren är ekon dr i nationalekonomi. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, genus, arbetsmarknad och beslut under osäkerhet. För närvarande forskar hon om betydelsen av skolbetyg för långsiktiga arbetsmarknadsutfall, intergenerationella samband, överföring av kultur och värderingar, barnomsorgskostnaders betydelse för barnafödande, samt mäns och kvinnors samarbetsmönster. Anna Sjögren är affilierad till IFN men har sin huvudanställning vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala och är ledamot i styrelsen för Institutet för social forskning (SOFI). Kaj Thomsson är doktorand vid Yale University i USA och sedan sommaren 2007 programaffilierad forskare vid IFN. Hans huvudsakliga forskningsområde är politisk ekonomi, med fokus på hur intressegrupper och politiska institutioner påverkar ekonomisk politik. En stor del av forskningen har ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Ett annat forskningsintresse är arbetsmarknadsekonomi, där Kaj Thomsson framför allt har forskat om inkomst- och yrkesrörlighet i USA och i Sverige.

28

IFN Årsbok 2008


Jonas Vlachos är fil dr i nationalekonomi och innehar ett forsknings­ lektorat vid Stockholms universitet. Han är affilierad med IFN på 40 procent av en heltidstjänst. Jonas Vlachos har under året arbetat med att sätta samman en detaljerad databas för att studera den svenska skolan. Dessutom har han initierat ett projekt kring hur konkurrens påverkar diskriminering av kvinnor i svenska företag och han har slutfört projekt kring partistöd i svenska kommuner och hur ägarstrukturen i börsbolag påverkar lönesättningen. Yves Zenou tillträdde hösten 2007 en lärostolsprofessur vid Stockholms universitet från att tidigare ha varit Senior Research Fellow vid IFN. Hans forskning är både teoretiskt och empiriskt inriktad och berör huvudsakligen sju områden: sociala interaktioner och nätverksteori, sök- och matchningsteori, urban ekonomi, segregation och diskriminering av minoriteter, identitet och assimilering av invandrare, kriminalitet och utbildning. Yves Zenou är också affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London och Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn. Han är redaktör för Regional Science and Urban Economics och biträdande redaktör för Journal of Urban Economics.

IFN Årsbok 2008

29


Forskningen i sammandrag

30


Forskningsproduktionen vid IFN 2000–2008 En utvärdering av forskningen vid IFN visar att produktiviteten ökat väsentligt under de senaste tre åren. Det gäller oavsett om vi mäter antalet Working Papers, artiklar eller bokkapitel publicerade i svenska och internationella tidskrifter. Ökad produktivitet utan bibehållen eller ökad kvalitet har dock ett begränsat värde. Därför månar vi om att utvärdera även de kvalitativa aspekterna av forskningen. Ett viktigt mått i sammanhanget blir att utvärdera hur ofta vi publiceras i de högkvalitativa tidskrifter som får störst genomslag i forskarvärlden. Nedan sammanfattar vi de kvantitativa och kvalitativa resultaten av vår forskning under 2008 och jämför dessa med tidigare år. Vi redovisar också hur vi går till väga för att genomföra utvärderingen.

utgivning p engelska I normalfallet redovisas den egna forskningen i form av uppsatser på engelska. Efter att en uppsats genomgått en första kvalitetsgranskning ges den ut i IFN:s Working Paper-serie. Serien kan även innehålla uppsatser som gästforskare i huvudsak författat under sin vistelse vid IFN. I figur 1 anges antalet Working Papers som givits ut åren 2000–2008. Antalet varierade mellan 19 och 24 per år fram till 2005. År 2006 ökade antalet utgivna Working Papers till 29 och ökningen fortsatte under 2007 då 40 Working Papers gavs ut. År 2008 gavs 56 Working Papers ut, vilket är det största antalet ett enskilt år sedan institutets Working Paper-serie startades 1976. 60 50 40 30 20 10 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 1. Antal Working Papers utgivna vid IFN, 2000–2008. IFN Årsbok 2008

31


Vid utvärderingen av antalet publicerade forskningsarbeten finns inget entydigt mått eftersom publikationer kan ta sig olika former, arbeten kan vara ensamförfattade eller skrivna med kollegor utanför IFN etc. Ett första grovt mått erhålles genom en enkel summering av antalet publicerade tidskriftsartiklar och bokkapitel som givits ut i institutets digitala engelska särtrycksserie. Detta anges i figur 2 för perioden 2000–2008. Figuren redovisar även antalet sådana särtryck korrigerade för huruvida någon eller några av författarna inte är verksamma vid IFN. Antalet internationellt publicerade arbeten låg i genomsnitt på ca elva t o m 2004, men har stigit kraftigt de senaste tre åren och uppgick till 42 år 2008 (28 med justering för externa medförfattare).

50 40 30 20 10 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 2. Antal utgivna tidskriftsartiklar och bokkapitel på engelska, 2000–2008. Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa författare som 0,58 osv (detta enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommentarer, noter och repliksvar räknas som en halv artikel.

Figur 3 visar antalet publicerade referee-granskade tidskriftsartiklar med och utan justering för externa medförfattare. Även här ser vi en kraftig ökning under senare år. 2008 publicerade institutets forskare sammantaget 32 tidskriftsartiklar (22 med justering för externa medförfattare), vilket är en ungefärlig tredubbling jämfört med de första åren under 2000-talet då antalet i genomsnitt låg på ca tio (knappt åtta med författarjustering). Eftersom det finns en betydande eftersläpning mellan att en artikel blir accepterad för publicering och att den sedan ges ut, kan ett bättre mått på den samtida forskningsproduktiviteten vara antalet accepterade artiklar under ett visst år. Från och med 2006 samlas denna information in och publiceras fortlöpande på IFN: s hemsida. År 2008 antogs 33 artiklar för publicering, vilket indikerar en fortsatt hög publiceringstakt under 2009.

32

IFN Årsbok 2008


35 30 25 20 15 10 5 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 3. Antal artiklar i referee-granskade tidskrifter, 2000–2008. Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa författare som 0,58 osv (detta enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommentarer, noter och repliksvar räknas som en halv artikel.

Måtten ovan fångar olika aspekter av den kvantitet forskning som producerats vid IFN. Men de fångar kvalitetsaspekten enbart i begränsad utsträckning. Det är stora kvalitetsskillnader mellan olika tidskrifter och det är ett viktigt mål för IFN:s forskare att publicera sina arbeten i så högkvalitativa tidskrifter och bokserier som möjligt. För detta ändamål har vi utvecklat ett internt poängsystem, vilket redovisas i bilagan på sid 36.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 4. Antal publiceringspoäng baserat på IFN:s poängskala, 2000–2008. Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa författare som 0,58 osv (detta enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommentarer, noter och repliksvar räknas som en halv artikel.

IFN Årsbok 2008

33


Figur 4 visar antalet kvalitets- och författarjusterade publiceringspoäng. Här ser vi en ökning i utfallet för denna mycket viktiga aspekt av forskningen under senare år jämfört med nivån i början av 2000-talet. Den författarjusterade publiceringspoängen för 2008 är 74, dvs precis samma nivå som föregående år. 2006 var ett exceptionellt år genom att IFN-forskare var (med)författare till tre artiklar publicerade i ”topp-4”tidskrifter. Trots detta nås så gott som samma nivå år 2007 och 2008. Poängnivån har kunnat upprätthållas framför allt genom ett flertal artiklar i ledande tidskrifter inom våra kärnområden, vilket är i linje med vår målsättning att säkerställa högkvalitativ forskning inom just dessa områden. Det förtjänar också att nämnas att det under 2008 publicerades tre internationella volymer på ledande akademiska förlag där IFN-forskare var redaktörer. Som framgår av figur 3 och 4 har IFN:s forskare under 2006, 2007 och 2008 aggregerat legat på drygt 70 publiceringspoäng och antalet publicerade artiklar ligger runt 20 (med justering för externa medförfattare). Detta är en mycket kraftig ökning jämfört med det historiska genomsnittet och ligger i ”topp-3”-skiktet i Sverige. Vår målsättning är att upprätthålla denna nivå under kommande år.

utgivning p svenska Eftersom den akademiska ”tredje uppgiften”, dvs att kommunicera sin forskning även utanför forskarsamhället, numera explicit ingår i IFN:s verksamhet är även publikationer på svenska väsentliga. I de flesta fall sker detta genom att forskarna skriver uppsatser som publiceras i svenskspråkiga tidskrifter som Ekonomisk Debatt, Ekonomiska Samfundets Tidskrift och Arbetsmarknad & Arbetsliv, men det sker också genom medverkan i samlingsvolymer, expertrapporter till utredningar och böcker. Det handlar ofta om popularisering av egen och andras forskning, men också om att på forskningsbasis göra analyser av frågor av hög ekonomisk-politisk relevans. Dessa arbeten ges ut i institutets svenska särtrycksserie. Under 2008 utgavs 17 särtryck på svenska. Detta är en ökning från 11 särtryck 2007 och som framgår av figur 5 är det en mycket kraftig ökning jämfört med tidigare år under 2000-talet.

34

IFN Årsbok 2008


18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figur 5. Antal arbeten i IFN:s svenska särtrycksserie, 2000–2008. Anm.: Den högra stapeln anger antalet publikationer justerat för externa medförfattare. En artikel med en extern medförfattare räknas som 0,71, med två externa författare som 0,58 osv (detta enligt formeln 1/√(1 + antal externa medförfattare). Kommentarer, noter och repliksvar räknas som en halv artikel.

Här förtjänas att särskilt lyfta fram att fem av särtrycken avser underlagsrapporter till regeringens Globaliseringsråd. För att skapa en naturlig kanal för uppsatser med stor relevans för aktuella näringslivsrelaterade frågeställningar – skrivna på svenska eller engelska – startades 2006 en ny skriftserie kallad IFN Policy Papers. I denna serie utkom fem arbeten under 2008. Med start våren 2007 startades en ny skriftserie med rubriken Forskningsöversikter. Där samlar vi kortare och längre rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden. Översikterna ska vara författade av IFN-forskare. De kortare översikterna har i regel tidigare publicerats i IFN:s Nyhetsbrev. Övriga forsknings­ översikter är ofta resultatet av de enskilda forskarnas samarbeten med myndigheter och andra uppdragsgivare. Under 2008 utkom tre längre och tre kortare översikter på svenska och två översikter på engelska i serien. För att ytterligare synliggöra insatser inom ramen för den tredje uppgiften listas numera också populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter som Axess, Magasinet Neo, Arena osv. Under 2008 publicerade IFN:s forskare två sådana artiklar. Slutligen kan nämnas att IFN:s forskare i betydande grad deltagit i samhällsdebatten i form av egna inlägg i dagspress och andra tidningar. Totalt 10 debattartiklar har publicerats, bl a ett bidrag på DN Debatt och tre i Dagens Industri.

IFN Årsbok 2008

35


Bilaga IFN:s poängsystem för kvalitetsjustering av forskningsproduktionen: Publiceringskanal

Poäng 10

Topp-4 tidskrifter inom economics: American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics. Det kan sägas råda samsyn om att dessa fyra står i särklass. Topptidskrifter inom economics alldeles under topp-4, inkl policyinriktade tidskrifter

8

med mycket hög s k impact: Review of Economic Studies, Journal of Finance, Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Literature, Brookings Papers on Economic Activity, Economic Policy, NBER Macroeconomics Annual. Absoluta topptidskrifter utanför fältet economics, t ex American Journal of Political

7

Science, American Journal of Sociology och Academy of Management Journal. Övriga topptidskrifter inom economics rankade lägst nr 20 enligt de s k KMS,

6

IF-måtten och Kodrzycki & Yus (2006) impact per tidskrift och per artikel. Tidskrifter utanför economics som är listade i Social Sciences Citation Index, SSCI,

5

och har en Impact Factor, IF, större än 2. Tidskrifter inom economics i intervallet 21–40 enligt KMS, IF och Kodrzycki & Yu.

4

Övriga tidskrifter inom economics som är poängsatta enligt KMS eller IF-måttet

3

samt tidskrifter utanför economics som är listade i SSCI med IF mellan 1 och 2. Övriga referee-granskade tidskrifter utanför economics som är listade i SSCI.

2

Övriga referee-granskade tidskrifter.

1

Bokkapitel i högprestigebokserier och/eller på ett av de ledande akademiska förlagen.

2-4

I undantagsfall, t ex bidrag i North-Hollands Handbook-serie, kan poängen bli lika hög som för bidrag i topptidskrift. Övriga bokkapitel (boken bör vara registrerad i EconLit).

36

1

IFN Årsbok 2008


I sammanställningen ingår arbeten utförda vid IFN till sitt fulla värde. Arbeten utförda av affilierade forskare ingår till 50 %. Det senare gäller även för arbeten publicerade av forskare som lämnat IFN, men där IFN anges som en av flera affilieringar i den publicerade artikeln.

IFN Årsbok 2008

37


Forskningsprogram

38


Globaliseringen och företagen Programchef: Fredrik Sjöholm

Den globaliseringsprocess vi nu är mitt uppe i är av historiska proportioner. Processen drivs dels av den snabba framväxten av mycket väl fungerande finansiella marknader där företag snabbt kan byta ägande över nationsgränserna, dels av framväxten av ekonomiskt starka och alltmer internationellt öppna länder som de före detta sovjetländerna, Kina och Indien. Dessa förändringar har, och kommer även fortsättningsvis att ha, en fundamental påverkan på de ledande multinationella företagens verksamheter och vinstmöjligheter. Små öppna ekonomier med starka multinationella företag, såsom Sverige, kommer därför att påverkas i utomordentligt hög grad av globaliseringen. En snabb struktur­ omvandling där avancerad produktion med högt förädlingsvärde ersätter produktion med lågt förädlingsvärde kommer att bli nödvändig för att bibehålla och utveckla Sveriges position som avancerad industrination. Omlokalisering av produktion och tjänster sker allt snabbare över hela världen och bestäms i allt högre grad av ekonomiska grundförutsättningar, såsom tillgång på välutbildad arbetskraft och effektiva transport­ system, samt av i sammanhanget centrala institutioner, såsom konkurrensregler, associationsrättsliga regler, arbetsmarknadsregler och skattesystem. Samtidigt observerar vi internationellt att etablerade företag i allt större utsträckning förlitar sig på att inhämta nya teknologier och ny kunskap genom olika typer av samarbeten med andra företag. En vanligt förekommande strategi är att köpa upp små, innovativa riskkapitalstödda företag med specifika tillgångar. Med anledning av dessa mycket viktiga förändringar för svenskt näringsliv har. Institutet för Näringslivsforskning initierat forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen där forskning med denna inriktning kan samlas. Forskningsprogrammets primära syfte är att öka vår förståelse av vilka ekonomiska grundförutsättningar, bolagsägandeformer och allmänna institutioner som i ett internationellt perspektiv kan säkerställa en effektiv strukturomvandling och därmed tillvarata de tillväxtmöjligheter som globaliseringsprocessen medför. Programmets huvudfinansiär är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

IFN Årsbok 2008

39


Inom forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen arrangerades under året två workshops med särskilt inbjudna internationella forskare. En workshop om multinationella företag i Ostasien arrangerades den 24–25 oktober där aktuell forskning om utländska direktinvesteringar i Ostasien presenterades och diskuterades. Ostasien är en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar och deltagarna diskuterade hur dessa inflöden av utländska multinationella företag påverkar marknadskoncentration, produktivitet, export, arbetstillfällen och andra viktiga ekonomiska faktorer. Fokus låg på utvecklingen i sex ostasiatiska länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Thailand och Vietnam. Bland deltagarna kan speciellt nämnas K.C. Fung från University of California Santa Cruz, Eric Ramstetter från ICSEAD i Japan och Cassey Lee från Nottingham University Malaysia Campus. Uppsatserna som presenterades under workshopen kommer att sammanställas och ges ut som en antologi. IFN arrangerade den 5–6 december en workshop om globalisering och arbetsmarknadseffekter tillsammans med Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy och CIBER vid Michigan State University. Internationellt framstående forskare från både USA och Europa diskuterade hur teoretisk och empirisk forskning kan samordnas bättre för att bringa större klarhet i globaliseringens arbetsmarknadseffekter. Bland deltagarna kan speciellt nämnas Stephen Redding från Yale University, Carl Davidson och Steven Matusz från Michigan State University, Devashish Mitra från Syracuse University och Priay Ranjan från University of California Irvine. Workshopen tog avstamp i ny teoretisk och empirisk litteratur kring hur globaliseringen påverkar olika typer av företag och olika slags arbetstagare. Aspekter som undersöktes inkluderade även löner och sysselsättning. Ett antal olika samarbeten etablerades mellan internationella forskare och forskare vid IFN och resultatet av dessa samarbeten kommer att presenteras vid en planerad workshop i Nottingham under 2010.

Deltagare i konferensen Market Structure, Ownership, and Firm Performance in East Asia den 24–25 oktober 2008.

40

IFN Årsbok 2008


1. i nternationella fusioner och produktivitetseffekter i globaliseringsprocessen I den svenska debatten påstås ofta att många av de utländska företagsförvärv som skett i Sverige under senare tid inte är till gagn för samhället och att svenska uppköpta företag skulle ha klarat sig bättre på egen hand. I en globaliseringsprocess drivs dock förvärv ofta av att marknadsförutsättningarna radikalt har förändrats. Den relevanta frågan är inte hur dessa uppköpta svenska företag fungerade innan fusionerna, utan hur de skulle ha klarat sig i den nya marknadssituationen. Syftet med detta projekt är att (i) utveckla en teoretisk analysram av internationella fusioner i en globaliseringsprocess och (ii) empiriskt undersöka produktivitetsutvecklingen hos svenska företag som har varit inblandade i internationella fusioner. Projektansvarig: Lars Persson Projektdeltagare: Pehr-Johan Norbäck

2. utlndska fretagsfrvrv och skatteregler Höga svenska ägarskatter eller allmänt oförmånliga betingelser för svenskt företags­ ägande riskerar att leda till ineffektiva utländska förvärv. Ineffektiva ägare i länder där ägandet är mer gynnat, exempelvis genom låga skatter, kan förvärva företag med effektiva svenska ägare eftersom de inte behöver betala lika höga skatter. Vilka typer av ägande och skattenackdelar som riskerar att leda till ineffektivt ägande är dock inte närmare studerat. Syftet med detta projekt är att (i) utveckla en teoretisk analysram av hur olika äganderegler och skatteregler påverkar förekomsten av effektiva och ineffektiva utländska förvärv och (ii) empiriskt undersöka hur olika typer av skatter – ägarskatter och vinstskatter – påverkar förekomsten av utländska företagsförvärv och deras effektivitet. Projektansvarig: Pehr-Johan Norbäck Projektdeltagare: Lars Persson och Jonas Vlachos

IFN Årsbok 2008

41


3. offshoring, internationell konkurrens och produktivitet Det är allmänt känt att globaliseringen ökar den internationella konkurrensen mellan företag i olika länder. Exportmöjligheter ger mer produktiva företag möjlighet att expandera sin produktion, ofta på bekostnad av mindre produktiva företag. Detta projekt avser att analysera hur den ökade importen av insatsvaror påverkar denna process. De senaste decenniernas snabba globaliseringstakt har gjort att många företag tagit steget att köpa insatsvaror från utlandet och importera dem, istället för att producera eller köpa dem från Sverige. Storleksordningen av denna process gör att detta kan ha en lika stor effekt på svensk produktivitetsutveckling som de ökade exportmöjligheterna. Det kan t ex tänkas att mer produktiva företag har skalfördelar som möjliggör inköp av insatsvaror från en mängd olika länder, medan mindre produktiva företag inte klarar detta. Effekterna i detta fall är teoretiskt oklara. Leder globaliseringen av insatsvarukedjor till en expansion av mer produktiva företag på bekostnad av deras mindre produktiva konkurrenter? Eller frigör denna process produktionsfaktorer för mindre produktiva företag som istället kan öka sin expansion? Projektet avser att (i) utveckla en teoretisk modell för hur sjunkande importkostnader påverkar en ekonomi där företag med olika produktivitet samexisterar och (ii) att estimera detta empiriskt med svensk företagsdata. Projektansvarig: Anders Åkerman Projektdeltagare: Karolina Ekholm och Rikard Forslid (båda Stockholms univertitet)

4. i nternationella integrationsavtal och inhemska regleringar Internationella integrationsavtal som EU och WTO är primärt avsedda att reglera de negativa konsekvenser för andra avtalsmedlemmar som nationellt ekonomisktpolitiskt beslutsfattande kan medföra. För att åstadkomma detta räcker det inte med att avtalen reglerar användandet av direkta gränshinder för handel, som t ex tullar. De måste även begränsa användandet av policyinstrument som åtminstone vid en första anblick är avsedda att reglera inhemska förhållanden, men som har internationella konsekvenser. Till exempel kan skatter och subventioner av inhemsk produktion, miljöregleringar, arbetsmarknadspolitik, produktsäkerhetslagstiftning, konkurrenspolitik etc. utformas så att de i praktiken är förtäckta handelshinder. Den fundamentala svårigheten vid utformandet av internationella integrationsavtal är att

42

IFN Årsbok 2008


balansera önskemålet om internationell integration mot det om nationell suveränitet över inhemska policyinstrument. Syftet med detta projekt är att belysa hur konflikter mellan internationella integrationsavtal och inhemska regleringar har hanterats, och bör hanteras, i WTOavtalet. Metodmässigt utnyttjas såväl teori som empiri, liksom tillämpade analyser av konkreta rättsfall inom WTO-systemet. Projektansvarig: Henrik Horn

5. b etydelsen av utlandsgande och multinationalitet: effekter p lner och sysselsttning Internationaliseringen av svenskt näringsliv har accentuerats under 1990-talet. Hur ökat inflytande av utlandsägda bolag och landsöverskridande direktinvesteringar påverkar den svenska arbetsmarknaden är en ofta återkommande fråga. Syftet med detta projekt är att analysera ett antal frågeställningar som berör effekter av utlandsägande, multinationalitet och fusioner. Projektet genomförs med hjälp av en mycket omfattande databas som innehåller detaljerade samkörda arbetsställe-, företags- och individdata. Exempel på frågeställningar vi avser att analysera är: (i) Finns det ett samband mellan utlandsägande och löner?, (ii) Hur påverkas sysselsättning, löner och produktivitet av att företag avyttras från en multinationell koncern? och (iii) Vad är effekterna av utländska uppköp på företags efterfrågan på högutbildad arbetskraft och humankapitalintensiv FoU-verksamhet? Projektansvarig: Fredrik Heyman Projektdeltagare: Fredrik Sjöholm, Lars Oxelheim, Patrik Gustavsson Tingvall (Handelshögskolan i Stockholm) och Katariina Nilsson Hakkala (Helsingfors univeritet)

IFN Årsbok 2008

43


6. e  konomiska effekter av utlndska direktinvesteringar i kina Detta projekt syftar till att undersöka utländska direktinvesteringar i Kina och hur de påverkar den teknologiska utvecklingen och den kinesiska arbetsmarknaden. I projektet kommer vi exempelvis att undersöka om utländska företag bedriver forskning och teknikutveckling i Kina och om närvaron av utländska företag påverkar samma aktiviteter i kinesiskt ägda företag. Vidare undersöker vi hur multinationella företag påverkar mängden arbetstillfällen i den kinesiska industrin och även deras effekt på löner. Projektansvarig: Fredrik Sjöholm Projektdeltagare: Lars Oxelheim, Johanna Rickne (IFN och Uppsala universitet) och Anders Åkerman

7. konkurrens och knsfrdelning I detta projekt studerar vi hur konkurrens påverkar svenska företags anställningsbeslut och lönesättning. Mycket tyder på att kvinnor diskrimineras inom arbetslivet både vad gäller löner och karriärmöjligheter. Även om det finns teorier kring diskriminering som kan förklara detta fenomen är det märkligt att diskriminering kan fortleva i en konkurrensutsatt ekonomi med vinstmaximerande företag.  Om kvinnor betalas en lön under sin produktivitet vore det mer lönsamt att anställa kvinnor än män, vilket i sin tur borde minska diskrimineringen. I projektet ställs frågan hur graden av konkurrens påverkar svenska företags anställningsbeslut och lönesättning. Vi studerar dels effekterna av produktmarknadskonkurrens, dels effekterna av ägarbyten. Projektansvarig: Helena Svaleryd Projektdeltagare: Fredrik Heyman och Jonas Vlachos

44

IFN Årsbok 2008


Tjänstesektorns ekonomi Programchef: Henrik Jordahl

Sverige är en tjänsteekonomi. Privata tjänsteproducenter svarar för hälften av landets BNP. Industriföretagen lägger ut allt fler delar av produktionsprocessen på privata tjänsteföretag. De hushållsnära tjänsterna blir allt viktigare genom stegvisa politiska reformer. Den offentliga konsumtionen uppgår till en fjärdedel av BNP och består nästan helt av tjänster. Mot denna bakgrund förtjänar tjänstesektorn att lyftas fram i nationalekonomiska studier. Inom programmet samlar IFN forskning som utgår från tjänstesektorns villkor och som belyser sektorns potential för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Inte minst bland de offentligt finansierade tjänsterna kan en stor effektiviserings­ potential finnas. Dessa tjänster har en hög inkomstelasticitet men har inte expanderat nämnvärt i Sverige under de senaste 25 åren. Under flera decennier har produktivitets­ tillväxten för de offentliga tjänsterna varit långsam. Inom forskningsprogrammet studeras samspelet mellan väljare och politiker kring de offentliga tjänsterna. I fokus ligger valet mellan offentlig och privat drift och vilka konsekvenser det har för tjänsternas kostnader och kvalitet. Det faktum att tjänster inte går att ta på har visat sig innebära en utmaning för de traditionella sätten att mäta BNP, tillväxt och investeringar. IFN deltar i ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förstå de immateriella investeringarnas bidrag till innovationer, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet i Europa. Minimilöner är särskilt relevanta för tjänstesektorn eftersom de är bindande i flera tjänsteyrken. Forskningsprogrammet rymmer en kartläggning av minimilönernas nivåer och grad av differentiering på ett antal avtalsområden och en undersökning av minimilönernas effekter på sysselsättning och andra ekonomiska variabler. Bland programmets huvudfinansiärer finns Almega, Teknikföretagen, Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Europeiska kommissionen under dess sjunde ramprogram.

IFN Årsbok 2008

45


ifn stockholm conference Sedan år 2000 arrangerar IFN vetenskapliga konferenser på ämnen som har stor rele­ vans för näringslivets utveckling. Ca 10–15 internationellt ledande forskare och 5–10 IFN-forskare deltar i respektive konferens. Det begränsade antalet deltagare bidrar till att skapa en informell och konstruktiv atmosfär och inspirerar till framtida forskning och forskningssamarbete. IFN har beslutat att fortsätta med dessa årliga konferenser under namnet ”IFN Stockholm Conference”. Årets konferens ägde rum i Vaxholm utanför Stockholm den 22–23 maj och titeln var ”Family, Children and Work”. Bakgrunden till konferensen är att en åldrande befolkning och låga födelsetal har gjort tillgången på kvalificerad arbetskraft till en viktig politisk fråga i många OECD-länder. Förutsättningarna för att kunna förena familj och karriär är numera lika mycket en fråga om framtida kompetensförsörjning som om jämställdhet och välbefinnande för barn och föräldrar. Under konferensen diskuterades ny forskning som behandlar frågor om hur familjepolitik och barn­ omsorg påverkar familjers arbetskraftsdeltagande och barnafödande, samt hur det i förlängningen påverkar hälsa och välfärd. Bland deltagarna fanns förutom forskare från IFN, Stockholms universitet och IFAU, internationellt kända forskare från ledande amerikanska och europeiska universitet. Några deltagare från utländska universitet som kan nämnas är Betsey Stevenson och Justin Wolfers från Wharton School, University of Pennsylvania, Imran Rasul från University College London, samt Lena Edlund från Columbia University, New York. Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse bidrog med finansiellt stöd.

internationell konferens om privatiseringar Privatiseringar i olika former stod i fokus när IFN ordnade en internationell konferens i Vaxholm den 16–17 juni. Drygt 20 deltagare från Danmark, Finland, Israel, Italien, Sverige och USA förde intensiva diskussioner och njöt av två ljusa sommarnätter. Bland presentationerna fanns ämnen som kontrakts­avtalad offentlig verksamhet, försäljning av statligt ägda företag och konkurrens mellan skolor. Konferensen exempli­fierade att ekonomiska studier – både teoretiska och empiriska – har

46

Steven Kelman

IFN Årsbok 2008


hög relevans för dessa politiskt aktuella ämnen. Bland de utländska deltagarna kan nämnas Steven Tadelis, UC Berkeley, som presenterade en uppmärksammad uppsats om vilka typer av offentligt finansierade tjänster som produceras i privat regi och Harvardprofessorn Steven Kelman som presenterade sin nya bok Unleashing Change: A Study of Organizational Renewal in Government. Konferensen arrange­ rades av Henrik Jordahl och Erik Lindqvist. Almega bidrog med finansiellt stöd.

Deltagare i IFN:s konferens om privatiseringar, Vaxholm den 16–17 juni 2008.

IFN Årsbok 2008

47


1. c oinvest  competitiveness, innovation and intangible investment in europe I detta projekt siktar vi på att förstå de immateriella investeringarnas bidrag till innovationer, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet i Europa. För närvarande behandlas (nästan alla) immateriella investeringar som intermediära insatsfaktorer i produktionsprocessen. Detta innebär att de inte antas skapa några varaktiga tillgångar för företag eller ekonomier. Vissa kunskapsinvesteringar räknas som sådana i centrala ekonomiska storheter som BNP (till exempel mjukvara). Men FoU och andra kunskapsinvesteringar (t ex investeringar i humankapital genom internutbildning, investeringar i anseende och investeringar i organisationskapital) behandlas som löpande utgifter, inte som investeringar. Enligt dagens konventioner är därmed investeringar och BNP i en ekonomi som spenderar en krona mer på varje typ av kunskapsinvestering inte annorlunda än i en ekonomi där företagen ökar sina utgifter för luftkonditionering med lika mycket. Projektet kommer att samla in data för ett brett spektrum av kunskapsinvesteringar, på makro- och mikronivå, och inkorporera dessa i makro- och mikroekonomiska prestationsmått för att förbättra vår förståelse av kunskapsdrivna ekonomier och företag. COINVEST är ett samarbetsprojekt mellan sju europeiska forskningsorganisationer (i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland). Projektansvarig: Henrik Jordahl Projektdeltagare: Harald Edquist

2. o ffentlig och privat produktion av offentligt finansierade tjnster Allt fler offentligt finansierade tjänster utförs av privata producenter. Projektet studerar vilka konsekvenser valet mellan offentlig och privat drift har för tjänsternas kostnader och kvalitet. Internationella studier tyder på att offentliga upphandlingar av transporter och tekniska verksamheter kan leda till besparingar på upp till 30 procent jämfört med offentlig produktion. För mjukare verksamheter är besparingspotentialen betydligt lägre; för sjukvården högst osäker. Konkurrensverket har gjort bedömningen att offentlig verksamhet för omkring 250 miljarder kronor skulle kunna öppnas för konkurrens mellan privata producenter. Samtidigt innebär produktion i privat regi en kontrollförlust för den offentliga uppdragsgivaren med risk för att verksamhetens

48

IFN Årsbok 2008


kvalitet blir lidande.   En utgångspunkt för projektet är att olika offentliga tjänster lämpar sig olika väl för kontraktsavtalad verksamhet. Skillnader mellan offentlig och privat drift uppstår i ett samspel mellan driftsform, konkurrens och verksamhetens kontraktsförutsättningar. Projektet kommer bl a att resultera i en översiktsartikel om outsourcing av offentligt finansierade tjänster och en empirisk studie av svenska kommuner. Projektansvarig: Henrik Jordahl Projektdeltagare: Fredrik Andersson, Niklas Kaunitz (Stockholms universitet) och Erik Lindqvist

3. minimilner i sverige Syftet med detta projekt är dels att kartlägga minimilönernas nivåer och grad av differentiering på ett antal avtalsområden i Sverige, dels att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra utfall. Ett delprojekt som initierats av ILO och EU-kommissionen, och avslutats under året, har resulterat i en samlingsvolym med uppsatser, The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU. Per Skedingers bidrag i boken, som kommer att publiceras under 2009, redogör för de svenska minimilönernas utveckling och vilka effekter de haft på arbetsmarknaden. Dessutom diskuteras konsekvenser av Laval-domen och det ökade inflödet av arbetskraft som är utstationerad av utländska företag på den svenska arbetsmarknaden. Projektansvarig: Per Skedinger

IFN Årsbok 2008

49


4. effekter av anstllningsskydd Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har − i Sverige och i andra länder. I mars 2008 publicerades Per Skedingers bok Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? (SNS Förlag). Under året har boken översatts till engelska, bearbetats för en utländsk publik och uppdaterats. En internationell upplaga av boken planeras. Under 2008 har två projekt initierats: Det ena berör effekter på sysselsättningsflöden och rörlighet av förändrade regler i LAS för uppsägningstider för olika grupper på den svenska arbetsmarknaden (med Fredrik Heyman), det andra handlar om effekter på sysselsättningen i svenska multinationella företag verksamma utomlands till följd av skillnader i anställningsskyddets styrka mellan olika länder och över tiden (med Pehr-Johan Norbäck).  Projektansvarig: Per Skedinger Projektdeltagare: Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck

5. industrinra tjnster i den svenska ekonomin I det här projektet studerar vi de industrinära tjänsternas betydelse för tillverknings­ industrin, tjänstesektorn och hela den svenska ekonomin. Speciellt fokus ligger på outsourcing av producenttjänster och vad detta har för effekter på produktivitet och arbetsmarknad.   Projektansvarig: Roger Svensson

6. offentliga tjnster i vljarnas gon Projektet studerar samspelet mellan väljare och politiker kring de offentliga tjänsterna. Vilka kommuner lägger ut vilka tjänster på entreprenad? Hur reagerar väljarna när utbud av och priser på de offentliga tjänsterna förändras? Offentlig konsumtion utgör 51 procent av de offentliga utgifterna i Sverige och består nästan helt av tjänster. Väljarnas efterfrågan på tjänster som vård, utbildning och omsorg tillgodoses på olika sätt i olika kommuner och landsting. Väljarnas uppfattningar fångas bl a med hjälp av intervjuundersökningar, som de svenska valundersökningarna. Projektansvarig: Henrik Jordahl Projektdeltagare: M  ikael Elinder (Uppsala universitet) och Panu Poutvaara (Helsingfors universitet)

50

IFN Årsbok 2008


7. i ncitament i organisationer och p marknader: en utveckling av flerdimensionell principal-agentteori med tillmpning p privatisering, konkurrens och outsourcing Projektet syftar till att fördjupa studiet av gränsen mellan marknad och hierarki/byråkrati.  Projektet motiveras dels av att det finns en rad frågor kring den offentliga sektorns organisation som endast i mycket blygsam omfattning varit föremål för analys med denna utgångspunkt, dels av att man saknat ett enhetligt konceptuellt ramverk för att studera och analysera hur incitament bestäms på marknader, i hierarkier/byråkratier och i gränsytan mellan marknader och organisationer. Projektets syfte är dels att utveckla teorin för hur incitament inne i organisationer och på marknader bestäms, dels att tillämpa denna teori på frågor kring organisationen av offentlig verksamhet med särskilt fokus på svensk sjukvård. Projektansvarig: Fredrik Andersson

8. r  eglering av telekommunikations- och hgteknologisektorn Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla teorin om s k tvåsidiga marknader, samt att använda denna teori för att vägleda regleringar och riktlinjer i telekommunika­ tions- och högteknologisektorn. Den första tyngdpunkten i projektet ligger på att utvärdera regleringar och riktlinjer med avseende på nätneutralitet, dvs i vilken utsträckning bredbandsoperatörer skall få diskriminera mellan olika typer av information som går genom deras nätverk. Den andra tyngdpunkten ligger på att utveckla teorin gällande öppna och stängda plattformar, dvs i vilken utsträckning tredje part skall ha möjlighet att utveckla program för andra företags mjukvaruplattformar. Projektets första fas har finansierats av Undervisningsministeriet i Finland och Finlands akademi. Projektansvarig: Joacim Tåg

IFN Årsbok 2008

51


9. b arnomsorgens effekter p det lngsiktiga arbetskraftsutbudet Syftet med detta projekt är att studera långsiktiga effekter av subventionerad barnomsorg på arbetskraftsutbud och tillgång till humankapital. Tillgång till barnomsorg kan ha betydelse för det långsiktiga arbetskraftsutbudet genom att påverka dels barna­ födande, dels barns utveckling, hälsa och framtida humankapital. Kunskap om vad som påverkar barnafödandet är viktig i dagens Europa där låga födelsetal och åldrande befolkning ökar försörjningsbördan. I ett kunskapssamhälle är det också centralt att veta vad som påverkar förutsättningarna för humankapitalackumulation. Detta är av vikt både för ekonomisk tillväxt och för att motverka att barn i resurssvaga miljöer hamnar på efterkälken. Projektets syfte är att studera långsiktiga effekter av subventionerad barnomsorg på arbetskraftsutbud och tillgång till humankapital. Projektet ska besvara fyra frågor:

  Hur påverkar barnomsorgskostnader barnafödandet? Vi nyttjar den exogena variation i förändring av barnomsorgsavgifter för familjer i olika kommuner och inkomstlägen som följde av maxtaxereformen 2002.

  Hur påverkar förskolan barns och föräldrars hälsa på kort sikt? Studien baseras på patientregister och den variation i barnomsorgsnyttjande som följde av maxtaxereformen.

  Hur påverkar förskolan individers humankapital? Hälso- och utbildningsutfall i vuxenlivet kommer att studeras. Studien utnyttjar rumslig och tidsmässig variation i 1970-talets barnomsorgsexpansion.

  Hur kan förskolan påverka barns utveckling av värderingar och preferenser? Teoretiskt analyseras barnomsorgens inverkan på de processer som ger upphov till segregering och utanförskap. Projektansvarig: Anna Sjögren Projektdeltagare: Helena Svaleryd

52

IFN Årsbok 2008


10. det kunskapsrika fretagets framvxt Ofta betonas den centrala betydelse som medarbetarnas kunskaper – s k humankapital – spelar för företagens produktivitet. I det här projektet studerar vi fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid. I många länder, däribland Sverige, har lönespridningen ökat trendmässigt under en följd av år. En viktig fråga att besvara är i vilken grad detta fenomen beror på att arbetskraft med stort humankapital i allt högre grad koncentreras till vissa företag och i vilken grad det beror på att produktivitetsskillnaderna mellan företag ökat av andra skäl. Vår förhoppning är att projektet kan bidra till en ökad förståelse för drivkrafterna bakom de förändringar i lönefördelningen som kunnat observeras de senaste 20 åren. Dessa insikter kommer även att kunna leda till ökad förståelse för krafterna bakom produktivitetsutvecklingen mer generellt. Projektansvarig: Jonas Vlachos (Stockholms universitet och IFN) Projektdeltagare: Christina Håkanson (Stockholms universitet) och Erik Lindqvist

11. personlighetens betydelse fr utfall p arbetsmarknaden I jobbannonser betonas ofta personliga egenskaper som stresstålighet, självdisciplin och social förmåga. De empiriska beläggen för att andra personliga egenskaper än intelligens påverkar utfallet på arbetsmarknaden är dock förvånansvärt svaga. En möjlig orsak till detta är att de flesta studier av personlighet och utfall på arbetsmarknaden använder personlighetsmått som bygger på enkätsvar. I det här projektet använder vi ett mått på personlighet från den militära mönstringen i Sverige. Måttet avser att beskriva de mönstrandes förmåga att klara av de psykologiska påfrestningarna av militärtjänst och bedöms av en psykolog efter en personlig intervju. Vi tror att detta mått även fångar personliga egenskaper som är viktiga på den civila arbetsmarknaden. Projektansvarig: Erik Lindqvist Projektdeltagare: Roine Vestman (New York University)  

IFN Årsbok 2008

53


Entreprenörskapets ekonomi Programchefer: Magnus Henrekson och Lars Persson

Det går knappast att ge en rättvisande bild av ett i dag rikt lands moderna ekonomiska historia utan att komma in på de branscher och företag som spelat en central roll för landets utveckling. Bakom företagsnamnen finns alltid en grundare och starkt drivande kraft – en entreprenör. När USA gick förbi Storbritannien och blev teknologiskt ledande kring förra sekelskiftet skedde detta i hög grad genom avgörande insatser av entreprenörer som Dale Carnegie och Henry Ford, innovatörer som Thomas Edison och Alexander Graham Bell och kreativa finans­ kapitalister som J. P. Morgan. På motsvarande sätt förknippas den svenska industrialiseringen under slutet av 1800talet med specifika företag och entreprenörer som Lars Magnus Ericsson, Gustaf de Laval och Alfred Nobel. Bakom de nya företag som vuxit sig stora under efterkrigstiden finns också ofta en enskild person som bygger ett företag baserat på en vision och en stark affärsidé. Ingvar Kamprad, Erling Persson och Ruben Rausing är kanske de mest kända, men bakom de flesta av de företag som gjort entré på börslistorna sedan den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet finns också en framgångsrik entreprenör. Trots detta faktum har entreprenörers roll för den ekonomiska tillväxten inte studerats i någon större utsträckning i den nationalekonomiska forskningen. Redan i slutet av 1960-talet lyftes denna brist i den traditionella analysen fram av William J. Baumol i det numera klassiska konstaterandet att ”the theoretical firm is entrepreneurless – the Prince of Denmark has been expunged from the discussion of Hamlet”. Sedan dess har den företagsekonomiskt inriktade entreprenörskapsforskningen formligen exploderat men inom nationalekonomin befinner sig denna forskning fortfarande i sin linda. Den företagsekonomiska forskningsansatsen ger värdefull information om framför allt sakförhållanden inom enskilda företag och branscher. Den har dock en svaghet i att den genom sin fokusering på studier av enskilda företag och avsaknad av prediktiv analys inte kan studera hur olika institutioner och regelverk i allmänhet påverkar en-

54

IFN Årsbok 2008


treprenörskapet och dess effekt på näringslivets förnyelse och den ekonomiska tillväxten. Genom att använda nationalekonomiska analysmetoder, vilka explicit belyser interaktionen mellan entreprenörer, andra aktörer, och institutionella förhållanden och regelverk, kan sådana effekter analyseras på ett systematiskt sätt. Exempelvis kan vi studera hur framväxten av en riskkapitalmarknad påverkar de allmänna drivkrafterna att starta nya företag. Vidare är det möjligt att genom att arbeta med data för många entreprenörsföretag och en rad olika viktiga bakgrundsfaktorer för entreprenörskapet, såsom tillgång till riskkapital, erhålla mer generella insikter om hur olika institutionella faktorer påverkar entreprenörskapet. Därmed kan vi bidra med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten, en kunskap som kan vara av avgörande betydelse för entreprenörskapets framtida utveckling i Sverige. Med anledning av entreprenörskapets centrala roll för svenskt näringslivs framtid har Institutet för Näringslivsforskning startat ett forskningsprogram som syftar till att belysa vilka ekonomiska grundförutsättningar såsom bolagsägandeformer, skattesystem och allmänna institutioner som kan bidra till att skapa en entreprenörs­driven tillväxt. Målsättningen är att göra IFN till den viktigaste forskningsbaserade källan i den svenska näringslivsorienterade samhällsdebatten i denna viktiga fråga. Programmet skall möjliggöra (i) att på institutet skapa en forskarkompetens inom dessa för svenskt näringsliv avgörande frågor; (ii) att utveckla en unik databas med information om hur entreprenörskap påverkas av olika institutionella faktorer; (iii) att skapa en naturlig mötesplats för experter, befattningshavare, journalister och forskare med intresse för entreprenörskapets betydelse för näringslivets dynamik och den allmänna välståndsutvecklingen. Programmets huvudfinansiär är Gustaf Douglas med familj.

IFN Årsbok 2008

55


1. gande, samverkan och konkurrens i innovationsindustrin Empiriska studier visar att etablerade företag ofta tillägnar sig nya teknologier genom uppköp av små entreprenörsföretag, vilka ofta är finansierade av riskkapital. Vidare observerar vi att nya företagsstrategier och nya teknologier ofta introduceras på marknaden av entreprenöriella nyinträdande företag och att dessa nya strategier och teknologier sedan tas upp av etablerade företag. Ett exempel på detta är Ryanairs inträde på den europeiska flygmarknaden. Forskningsprogrammets syfte är att öka vår förståelse av hur interaktionen mellan företag med olika typ av ägandeform sker på innovationsmarknaden och hur regelverk, såsom konkurrenslagar och företags­ beskattningssystem, påverkar denna process. Projektansvarig: Lars Persson Projektdeltagare: Erika Färnstrand Damsgaard, Robin Douhan, Daniel Hedblom och Joacim Tåg

2. entreprenrskapets politiska ekonomi Entreprenörskapets centrala betydelse för tillväxt och välståndsutveckling har på senare tid kommit att allt mer lyftas fram inom forskningen. Ofta har det tagits för givet att ökad entreprenörsaktivitet har en positiv effekt på tillväxt och jobbskapande. Utgångspunkten i detta projekt är att entreprenörer inte per automatik bidrar positivt till samhällsekonomin. I stället utgår vi från premissen att huruvida bidraget är positivt beror på de institutionella betingelserna i ekonomin, vilka bestämmer vad som också har kallats ”den samhälleliga belöningsstrukturen” vad gäller entreprenörskap. Entreprenörer analyseras som ekonomiska agenter vilka hela tiden söker efter en avkastning (economic rent) som överstiger den riskjusterade räntan i ekonomin. Huvudsyftet med projektet är att analysera hur graden av entreprenörsaktivitet och till vilka verksamheter denna kanaliseras bestäms av centrala institutioner i ekonomin. Projektansvarig: Magnus Henrekson Projektdeltagare: Robin Douhan

56

IFN Årsbok 2008


3. g lobaliseringen och garpolitiken i efterkrigstidens sverige I detta projekt studeras den dramatiska omsvängningen i ägarpolitik och ägarstruktur i det svenska näringslivet under efterkrigstiden. Efter andra världskriget präglades ägarpolitiken i hög grad av en socialistisk vision där det slutliga målet var ett de facto avskaffande av den privata äganderätten. Denna politik nådde vägs ände i början av 1980-talet. Sedan dess har ett stort antal svenska företag förvärvats av eller fusionerats med utländska företag. Samtidigt har också den utländska ägarandelen på den svenska börsen ökat kraftigt. En annan viktig tendens är att det statliga ägandet ökat liksom den kontroll som utövas av statliga och/eller korporatistiska fonder över svenska börsnoterade företag. Den gamla svenska kontrollmodellen, som präglats av att enskilda familjer har ett kontrollerande inflytande över enskilda företag även när dessa är börsnoterade, uppe­ hålls huvudsakligen via systemet med rösträttsdifferentiering. Det ovan skisserade läget ger upphov till flera intressanta frågeställningar som analyseras i detta projekt: I hur stor utsträckning är en ägarmodell byggd på familjekontroll tillämplig även framdeles? Vilka effekter kan vi förvänta oss av en ökad ägarandel för staten och statliga eller korporatistiskt styrda fonder? Kan den framväxande modellen med allt mer spritt ägande fungera utan det slag av kraftfulla belöningsinstrument för företagsledningarna som är så vanliga i de anglosaxiska länderna? Projektansvarig: Magnus Henrekson Projektdeltagare: Ulf Jakobsson (Internationella Handelshögskolan i Jönköping)

IFN Årsbok 2008

57


4. kommersialisering av svenska patent Sverige är topprankat i världen med avseende på forskning och utveckling, beviljade patent och publikationer i forskningstidskrifter. Men det finns inte så många små snabbväxande teknologibaserade företag. Kommersialiseringen av det intellektuella kapitalet är relativt sett långsam i Sverige jämfört med andra länder. Syftet med detta projekt är att empiriskt analysera kommersialiseringsprocessen av intellektuellt kapital i Sverige genom att följa patent. Fyra forskningsfrågor analyseras: 1) Orsakerna till att patent kommersialiseras eller inte; 2) Vad bestämmer valet av kommersialiseringssätt (sälja, licensiera eller kommersialisera i existerande eller nytt företag); 3) Faktorer som påverkar utfallet av kommersialiseringen;  4) Orsakerna till varför patent förnyas eller förfaller. Särskilt undersöks de statliga finansieringssystemens och affärsänglarnas roller. En unik databas över svenska patent ägda av uppfinnare och småföretag används. Databasen bygger på en enkät där svarsfrekvensen är så hög som 80 procent. Projektansvarig: Roger Svensson

5. garstruktur och fretagets verksamhet Projektet tar sin utgångspunkt i den stora litteratur kring ägar- och bolagsstyrning som ursprungligen främst fokuserat på separationen mellan ägande och kontroll. Begränsningar i den rådande forskningen är att den dels varit fokuserad på amerikanska förhållanden, dels att data om företagens inre struktur sällan kunnat länkas till relevanta ägardata. I detta projekt skapas en unik databas där svenska data över individer och företag länkas samman med detaljerade ägardata. Projektet ämnar undersöka hur ägarstrukturen och de agentproblem som kan uppstå påverkar företagets beteende. Till exempel: Hur påverkar ägandestrukturen de anställdas lönenivåer? Vilka effekter har uppköp av företag på olika gruppers löner? Projektansvarig: Helena Svaleryd Projektdeltagare: Fredrik Heyman och Jonas Vlachos

58

IFN Årsbok 2008


6. svensk inkomst- och frmgenhetsfrdelning Det övergripande målet för projektet är att skapa homogena serier för inkomst- och förmögenhetsfördelningens utveckling i Sverige, serier som sträcker sig från tiden för Sveriges industrialisering på 1800-talet fram till i dag. Dessa serier ska i huvudsak baseras på skattestatistik, nationalräkenskaper och befolkningsstatistik, men ska också jämföras med individdatabaser för överlappande år. Syftet är att bättre kunna förklara framväxten av den svenska inkomst- och förmögenhetsfördelningen, både i ett historiskt och internationellt perspektiv. Projektansvarig: Daniel Waldenström

7. politik fr snabbvxande fretag I detta projekt analyseras dels de snabbväxande företagens betydelse för sysselsättning och jobbskapande, dels hur det institutionella ramverket påverkar de snabbväxande företagen. För att analysera hur det institutionella ramverket kan förväntas påverka de snabb­växande företagen används den s k kompetensblocksteorin. Enligt denna teori drivs tillväxten på företagsnivå av en ständigt fortgående process där ny kunskap upptäcks, skapas och appliceras. Kompetensblocket består av de nyckelaktörer med kompletterande kompetenser som erfordras för att generera och kommersialisera nya affärsidéer: uppfinnare, entreprenörer, industrialister, venturekapitalister, aktörer på andrahandsmarknaderna, utbildad/yrkeskunnig arbetskraft och kompetenta kunder. Projektansvarig: Magnus Henrekson Projektdeltagare: Mikael Stenkula och Dan Johansson (Ratio)

IFN Årsbok 2008

59


Elmarknadens ekonomi Programchef: Thomas Tangerås

En pålitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig elförsörjning är av vital betydelse för samhällets ekonomi och utveckling. Politikerna har de senaste åren reformerat elmarknaden som ett led i att uppnå denna ambition. Elektricitet handlas numera på en avreglerad marknad. Förbrukarna är fria att välja mellan en rad elhandlare för sin elförsörjning. Utsläppsrätter och gröna elcertifikat är ämnade att leda till en mer miljövänlig elproduktion. Det råder en utbredd uppfattning om att elmarknaden inte fungerar särskilt väl. Elföretagens höga vinster tas till intäkt för att elpriserna är för höga. Andra påstår att utdelningen av utsläppsrätter leder till investeringar i förorenande kraftverk i stället för det motsatta. Vad beror elpriserna på? Fungerar marknaden otillfredsställande? Och om så är fallet, vad ska man göra för att komma till rätta med problemen? Kan problemen lösas inom ramen för en avreglerad marknad, eller skulle marknaden behöva återregleras? Dessa fundamentala frågor utgör kärnan i IFN:s satsning på elmarknadsforskning. Syftet med forskningsprogrammet är att utifrån vedertagen nationalekonomisk teori och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv studera elförsörjningens organisering, funktionssätt och reglering. Med stöd av elmarknadens centrala aktörer har vi fått möjligheten att arbeta fram nya studier och dela med oss av våra insikter. Programmets huvudfinansiärer är ett antal aktörer på elmarknaden, såsom myndig­ heter, producenter och konsumenter.

nordisk konferens om elmarknadens ekonomi Den 9–10 juni arrangerade Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson en nordisk konferens om elmarknadens ekonomi på Vår Gård i Saltsjöbaden. Syftet med konferensen vara att stimulera samarbete och utbyte av forskningsidéer och forskningsresultat mellan nordiska forskare verksamma inom området. Konferensen samlade närmare

60

IFN Årsbok 2008


30 deltagare från hela Norden. Huvudtalare var Richard Green, professor vid University of Birmingham och Frank A. Wolak, professor vid Stanford University. Professor Green höll ett föredrag om hur man bäst kan integrera vindkraft på elmarknaden medan professor Wolak talade om möjligheterna att använda utsläppspriser för att driva upp elpriset.

Deltagare i elmarknadskonferensen i Saltsjöbaden den 9–10 juni 2008.

Richard Green

1.h ur vl fungerar konkurrensen p den nordiska elmarknaden? Man hör ofta påståenden att elmarknaden inte fungerar särskilt väl. Vissa anser att elproducenterna använder sin storlek för att driva upp elpriset och att detta har bidragit till de senaste årens höga bolagsvinster. Andra hävdar att så absolut inte är fallet – de höga vinsterna beror snarare på att kostnader för bränsle och utsläppsrätter driver upp priset även på den billiga vattenkrafts- och kärnkraftselen, eftersom all el handlas till samma pris på marknaden. I denna studie utvärderar vi forskningen om prisbildningen på den nordiska elmarknaden, Nord Pool. En viktig slutsats är att forskningen inte ger något stöd för påståendet att elproducenterna systematiskt pressar upp elpriserna genom att utöva marknadsmakt. Dock verkar det som om företagen från tid till annan utnyttjar marknadsmakt på de regionala marknader som uppstår till följd av tillfälliga begränsningar i överföringskapaciteten mellan de olika regionerna. Projektansvarig: Thomas Tangerås Projektdeltagare: Sven-Olof Fridolfsson

IFN Årsbok 2008

61


2. k an terminshandel frbttra konkurrensen p elmarknaden? Terminsmarknader ökar välfärden i samhället framförallt genom att de bidrar till en förbättrad riskfördelning mellan marknadsaktörerna. Det finns även studier som visar på att terminsmarknaderna därutöver kan påverka effektiviteten på marknader med imperfekt konkurrens. Under gynnsamma förhållanden kan en likvid terminsmarknad medföra att producenternas prispåslag utöver marginalkostnaden blir försumbara. Detsamma gäller prispåslagens negativa inverkan på välfärden. I detta projekt utvärderas bl a under vilka omständigheter en terminsmarknad förbättrar konkurrensen på elmarknaden. Projektansvarig: Pär Holmberg

3. hur pverkas elmarknader av teknologiska restriktioner? Tekniken för att framställa el varierar kraftigt beroende på energikällan. Exempelvis är vattenkraft en relativt flexibel teknologi som kan användas för att snabbt anpassa produktionen av el efter hög eller låg efterfrågan. Kol- och kärnkraft däremot är i detta avseende tröga teknologier – att ändra produktionsvolymen tar tid och är även förknippat med kostnader. Detta delprojekt avser att genom en teoretisk analys belysa hur dessa kostnader påverkar avreglerade elmarknaders funktionssätt. Analysen ska besvara ett antal viktiga frågor. Hur påverkar dessa kostnader prisbildningen på elmarknader och därigenom konsumenternas välfärd? Kan höga kostnader för att ändra elproduktionen vara strategiskt fördelaktiga? Fungerar elmarknader effektivt när producenter konkurrerar med olika teknologier? Projektansvarig: Sven-Olof Fridolfsson

62

IFN Årsbok 2008


4. anvnds vattenkraften fr att pressa upp priserna? Det typiska måttet på marknadsmakt är skillnaden mellan pris och skattad marginell produktionskostnad. Vattenkraften står för en stor del av utbudet på den nordiska marknaden. Problemet är att marginalkostnaden av att producera med vatten inte är direkt observerbar. Kostnaden består endast i det förväntade värdet av att förskjuta produktionen på framtiden, det s k vattenvärdet. Eftersom terminspriserna på el också säger något om det förväntade elpriset innehåller terminspriserna information om vattenvärdet. I detta projekt studeras sambandet mellan terminspriser, spotpriser och marknadsmakt på en marknad där vattenkraft är viktigt för elförsörjningen. Projektansvarig: Thomas Tangerås Projektdeltagare: Sara Fogelberg

IFN Årsbok 2008

63


Enskilda forskningsprojekt 1. fou-samarbete mellan fretag  en ntverksanalys Syftet med projektet är att studera samarbeten i nätverksform mellan företag inom FoU såväl ur ett teoretiskt som ett empiriskt perspektiv. I delprojekt 1 kommer vi att använda nya upptäckter inom grafteorin för att utveckla en teori om nätverkssamarbete där det är möjligt att analysera valet mellan kostsamma nätverkssamarbetsinvesteringar och direktinvesteringar i FoU. I delprojekt 2 kommer vi att använda den utvecklade nätverksteorin inom FoU för att studera FoU-politik. I delprojekt 3 kommer vi att kombinera en databas över multinationella företags internationella FoU-investeringar med en databas över förekomsten av joint venture internationellt. Projektansvarig: Yves Zenou Projektdeltagare: Katariina Nilsson Hakkala, Per-Johan Norbäck, Roger Svensson och Antonio Cabrales (Pompeu Fabra University, Spanien)

2. r eformer av frtidspensioneringssystemet och utbudet av arbetskraft bland ldre Under de senaste decennierna har kostnaderna för förtidspensioneringar/sjukbidrag ökat markant. Detta projekt belyser hur dessa kostnader kan minskas genom att analysera hur reformer av socialförsäkringssystemet påverkar arbetskraftsutbudet bland äldre. Syftet är att utröna effekterna av den reform rörande reglerna för förtidspensionering i åldern 60−64 år som genomfördes 1997. Reformen innebar att möjligheten till förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl (i kombination med medicinska skäl) avskaffades för denna åldersgrupp. Dels undersöks i vilken grad individerna övergick till alternativa ”försäkringssystem”, såsom skyddat arbete och arbetslöshet, efter reformen. Dels undersöks om ”trösklarna” avseende hälsostatus sänktes för övergångar till förtidspensioneringar och skyddat arbete efter det att arbetsmarknadsskäl avskaffades som grund för förtidspensionering. Projektansvarig: Per Skedinger Projektdeltagare: Per Johansson (IFAU, Uppsala universitet)

64

IFN Årsbok 2008


3. reformer och sociala frndringar i kina Detta projekt tillämpar ett systeminriktat synsätt på Kinas radikala ekonomiska reformer under det senaste kvartsseklet. Det behandlar både reformernas karaktär och deras ekonomiska och sociala effekter. Projektet fokuserar generellt på samspelet mellan det ekonomiska och det sociala systemet under reformperioden. Det beaktar också Kinas alternativ vad gäller fortsatta ekonomiska och sociala reformer. Det kommer också att utnyttja de tillämpbara erfaren­heterna från utvecklingsländerna genom åren. Projektansvarig: Assar Lindbeck

4. vlfrdsstatens ekonomi Analyser av välfärdsstaten har främst beaktat problem av statisk natur. Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att studera välfärdsstaten ur ett utvecklings­ perspektiv. Hur påverkar välfärdssystemens utformning incitamentsstrukturen och därmed de ekonomiska aktörernas beteende? Hur påverkas grundläggande sociala normer? Tyngdpunkten ligger på socialförsäkringar och s k ”humantjänster”, inklusive sjukvård. Projektansvarig: Assar Lindbeck

IFN Årsbok 2008

65


5. u tvrdering av konkurrenspolitiska styrmedel fr kartellbekmpning Huvudsyftet med projektet är att i en laboratoriemiljö utvärdera moderna styrmedel för att bekämpa karteller. De konkurrenspolitiska styrmedlen för att begränsa bildandet av olagliga karteller har under det senaste decenniet genomgått omfattande justeringar. Olika former av amnestier för kartellmedlemmar som självmant avslöjar karteller har införts i såväl USA som i EU och Sverige. Dessa konkurrenspolitiska instrument har lett till en dramatisk ökning av antalet upptäckta karteller. Det övergripande målet är dock inte att upptäcka fler karteller utan att avskräcka företag från att bilda karteller. Till skillnad från andra brott är offren – konsumenterna – vanligtvis omedvetna om brottet. Därför är det närmast omöjligt att uppskatta antalet avskräckta karteller och således svårt att utvärdera effekterna av att bevilja amnesti. Projektets huvudsyfte är att utvärdera de nya styrmedlen i en laboratoriemiljö där fiktiva marknader simuleras och där enskilda individer representerar företag och kan bilda karteller. Resultaten tyder på att effekterna av amnestiprogram inte enbart är positiva. Å ena sidan minskade amnestiprogrammen benägenheten att bilda karteller. Å andra sidan upprätthölls högre priser inom de karteller som bildades trots amnestiprogrammen. Projektansvarig: Sven-Olof Fridolfsson

6. hur br forskningsprestationer mtas? Rättvisa mått på forskningsproduktion behöver vara flerdimensionella. Forskningens ökade internationalisering och specialisering har drastiskt ökat behovet av jämförelser mellan forskare och forskningsinstitutioner i samband med medeltilldelning, anställningar och utnämningar. Tjänstetillsättningar och forskningsanslag kommer i framtiden att till stor del bero på hur enskilda forskares och forskarlags prestationer bedöms utifrån olika kvantitativa mått. Det är därför inte bara viktigt att vara medveten om att ett visst mått kan ge en ensidig bild när två enskilda forskare jämförs. Måtten i sig kan också ha stor påverkan på hur forskare arbetar och vilka frågor de väljer att forska om, beroende på vilken typ av forskning som belönas. En konsekvent användning av enbart ett enda jämförelsemått kan därmed få en avgörande betydelse för forskningsmiljöns utveckling.

66

IFN Årsbok 2008


Men trots detta behov råder ännu ingen konsensus om hur dessa jämförelser ska utföras i praktiken. Detta forskningsprojekt utvärderar flera av de i dag vanligaste måtten på forskningskvalitet inom nationalekonomisk forskning. Projektet jämför hur fem respektive sju alternativa mått på forskningskvalitet påverkar rangordningen och fördelningen av forskningsprestationer bland samtliga Sveriges nationalekonomiprofessorer. Huvudresultatet av dessa jämförelser är att det föreligger stora skillnader i utfall mellan de olika måtten. Skillnaderna gäller både fördelningen mellan toppen och botten av professorerna och hur deras inbördes rangordning ser ut. Om man vill undvika en felaktig fördelning av resurser bör därför flera olika mått på forskningskvalitet beaktas. Framtida studier inom projektet kommer att handla om hur sättet att mäta forskning kan påverka faktiska publiceringsmönster samt hur meritutvecklingen för nyblivna svenska professorer i nationalekonomi ser ut. Projektansvarig: Magnus Henrekson Projektdeltagare: Daniel Waldenström

IFN Årsbok 2008

67


Publikationer

68


Särtryck på svenska 760. ”Folkhem i brytningstid. En utvidgad kommentar”. Magnus Henrekson. Skandinaviska vägval. Bjørn Magnus Berge och Anders Björnsson (red.). Stockholm: Atlantis, 2008. 22 sid. 755. ”Ett samhällsekonomiskt perspektiv på överskottsmålet”. Assar Lindbeck. Statens framtida finanser. Lars Calmfors, Assar Lindbeck och Bo Lundgren (red.). Stockholm: SNS Förlag, 2008. 15 sid. 752. ”En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv”. Per Skedinger. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, 2008. 100 sid. 751. ”IKT och produktivitet” och ”Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd”. Harald Edquist respektive Magnus Henrekson. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 61, nr 3, 2008. 4 sid. 749. ”Effekter av anställningsskydd – en översikt”. Per Skedinger. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 7, 2008. 14 sid. 734. ”Sociala normer och socialförsäkringar – Teori och svenska erfarenheter”. Assar Lindbeck. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 6, 2008. 14 sid. 733. ”Globalisering och inkomstfördelning”. Jesper Roine och Daniel Waldenström. Underlagsrapport nr 20 till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, 2008. 88 sid. 730. ”Globaliseringen och den svenska ägarmodellen”. Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson. Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, 2008. 116 sid. 725. ”Internationellt statligt ägande och konkurrens”. Mattias Ganslandt. Underlags­ rapport nr 17 till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, 2008. 49 sid. 724. ”Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar”. Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm. Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet, 2008. 70 sid.

IFN Årsbok 2007

69


723. ”Tillväxt genom forskning – vad säger forskningslitteraturen?”. Roger Svensson. Svenskt Näringsliv, Rapport, maj 2008. 45 sid. 721. ”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. Henrik Jordahl. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 3, 2008. 13 sid. 720. ”Har Indien lyckats?”. Robin Douhan och Anders Nordberg. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 3, 2008. 11 sid. 718. ”Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen”. Magnus Henrekson. Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. Eric Giertz (red.). Lund: Studentlitteratur, 2008. 12 sid. 715. ”Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner”. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets 6:e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden). Stockholm: Konkurrensverket, 2008. 16 sid. 713. ”Utländska direktinvesteringar: Effekter på det inhemska näringslivet”. Mathias Herzing, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 2, 2008. 16 sid. 710. ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner”. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket, mars 2008. 45 sid. 707. ”Fel att missgynna förmögenhetsbildning i egnahem”. Tino Sanandaji. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 1, 2008. 4 sid.

70

IFN Årsbok 2008


Särtryck på engelska 759. ”Trading Profiles and Developing Country Participation in the WTO Dispute Settlement System”. Joseph Francois, Henrik Horn och Niklas Kaunitz. International Centre for Trade and Sustainable Development, Issue Paper nr 6, 2008. 71 sid. 758. ”The Permissible Reach of National Environmental Policies”. Henrik Horn och Petros C. Mavroidis. Journal of World Trade, vol. 42, nr 6, 2008. 72 sid. 757. ”Growth Through Research and Development – What Does the Research Literature Say?”. Roger Svensson. Vinnova Report VR 2008:19. Stockholm: Vinnova, 2008. 72 sid. 756. ”Income Distribution in Sweden Since 1990”. Daniel Waldenström. Towards an Hourglass Society? Income Differentials and the Fate of the Middle Class. Kay Glans och Johanna Laurin (red.). Stockholm: Glasshouse Forum, 2008. 23 sid. 754. ”Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”. Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 8, nr 3 – 4, 2008. 25 sid. 753. ”Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land”. Anders Engvall, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm. Asian Economic Papers, vol. 7, nr 2, 2008. 22 sid. 750. ”Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An Empirical Investigation”. Jens Forssbæck och Lars Oxelheim. International Business Review, vol. 17, nr 6, 2008. 12 sid. 748. ”Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. Andrea Asoni. Journal of Economic Surveys, vol. 22, nr 5, 2008. 35 sid. 747. ”Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations”. Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang. Markets and Compensation for Executives in Europe. Lars Oxelheim och Clas Wihlborg (red.). Bingley: Emerald Group Publishing, 2008. 29 sid.

IFN Årsbok 2008

71


746. ”European Corporate Governance Guidelines and CEO Pay – The Case of Norway and Sweden”. Lars Oxelheim och Trond Randøy. Markets and Compensation for Executives in Europe. Lars Oxelheim och Clas Wihlborg (red.). Bingley: Emerald Group Publishing, 2008. 17 sid. 745. ”Foreign Networks and Exports: Results from Indonesian Panel Data”. Fredrik Sjöholm och Sadayuki Takii. Developing Economies, vol. 46, nr 4, 2008. 19 sid. 744. ”Deadlines and Distractions”. Maria Sáez-Martí och Anna Sjögren. Journal of Economic Theory, vol. 143, nr 1, 2008. 24 sid. 743. ”Does Parental Age Difference Affect Offspring Count in Humans? Comment on Fieder and Huber”. Erik Lindqvist, David Cesarini och Björn Wallace. Biology Letters, vol. 4, nr 1, 2008. 2 sid. 742. ”Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are More Harmful than Others”. Magnus Gustavsson och Henrik Jordahl. Journal of Public Economics, vol. 92, nr 1– 2, 2008. 18 sid. 741. ”European Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts”. Henrik Horn och Robert L. Howse. World Trade Review, vol. 7, nr 1, 2008. 30 sid. 740. ”Reciprocal Dumping with Product Differentiation”. Richard Friberg och Mattias Ganslandt. Review of International Economics, vol. 16, nr 5, 2008. 13 sid. 739. ”Asymmetric Effects of Corruption on FDI: Evidence from Swedish Multinational Firms”. Katariina Nilsson Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Helena Svaleryd. Review of Economics and Statistics, vol. 90, nr 4, 2008. 16 sid. 738. ”Did Nordic Countries Recognize the Gathering Storm of World War II? Evidence from the Bond Markets”. Daniel Waldenström och Bruno S. Frey. Explorations in Economic History, vol. 45, nr 2, 2008. 20 sid. 737. ”Innovation Performance and Government Financing”. Roger Svensson. Journal of Small Business and Entrepreneurship, vol. 21, nr 1, 2008. 22 sid.

72

IFN Årsbok 2008


736. ”Macroeconomic Turbulence: Corporate Performance, Transparency and Economic Growth”. Lars Oxelheim. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, Special Issue. Reykjavik: University of Iceland Press. 2008. 12 sid. 735. ”How Wage Compression Affects Job Turnover”. Fredrik Heyman. Journal of Labor Research, vol. 29, nr 1, 2008. 16 sid. 732. ”Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory”. Stephen L. Ross och Yves Zenou. Regional Science and Urban Economics, vol. 38, nr 5, 2008. 20 sid. 731. ”Trust and Growth: A Shaky Relationship”. Niclas Berggren, Mikael Elinder och Henrik Jordahl. Empirical Economics, vol. 35, nr 2, 2008. 24 sid. 729. ”Spatial Mismatch Hypothesis” and ”Crime and the City”. Yves Zenou. In The Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition. Steven N. Durlauf och Lawrence E. Blume (red.). Palgrave Macmillan, 2008. 3 sid. 728. ”Unilingual versus Bilingual Education: A Political Economy Analysis”. Javier Ortega och Thomas Tangerås. Journal of the European Economic Association, vol. 6, nr 5, 2008. 31 sid. 727. ”EU – China and the Non-transparent Race for Inward FDI”. Lars Oxelheim och Pervez Ghauri. Journal of Asian Economics, vol. 19, nr 4, 2008. 13 sid. 726. ”From Rent Seeking to Human Capital: A Model where Resource Shocks Cause Transitions from Stagnation to Growth”. Nils-Petter Lagerlöf och Thomas Tangerås. Canadian Journal of Economics, vol. 41, nr 3, 2008. 21 sid. 722. ”Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration?”. Alberto Bisin, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou. Journal of the European Economic Association, vol. 6, nr 2 – 3, 2008. 12 sid. 719. ”Peers and Culture”. Maria Sáez-Martí och Anna Sjögren. Scandinavian Journal of Economics, vol. 110, nr 1, 2008. 20 sid. 717. ”Job Search and Mobility in Developing Countries. Theory and Policy Implications”. Yves Zenou. Journal of Development Economics, vol. 86, nr 2, 2008. 20 sid.

IFN Årsbok 2008

73


716. ”Globalization and Profitability of Cross-border Mergers & Acquisitions”. PehrJohan Norbäck och Lars Persson. Economic Theory, vol. 35, nr 2, 2008. 26 sid. 714. ”Efficiency and Ownership Structure: The Case of Poland”. Karl-Markus Modén, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. The World Economy, vol. 31, nr 3, 2008. 24 sid. 712. ”The Political Economy of Entrepreneurship: An Introduction”. Robin Douhan och Magnus Henrekson. The Political Economy of Entrepreneurship. Volume I and II. The International Library of Entrepreneurship 11. Magnus Henrekson och Robin Douhan (red.). Cheltenham: Edward Elgar, 2008. 21 sid. 711. ”Let’s Not Throw the Baby Out with the Bath Water: The Role of Urban Villages in Housing Rural Migrants in China”. Yan Song, Yves Zenou och Chengri Ding. Urban Studies, vol. 45, nr 2, 2008. 19 sid. 709. ”The Strength of Weak Ties in Crime”. Eleonora Patacchini och Yves Zenou. European Economic Review, vol. 52, nr 2, 2008. 28 sid. 708. ”International Trade: Dispute Settlement”. Henrik Horn och Petros C. Mavroidis. Research Handbook in International Economic Law. Andrew T. Guzman och Alan O. Sykes (red.). Cheltenham: Edward Elgar, 2007/2008. 34 sid. 706. ”The Oil Resources of Timor-Leste: Curse or Blessing?”. Mats Lundahl och Fredrik Sjöholm. The Pacific Review, vol. 21, nr 1, 2008. 20 sid. 705. ”Economic-Social Interaction in China”. Assar Lindbeck. Economics of Transition, vol. 16, nr 1, 2008. 27 sid. 704. ”Unique Supply Function Equilibrium with Capacity Constraints”. Pär Holmberg. Energy Economics, vol. 30, nr 1, 2008. 25 sid. 703. ”The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden, 1903–2004”. Jesper Roine och Daniel Waldenström. Journal of Public Economics, vol. 92, nr 1– 2, 2008. 22 sid. 702. ”Inequality and Trust in Sweden: Some Inequalities are More Harmful than Others”. Magnus Gustavsson och Henrik Jordahl. Journal of Public Economics, vol. 92, nr 1– 2, 2008. 18 sid.

74

IFN Årsbok 2008


Artiklar accepterade för publicering Patacchini, Eleonora och Yves Zenou, ”Urban Sprawl in Europe”, Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs. Accepterad december 2008. Song, Yan och Yves Zenou, ”How Differences in Property Taxes within Cities Affect Urban Sprawl”, Journal of Regional Science. Accepterad december 2008. Svaleryd, Helena, ”Women’s Representation and Public Spending”, European Journal of Political Economy. Accepterad december 2008. Henrekson, Magnus och Dan Johansson, ”Gazelles as Job Contributors – A Survey and Interpretation of the Evidence”, Small Business Economics. Accepterad december 2008. Calvó-Armengol, Antoni, Eleonora Patacchini och Yves Zenou, ”Peer Effects and Social Networks in Education”, Review of Economic Studies. Accepterad november 2008. Patacchini, Eleonora och Yves Zenou, ”On the Sources of the Black-white Test Score Gap in Europe”, Economics Letters. Accepterad november 2008. Holmberg, Pär, ”Numerical Calculation of an Asymmetric Supply Function Equilibrium with Capacity Constraints”, European Journal of Operational Research. Accepterad oktober 2008. Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos, ”Rents in a Non-Corrupt Democracy”, Journal of Public Economics. Accepterad oktober 2008. Roine, Jesper och Daniel Waldenström, ”Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2006”, Scandinavian Journal of Economics. Accepterad september 2008. Lundahl, Mats och Fredrik Sjöholm, ”Population Growth and Job Creation in Timor-Leste”, Journal of the Asia Pacific Economy. Accepterad september 2008.

IFN Årsbok 2008

75


Forssbaeck, Jens och Lars Oxelheim, ”Finance-specific Factors as Drivers of Crossborder Investment – An OLI Perspective”, International Business Review. Accepterad september 2008. Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson, ”Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”, Journal of Industry, Competition and Trade. Accepterad september 2008.  Braunerhjelm, Pontus och Roger Svensson, ”The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?”, Journal of Evolutionary Economics. Accepterad augusti 2008. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, ”European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products”, World Trade Review. Accepterad juli 2008. Jordahl, Henrik, Panu Poutvaara och Juha Tuomala, ”Comment on Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers”, Economics of Education Review. Accepterad juli 2008. Lagerlöf, Nils-Petter och Thomas Tangerås, ”Ethnic Diversity, Civil War and Redistribution”, Scandinavian Journal of Economics. Accepterad juli 2008. Sjöholm, Fredrik och Sadayuki Takii, ”Foreign Networks and Export: Results from Indonesian Panel Data”, Developing Economies. Accepterad juli 2008.  Tangerås, Thomas, ”Democracy, Autocracy and the Likelihood of International Conflict”, Economics of Governance. Accepterad juli 2008. Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis, ”The Permissible Reach of National Environmental Policies”, Journal of World Trade. Accepterad juni 2008. Fumagalli, Chiara, Massimo Motta och Lars Persson, ”On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing when Entry by Merger is Possible”, Journal of Industrial Economics. Accepterad juni 2008.  Norbäck, Pehr-Johan och Lars Persson, ”The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists, and Oligopolists”,  Journal of the European Economic Association. Accepterad juni 2008.

76

IFN Årsbok 2008


Davies, Ronald B., Pehr-Johan Norbäck och Ayça Tekin-Koru, ”The Effect of Tax Treaties on Multinational Firms: New Evidence from Microdata”, World Economy. Accepterad juni 2008. Henrekson, Magnus och Anders Lundström, ”The Global Award for Entrepreneurship Research”, Small Business Economics. Accepterad juni 2008. Johansson, Per och Per Skedinger, ”Misreporting in Register Data on Disability Status: Evidence from the Swedish Public Employment Service”, Empirical Economics. Accepterad maj 2008. Henrekson, Magnus och Dan Johansson, ”Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms”, Foundations and Trends in Entrepreneurship. Accepterad maj 2008. Karlssson, Sune, Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm och He Ping, ”Foreign Firms and Chinese Employment”, The World Economy. Accepterad maj 2008. Oxelheim, Lars och Pervez Ghauri, ”EU – China and the Non-transparent Race for Inward FDI”, Journal of Asian Economics. Accepterad april 2008.  Edquist, Harald, ”Does Hedonic Price Indexing Change our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification”, Economic History Review. Accepterad mars 2008. Engvall, Anders, Örjan Sjöberg och Fredrik Sjöholm, ”Poverty in Rural Cambodia: The Differentiated Impact of Linkages, Inputs and Access to Land”, Asian Economic Papers. Accepterad mars 2008. Asoni, Andrea, ”Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”, Journal of Economic Surveys. Accepterad mars 2008. Saéz-Martí, María och Anna Sjögren, ”Deadlines and Distractions”, Journal of Economic Theory. Accepterad februari 2008. Lagerlöf, Nils-Petter och Thomas Tangerås, ”From Rent Seeking to Human Capital: A Model where Resource Shocks Cause Transitions from Stagnation to Growth”, Canadian Journal of Economics. Accepterad januari 2008.

IFN Årsbok 2008

77


Working Papers 781. ”Multinational Firms and Job Tasks”. Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm. 780. ”Corporate Distress and Restructuring with Macroeconomic Fluctuations: The Cases of GM and Ford”. Lars Oxelheim och Clas Wihlborg. 779. ”One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student Achievement”. Erik Grönqvist och Jonas Vlachos. 778. ”Is the Elephant Stepping on its Trunk? The Problem of India’s Unbalanced Growth”. Robin Douhan och Anders Nordberg. 777. ”Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets”. Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. 776. ”Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process”. Simona Fabrizi, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. 775. ”Intergenerational Top Income Mobility in Sweden – A Combination of Equal Opportunity and Capitalistic Dynasties”. Anders Björklund, Jesper Roine och Daniel Waldenström. 774. ”Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification?”. Per Skedinger. 773. ”Market Power in the Nordic Wholesale Electricity Market: A Survey of the Empirical Evidence”. Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås. 772. ”Should R&D Champions be Protected from Foreign Takeovers?”. Olivier Bertrand, Katariina Nilsson Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. 771. ”The Global Award for Entrepreneurship Research”. Magnus Henrekson och Anders Lundström. 770. ”Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting”. Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara.

78

IFN Årsbok 2008


769. ”Winners and Losers in the Panel Stage of the WTO Dispute Settlement System”. Bernard Hoekman, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis. 768. ”Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks”. Lars Oxelheim. 767. ”Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An OLI Perspective”. Jens Forssbaeck och Lars Oxelheim. 766. ”Entrepreneurship and Second-best Institutions: Going Beyond Baumol’s Typology”. Robin Douhan och Magnus Henrekson. 765. ”Is Financial Risk-taking Behavior Genetically Transmitted?”. David Cesarini, Magnus Johannesson, Paul Lichtenstein, Örjan Sandewall och Björn Wallace. 764. ”The Effects of Displacement on Self-employment Survival”. Jenny Nykvist. 763. ”A Continuous Model of Income Insurance”. Assar Lindbeck och Mats Persson. 762. ”Comment on Education Returns of Wage Earners and Self-employed Workers”. Henrik Jordahl, Panu Poutvaara och Juha Tuomala. 761. ”Productive and Destructive Entrepreneurship in a Political Economy Framework”. Robin Douhan och Magnus Henrekson. 760. ”The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification”. Israel M. Kirzner. 759. ”Renewal of Patents and Government Financing”. Roger Svensson. 758. ”Colonial Heritage and Economic Development”. Andrea Asoni. 757. ”Competencies and Institutions Fostering High-growth Firms”. Magnus Henrekson och Dan Johansson. 756. ”Game-theoretical, Strategic Forward Contracting in the Electricity Market”. Pär Holmberg. 755. ”Social Interactions and Labor Market Outcomes in Cities”. Yves Zenou. 754. ”How Differences in Property Taxes within Cities Affect Urban Sprawl?”. Yan Song och Yves Zenou.

IFN Årsbok 2008

79


753. ”Are Shirking and Leisure Substitutable? An Empirical Test of Efficiency Wages Based on Urban Economic Theory”. Stephen L. Ross och Yves Zenou. 752. ”Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities”. Yves Zenou. 751. ”Democracy, Autocracy and the Likelihood of International Conflict”. Thomas Tangerås. 750. ”Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care”. Erik Lindqvist. 749. ”Political Polarization and the Size of Government”. Erik Lindqvist och Robert Östling. 748. ”Efficiency and the Provision of Open Platforms”. Joacim Tåg. 747. ”Open versus Closed Platforms”. Joacim Tåg. 746. ”Executive Compensation and Macroeconomic Fluctuations”. Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang. 745. ”EU – China and the Non-transparent Race for Inward FDI”. Lars Oxelheim och Pervez Ghauri. 744. ”Privatization, Investment and Ownership Efficiency”. Richard Friberg, PehrJohan Norbäck och Lars Persson. 743. ”Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets”. Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. 742. ”Does Hedonic Price Indexing Change Our Interpretation of Economic History? Evidence from Swedish Electrification”. Harald Edquist. 741. ”Financial Determinants of Foreign Direct Investment”. Jens Forssbæck och Lars Oxelheim. 740. ”The WTO Dispute Settlement System 1995–2006: Some Descriptive Statistics”. Henrik Horn och Petros C. Mavroidis.

80

IFN Årsbok 2008


739. ”The Permissible Reach of National Environmental Policies”. Henrik Horn och Petros C. Mavroidis. 738. ”Fines, Leniency, Rewards and Organized Crime: Evidence from Antitrust Experiments”. Maria Bigoni, Sven-Olof Fridolfsson, Chloé Le Coq och Giancarlo Spagnolo. 737. ”Protection of Property Rights and Growth as Political Equilibria”. Andrea Asoni. 736. ”Will Privatization Reduce Costs?”. Erik Lindqvist. 735. ”Identity and Redistribution”. Erik Lindqvist och Robert Östling. 734. ”Competition, Takeovers and Gender Discrimination”. Fredrik Heyman, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos. 733. ”Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence”. Magnus Henrekson och Dan Johansson. 732. ”Taxing Entrepreneurial Income”. Magnus Henrekson och Tino Sanandaji. 731. ”Prospects for the Welfare State”. Assar Lindbeck. 730. ”Trading Profiles and Developing Country Participation in the WTO Dispute Settlement System”. Joseph Francois, Henrik Horn och Niklas Kaunitz. 729. ”How Wage Compression Affects Job Turnover”. Fredrik Heyman. 728. ”Lady and the Trump: Status and Wealth in the Marriage Market”. Johan Almenberg och Anna Dreber. 727. ”Net Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis”. Nicholas Economides och Joacim Tåg. 726. ”Intellectual Property Rights and Competition Policy”. Mattias Ganslandt.

IFN Årsbok 2008

81


Policy Papers 24.

”Limping on Three Legs: The Development of Timor-Leste”. Mats Lundahl och Fredrik Sjöholm.

23.

”Svensk produktivitetsutveckling och förutsättningar för en framgångsrik IKTpolitik”. Harald Edquist.

22.

”Globaliseringen och den svenska modellen för företagsägande och företagskontroll”. Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson.

21.

”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. Henrik Jordahl.

20.

”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner”. Magnus Henrekson och Mikael Stenkula.

Böcker Network Effects and Money. Mikael Stenkula. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2008. Markets and Compensation for Executives in Europe. Lars Oxelheim och Clas Wihlborg (red.). Oxford: Emerald Publishing Group, 2008. Corporate Decision-Making with Macroeconomic Uncertainty. Lars Oxelheim och Clas Wihlborg. New York: Oxford University Press, 2008.  The Political Economy of Entrepreneurship. Volume I and II. The International Library of Entrepreneurship 11. Magnus Henrekson och Robin Douhan (red.). Cheltenham: Edward Elgar, 2008. Årsbok 2007. Institutet för Näringslivsforskning, 2008. Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? Per Skedinger. Stockholm: SNS Förlag, 2008. EU och den globala klimatfrågan. Europaperspektiv 2008. Per Cramér, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim (red.). Stockholm: Santérus Förlag, 2008.

82

IFN Årsbok 2008


Populärvetenskap och recensioner ”Why Should Inequality Researchers Care about the Rich?”. Daniel Waldenström. IFC Bulletin, nr 28, 2008. ”Hur påverkar globalisering världens fattiga?”. Fredrik Sjöholm. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 2, 2008.

Forskningsöversikter ”Growth Through Research and Development – What Does the Research Literature Say?”. Roger Svensson. Vinnova Report, VR 2008:19. ”Privatisering av trovärdighetsvaror”. Erik Lindqvist. IFN:s Nyhetsbrev, 3/2008. ”Effekter av anställningsskydd – en översikt”. Per Skedinger. Ekonomisk Debatt, årg. 36, nr 7, 2008. ”Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?”. Henrik Jordahl. IFN:s Nyhetsbrev, 2/2008. ”Minimilöners effekter på sysselsättning och löner – en översikt”. Per Skedinger. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 14, nr 4, 2008. ”Tillväxt genom forskning – vad säger forskningslitteraturen?”. Roger Svensson. Svenskt Näringsliv. Rapport, maj 2008. ”Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence”. Magnus Henrekson. IFN Working Paper nr 733. ”Privat produktion av offentligt finansierade tjänster”. Henrik Jordahl. IFN Policy Paper nr 21. ”Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?”. Per Skedinger. IFN:s Nyhetsbrev, 1/2008.

IFN Årsbok 2008

83


Priser och utmärkelser Följande utmärkelser och priser har tillfallit institutets medarbetare under 2008:

 Docent Henrik Jordahl erhöll Peggy and Richard Musgrave Prize av International Institute of Public Finance för uppsatsen ”Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting” skriven tillsammans med Mikael Elinder och Panu Poutvaara. Priset delas årligen ut för en uppsats presenterad vid organisationens årliga internationella konferens. Författaren eller författarna måste vara yngre än 40 år.

Henrik Jordahl

 Ekon dr Erik Lindqvist belönades med Young Economist Award av European Economic Association för sin uppsats ”Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care”. Detta pris ges till ett fåtal uppsatser presenterade vid EEA:s årskonferens. För att kunna komma ifråga får författaren eller författarna inte vara äldre än 30 år och får inte ha disputerat för mer än tre år sedan.

Erik Lindqvist

 Årets Nicolin-pris för framstående insatser i svensk samhällsdebatt tilldelades professor Magnus Henrekson.

 För uppsatsen ”Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?" tilldelades ekon dr Harald Edquist och professor Magnus Henrekson J.V. Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2007. Priset delas ut av Ekonomiska Samfundet i Finland.

84

IFN Årsbok 2008


IFN Ă…rsbok 2008

85


Akademiska seminarier

86


IFN:s seminarieserie Onsdagen den 17 december Jon Fiva, University of Oslo: ”Do Re-Election Probabilities Influence Public Investment?” Medförfattare: Gisle James Natvik Onsdagen den 10 december Frédéric Delmar, IFN: ”A Dynamic View of the Entrepreneurial Entry Process” Medförfattare: Karl Wennberg Onsdagen den 3 december Anna Larsson, Stockholms universitet: ”Pattern Bargaining, Wage Leadership and Inflation Targeting” Medförfattare: Lars Calmfors Onsdagen den 26 november Bert Willems, Tilburg University: ”Exclusivity as (In)efficient Insurance” Medförfattare: Cédric Argenton Onsdagen den 19 november Eddie Anderson, University of Sydney: ”A New Model for Cycles in Retail Petrol Prices” Onsdagen den12 november Juanna Schrøter Joensen, Handelshögskolan i Stockholm: ”Academic and Labor Market Success: The Impact of Student Employment, Abilities, and Preferences” Onsdagen den 22 oktober Kris Mitchener, Santa Clara University: ”Why Did Countries Adopt the Gold Standard? Lessons from Japan” Medförfattare: Masato Shizume och Marc D. Widenmier Onsdagen den 15 oktober Daniel Bernhofen, University of Nottingham: ”Multiple Cones, Factor Price Differences and the Factor Content of Trade”

IFN Årsbok 2007

87


Onsdagen den 8 oktober Kristian Rydqvist, Binghampton University: ”The Evolution of Aggregate Stock Ownership: A Unified Explanation” Medförfattare: Joshua Spizman och Illya Strebulaev Onsdagen den 1 oktober Bruno Frey, University of Zurich: ”Should National Happiness Be Maximized?” Medförfattare: Alois Stutzer Onsdagen den 24 september Milo Bianchi, Paris School of Economics: ”Financial Development, Entrepreneurship, and Job Satisfaction” Onsdagen den 17 september Joakim Gullstrand, Lunds universitet: ”Destination and Firm-specific Export Costs” Onsdagen den 10 september Hans Lööf, Kungliga tekniska högskolan: ”The Dynamics of Firm Growth” Onsdagen den 3 september Åsa Rosén, SOFI, Stockholms universitet: ”Discrimination and Employment Protection” Medförfattare: Steiner Holden Onsdagen den 11 juni Daniel Waldenström, IFN: ”The Long-Run Determinants of Inequality: What Can We Learn from Top Income Data?” Medförfattare: Jonas Vlachos och Jesper Roine Onsdagen den 4 juni Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås, IFN: ”Market Power in the Nordic Electricity Market: What Does the Empirical Research Tell Us? ” Onsdagen den 28 maj Betsey Stevenson, University of Pennsylvania: ”The Paradox of Declining Female Happiness” Medförfattare: Justin Wolfers

88

IFN Årsbok 2008


Onsdagen den 21 maj Justin Wolfers, University of Pennsylvania: ”Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox” Medförfattare: Betsey Stevenson Onsdagen den 14 maj Andrew Leigh, Australian National University: ”Do Gun Buybacks Save Lives? Evidence from Panel Data” Medförfattare: Christine Neill Onsdagen den 7 maj Catherine Casamatta, University of Toulouse I: ”Competition between Informed Venture Capitalists and Entrepreneurs’ Fund Raising Strategy” Medförfattare: Carole Haritchabalet Tisdagen den 29 april Chad Bown, Brandeis University: ”China’s WTO Entry: Antidumping, Safeguards, and Dispute Settlement” Torsdagen den 24 april Sven-Olof Fridolfsson, IFN: ”Fines, Leniency, Rewards and Organized Crime: Evidence from Antitrust Experiments” Medförfattare: Maria Bigoni, Giancarlo Spagnolo Onsdagen den 16 april James Levinsohn, University of Michigan: ”HIV Status and Labor Market Participation in South Africa” Onsdagen den 9 april Thomas Ericson, Göteborgs universitet: ”Equalization of Paid Working Hours in the Dual-earner Household: Does it Increase Women’s Double Burden?” Onsdagen den 2 april Marcus Eliason, Göteborgs universitet: ”Job Loss is Bad for Your Health” Medförfattare: Donald Storie Onsdagen den 12 mars Joan de Marti, Pompeu Fabra University: ”Friendship Formation, Oppositional Identity, and Segregation” Medförfattare: Yves Zenou

IFN Årsbok 2008

89


Fredagen den 7 mars Anders Olofsgård, Georgetown University: ”Do Politically Connected Firms Undermine their Own Competitiveness? Evidence from Developing Countries” Medförfattare: Raj M. Desai Onsdagen den 20 februari Erik Grönqvist, IFAU, och Jonas Vlachos, IFN och Stockholms universitet: ”Are Smart Teachers Better? The Importance of Cognitive and Non-cognitive Ability on Teacher Proficiency” Onsdagen den 13 februari Henrik Jordahl, IFN, och Mikael Elinder, Uppsala universitet: ”Pocketbook Voting: New Evidence from Child Care Reforms” Medförfattare: Panu Poutvaara Onsdagen den 6 februari Martin Bech Holte, IIES, Stockholms universitet: ”Taxation, Career Concerns and CEO Pay” Medförfattare: Torbjörn Becker och Paolo Mauro Onsdagen den 30 januari Helena Holmlund, London School of Economics: ”Do Large Increases in School Expenditure Raise Pupil Attainment? Evidence from English Primary Schools” Onsdagen den 23 januari Torbjörn Becker, SITE, Handelshögskolan i Stockholm: ”Output Drops and the Shocks that Matter” Medförfattare: Paolo Mauro Onsdagen den 16 januari Mikael Priks, IIES, Stockholms universitet: ”Do Surveillance Cameras Affect Unruly Behavior? A Close Look at Grandstands”

90

IFN Årsbok 2008


Brown bag-seminarier I denna seminarieserie presenteras arbeten på ett tidigare stadium jämfört med det högre seminariet. Måndagen den 15 december Harald Edquist, IFN: ”How Much Does Sweden Invest in Intangible Assets?” Måndagen den 8 december Panu Poutvaara, Helsingfors universitet: ”Flexible Outsourcing and the Impacts of Labour Taxation in European Welfare States” Medförfattare: Erkki Koskela Måndagen den 24 november Robin Douhan, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN: ”Entrepreneurship Policy and Globalization” Måndagen den 20 oktober Vesa Kanniainen, Helsingfors universitet: ”Tax Neutrality: Illusion or Reality? The Case of Entrepreneurship” Medförfattare: Paulo M. Panteghini Måndagen den 29 september Mark J. Roberts, Pennsylvania State University: ”R&D Investment and Export Dynamics” Medförfattare: Bee Yan Aw och Daniel Yi Xu Måndagen den 22 september Shon Ferguson, Stockholms universitet: ”A Model of Ideal Differentiation and Trade” Måndagen den 8 september Erika Färnstrand Damsgaard, IFN: ”Patent Scope and Technology Choice” Måndagen den 25 augusti Tino Sanandaji, IFN och University of Chicago: ”Shadow Payments in Russian Health Care” Måndagen den 23 juni Coren Apicella, IFN och Harvard University: ”Attractiveness Preferences in HunterGatherers: Implications for Evolutionary Thought”

IFN Årsbok 2008

91


Måndagen den 26 maj David Cesarini, IFN och MIT: ”Are Attitudes toward Financial Risk Genetically Transmitted?” Måndagen den 19 maj Örjan Sandewall, IFN och London School of Economics: ”The Genetics of Entrepreneurship” Måndagen den 5 maj Lars Persson och Roger Svensson, IFN: ”Creative Destruction and Productive Protection: Innovation for Sale and Entry” Måndagen den 21 april Ola Granström, Handelshögskolan i Stockholm: ”Does Innovation Pay? A Study of the Pharmaceutical Life Cycle” Måndagen den 7 april Pär Holmberg, IFN: ”Game-theoretical, Strategic Forward Contracting in the Electricity Market” Måndagen den 17 mars Richard Kneller, University of Nottingham: ”Sorted by Quality or Efficiency? Theories of Heterogeneous Firm Trade and Chinese Exports” Måndagen den 3 mars Johan Egebark, IFN: ”Effects of Weaker Employment Protection on Labor Productivity and Firm Expansion” Måndagen den18 februari Lina Andersson, Växjö universitet: ”Female Immigrant Labor Supply: The Effect of an In-work Benefit” Måndagen den 4 februari Mattias Bokenblom och Kristin Ekblad, Örebro universitet: ”Sickness Absence and Peer Effects – Evidence from a Swedish Municipality” Måndagen den 28 januari Ola Andersson, Lunds universitet: ”Endogenous Communication and Tacit Coordination in Market Entry Games – An Explorative Experimental Study”

92

IFN Årsbok 2008


IFN Ă…rsbok 2008

93


Publika aktiviteter

94


Att göra våra forskningsresultat tillgängliga för personer utanför forskar­världen är en anlägen del av IFN:s verksamhet. IFN:s långsiktiga mål är att vara en aktör med starkt förtroende hos ledande beslutsfattare, experter och opinionsbildare. Kortsiktig publicitet går därmed aldrig före långsiktig trovärdighet. Vår externa kommunikation strävar, liksom vår interna, efter att hitta former som möjliggör resonemang och dialog. Personliga möten med experter, seminarier för en initierad publik och nyhetsbrev med artiklar och referat är exempel på kanaler och forum som vi prioriterar för att göra forskningen rättvisa. Som bas för våra aktiviteter finns alltid gedigen forskning. De journalister, politiker och experter som söker sig till oss ska kunna vara säkra på att våra resultat och slutsatser bottnar i kvalitetssäkrade studier.

Policyseminarier Torsdagen den 6 mars 2008 Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? Rapport: Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen? Per Skedinger, Stockholm: SNS Förlag, 2008 Medverkande: Per Skedinger, docent, IFN Niklas Ekdal, politisk kommentator, Dagens Nyheter Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet Signhild Arnegård Hansen, ordförande, Svenskt Näringsliv Sven-Erik Österberg, vice ordförande, Arbetsmarknadsutskottet Sture Nordh, ordförande, TCO Fredrick Federley, riksdagsledamot, Centerpartiet Svante Nycander, tidigare chefredaktör, Dagens Nyheter Den 6 mars 2008 arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, i samverkan med SNS, en välbesökt konferens på Berns i Stockholm. På agendan stod docent Per Skedingers forskning kring anställningsskyddets effekter. Boken är en unik studie av den internationella forskningen om effekterna av anställningsskydd och belyser flera av de frågor som är centrala i debatten:

IFN Årsbok 2007

Per Skedinger

95


Hur påverkas sysselsättning och arbetslöshet av anställningsskyddets utformning? Vilka effekter får regelverket på strukturomvandling och produktivitet? Hur påverkas den upplevda tryggheten på arbetsmarknaden av anställningsskyddet?

Deltagare i konferensen om effekter av anställningsskydd.

Fredagen den 18 april 2008 Arbetslösheten i Sydafrika Rapporter: “Why has Unemployment Risen in the New South Africa?”, NBER Working Paper nr 13167, och ”When Knowledge is Not Enough: HIV/AIDS Information and Risky Behavior in Botswana”, NBER Working Paper nr 12418 Medverkande: James Levinsohn, professor, University of Michigan Torgny Holmgren, enhetschef, Utrikesdepartementet Professor James Levinsohn, University of Michigan, gav i samband med sitt besök som gästforskare vid IFN ett policyseminarium kring Sydafrikas problematiska arbetsmarknad. En av Sydafrikas enskilt största utmaningar är den höga arbetslösheten. Sedan apartheidsystemet avskaffades har arbetslösheten i landet stigit markant, James Levinsohn

96

IFN Årsbok 2008


från en nivå på ca 15 procent till näst intill det dubbla. Hur har den nuvarande situationen med extremt hög arbetslöshet uppstått? Vilka tänkbara lösningar finns för att minska arbetslösheten och öka den ekonomiska tillväxten i Sydafrika? Detta var några av de frågor som diskuterades vid seminariet.

Onsdagen den 28 maj 2008 Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare! Rapport: ”Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox”, Brookings Papers on Economic Activity, nr 1, 2008 Medverkande: Betsey Stevenson, professor, the Wharton School, University of Pennsylvania I samband med sitt besök på Institutet för Näringslivsforskning i slutet av maj gav Whartonekonomen Betsey Stevenson ett välbesökt seminarium med rubriken ”Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!”. Stevenson har tillsammans med Justin Wolfers gjort en omfattade granskning av det material som gav upphov till den s.k. Easterlin-paradoxen, av många tolkad som att ekonomisk tillväxt inte leder till ökat kollektivt välbefinnande. Deras slutsats, efter analys av tidigare och nya data, är att Easterlin-paradoxen inte stämmer, ett intressant tema för diskussion enligt Stevenson/Wolfers, inte minst eftersom paradoxen, om den stämmer, har omfattande policyimplikationer.

Drygt 40 personer lyssnade på B  etsey Stevensons föredrag om lyckoforskning.

IFN Årsbok 2008

97


Torsdagen den 23 oktober 2008 Global Award for Entrepreneurship Research Vid ett seminarium den 23 oktober 2008 lanserade IFN, tillsammans med FSF och Nutek, Global Award for Entrepreneurship Research. Priset kommer årligen att delas ut till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling.

Rune Andersson, Mellby Gård AB, har möjliggjort lanseringen av Global Award.

Forskningspriset, som är det främsta inom sitt område i världen, består av prissumman 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Den höga prissumman har gjorts möjlig med stöd av en donation från entreprenören Rune Andersson och dennes holdingbolag Mellby Gård AB.  Under seminariet hölls föredrag av donatorn Rune Andersson, Staffan Larsson, utvecklingschef på Nutek, Pontus Braunerhjelm, vd för FSF och Magnus Henrekson, vd för IFN tillika ordförande i priskommittén under 2007–09. ”Entreprenörens betydelse för jobbskapande och välståndsutveckling har systematiskt underbeforskats. För att något ska tas riktigt seriöst krävs att det studeras på djupet med vetenskapliga metoder”, sade Magnus Henrekson och syftade på prisets ambition att öka uppmärksamheten och forskningen kring entreprenörskap. Rune Andersson konstaterade att Global Award for Entrepreneurship Research stod ut, i positiv bemärkelse, bland många andra liknande förfrågningar. ”Det är sällan något ligger så nära mitt hjärta som det här. Det är väsentligt med forskning som underlag för politiska beslut”, sade Rune Andersson under sitt föredrag. Global Award for Entrepreneurship Research är en utveckling av FSF-Nutek Award som delats ut sedan 1996. Som ny partner i priset kommer IFN att fokusera på att ytterligare öka kvalitén i nominerings- och urvalsprocessen. Mikael Stenkula, IFN, har tillsatts som redaktör med uppgift att dokumentera varje pristagares bidrag och kvalitetssäkra den nya webbplatsen www.e-award.org. Den första mottagaren av Global Award for Entrepreneurship Research presenteras vid Småföretagsdagarna i Örebro den 29 januari 2009.

98

IFN Årsbok 2008


Närvaro i media Forskare vid IFN deltar aktivt i media genom debattinlägg, pressmöten och en löpande dialog med journalister. Nedan har vi samlat de debattartiklar som vi medverkat till under året som gått.

”Felkalkyl i kamp mot svartjobb”. Tino Sanadaji och Daniel Waldenström, Dagens Industri, 081119. ”Towards a co-ordinated macroeconomic expansion among Asian economies”. Fredrik Sjöholm m fl, Financial Times, 081113. ”Skev fördelning hotar globaliseringen”. Jesper Roine och Daniel Waldenström, Östgöta Correspondenten, 080922. ”Låt staten ta över”. Eva Mörk och Daniel Waldenström, Fokus, 080919. ”Globalisering tränger undan den svenska ägarmodellen”. Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson, Dagens Industri, 080908. ”Multinationell ekonomi kräver nya trygghetssystem”. Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, Göteborgs-Posten, 080704. ”Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap”. Magnus Henrekson och Per Skedinger, Dagens Industri, 080306. ”Släpp antagningen fri”. Jonas Vlachos, Sydsvenskan, 080305. ”Slopa överskottsmålet och använd pengarna nu”. Assar Lindbeck, Dagens Nyheter, 080120.

IFN Årsbok 2008

99


institutet fr nringslivsforskning i dagspress 2008 Utöver egna debattinlägg har institutets forskare och gästforskare medverkat i ett stort antal nyhetsartiklar och reportage under året. En urval finns listade på IFN:s webbplats.

100

IFN Årsbok 2008


Webbplats IFN:s webbplats vänder sig i huvudsak till två målgrupper. Den svenska versionen riktar sig till en policyinriktad publik, dvs. politiker, journalister, organisationsföreträdare och utredare. Den engelska versionen vänder sig främst till företrädare för forskning och universitet. Via webbplatsen sprider vi information om

 IFN och våra medarbetare  aktuella forskningsrapporter  policyseminarier och forskarkonferenser  debattartiklar och nyheter.

IFN Årsbok 2008

101


Nyhetsbrev IFN:s elektroniska nyhetsbrev gavs under 2008 ut i tre nummer. Nyhetsbrevet går ut till drygt 2 000 personer och vänder sig till en policyinriktad publik. Under året har nyhetsbrevet rymt följande temaartiklar:

3/2008 – ”Privatisering av trovärdighetsvaror”. Erik Lindqvist. November 2008.

2/2008 – ” Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?”. Henrik Jordahl. Juni 2008.

1/2008 – ” Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?”. Per Skedinger. Mars 2008.

102

IFN Årsbok 2008


Ekonomistas En ny svensk nationalekonomisk blogg, Ekonomistas, har startats av sex forskare, däribland IFN-medarbetarna Daniel Waldenström och Jonas Vlachos. På http://ekonomistas.se publiceras dagliga inlägg om samhälle, politik och vetenskap med syfte att främja en vital och seriös samhällsdebatt utifrån nationalekonomiska utgångspunkter. Ekonomistas är en av de allra första nationalekonomiska bloggarna i Sverige, men i andra länder finns sedan flera år ekonombloggar som kommit att bli mycket inflytelserika. Bland upphovsmännen till dessa återfinns nobelpristagarna Gary S. Becker (”The Becker-Posner Blog”) och Paul Krugman (”Conscience of a Liberal”). Sedan starten i februari 2008 har Ekonomistas besökts över 100 000 gånger och den läses varje dag av mer än 500 personer. Inläggen på Ekonomistas har även citerats av ledarskribenter och journalister på tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Affärsvärlden.

IFN Årsbok 2008

103


Finansi채rer

104


Institutet för Näringslivsforskning finansierades under 2008 till knappt 40 procent av huvudmannen Svenskt Näringsliv. Vid sidan av dessa medel tillkommer forskningsbidrag från:

almega Branschorganisationen Almega bidrar med finansiering till institutets forskning om tjänstesektorn.  

coinvest COINVEST är ett samarbetsprojekt finansierat av EU-kommissionens sjunde ram­program (område 9, socioekonomisk vetenskap och humaniora). En grupp forskare från sju länder inom EU strävar efter att förstå vilken betydelse investeringar i immateriella tillgångar har för innovationer, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet inom Europa.  

gustaf douglas med familj Gustaf Douglas med familj är huvudfinansiär för forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.

elfretagen De största aktörerna på den svenska elmarknaden samarbetar genom Elforsk AB i syfte att bedriva forskning och utveckling som skall stärka och utveckla elproduktionen.  

energimyndigheten Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.  

forskningsrdet fr arbetsliv och socialvetenskap ₍ fas₎ FAS stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd och social­ försäkring, omsorg och sociala relationer.  

IFN Årsbok 2007

105


catarina och sven hagstrmers stiftelse Finansieringen avser forskning om de särskilda problem som uppstår i gränssnittet mellan privat och offentlig produktion och finansiering av centrala tjänster på välfärds- och utbildningsområdet.  

institutet fr arbetsmarknadspolitisk utvrdering ₍ ifau ₎ IFAU studerar och sprider information om effekter av arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar samt arbetsmarknadens funktionssätt.  

stiftelsen riksbankens jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning.  

svenska cellulosaaktiebolaget ₍ sca ₎  SCA är ett globalt konsumentvaruföretag och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar samt tryckpapper och sågade trävaror. SCA är delfinansiär för forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi.

torsten och ragnar sderbergs stiftelser Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.  

teknikfretagen Branschorganisationen Teknikföretagen bidrar med finansiering till institutets forskning om industrinära tjänster.  

vetenskapsrdet Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning och forskningsinformation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.  

106

IFN Årsbok 2008


jan wallanders och tom hedelius stiftelse Stiftelsens ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.  

marianne och marcus wallenbergs stiftelse Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att stödja undervisning och utbildning samt att främja vetenskaplig forskning.  

IFN Årsbok 2008

107


Utl채ndska g채stforskare

108


I förteckningen anges de gästforskare som tillbringat tre dagar eller mer på IFN. Härutöver har ett stort antal internationella forskare besökt IFN i samband med workshops och vetenskapliga konferenser. Milo Bianchi, Paris School of Economics, Paris, Frankrike Simona Fabrizi, Massey University, Auckland, Nya Zeeland Bruno S. Frey, University of Zurich, Schweiz Mette Graversen, University of Copenhagen, Danmark Jonathan Haskel, Queen Mary, University of London, Storbritannien Vesa Kanniainen, University of Helsinki, Finland Richard Kneller, University of Nottingham, Storbritannien Cassey Lee, University of Nottingham, Malaysia Campus, Kuala Lumpur, Malaysia Andrew Leigh, Australian National University, Canberra, Australien James Levinsohn, University of Michigan, Ann Arbor, USA Steffen Lippert, Massey University, Auckland, Nya Zeeland Joan de Marti, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spanien Petros C. Mavroidis, Columbia Law School, Columbia University, New York, USA Panu Poutvaara, University of Helsinki, Finland Eric D. Ramstetter, ICSEAD, Kitakyushu, Japan Betsey Stevenson, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA Helder Vasconcelos, Portuguese Catholic University, Porto, Portugal Bert Willems, Tilburg University, Nederländerna Justin Wolfers, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

IFN Årsbok 2007

109


110

IFN Ă…rsbok 2008


IFN Ă…rsbok 2008

111


112

IFN Ă…rsbok 2008

Profile for Elisabeth Precht

IFN Årsbok 2008  

IFN Årsbok 2008  

Profile for infoifn
Advertisement