Page 1

Jokainen rakentaa parempaa maailmaa

Hämeen Partiopiiri ry

Kuva: Harri Halmejärvi

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

2018


Jokainen rakentaa parempaa maailmaa _ Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike

Toiminnansuunnittelun kaksivuotiskauden jälkimmäinen puolisko vie suunnitelmaa vahvemmin kohti toteutusta. Vaikka tuleva vuosi on monella tapaa omanlaisensa, on sieltä löydettävissä monia tuttuja elementtejä.

Toimintasuunnitelma perustuu partion vuosille 2015–2018 hyväksyttyyn strategiaan. Sen tavoitteet nousevat suoraan strategiasta tavoitellen visiota, jossa jokainen rakentaa parempaa maailmaa tavoitteenamme tehdä partiosta Suomen vaikuttavin nuorten liike. Toimintasuunnitelman päätavoitteiden mukaisesti partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Nämä kolme konkreettista tavoitetta ohjaavat vahvasti toimintaamme aina lippukunnista valtakunnan tasolle.

i Kuva : Harri Halmejärv

Uusi lippukuntatuen toimintatapa on käynnistynyt Hämeessä hienosti. Olemme saaneet uusia valmentajia lippukuntatukeen ja näin mahdollistamme parempaa ja laajempaa tukea lippukuntiin. Myös lippukunnat ovat ottaneet aktiivisesti uudet pestit käyttöönsä lippukunnan johdossa. Vuonna 2018 kehitämme entisestään johtokolmikon ja piirin lippukuntatuen yhteistyötä ja tukimuotoja.


Partiotoiminnan vetovoima perustuu kaikenikäisillä seikkailun tuntuun ja ystävyyksiin, joita tapahtumissa ja koloilla pääsemme luomaan. Jotta yhä useampi pääsisi osaksi partion hyvää vaikutusta, tulevana vuonna piirissä panostetaan tukitoimiin monella eri sektorilla – aina partiokasvatuksesta yhteiskuntasuhteisiin. Ensi vuoden takana häämöttää jo seuraava piirileiri, joka rakentuu vahvasti ensi vuoden aikana. Rekrytoinnit ja suunnittelu jatkuvat sekä leirin ilmeen ja teeman mukainen viestintä ja markkinointi starttaavat. Mukaan leirin tekemiseen halutaan niin lippukuntien jäsenet kuin piiriluottiksetkin. Toivomme, että leiristä tulee suurin ja mahtavin Ilves koskaan. Tartutaan siis toimeen!

Esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 Edessäsi on esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018. Esitys sisältää kaksivuotiskauden 2017–2018 päätavoitteet sekä toimenpiteet, joita päätavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan vielä vuoden 2018 aikana. Esitys sisältää myös kuvauksen piiriorganisaatiosta sekä talousarvion ja tapahtumakalenterin vuodelle 2018. Tulevaa toimintasuunnitelmakautta odottaen kaikkien piirin luottamushenkilöiden puolesta, Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus jä r lme i Ha Kuva: Harr

vi


Kuva: Otto Virtanen

1

Partio kuuluu

kaikille


rv i e jä

Kuva: A tte Kesti

Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

H rri : Ha Kuva

m al

Kaksivuotiskauden 2017–2018 aikana toimenpiteitä kohdistetaan hämäläisen partion moninaisuuden tukemiseen. Partiotoimintaa viedään myös partion ulkopuolelle ja ei-vielä-partiolaisia kutsutaan mukaan partiotapahtumiin, jotta mahdollisimman moni voisi löytää oman paikkansa partiosta. Aikuisten partiossa tekemää vapaaehtoistyötä ja siinä jaksamista tuetaan järjestämällä vain aikuispartiolaisille tarkoitettu johtajahuollollinen retki. Kaksivuotiskauden aikana aloitetaan seuraavan piirileirin suunnittelu, joka huipentuu kesällä 2019 yhteiseen hämäläiseen partioelämykseen Evolla.


1

Toimenpiteet:

Kuv a:

Otto Virtanen

Ha Ha rr i

v Ku

a:

yös

m Tarjotaan ! 2018

Järjestetään pohjoisen seikkailijakisan yhteyteen oma sarja sisupartiolaisille.

lm ejär vi

Toteutetaan lippukunnille moninaisuuskoulutus.

Pilotoidaan Yhteisvastuuhanke ”Partiotoimintaa Kutsutaan erityiskoulun ei-vielä-partiolaiset oppilaiden kanssa” osallistumaan yhteistyössä Tampereen samoajaleiri kaupungin ja Tampereen Kohulle. Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa.

KÄYNNISTYNYT 9/2017


Kilpailevan materiaalin tekeemisen sijaan, hyödynnämm keskusjärjestövetoista Partioseikkailu-materiaalia

ar Kuva: H

Tehdään iltapäiväkerhoille suunnattu partioaiheinen materiaali.

a ri H

i rv ejä lm

Käynnistetään Ilves 2019 -piirileirin suunnittelu.

aloitettu mm. rekrytoinneilla

Ku va :

Har ri H

Järjestetään retki vain aikuisille, minkä tavoitteena on johtajahuolto ja verkostoituminen.

almejärvi

V Otto Kuva:

n ne irta


Kuva: Harri Halmejärvi

2

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen


ku va :A tte

Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partiotoiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa nuorille annetaan vastuuta ja vapautta kunkin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Kesti

to : Ot kuva

a rt Vi

ne n

Kaksivuotiskauden 2017–2018 alusta piirissä otettiin käyttöön uusi lippukuntatuen malli, minkä myötä lippukuntien johtamista tuetaan uusien valmentajien, tapaamisten ja koulutusten kautta. Lippukuntien partiokasvatusta tuetaan tarjoamalla samoajille ja vaeltajille sekä eri ikäkausien aikuisille johtajille jatkokoulutusta ja vertaistukea osana piirin ohjelmatoimintaa. Myös lippukuntien taloudenhoitajille toteutetaan oma, pestiä tukeva koulutus. Piiriorganisaatiossa toimitaan esimerkkinä partion johtamismallin käyttöönotossa ja ansiomerkein kiittämisessä.


2

Toimenpiteet:

Varmistetaan, että kaikki lippukunnanjohtajat ovat pestattuja ja perehdytettyjä tehtäväänsä.

a Kuva: H rv ejä lm Ha rri

i

Ha rr i

Ha

lm ejä rvi

Otetaan käyttöön uusi lippukuntatuen organisaatio, jonka avulla tuetaan lippukuntia uuden lippukuntatuen mallin mukaisesti.

: va Ku

Järjestetään lippukunnanjohtajien, pestijohtajien ja ohjelmajohtajien tapaaminen teemalla Hyvä johtajuus. Järjestetään uuden mallin mukaista koulutusta lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille.

Järjestetty vuonna 2017,

jatketaan vuonna 2018


JATKOA

LUVASSA!

aloitettu SuperPäivillä

Järjestetään sekä akeloille että sammoille omat toimintapäivät, jotka ovat täynnä yhdessä tekemistä, vinkkejä ja tutustumista muihin piirin akeloihin/sampoihin.

: Kuva

Järjestetään jatko-ROK samoajille.

Ha rri Ha

lm ejä

rvi

Tarkastetaan piirin ansiomerkkitilanne ja herätellään lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä, myös piiritoiminnassa ansioituneille.

EI tehdä erillistä koulutusta, Toteutetaan vaeltajille vaan sisällytetään projektikoulutus olemassa oleviin vaeltajatapahtumiin osana piirin ja osaksi projekteja. vaeltajaohjelmatarjontaa.

2017

Pidetään lippukunnan taloudenhoitajille koulutus, joka sisältää koulutusta kirjanpitoon, talouden johtamiseen ja varainhankintaan.

Järjestetään luotseille keväällä luotsipäivä ja syksyllä vihjarit Superpäivässä.

Jalkautetaan partion uusi johtajuusmalli sisällyttämällä malli koulutuksiin ja hyödyntämällä mallia piiritoiminnassa.


Kuva: Harri Halmejärvi

Kuva: Otto Virtanen

3

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani


Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Partiolaiset tekevät aktiivisesti ja toisiaan tukien yhteistyötä yli piiri- ja lippukuntarajojen. Ku va :

Ott o

Virt

anen

Ku va: Harr iH

almejärvi

Kaksivuotiskauden 2017–2018 aikana vahvistetaan hankittuja kumppanuuksia ja luodaan pohjaa uusille yhteistyömahdollisuuksille. Yhteisvastuukeräyksen ja Punainen sulka -kampanjan kautta syntyneitä hyviä käytäntöjä jaetaan lippukuntien kesken. Myös piirin ohjelmatarjonnassa hyödynnetään kumppanuuksia, kun tarpojien taitopäivät toteutetaan yhteistyössä Evon Metsäopiston ja Yrityskylän kanssa. Piiriorganisaatiossa tehdään yhteistyötä erityisesti naapuripiirien kanssa, ja ohjelmatapahtumia avataan myös muille kuin hämäläisille partiolaisille, kun se on mahdollista.


3

Toimenpiteet: Käydään läpi lippukuntien raportit Yhteisvastuuhankkeiden toteutumisesta, poimitaan parhaat ideat ja kerrotaan niistä Täplässä.

Tuetaan lippukuntia järjestämään sidosryhmätapahtumana nokipannukahvit oman kunnan päättäjille.

Kannustetaan lippukuntia Lionsyhteistyöhön myös Punaisen Sulan jälkeen jakamalla hyviä käytäntöjä.

: Ol Kuva

ri k au li L e ain

n

Tehty!

Toteutetaan tarpojien taitopäivä metsäteemaisena yhteistyössä Evon Metsäopiston kanssa ja yhteiskuntateemaisena yhteistyössä Yrityskylän kanssa.


Sivuka upalla mik syitä si p art kivo in ha io on rras tus!

PAR T

Toteutetaan Kohu-leiri samoajille yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemalla.

IOP

10 -vuo –12 tiaid en o part ma ioleh ti

OLK

ANNA PARTIOKÄ RPÄSEN PURAISTA !

WW

W.M UK

U

h Kuva: Ju

Hyödynnetään yli piirirajojen menevää yhteistyötä esimerkiksi viestinnässä ja koulutuksissa.

AAN

PAROsallistutaan TIOO N.FI Suomi100-juhlavuoteen

osallistumalla Hämeenlinnassa pidettävän valtakunnallisen KaupunkiJamboreen järjestämiseen.

mukana myös

GLOBAALIKASVATUSTA

ani

Sa

io ar


Organisaatio Hämeen Partiopiiri ry vuosikokoukset

LIPPUKUNNAT

Piirihallitus

LIPPUKUNTATUKI

OHJELMA

KOULUTUS

VIESTINTÄ

YHTEISKUNTASUHTEET

KEHITYS

ANSIOMERKIT

Lippukuntatuen ryhmä

Ohjelmaryhmä

Koulutusryhmä

Viestintäryhmä

Kehitysryhmä

Lippukuntajaosto

Ikäkausijaosto Partiotaitojaosto

Täplätoimituskunta

Ansiomerkkiryhmä

Valmennusjaosto

Aikuis- ja luottisjaosto

Yhteiskuntasuhderyhmä

Moninaisuusjaosto

Kilpailujaosto

Loistojaosto

Medialähettiläät


Lippukuntatuki

r ar :H va Ku

Lippukuntatuen toiminnanala auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Lippukuntatuen ryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea valmentajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta sekä huolehtii, että piirin toimintaalueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää lasten ja nuorten määrään nähden. Lippukuntatuen ryhmän alaisuudessa toimivat valmentajien tuesta vastaava valmennusjaosto, uusia ja elvytettäviä lippukuntia tukeva lippukuntajaosto, sisu- ja monikulttuurista partiota edistävä moninaisuusjaosto sekä lippukuntien laatuun panostava Loisto-jaosto.

iH

al m e jä

rv i

Ohjelma Ohjelman toiminnanala tukee partiokasvatuksen toteuttamista piirin alueella erilaisten koulutusten ja ohjelmatapahtumien avulla. Toiminnanala vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutuksen, partiotaitokilpailujen, kansainvälisyystoiminnan sekä muiden ohjelmallisten tapahtumien toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimivat partioohjelman ylläpidosta ja piirin ikäkausitapahtumista vastaava ikäkausijaosto, ensiapu-, erätaito- ja meripartiokoulutusten järjestämisestä vastaava partiotaitojaosto ja kilpailutoimintaa organisoiva ja tukeva kilpailujaosto sekä kansainvälistä partiotoimintaa edistävä kansainvälisyysvastaava.


Koulutus

Koulutuksen toiminnanalan tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukea piirin ja lippukuntien luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Lisäksi toiminnanala vastaa KoGi-koulutukseen osallistuvien ohjaamisesta. Koulutusryhmän alaisuudessa toimii aikuis- ja luottisjaosto, joka tukee lippukuntia aikuisrekrytoinnissa ja aikuistoiminnassa sekä vastaa piirin luottisten rekrytoinnin toteutumisesta ja luottisten hyvinvoinnista.

Ku va: Har ri

Halme

jä r v i

Kehitys

Kehitysministerin johdolla toimiva kehitystyö seuraa aktiivisesti partiotoiminnan laatua, jäsenmäärän kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia voidakseen auttaa lippukuntia vastaamaan näistä nouseviin haasteisiin. Kehitystyö vastaa myös piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista.

Viestintä anen Kuva: Otto Virt

Viestinnän toiminnanalan keskeisenä tehtävänä on tukea lippukuntia ja piiriä toiminnassaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin ja koulutuksin sekä vahvistaa piirin ulkoista ja sisäistä viestintää kehittämällä piirin viestintäkanavia ja tukemalla eri toiminnanalojen yhteistyötä. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirin julkaisujen, somekanavien ja viestintäkoulutusten vastaavat sekä Täplä-piirilehden toimituskunta ja nuoret medialähettiläät.


Y hteiskuntasuhteet Piirin yhteiskuntasuhderyhmä koordinoi ja kehittää piirin yhteiskuntasuhteita ja erilaisia kumppanuuksia kiinteässä yhteistyössä piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, koordinoi yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia projekteja sekä tukee lippukuntia kehittämään ja ylläpitämään omia suhdeverkostojaan.

Ansiomerkit

ar a: H Kuv

H ri

Piirin ansiomerkkiryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää, kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen sekä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset.

al m ejä r

vi

Hallinto

:O va Ku

Lippukuntien valitsema piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, lippukuntatuen käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piiri osallistuu aktiivisesti partion päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan.

lli

La ur ika ine n


Toimisto

:M va Ku

Piirillä on toimistot Tampereella ja Lahdessa, ja niissä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta. Toimihenkilöt tuottavat palveluja lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihallituksen linjauksen mukaisesti. He hoitavat piirin taloutta ja viestintää sekä tukevat lippukuntia suoraan tai välillisesti muun muassa ohjelma- ja koulutustapahtumien järjestelyissä. Toimihenkilöt valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden.

ar

jo M

ajlu nd

Talous Y leistä

Taloustoiminnan keskeisenä periaatteena on taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökohtia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Toiminnankuluista viestintä ja lippukuntien tuki sekä valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiön toiminta-avustuksella. Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö korvaavat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työkorvausten muodossa.


Vuoden 2018 talousarvio Toimintavuosi 2018 on piirin talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ilman suuria partiotapahtumia. Lippukuntatuen uudistus näkyy edellisvuoden tapaan panostuksena luottamushenkilöihin koulutuksessa sekä lippukuntien tukemisessa. Talousarvion loppusumma vuodelle 2018 on 1 497 916 euroa. Jäsenmäärä on viimevuosina vakiintunut n. 10 000 maksaneen partiolaisen tasolle, tämän ansiosta talous on vakaalla pohjalla. Edellisvuosien tapaan partion aktiivista markkinointia jatketaan ja tämä näkyy mm. Eskarikampanjana, alakouluikäisten Partiopolku-lehtenä sekä erilaisina aloitus- ja markkinointitempauksina. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu 8–9 kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin. Vuonna 2018 palkataan myös Ilves19-piirileiriprojektista vastaava toimihenkilö määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät it- ja tulostuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina. Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 10 500 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2018 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 26,00 euroa ja II-jäseneltä 24,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Varainhankintaan olennaisesti kuuluva Joulukampanja on budjetoitu edellisten vuosien toteumien mukaisesti. Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat jälleen hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan ylittävän 500 000 euron tason. Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 125 000 euroa. Muita avustuksia on budjetoitu saatavaksi noin 73 000 euroa. Vuonna 2018 ei ole tarkoitus suorittaa merkittäviä taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista.


Talousarvio 2018 (eur) VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut Muut tuotot KULUT Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Henkilösivukulut Poistot Muut kulut Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Matka- ja majoituskulut Materiaalikulut Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut Myyntituotot Ilmoitustuotot Muut tuotot KULUT

Ostokulut Muut kulut

KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET TILIKAUDEN TULOS

TA 2018

TA 2017

MUUTOS

112 742 149 147 261 889

193 839 152 404 346 243

-81 097 -3 257 -84 354

344 729 0 84 617 429 346

344 810 252 88 571 433 633

81 252 3 954 4 287

7 600 7 600

7 217 7 217

-383 -383

88 296 34 000 156 579 67 532 395 413 741 820

88 296 32 000 147 072 63 120 467 165 797 653

0 -2 000 -9 507 -4 412 71 752 55 833

1 178 766

1 238 503

59 737

-916 877

-892 260

-24 617

568 500 523 000 7 527 2 000 1 101 027

563 000 514 000 7 650 2 800 1 087 450

5 500 9 000 -123 -800 13 577

318 150 1 000 319 150

323 690 500 324 190

5 540 -500 5 040

-135 000

-129 000

-6 000

135 000

129 000

6 000

0

0

0


(eur) Muut tuotot Avustukset Työkorvaukset Muut Matka- ja majoituskulut Matkakorvaukset ja päivärahat Kuljetukset Ruoka- ja majoituskulut Osanottomaksut Materiaalikulut Painatuskulut Kopiot Tarvikekulut Muut toimintakulut Jäsenmaksut Postikulut Puhelinkulut Pankkikulut Myönnetyt apurahat Ylläpito Muut kulut

Ostokulut Kalenterit Materiaalit ja palkinnot Lippukuntien osuus Muut kulut

Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus Valtion erityisavustus

TA 2018

TA 2017

MUUTOS

63 254 74 028 11 865 149 147

65 747 75 181 11 476 152 404

-2 493 -1 153 389 -3 257

34 395 8 270 108 142 5 772 156 579

36 633 7 600 95 229 7 610 147 072

2 238 -670 -12 913 1 838 -9 507

19 920 11 363 36 249 67 532

18 530 9 930 34 660 63 120

-1 390 -1 433 -1 589 -4 412

313 000 24 040 7 500 1 400 2 000 18 490 28 983 395 413

308 400 24 142 7 500 1 400 2 000 20 500 103 223 467 165

-4 600 102 0 0 0 2 010 74 240 71 752

79 000 47 000 190 000 2 150 318 150

78 540 52 300 187 800 5 050 323 690

-460 5 300 -2 200 2 900 5 540

125 000 10 000 135 000

120 000 9 000 129 000

5 000 1 000 6 000


Tapahtumakalenteri 2018 TAMMIKUU 5.–7.1.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017, II-osa

12.–14.1.

YSP-kurssi *

12.–14.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2018, I-osa

13.1.

Akela- ja sampovihjarit

15.1.

Ansiomerkkien hakudeadline

16.1.

Kuksa-koulutus, Tampere

20.1.

Luottispäivä

20.–21.1.

Valmentajastartti

26.–28.1.

Talviretkeilykurssi

26.–28.1.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

27.–28.1.

Rastipäällikkökurssi

27.–28.1.

Aikuisten Talviretkeilykurssi

28.1.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun -koulutus

29.1.

Lippukunnanjohtajien perehtysilta HELMIKUU Aluetapaamiset

2.–4.2.

KO-koulutus, aloitusosa *

2.–4.2.

Akela- ja sampokurssi

3.2.

Ikäkauden apulainen -koulutus

3. ja 4.2.

Ensiapu 1 -koulutus

6.2.

Viestintävarras

10.2.

Piirin talvimestaruuskilpailut

16.–18.2.

Pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakoulutus

23.–25.2.

Valmentajakoulutuksen 1/18 starttiviikonloppu * MAALISKUU

2.–4.3.

Saaristokipparikurssi, I-osa *

3.–4.3.

Talvi SM-kilpailut, Ukko 2018 *

10.3.

Meripartiojohtajapäivät *

20.3.

Kuksa-koulutus, Hämeenlinna

23.–25.3.

Saaristokipparikurssi, II-osa *

24.3.

Piirin kevätkokous ja Johtajapäivä

24. ja 25.3.

Ensiapu 1 -koulutus

24. ja 25.3.

Ensiapu 2 -koulutus

26.3.

Kuksa-koulutus, Lahti

29.3.–31.3.

Jatko-ROK


29.3–2.4.

Ko-Gi 126 *

30.3.

Samoajaluotsivihjarit HUHTIKUU

3.4.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 1/2018, I-osa

6.–8.4.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2018, II-osa

7.4.

Tarpojien Taitopäivä – Solmumestari

7.4.

Tarpojaluotsivihjarit

7.–8.4.

Globaalikasvatuskoulutus *

11.4.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 1/2018, II-osa

13.4.

Hygieniapassikoulutus

13.–15.4.

Kohtaus *

15.4.

Ansiomerkkien hakudeadline

16.4.

Kuksa-koulutus, Jämsä

20.–22.4.

Veneenohjaajakurssi, teoria

21.4.

Piirin kevätmestaruuskilpailut

21.4.

Toiminnansuunnittelun startti luottiksille

21.4.

Valmentajaillallinen

27.–29.4.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2018, I-osa

3.5.

Lippukunnanjohtajien perehdytysilta

4.–6.5.

Ko-Gien 126, 128, 129 ja 130 johdanto-osa *

5.5.

Sudenpentukilpailut

10.–13.5.

Vaeltajavaellus

12.5.

Vaeltajaluotsivihjarit

19.5.

Kevät SM-kilpailut

19.–20.5.

Leon Lenkki & Hilkan Kilpa

8.–10.6.

Porin suurtapahtuma, Framil

8.–10.6.

Valmentajakoulutuksen 2/18 starttiviikonloppu *

9.–17.6.

Ko-Gi 127 *

15.–17.6.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU 4.–8.7.

Ko-Gi 128 *

25.–29.7.

Ko-Gi 129 *

30.7.–6.8.

Satahanka XIII -leiri * ELOKUU Nokipannukahvit kuntapäättäjille

4.–12.8.

Ko-Gi 130 *


9.8.

#koe#elämys@partio

11.–12.8.

Elomessut

17.–19.8.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2018, II-osa

25.–26.8.

Luottisseminaari

30.–31.8.

Harrastemessut

31.8.–2.9.

Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma *

31.8.–2.9.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

31.8.–2.9.

Ko-Gi 126 ja Ko-Gi 131 * SYYSKUU

1.–2.9.

Rastipäällikkökurssi

1.–2.9.

Partiopiirien KV-viikonloppu *

1.9.

Aikuisten retkeilykurssin ja Vaelluskurssin (erätaito II) teoria

2.9.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun - koulutus

7.–9.9.

Lippukunnanjohtajakoulutus

7.–9.9.

Ohjelmajohtajakoulutus

8.–9.9.

Ensiapu 1 -koulutus, vaelluskurssi

10.9.

Kuksa-koulutus, Nokia

11.9.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2018 monimuotokoulutus, aloitus

14.–16.9.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2018, I-osa

14.–16.9.

Akela- ja sampokurssi

15.9.

Ansiomerkkien hakudeadline

15.9.

Ikäkauden apulainen -koulutus

15.–16.9.

Aikuisten retkeilykurssi

16.–17.9.

Viestintä- ja markkinointikoulutuspäivä

18.9.

Partiojohtajaperuskurssi monimuotokoulutus, 2. tapaaminen

20.–23.9.

Saaristokipparikurssi osa 3 *

21.–23.9.

Retkeilykurssi (erätaito I)

21.–23.9.

Vaelluskurssi (erätaito II)

22. & 23.9.

Aikuisten akelakurssi

26.9.

Joulukampanjakoulutus, Jämsä

27.9.

Joulukampanjakoulutus, Nokia

29.9.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

29.–30.9.

SM-syyskilpailut

29.–30.9.

Ensiapukurssi sisuille LOKAKUU Aluetapaamiset

1.10.

Sihteerikoulutus, aloitustapaaminen

1.10.

Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna

2.10

Joulukampanjakoulutus, Tampere

3.10.

Joulukampanjakoulutus, Riihimäki


4.10.

Joulukampanjakoulutus, Lahti

5.–6.10.

Partiojohtajaperuskurssi monimuotokoulutuksena, retki

6.10.

Seikkailijakisat

6.10.

Partioheraldiikkakurssi

6.10.

Luotsipäivä *

8.10.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 2/2018, I-osa

10.10.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 2/2018, II-osa

11.10.

Partiojohtajaperuskurssi monimuotokoulutuksena, 3. tapaaminen

12.–14.10.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2018, I-osa

13.10.

Meripartio-ohjaajatapaaminen *

16.10.

Kuksa-koulutus, Tampere

19.–21.10.

Valmentajakoulutuksen 3/18 starttiviikonloppu *

26.–28.10.

Pestijohtajakoulutus

27.–28.10.

Ensiapu 1 -koulutus

3.11.

Tarpojien Taitopäivä – MinäMinä

3.11.

SuperPäivä

3.11.

Luotsikoulutus

4.11.

SuperPäivä

2.–4.11.

Ko-Gien 127, 128, 129, 130 ja 131 seminaari *

6.11.

Kuksa-koulutus, Riihimäki

9.–11.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2018, II-osa

10.11.

Hyvä johtajuus -seminaari lippukunnan-, pesti- ja ohjelmajohtajille

10.11.

Piirin syyskokous

13.11.

Partiojohtajaperuskurssi monimuotokoulutuksena, 4. tapaaminen

15.11.

Ansiomerkkien hakudeadline

15.11.

Luotsattu ulkomaanprojekti vaeltajille

16.–18.11.

Lippukunnanjohtajatapaaminen ja SP:n jäsenkokous

16.–18.11.

Pelastautumiskurssi *

16.–18.11.

Partiokouluttajakoulutus

17.11.

Sudenpentutapahtumat

17.–18.11.

Samoajatapahtuma

23.–25.11.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2018, II-osa

24.–25.11.

Nuotiokitarakurssi

1.–2.12.

Ensiapu 2 -koulutus

2.12.

Akela- ja sampovihjarit

11.12.

Partiotoimiston joulukahvit

28.12.–1.1.

Ko-Gi 131 *

MARRASKUU

JOULUKUU

* Suomen Partiolaisten tapahtuma tai koulutus


Kuva: Otto Virtanen

emistä n e t e n a lm e intasuunnitosoitteessa: im o t a a r u e S vuonna 2018 intasuunnitelma oim hp.partio.fi/t

www.hp.partio.fi • www.mukaanpartioon.fi hameen.partiopiiri @hppartio

@hppartio

Profile for Hämeen Partiopiiri

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018  

Advertisement