Page 1

2 18

Ehkä kaiken taustalla on ajatus siitä, että omalta pieneltä osaltaan partiojohtajana voi rakentaa parempaa maailmaa ja yhteiskuntaa.

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY:N JÄSENLEHTI

Anna-Mari "Iitu" Martikainen

KASTE Kangasala ja Hämeenlinna täyttyivät sudenpennuista

4 6 IITU JA SIIRI Tehonaisille myönnettiin Hopeajoutsenet

7 ILPO Piiri on saanut uuden karvaisen kirjeenvaihtajan


2/18

2

syitä upalla Sivuka miksi partio on s! kivoin harrastu

10–12 -vuotiaiden oma partiolehti

PARTIOPOLKU

Tee partio näkyväksi uusien markkinointimateriaalien avulla! Oletko jo päässyt tutustumaan Hämeen Partiopiirin uusiin markkinointimateriaaleihin? Valmiiden tehtäväpakettien avulla partion esittely eri ikäisille on nyt älyttömän helppoa! Yhteisvastuun hankerahoituksen avulla tuotetut markkinointimateriaalipaketit majailevat Tampereen ja Lahden partiotoimistoilla, ja ovat kaikkien lippukuntien varattavissa ja käytettävissä.

ÄSEN A ANN IOKÄRP PART ISTA! A PUR

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuotto ohjattiin tukemaan lasten ja nuorten syrjäy-

PARTIOON.FI

AN WWW.MUKA

tymisen ehkäisemistä ja elämänhallintataitojen kehittymistä partiotoiminnan avulla. Keräystuoton avulla toteutettiin koko maassa lukuisia paikallisia hankkeita, joiden avulla pyrittiin madaltamaan partioon osallistumisen kynnystä eri kohderyhmille. Hämeen Partiopiirillä Yhteisvastuuhankkeita oli kaksi: PopUp-markkinointimateriaalien tuottaminen lippukuntien käyttöön sekä partiotoiminnan aloittaminen erityiskoulussa Tampereella. Lisäksi lippukunnat toteuttivat hankerahoituksen avulla lukuisia omia Yhteisvastuuhankkeitaan. Uusien tarvikepakettien tarkoituksena on tarjota lippukunnille valmista, helposti käytettävissä olevaa materiaalia partion esittelyyn vaikkapa erilaisissa oman kunnan alueen tapahtumissa, kouluissa tai muissa tapahtumissa. PopUp-materiaaleja tuotettiin kaksin kappalein, ja niiden nykyiset kotipaikat ovat Tampereen toimisto ja Kallentalo Lahdessa. Materiaaleista löytyy erilaisia aktiviteettilaatikoita sisä- ja ulkokäyttöön mm. luonto-, yhteistoiminta- ja kädentaito-teemoilla. Miltä kuulostaisi vaikkapa Lintujen painot –peli, Kädentaito-viesti tai nuotiopopcornit? Kesäksi löytyy myös hauska telttapakopeli! Lisäksi lainattavissa ovat leijuva nuotio, katosteltta, erilaisia banderolleja, pisaralippuja ja roll-upeja, partion esitteitä sekä jättipihapelejä. Materiaalien avulla on helppoa rakentaa juuri omanlainen esittelypiste vaikkapa syksyn aloitustapahtumia tai messuja varten. Piirin nettisivuilta löytyvät tarvittaessa myös pelkät ohjeet eri aktiviteettien järjestämiseen. Kaikki lainattavat markkinointimateriaalit on esitelty osoitteessa hp.partio.fi/markkinointi. Lainaaja vastaa mahdollisista toimituskuluista, muuten materiaalien lainaaminen on täysin maksutonta. Nykyisten lisäksi jokusia uusia aktiviteetteja on myös tulossa, sivua kannattaa siis seurailla! Markkinointimateriaalien varaukset ja kyselyt: Tampere: Sari Huurros-Aaltonen p. (03) 3123 4900, partiotoimisto.tampere@partio.fi Lahti: Petri Louko, p. 050 311 0930, petri.louko@partio.fi ajapäivän

n kevätkokouksen ja Joht

esiteltii kkinointimateriaaleja Piiriltä lainattavia mar . assa yhteydessä Hämeenlinn

Jättimäiset pihapelit sopivat niin lapsille kuin aikuisille. Huojuva torni, domino, labyrintit ja muut pelit kannattaakin varata ajoissa.

Pisaraliput ja erilaiset banderollit soveltuvat niin ulko- kuin sisäkäyttöön. Värikkäitä rolluppeja on kolmea erilaista sisäkäyttöä varten.


2/18

PÄ ÄK IRJ OI TU KS ET

Puhetta johtajuudesta

TÄPLÄ on Hämeen Partiopiiri ry:n jäsenlehti, joka lähetetään kaikille 1-jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

Essi Laukkanen, päätoimittaja

TÄPLÄ ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. 9. vuosikerta. tämä loota päivittämättä Painos 9 300 kpl Paino Botnia Print Oy Ab ISSN 1799-1153 TOIMITUS Päätoimittaja: Essi Laukkanen essi.laukkanen@partio.fi Toimitussihteeri : Reetta Laaksonen reetta.laaksonen@partio.fi, puh. 050 3110 920 TAITTO Reetta Laaksonen TÄMÄN LEHDEN TEKIVÄT Essi Laukkanen, Harri Halmejärvi, Marika Vaasvainio, Marika Mansikkamäki, Virpi Väyrynen, Anne Taljavaara, Ellen Helminen, Anne-Maarit Elo, Päivi Tynskä, Johanna Kalliomaa, Otto Virtanen, Hanna Suomi, Kristiina Kalliokoski, Sanna Ellonen, Noora Qvick, Pia Vainikka, Tuomas Puurtinen, Veera Adolfsen, Lauri Hilander, Pyry Nurmilo, Elli Kulmala, Eveliina Seppälä, Tytti Lindroos, Anni Ylinen, Heini Salo-Vihra, Inka Kiuru, Sini Manninen, Salla Hellsten, Senja Tallbacka. JUTTUJEN TOIMITTAMINEN Täplän aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2018: Juttu- ja Materiaalien Ilmestyy tilatoiveet DL No. 1 1.8. 31.1. 21.2. No. 2 29.3. 27.4. 23.5. No. 3 31.7. 24.8. 19.9. No. 4 5.10 9.11. 7.12.

3

TÄPLÄN tässä numerossa puhutaan johtajuudes-

HYVÄLLE JOHTAJALLE ei siis ole vain yhtä määritel-

ta. Vuoden 2018 Toimivaksi partiojohtajaksi valittu

mää, mutta yhdestä asiasta voi kuitenkin olla var-

Hämeen partiopiirin varajohtaja Anni Ylinen kertoo

ma: partio on mitä parhain paikka oppia hyväksi

partiopolustaan sivulla 7. Sivulla 5 Hopeajoutsenil-

johtajaksi, oli sellainen minkälainen tahansa. Kuten

la palkitut tehonaiset Siiri Liikonen ja Iitu Martikai-

muussakin elämässä, partiossa voi oppia johtajuut-

nen puolestaan kertaavat partiojohtajuuden tuomia

ta muiden esimerkistä, mutta parhaiten johtamaan

haasteita ja oppeja.

oppii, kun pääsee itse astumaan johtajan saappaisiin. Ja partiossahan pääsee. Saappaiden kokoa kas-

LEHDEN GALLUPISSA taas kysyttiin eri ikäisiltä par-

vatetaan pikkuhiljaa ja halutessaan saa lopulta astua

tiolaisilta, millainen on hyvä partiojohtaja. Kuten

niihin kuuluisiin, kaikista opettavaisimpiin, vähän

arvata saattaa, hyvä johtaja näytti sudenpennun sil-

liian isoihin saappaisiin. Turvallisesti, toisten johta-

mään varsin erilaiselta kuin aikuisen. Vanhemmille

jien tukemana.

vastaajille hyvä johtaja näyttäytyi esimerkillä johtavana partion arvojen tuntijana, sudenpennuille puo-

Opettavaista partiokesää kaikille!

lestaan lempeänä riitojen ratkojana.

Juttuvinkkejä ja toiveita voi lähettää päätoimittajalle ja toimitussihteerille osoitteeseen tapla@partio.fi. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien julkaisemisesta, säilyttämisestä eikä palauttamisesta. JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Puh. (03) 312 34 900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi

Johtajuutta

harjoittelemassa

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Puheenjohtaja: Tytti Lindroos tytti.lindoors@partio.fi, 050 566 0712 Toiminnanjohtaja: Tommi Nyman tommi.nyman@partio.fi, 050 311 0919 TILAUKSET JA OSOITEASIAT Hämeen Partiopiiri ry puh. (03) 312 34 900 tai partiotoimisto.tampere@partio.fi AINEISTOVARAUKSET JA ILMOITUKSET Reetta Laaksonen, reetta.laaksonen@partio.fi, 050 311 0920

Hämeen Partiopiiri Facebookissa www.facebook.com/hameen.partiopiiri

Tytti Lindroos, piirinjohtaja ja

PARTIOSSA HARJOITELLAAN johtamistaitoja jo suden-

PARTION PÄÄMÄÄRÄNÄ on kasvattaa vastuuntuntoi-

pennusta alkaen. Partio-ohjelmassa lapset ja nuo-

sia, aktiivisia ja tasapainoisia yhteisön jäseniä. Joh-

ret saavat harjoitella johtamista erilaisten vastuuteh-

tajuutta ei partiossa nähdä vain tiettyyn asemaan

tävien ja johtamisharjoitusten kautta. Pienin askelin

liittyvänä asiana, vaan toimeen tarttumisena ja ak-

vastuu kasvaa ja johtamisharjoitteet muuttuvat haas-

tiivisena osallistumisena. Partion tavoite ei ole kas-

teellisemmiksi. Partiossa yksi keskeisistä asioista on

vattaa mahdollisimman hyviä johtajia, vaan ihmisiä,

ryhmän jäsenenä oleminen. Oman pentueen tai var-

jotka pystyvät toimimaan erilaisissa tilanteissa ja

tion kanssa kohdataan monenlaisia tilanteita, jois-

tarttumaan toimeen. Joillekin tämä tarkoittaa myös

sa yhdessä tehdään päätöksiä siitä, miten toimitaan.

johtajaksi ryhtymistä partiossa, projekteissa tai työ-

Ryhmässä toimiminen kehittää vuorovaikutustaitoja,

elämässä.

jotka ovat johtajuudessa avainasemassa. Partio-ohjelman sisältämän johtajuuskasvatuksen lisäksi par-

TÄSTÄ LEHDESTÄ voit lukea esimerkillisistä hämäläi-

tiossa on mahdollisuus kouluttautua monenlaisissa

sistä johtajista, joille myönnettiin tunnustuksena ho-

koulutuksissa ja kerryttää taitojaan.

peajoutsen. Vaikka he ovat taitavia, johtajuudessa ei voi kuitenkaan koskaan olla valmis. Johtajuus on jat-

2 18

Ehkä kaiken taustalla on ajatus siitä, että omalta pieneltä osaltaan partiojohtajana voi rakentaa parempaa maailmaa ja yhteiskuntaa. Anna-Mari "Iitu" Martikainen

KASTE

4

Kangasala ja Hämeenlinna täyttyivät sudenpennuista

6 IITU JA SIIRI Tehonaisille myönnettiin Hopeajoutsenet

7 ILPO Piiri on saanut uuden karvaisen kirjeenvaihtajan

KANNEN KUVA Markus Kuoppala Kaste-sudenpentukisoissa nikkaroitiin Paraatiretkipäivä Reispuusta purjeveneitä. sussa nähtiin iloisia ilmeitä ja Kuva: Harri vilkutuksia. Halmejärvi

MUIDEN JOHTAMISEN edellytyksenä on kyky johtaa

kuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Eteen tulee

itseään. Jokaisessa ikäkaudessa partiossa kehitetään

aina uusia haasteita, johdettavana on erilaisia ihmisiä

suhdetta itseen ja tämän myötä itsetuntemus ke-

tai olosuhteet muuttuvat.

hittyy. Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kykyä toimia eettisesti oikein. Tätä partiossa kehitetään viikkokokouksissa, retkillä, kisoissa ja leireillä.


4

2/18

Kasteessa ei kastuttu! Toukokuun alussa järjestetty sudenpentujen kevätkilpailu Kaste keräsi yhteen lähes tuhat sudenpentua sekä Hämeenlinnaan että Kangasalle. Laumat matkasivat veden äärelle yhdessä saimaannorppa Kertun kanssa. Kisoissa vietettiin mukava retkipäivä vesistöjen mukaan nimettyjen tehtävien parissa. Tehtäviin kuului perinteisten rastien lisäksi myös teeman ympärille rakennettuja tehtäviä.


2/18

T

äplä tapasi Kan-

Valmiit tehtävät ja paperima-

tapahtuman kulkua. Kaupun-

gasalan kisan-

teriaalit annettiin hämeen-

gin kanssa oli tehty yhteis-

johtajan Laura

linnalaisten käyttöön ja näin

työtä tiloja varatessa tapahtu-

Arvosen Roi-

saatiin kumpaankin kisaan

maa varten.

neen Tytöis-

yhteinen toiminta ja tunnel-

tä. Vuonna 2006

ma.

partion 10-vuotiaana aloitta-

Laura kertoi, että hänel-

Tulevien kisojen suunnittelijoille ja johtajille Lauralla antoi muutamia vinkkejä. Isot

neelta Lauralta löytyy aiem-

lä oli hyvä kisatiimi tukenaan

ja kilpailun kannalta oleelliset

paa kokemusta kisanjohta-

ja jakamassa vastuut. Tiimiin

asiat, kuten kisakeskuksen ja

misesta Roineen Tyttöjen ja

kuuluivat järjestelysihtee-

ruokailun varaukset kannat-

Harjun Poikien yhteisestä Yr-

ri, tehtäväsihteeri, kaksi teh-

taa hoitaa ajoissa ja huolel-

jönpäiväkisasta vuodelta 2015.

täväpäällikköä ja ratamestari.

la. Rastimiesten rekrytointi

Johtamista Laura on partiossa

Vastuiden jako onnistui hyvin

kannattaa myös aloittaa hy-

tehnyt enemmänkin, sillä täl-

ja tehtävät jakautuivat kaikil-

vissä ajoin, sillä rastimiehiä

lä hetkellä hän toimii Roineen

le tasaisesti. Kisaa tekemässä

tarvitaan paljon. Kisaprojek-

Tyttöjen lippukunnanjohtaja-

olivat myös kymmenen rasti-

tin edetessä tulee aina asioi-

na. Aiemmat kaksi vuotta Lau-

päällikköä. Järjestelytoimi-

ta, joita ei ole muistanut ja-

ra toimi lippukunnanjohtajan

kunta piti ennen kisaa useita

kaa tehtäväksi heti alussa ja

apulaisena ja sitä ennen vuo-

kokouksia, joissa asioita poh-

siihen kannattaa olla varau-

den johtajistossa.

dittiin yhdessä ja saatiin nii-

tunut.

Sudenpentukilpailu Kas-

tä eteenpäin. Rastipäälliköi-

5

Kysymykseen siitä, mitä

teen johtajapestiin Laura lu-

den kanssa kokoustettiin myös

Laura nyt tekisi toisin, Täplä

pautui lokakuun puolivälissä

muutamia kertoja ennen kisaa.

sai kaksi vastausta. Hän pe-

ja kisan suunnittelu käynnis-

Viikko ennen kisaa Lau-

rehtyisi vielä tarkemmin sii-

tettiin kunnolla alkuvuodesta.

ra odotti ja toivoi, että ki-

hen, miten kisojen järjestelyt

Kilpailulla oli yhteensä noin

sat onnistuisivat niin mahta-

on yleensä tehty. Kunnolli-

160 tekijää Oriveden alueen

vasti kuin oli suunniteltukin.

sella pohjatyöllä ja perehty-

lippukunnista.

Muutamia oleellisia asioita oli

misellä vältytään tilanteelta,

Suunnittelutyö sujui Lau-

vielä viikkoa ennen tapahtu-

jossa ensin on tehty omal-

ran mukaan hyvin. Valtakun-

maa auki. Kangasalan tapah-

la tavalla ja sitten joudutaan

nallista kisapakettia muo-

tumaan oli ilmoittautunut 108

korjaamaan jälkikäteen. Toi-

kattiin matkan varrella omiin

laumaa ja yhteistyö veljes-

nen, ehkä yksi tärkeimmis-

resursseihin sopivaksi ja ras-

lippukunta Harjun Poikien ja

tä asioista, on osata dele-

tien toteutuksia ja toimivuutta

muiden alueen lippukuntien

goida tehtäviä muille.

suunniteltiin hiukan uusiksi.

kanssa tulisi sujuvoittamaan

Kisassa testattiin myös kierrätystaitoja, kun roskat piti lajitella eri pusseihin.

Anne-Maarit Elo Harri Halmejärvi, Atte Kesti

Millaisia vonkaleita onkeen tarttui? Onginta-rastilla sudenpennut tunnistivat Suomen vesistöissä polskivia kaloja.

TULOKSET Kangasala 1. Pikkuketut 2, Nokian Partiotytöt 2. Metsäkauriit 1, Pirkkalan Pirkot 3. Peuranvasat, Teiska-Partio 4. Sudet 2, Nokian Eräveikot 5. HiPot, Tammero 6. Kisut ja Puput, Pirkkalan Pirkot 7. Metsänketut, Ylöjärven Otava 8. Puput, Pirkkalan Pirkot 9. Valkohylkeet 2, Roineen Tytöt 10. Muuttokarhut, Kaukapartio Hämeenlinna 1. Porot, Vesilahden Valkohännät 2. JYNK-Oravat, Jaarlin Pojat 3. E.V.Ä.S., Hauhon Partiolaiset 4. VOSH-Oravat, Jaarlin Pojat 5. Karhunpennut 2, Viialan Metsänkävijät 6. Käpysiemenlehmät 1, Hollolan Hirvenhiihtäjät 7. Ilveksenpennut, Parolan Eräveikot 8. Karhut, Orimattilan Samoilijat 9. Gepardit 1, Lahden Versot 10. Kettu 1, Joutjärven Tapulitytöt Kaikki tulokset löydät osoitteesta hp.partio.fi/kastetulokset


2/18

6

Iitu ja Siiri: Hopeajoutsenten arvoinen kaksikko Kevään eri juhlallisuuksissa myönnettiin Hämeessä kaksi Hopeajoutsenta. Nämä mitalit matkasivat tehonaisille eri puolille piiriä. Sari ”Siiri” Liikonen Kärkölän Kärpistä ja Anna-Mari ”Iitu” Martikainen Näsin Tytöistä omaavat hienon vapaaehtoisuran lippukunta-, piiri- ja keskusjärjestötasolla. Hienoa on, että kummankin matka partiossa jatkuu edelleen.

1980-luvun puolessa välissä, kun Kär-

EDELLEEN MUKANA AKTIIVITOIMINNASSA

kölän partiotaustan omaava nuoriso-

Ikimuistoisia kokemuksia, suuri mää-

ohjaaja Sirkku Lindstam lähti puuhaa-

rä partioystäviä ja monenlaisia muis-

maan omaa lippukuntaa Kärkölään.

toja on kummallakin tarttunut mukaan

Siiri lähti innolla mukaan toimintaan ja

partiopolullaan. Kumpikin tehonai-

päätyikin Kärkölän Kärppien vartion-

nen jatkaa edelleen aktiivista partioin-

johtajaksi ensimmäisten joukossa. Sil-

tia, nyt lähinnä erilaisissa projekteissa.

loisesta vartiojohtajasta kasvoi aika-

Kysyttäessä, mikä saa vuodesta toiseen

naan laumanjohtaja, rahastonhoitaja,

jatkamaan partiossa, on Siirillä valmis

sihteeri sekä lippukunnanjohtaja. Pii-

vastaus:

S iirin partiotaival lähti liikkeelle

ritasolla Siiri toimi myös kaksi kautta

Sari "Siiri" Liikonen sai 54:nnen Hopeajoutsenen Hämeen Partiopiirin kevätkokouksessa.

– Varmaan aito välittäminen lap-

Salpausselän Partiolaisten piirinjohta-

sista ja nuorista. Omia lapsia minul-

jana, edustaen piiriä myös partioneu-

la ei ole, mutta pienellä paikkakunnalla

vostossa.

toimiessa tuntee kaikki. Kerran Kärppä

– Rakkain partiopestini on ollut

aina Kärppä. Rakkaasta harrastuksesta

Kärppien lippukunnanjohtajan pes-

ei voi luopua, summaa Siiri. Myös Kär-

ti, jota olen hoitanut 17 vuoden ajan, en

pissä toimineiden nuorien kasvun seu-

tosin yhtäjaksoisesti, kertoo Siiri.

raaminen innostaa.

– Projektipesteistä Kilke 2010 Finn-

Anna-Mari "Iitu" Martikaisen Hopeajoutsen numero 55 ojennettiin Näsin Tyttöjen 70-vuotisjuhlissa.

– Luokittelemme itsemme kasva-

jamboreen varajohtajan pesti oli yksi

tuslippukunnaksi, kun opiskelemaan

partiourani hienoimpia, mutta myös

lähtiessään nuoret siirtyvät opiskelu-

HARRASTUS JOKA ANTAA PALJON

ta. Toisaalta partiolaisena antaa myös

rankimpia hetkiä.

paikkakunnan lippukuntiin. Uskon että

Vaikka Siiri ja Iitu ovat liittyneet par-

muille ihmisille ja niille yhteisöille,

olemme Kärpissä heidät kasvattaneet

tioon jo nuorina, löytää moni itsen-

joissa toimii, paljon. Jokainen partio-

hyvin.

sä partiosta ensimmäistä kertaa vas-

lainen, joka toimii partion arvojen mu-

ta aikuisena. Jos joku vielä tässä kohtaa

kaan, tukee esimerkiksi yhdessä teke-

Iitun partiotaival alkoi sudenpennusta. Iitun äidillä oli nuoruudesta partiotaustaa ja molemmat vanhemmat

Myös Iitu näkee kasvatuksen tär-

olivat retkeilijöitä, joten partio tun-

keänä osana harrastusta. Hän tote-

miettii, miksi kannattaisi ottaa partio

mistä, asioihin tarttumista, reiluutta ja

tui tyttärelle luontevalta harrastuksel-

aakin, että partiossa on aina mahdol-

omaksi harrastukseksi, antavat pitkän

kaikkien huomioon ottamista. Voisi sa-

ta. Äidin työkaverin kautta Iitu pää-

lisuus tehdä jotakin uutta. Vanhoja

linjan partiokonkarit omat neuvot:

noa, että tämä on sellainen lahja, jonka

tyikin Näsin Tyttöihin. Myös Iitun

oppeja voi soveltaa uusiin tarkoituk-

partioura on ollut nousujohteinen. Hän

siin. Ja mikä parasta, partio on täyn-

vie. Tekemällä oppiminen luo tur-

on toiminut muun muassa lippukun-

nä huippuja tyyppejä, joiden kanssa on

vaa jatkoa ajatellen. Tasapainon löyty-

nanjohtajana ja Hämeen piirinjohtaja-

hauskaa tehdä partiota ja joilta voi op-

minen, niin ettei polta kynttilää mo-

vain partiota. Se on myös paljon muuta.

na. Projekteista isoin lienee Roihu 2016

pia paljon uutta.

– Partio antaa paljon, toki myös

jokainen partiolainen - nuori tai vanha - voi antaa maailmalle, summaa Iitu. Onneksi Siirin ja Iitun elämä ei ole

lemmista päistä antaa uskomattomat

Oman aikansa vievät työt ja koti, kuten

Finnjamboreen kasvatusjohtajuus yh-

– Ehkä kaiken taustalla on aja-

valmiudet työelämään ja opiskeluun.

kuuluukin. Siiri kertoo vapaa-ajallaan

dessä Maria ”Kerttu” Nikkarin kanssa.

tus siitä, että omalta pieneltä osaltaan

Partiossa opittuja taitoja pääsee käyt-

suunnistavansa intohimoisesti. Iitul-

partiojohtajana voi rakentaa parem-

tämään työelämässä, sosiaalisissa ti-

la puolestaan on kotona aviomiehen li-

iso tai pieni, on ollut tärkeä ja opetta-

paa maailmaa ja yhteiskuntaa, hän sa-

lanteissa sekä kotona, sanoo Siiri.

säksi kaksi lasta, joten perheen kans-

vainen, kertaa Iitu. Piirinjohtajana hän

noo ja jatkaa:

– Jokainen pesti, on se sitten ollut

pääsi luotsaamaan uudistuvaa piiriä

– Olen monesti miettinyt, että olisi

– Ryhtymällä partiolaiseksi an-

myös tapaamaan ystäviä; joista moni on tullut tärkeäksi juuri partion kautta.

hienon hallitusporukan kanssa. Myös

hienoa, jos ihmiset nykyisenä individu-

tännön taitoja, sosiaalisia taitoja, ystä-

Roihun pesti saa kiitosta.

alismin aikana käyttäisivät enemmän

viä ja kokemuksia. Hauska puoli on se,

aikaa sellaiseen, joka kasvattaa yhteis-

että oppiminen tapahtuu usein vaivih-

tä hyvää.

kaa muun tekemisen lomassa - se ei ole

– Roihulla oli mahtavaa päästä luomaan niin isoa partio-elämystä suurelle joukolle partiolaisia, hän sanoo.

sa vietetty aika on tärkeää. Välillä ehtii

taa itselleen paljon, esimerkiksi käy-

näkyvä itsetarkoitus. Ajan mittaan sitä

Marjo Majlund

vain huomaa oppineensa yhtä ja tois-

Harri Halmejärvi, Pipsa Korte


2/18

7

Loistokas ilta Eemeli Jämsen Kirjoittaja on Nummen Eränkävijöiden ohjelmajohtaja

Kahvi on keitetty, piirakat esillä, keksit pöydässä ja kello on kuusi. Tapaaminen voi alkaa. Tänään kokoontumisen aiheena on kolme vuotta sitten haetun Loiston uusiminen. Piirin loistomestari saapuu alueen valmentajien kanssa ja nyt alkaa jo hiukan jännittää. Loistomestarilla on iso nivaska papereita, en aivan pysty näkemään tarvittavia kriteerejä täältä asti. Siellä ne nyt ovat, kaikki virheelliset pöytäkirjat vuosien takaa, toimintakertomus, joka muistuttaa kuudesluokkalaisen päiväkirjaa ja todisteet siitä, että en ollut johtajiston kokouksessa 26.8. Kokous alkaa virallisesti nimikierroksella, mikäs se minun pestini nyt olikaan… Keksit on syöty ja piirakat myös, mutta kylmää kahvia olisi tarjolla. Tapaaminen on päättynyt ja kotiin lähdetään pää täynnä uu-

Postia Ilpolle KUKA OLET?

TUNNUSMERKKISI?

ulkopuolisen tarkastelun tärkeydestä. Ensimmäinen loistoarvioin-

Olen Ilpo Ilves, Hämeen piirin uusi karvainen

Minut tunnistaa täplikkäästä turkistani, tup-

tini vakuutti minut täysin Loiston kannattavuudesta ja sen tuomis-

kirjeenvaihtaja.

sukorvistani ja tietenkin Hämeen piirin puna-

sia ideoita. Olen myyty. En malta pysyä hiljaa jatkuvan kehityksen ja

ta uusista mahdollisuuksista jokaiselle lippukunnalle. Liian usein lippukunnat ajautuvat samoille urille jopa vuosiksi, jolloin toiminnan kehitystä ei tapahdu ollenkaan. Tämä ei suoraan tarkoita, että

sinisestä huivista.

KOTIPAIKKASI? HAAVEESI?

lippukunnan toiminta olisi huonoa, ei missään nimessä. Kuitenkin

Olen kotoisin Itä-Suomesta, mutta nykyi-

alati muuttuvassa maailmassa myös partion ja lippukuntien pitää

seen reviiriini kuluu koko piirin alue Sasta-

Haaveilen osallistumisesta mahdollisimman

osata muuttua. Tähän Loisto tarjoaa uskomattoman helpon keinon:

malasta Sysmään. Koska olen vielä nuori

moniin partiotapahtumiin. Erityisesti haluai-

lippukunnan ulkopuoliset arvioijat. Omia kehityskohteita on helppo

ja liikkuvainen ilveksenpoika, ei minulla ole

sin osallistua Ilves-piirileirille, koska sillä on

olla huomaamatta, joten valmiiden kriteerien lisäksi Loistossa oi-

omaa pesäkoloa, mutta retkieni lomassa

niin hieno nimi.

keat ihmiset tarkastelevat ja arvioivat lippukunnan toimintaa. Näi-

pistäydyn usein piirin Tampereen toimistol-

tä kehitysideoita tuli loistoarvioinnissa runsaasti, jokainen toinen

la. Sinne minulle voi myös lähettää postia.

toistaan parempia. Ideat olivat hyvin konkreettisia ja niiden toteutukseen annettiin vinkkejä. Tässä minun vinkkini: ota muistiinpanovälineet mukaan arviointiin.

LEMPIRUOKASI?

LÄHETÄ POSTIA ILPOLLE!

Kehittämisen lisäksi Loistossa keskitytään lippukunnan hy-

Kuten muutkin ilvekset, pidän lihasta ja

Ilpo-ilves kerää kortteja ja kirjeitä partiota-

viin puoliin. Onnistunutta toimintaa, sekä hyväksi todettuja mene-

lempiruokaani ovatkin jänikset ja valko-

pahtumista. Oletko menossa kesällä leirille,

telmiä kehutaan ja painotetaan arvioinnissa. Kaikkien lippukuntien

häntäpeurat. Haluaisin kuitenkin päästä

Framille tai talkoisiin? Lähetä Ilpolle kortti

ei pidä olla samanlaisia ja toisten käytännöt eivät sovi kaikille, jo-

maistelemaan myös perinteisiä retki- ja lei-

ja kerro kuulumisesi! Ilpo valitsee muikeim-

ten on tärkeää, että jokainen lippukunta arvioidaan yksilönä. Omista

riherkkuja, kuten nuotiomakkaraa ja tikku-

mat kuulumiset ja saatat nähdä korttisi so-

saavutuksista ja erityispiirteistä pitää olla ylpeä ja tähän myös lois-

pullaa. Ehkä jostain niistä tulee uusi lempi-

messa, Täplässä tai vaikka vuosikirjan si-

tomestarit kannustavat. Loiston jälkeen omasta toiminnasta voi olla

ruokani?

vuilla!

hyvillään ja samalla katsoa eteenpäin uusia haasteita etsien. Jokainen lippukunta saa Loiston, jos he ovat valmiita istumaan ja kuuntelemaan. Parin paperin lähettäminen ja kirjoittelu ei ole nykyaika-

HARRASTUKSESI?

na ylivoimaista kenellekään. Toivottavasti olemme loistontäyteinen

Uuden harrastukseni partion lisäksi har-

piiri jo pian.

rastan matkailua. Tykkään matkustella niin

Kokonaisuudessaan Loisto on erinomainen prosessi, jonka ai-

Suomessa kuin ulkomaillakin ja olen käy-

kana lippukunnan toimintaa arvioidaan useasta eri näkökulmasta.

nytkin jo aika monessa maassa. Tykkään

Ideoita tulee runsaasti ja käteen jää enemmän kuin tullessa. Pro-

myös lukemisesta. Erityisen mielelläni luen

sessi itsessään on helppo ja rento, joka ei tuo juurikaan lisää työ-

kirjeitä ja kortteja teiltä hämäläisiltä.

ILPO ILVES C/O HÄMEEN PARTIOPIIRI RY YLIOPISTONKATU 60 A, 5.KRS, 33100 TAMPERE Seuraa Ilpoa somessa #ilpoilves #ilpollepostia

tä kenellekään. Loiston saatua lippukunta voi markkinoida itseään loistolippukuntana ja taata oman toiminansa laadun.

Kevätkokouksen kuulumiset Hämeen Partiopiirin kevätkokous järjestettiin lauantaina 24.3. Hämeenlinnassa. Edustettuina oli 47 hämäläistä lippukuntaa, 92 kokousedustajan voimin. Ennen kevätkokousta johtajat kouluttautuivat piirin järjestämässä Johtajapäivässä. Kokouksessa päätettiin piirin jäsenmaksusta, joka vuosina 2019-2020 on I-jäseniltä 27 euroa ja II-jäseniltä 25 euroa. Päälle tulee vielä Suomen Partiolaisten jäsenmaksuosuus. Vaalitoimikuntaan valittiin Sari Liikonen. Piirihallitus täydentää vaalitoimikuntaa vielä

Kiinnostuitko Loistosta? Tutustu Loistoon osoitteessa hp.partio.fi/loistolippukunta

myöhemmin. Viinikan Sinityttöille ojennettiin Loisto-sertifikaatii ja Loiston uusivat Liekkitytöt, Nummen Eränkävijät ja Kalevan Suuntatytöt.


2/18

8

ANNIN AIKAJANA 1991 synnyin Mäntässä 2000 aloitin partion Mäntänvuoren Partiolaisissa, Leppäkertut-laumassa 2004 VJ-kurssi ja ensimmäinen vartio Tenavat 2007 maailmanjamboree Englannissa

Positiivista partiokuvaa ja yhä parempaa johtamista

2008 partiojohtajan peruskurssi 2010 medialähettiläskurssi, jonka seurauksena pesti piirissä Täplän toimittajana ja siitä eteen päin jos jonkinmoisissa piiripesteissä

Vuoden 2018 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Janne Heiskaselle Pääkaupunkiseudun Partiolaisista ja Anni Yliselle Hämeen Partiopiiristä. Täplä esitti Annille tiukkoja kysymyksiä elämästä, partiosta ja johtajuudesta.

2010 muutto Tampereelle opiskelemaan 2011–2013 ainejärjestö Reettorit ry:n hallituksessa 2012 liittyminen Härmälän Ilvestyttöihin

M

2015 äntässä vuonna 1991 syntynyt

tuksen jälkeen ainakin partiojohtajan

saavuttamiseksi. Toisinaan on kuiten-

Anni aloitti partion vuonna

peruskurssilta, medialähettiläskurs-

kin järkevää pyytää apua kokeneem-

2000 Mäntänvuoren Partio-

silta, Ko-Gi-kurssilta sekä viimeisim-

malta johtajalta, jos tilanne vaikuttaa

laisissa ja pääsi ensimmäisiin johta-

pänä Value Based Leadership -kurs-

liian haastavalta ratkaistavaksi itse.

mistehtäviinsä syksyllä 2004 Tenavat-

silta.

vartion johtajana. Johtamistaidot ovat

- Olen myös mokannut monta ker-

Anni on myös oppinut vapaaeh-

taa ja partiossa sille on annettu myös

kehittyneet vuosien mittaan koulu-

toistyössä partiojohtajana oman ajan

tilaa. Mokista oppii aina, Anni tote-

tuksen ja kokemuksen kautta. Anni on

olevan rajallista.

aa. Uusien tai vanhojen partiojohtajien

(nappulat edelleen työn alla!) 2015–2017 Härmälän Ilvestyttöjen lippukunnanjohtajana 2015–2016

esimerkiksi oppinut hahmottamaan

- En pysty hoitamaan kaikkia

paremmin kokonaisuuksia ja asioita

hommia mahdollisimman hyvin, jos

monelta kannalta omaan tonttiin kes-

niitä on liikaa. Se on mielestäni hyvä

kittymisen sijaan. Iän ja kokemuksen

opetella varsinkin vapaaehtoistehtä-

si Annille tärkeä teema partiossa on

myötä lisääntynyt itsetuntemus johtaa

vissä, Anni muistuttaa. Oppi on to-

sen avoimuus ”ihan jokaiselle”. Par-

2017

Annin mukaan myös parempaan joh-

dennäköisesti tullut kantapään kautta,

tion avoimuuteen liittyvät Annin mu-

Reissu 2017 -tapahtumapäivän

tamiseen. Koulutuksia Annille on ker-

kun katsotaan Annin mittavaa par-

kaan esimerkiksi alueelliset kysy-

tynyt ryhmänohjaajakoulu-

tiouraa. Anni on ehtinyt vajaan kah-

mykset, moninaisuus ja viestinnällä

denkymmenen vuoden aikana toi-

välitetty kuva partion avoimuudesta ja

mimaan niin lippukunnanjohtajana,

mahdollisuuksista. Yksinkertaisimmil-

Explon viestintäpäällikkönä ja Täp-

laan partiojohtaja voi omalla toimin-

län toimittajana, kuin vuodesta 2018

nallaan näyttää partion olevan kaikille

alkaen Hämeen piirin varapuheen-

avointa. Esimerkiksi ilman partiotaus-

johtajanakin. Tuoreita partiojohta-

taa toimintaan tuleviin uusiin aikuisiin

jia Anni kehottaa tekemään partios-

kohdistuvista ennakkoluuloista tulisi

sa sitä, mistä itse nauttii. Kaikkea

päästä eroon. Samoin moninaisuuden

ei tarvitse tehdä itse, sillä kukaan ei

huomioiminen ei Annin mukaan aina

ole korvaamaton. Partion tulisi olla

ole erityisesti ponnisteluja vaativaa,

antoisa harrastus myös partion va-

vaikka varmistettaisiin partion olevan

paaehtoisille johtajille.

kaikille mahdollista harrastaa.

FA

K TA rahat iojohtaja -apu Toimiva Part hdelle nuoka vuosittain myönnetään iopiirien nihtajalle part relle partiojo purahoilla dokkaista. A meämistä eh rtiojohtajien pa ä nuorten ät lis an ta lu ha ta. yön arvostus vapaaehtoist sissa pesteisinut moninai Anni on toim rissa lippuviestinnän pa sä erityisesti estötasolla. ja keskusjärj kunta-, piiripestiensä ja unut muiden Hän on onnist esti luomaan lisäksi erityis a tehtäviensä vaa partiost nostavaa ku avointa ja in inoin. viestinnän ke

ei kannatakaan turhaan huolestua vir-

Ko-Gi 117

heistä tai avun pyytämisestä. Johtamisen ja viestinnän lisäk-

Haastavimmat tilanteet par-

- Partio on niin mahtava juttu, että

tiojohtajana liittyvät Annin mu-

se kyllä toimii lähes kaikille. Toki par-

kaan yleensä ihmisten välisiin

tio ei ole kaikkien harrastus eikä tarvit-

suhteisiin, jolloin johtajan tuli-

sekaan, mutta mahdollisuus harrastaa

si kuunnella kaikkia osapuolia

pitäisi olla kaikilla, määrittelee Anni.

puolueettomasti kompromissin Ellen Helminen Eeva Helle

töissä SP:ssä, Roihun projektikoordinaattorina

toinen johtaja 2017 valmistuminen filosofian maisteriksi, pääaine puheviestintä 2017 Explon viestintäpäällikön pesti 2017 Explorer Belt 2017 Unkarissa 2018 Hämeen Partiopiirin varapuheenjohtajaksi 2018 Valuebased Leadership -koulutus


2/18

9

Tarpojat hakkapeliittojen matkassa P iirin kevätkisat, eli oranssin ja vihreän sarjan mestaruuskilpailut, miteltiin Tammelassa Syrjänharjun ja Mustialan hienoissa maisemissa vaihtelevassa säässä. Kun aamun sade ja tummat pilvet kaikkosivat iltapäivää kohden, uskalsi aurinkokin pilkistää ja lopulta lämmittää niin kisailijoiden kuin kisahenkilökunnan mieltä. Kilpailun nimi ”Hakkapeliittojen matkassa” sopi erinomaisesti kisattaessa Tammelassa, joka tunnetaan Suomen hakkapeliittapitäjänä.

P äivän aikana tehtäviä suoritettiin hieman reilut kymmenen, jotka olivat vaikeusluokiltaan vaihtelevia. Haastavimmaksi tehtäväksi muodostui Kirjapaino-rasti, jossa yhden vartion jäsenen piti sokkona koota T-kirjain annetuista paloista muiden ohjeistaessa. Vain muutama vartio sai pisteitä tehtävästä. Suosituimmaksi nousi Kaiku-rasti ja toiseksi suosituin oli lähtötehtävä, jossa piti rakentaa nälkäviulu eli pokasaha.

H akkapeliittojen matkassa viihtyivät myös järjestäjät. Kyynärästä kortteliin -rastilla rastimiehinä olleilla Forssan Tornitulien ja Tornihaukkojen seikkailijoilla Mila Kurkalla, June Saviniemellä, Heidi Kukkosella, Eetu Mäkisellä ja Petra Peperillä oli kisoissa kivaa. - Oli mukavaa nähdä, kun oman ikäluokan partiolaiset pohtivat tehtäviä yhdessä! Olisi ollut myös mukavaa osallistua kilpailuun. Tehtävä oli haastava, mutta partiolaiset hoitivat homman hyvin. Tulemme varmasti uudestaan rastimiehiksi, Sudentassu-seikkailijajoukkueen jäsenet totesivat yhdestä suusta.

L oppujen lopuksi kisareitti ja tehtävät taisivat olla pääosin hauskoja ja mieleenpainuvia, kun maaliin saavuttaessa jokaisen vartion kasvoilta paistoi hymy ja hyvä meininki jatkui kisakeskuksessa palkintojenjakoa odotellessa. Osa vartioista tutustui kisan jälkeen Tammelan keskustaan tai ainakin keskustan pizzeriaan, sillä herkullinen pizzan tuoksu täytti aika-ajoin kisakeskuksen. Kaikin puolin kisapäivä oli onnistunut ja kisailijoiden palaute oli sen kannalla, että nämä olivat yhdet parhaimmista kisoista.

Sami Norr Harri Halmejärvi

TULOKSET Oranssi sarja 1. Ninja Kävyt, Vammalan Nuotiosiskot 2. MaanMatoset, Roineen tytöt 3. Idefix, Tampereen Lokit Vihreä sarja 1. Juustohöylä, Tampereen Eräpojat 2. Siili, Tampereen Eräpojat 3. Lumiketut, Parolan Eräveikot Kaikki tulokset hp.partio.fi/hakkapeliittatulokset


2/18

01

Vinkkejä ja herkkuja tarpojaluotsivihjareilla

L

uotsivuosi 2018 on Suomen

VINKKEJÄ TOIMINTAAN

sia luotseja. Hänellä oli myös ajatuk-

Partiolaisten valtakunnallinen

Evolla järjestettiin Tarpojien Taitopäi-

sia luotsivihjareiden kehittämiseen,

ohjelmapainotus. Luotsivuoden

vän yhteydessä tarpojaluotsivihjarit,

esimerkiksi tuomalla luotsin tehtäviä

tavoitteena on lisätä luotsien

joille osallistui kuusi luotsia eri puolil-

käytäntöön. Osallistujat voisivat myös

määrää lippukunnissa sekä vahvistaa

ta piiriä. Yksi osallistujista oli Nummen

lähettää etukäteen ryhmänsä ongelma-

tarpojien, samoajien ja vaeltajien ko-

Eränkävijöiden luotsi Päivi Sundman.

tilanteita ja hyviä käytänteitä, joita sit-

kemaa aikuisen tuen määrää ja laatua. - Halusimme panostaa tänä vuonna

- Ryhmämme tarpojia osallistui taitopäivään ja jäimme vielä porukan

ten käytäisiin yhdessä läpi.

kanssa Evolle yöretkelle, joten tämä oli

en ruokailuun johtajahuoltoa ajatellen,

sillä jokaisella nuorella on oikeus lip-

hyvä tilaisuus saada samalla koulutusta

sekä antamaan myös vinkkejä siitä, et-

pukunnassaan omaan luotsiin, ja että

omaan pestiin, Sundman kertoo.

tei aina tarvitse tehdä samaa ruokaa.

- Ajankohta taitopäivän ohessa oli

- Yhteistuumin valmistimme broi-

kautta nimetty aikuinen tuki, tarpoja-

loistava ja päivä oli kokonaisuudessaan

leria tomaattisessa vuohenjuustokas-

luotsivihjareiden johtaja Päivi Tyns-

oikein mukava.

tikkeessa. Jälkiruuaksi teimme nuo-

kä kertoo. Luotsaus on ollut ohjelmauudistuksen alkuajoista lähtien hieman epämääräinen käsite ja moni ei edes mieti mitä luotsaaminen oikeasti on. - Varsinkin tarpojaluotsina ole-

Viharipäivä koostui vinkeistä, joi-

tiolla suklaamuffinsseja appelsiinin

ta luotsit voivat viedä tarpojaohjelmaan

kuoressa, Tynskä kertoo. Herkullista

koloilloista ja retkiin.

vai mitä?

- Teimme muun muassa makrameepunonnalla vapaavalintaisesti joko kukka-amppelin tai pullotelineen, rau-

SUOMEN PARTIOLAISTEN LUOTSAUS-SIVUT HTTP://PAREMPILIPPUKUNTA.FI/LUOTSIT/ JA LUOTSAAMINEN - PARTIO -FACEBOOK-RYHMÄ LUOTSAAMISESTA JA LUOTSINA OLEMISEN TUEKSI KANNATTAA MYÖS KUUNNELLA SP:N KOULUTUS LUOTSAAMISESTA

Samaan aikaan järjestetyn Tarpoji- Tutustuimme myös osaan tarpo-

talangoista syntyi nopeasti naulakko

jien rasteista. Siirtymillä kävimme läpi

jaikäisen vartionjohtajan kanssa kuin

ja lopuksi vielä jokainen luotsi teki it-

luotsin tehtäviä erilaisissa lippukun-

tarpojaikäisten nuorten kanssa. Unoh-

selleen purkkilyhdyn, Tynskä kertoo.

nassa tapahtuvissa tilanteissa, Tynskä

tamatta sitä, että luotsi toimii nuorten

Luotsit saivat myös paussivinkkejä.

kertoo päivän tapahtumista.

tusta myöten, Tynskä lisää.

TSEKKAA NÄMÄ!

en Taitopäivän teema oli Solmumestari.

minen vaatii yhteistyötä niin samoa-

äänitorvena lippukuntaan ihan halli-

PIIRI PYRKII TUKEMAAN LUOTSEJA VIHJAREIDEN JA KOULUTUSTEN KAUTTA. LUOTSEJA TUETAAN OHJELMAJOHTAJIEN JA OHJELMAVALMENTAJIEN KAUTTA KANNUSTAMALLA ALUEELLISEEN YHTEISTYÖHÖN JA OSALLISTUMAAN KOULUTUKSIIN.

Vihjareilla oli panostettu luotsi-

erityisesti luotseihin ja luotsaamiseen,

hänellä on myös tarvittaessa pestien

TUKEA JA APUA LUOTSAUKSEEN

Sundmanin mukaan päivästä sai hyödyllisiä vinkkejä omaan pestiin ja samalla mahdollisuuden tavata toi-

Virpi Väyrynen Harri Halmejärvi

Virpi Väyrynen Harri Halmejärvi


2/18

Solmeile oma makramee-amppeli Tarvikkeet: - vahvaa narua tai lankaa n. 10-12 metriä - mittanauha - puuhelmiä - sakset - kukkaruukku 1. Leikkaa narusta neljä vähintään 2,5 metrin mittaista pätkää. 2. Taita narut kahtia ja solmi keskikohtaan lenkki, josta amppelin voi ripustaa. Nyt sinulla on kahdeksan narua. 3. Jaottele narut neljään nippuun, jokaiseen kaksi narua ja pujota nihin helmi. 4. Solmi jokainen narupari yhteen umpisolmulla. Helmi jää solmun yläpuolelle. Mittaa, että solmut tulevat samoihin kohtiin. 5. Erota sitten narut toisistaan ja yhdistä vierekkäisten narujen kanssa, jolloin saat uudet naruparit. Pujota parehin helmet ja solmi parit taas yhteen. Reunimmaiset narut solmitaan yhteen. 6. Toista kohtaa 5, kunnes amppeli on sopivan kokoinen ruukkuusi. Lisää ulkonäköä saat amppeliin tekemällä erilaisia punontoja solmukohtiin. 7. Lopuksi solmi kaikki narut tiukasti yhteen ja leikkaa haluamasi mittainen tupsu. Muista mallata amppelia ruukkusi kanssa ennen viimeistä solmua!

11


21

2/18

Tietosuoja partiossa – tästä on kyse Partiotoiminta edellyttää usein henkilötietojen käsittelyä. Reissuihin tarvitaan osallistujalistat, lippukunnan hallitus hyväksyy uudet jäsenet – henkilötietoja käsitellään monessa eri yhteydessä.

Toukokuun 25. päivä EU:n yleistä tieto-

lippukuntien tulee noudattaa. Hyvä-

tietoa, joka kuuluu tie-

suoja-asetusta (GDPR) aletaan sovel-

nä muistisääntönä voi ajatella, että jos

tosuoja-asetuksen pii-

taa myös Suomessa. Tarkoituksena on

henkilötietoja kerätään, tulee siihen

riin. Tietosuoja-asetus ei

parantaa henkilötietojen suojaa, estää

olla jokin tarkoitus, partiossa esimer-

siis koske vain digitaalisia

niiden väärinkäyttöä ja edistää henki-

kiksi osallistuminen leirille. Leiriä var-

palveluja, vaan myös pa-

lötietojen käsittelyn avoimuutta.

ten henkilötiedoista kerätään vain ne,

perilla majailevia tietoja.

Henkilötiedolla tarkoitetaan asioita,

joita oikeasti tarvitaan. Leirin jälkeen,

Viimeistään nyt lip-

joiden avulla henkilö voidaan tunnis-

kun tietoja ei enää tarvita, ne tuhotaan

pukunnan tulee miettiä ja

taa, epäsuorastikin. Esimerkiksi nimi ja

turvallisesti.

suunnitella, mitä toimen-

WWW.PARTIO.FI/ TIETOSUOJA Lisää tietoa tietosuojaasetuksesta ja henkilö-tietojen käsittelystä partiossa. Lippukunnille tarjolla on ohjeet ja valmiit dokumentit, joita noudattamalla lippukunnan toimintaa on helppo kehittää kohti vastuullista tietojenkäsittelyä!

valokuva ovat henkilötietoja. Terveys-

Partiolaisten jäsenrekisteri Kuk-

tiedot, kuten allergiat, ovat arkaluon-

sa onkin hyvä ja turvallinen tapa lip-

toturvan ja tietosuojan

toisia tietoja, joita tulee kerätä parti-

pukunnille hoitaa esimerkiksi leiri-il-

kehittämiseksi. Oleellis-

ossa vain tapahtumia varten ja poistaa

moittautumisia. Lippukunnilla voi olla

ta on, että lippukunta tietää mitä tieto-

henkilötietojen käsittelystä partiossa,

teidot tapahtuman jälkeen.

myös monia muita kanavia, joita pitkin

ja se kerää, millä tavoin ja kuka niihin

sekä ohjeita lippukunnille. Verkkosivu-

Tietosuoja-asetus määrää kai-

henkilötietoja kerätään ja käsitellään,

pääsee käsiksi.

jen kautta voi myös lähettää kysymyk-

kille yhteisistä tietosuojaperiaatteis-

kuten verkkosivuilla olevat lomakkeet.

ta, joita kaikkien partiolaisten sekä

Myös vanhoissa kansioissa saattaa olla

Partiovuoden kirkkain ja säihkyvin Johtotähti loistaa sinulle lippukunnan johtokolmikon jäsen, valmentaja ja piirin lippukuntatuen jäsen

piteitä sen tulee tehdä tie-

Suomen Partiolaiset on koon-

siä.

nut lippukuntia varten verkkoon tietoa

kiinnostuneille lippukunnanjohtajille, lippukunnanjohtajan apulaisille, ohjelmajohtajille, pestijohtajille ja kaikille valmentajille. Piirien valmennustiimien jäsenet ovat myös tervetulleita mukaan. Saat viikonlopun aikana

Ilmoittautuminen aukeaa 1.9.2018

roiman annoksen innostusta, vertaistukea, uusia näkökulmia ja osaavien kouluttajien

16.-18.11.2018 LAPPEENRANNASSA Tapahtuma on tarkoitettu kaikille paremmasta johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä

tarjoama rautaisannos pestissäsi tarvitta-

listujien kanssa yhteinen arvokeskustelu

via tietoja ja taitoja. Tänne kannattaa suun-

lauantaina ja mahdollisuus jännittävien ää-

nata kaikkien.

nestysten seuraamiseen jäsenkokouksessa.

Lauantain työpajoissa on jokaiselle jota-

Muun lisänä on paljon ajankohtaista asiaa ja

kin. Parempaa johtamista lähestymme mo-

hyödyllistä tietoa lippukunnan johtamisen

nesta näkökulmasta. Keskiössä yksilöiden

ja lippukunnan toiminnan tueksi. Paikalla on

ja tiimien johtaminen, johtamisen välineistä

koko Suomen Partiolaisten lippukuntatues-

viestintä ja pestaaminen, ennakointi ja suun-

ta vastaava luottisjoukko. Iltaohjelmaa sekä

nittelu. Laatu, kehittäminen ja arviointi sekä

rentoa menoa Lappeenrannan kauniissa

arvot johtamisessa kruunaavat kokonaisuu-

ympäristössä on luvassa sekä perjantaina

den. Asioihin pureudumme käytännönlähei-

että lauantaina. Ohjelmassa on varattuna

sesti ja etsien vastauksia arjen ongelmiin

aikaa myös tutustumiseen, verkostoitumi-

yhdessä. Työpajojen vetäjillä on vahva tun-

seen ja keskusteluihin paljon.

temus lippukuntatoiminnasta ja sen ajankohtaisista haasteista. Saat vertaistukea ja apua arjen ongelmiin sekä eväitä parempaan johtamiseen ja pestissäsi kehittymiseen. Valmentajien omissa työpajoissa kärkinä ovat tavoitteellisen valmentamisen työkaluja, keinoja erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun. Valmentajat ovat tervetulleita myös muihin

Seuraa meitä #johtotahti

työpajoihin. Tapahtuman aikana on lisäksi jäsenkokouksen osal-

aan Lähde muk katsomaan parhaan n e d o u v n tämä an antia m u t h a p a t johtamis auskaa h n ä ä m ä t i ja p eurassa! s o i t r a p a s parhaas

www.partio.fi, Instagram ja Facebook PS

teiskuljetus estetään yh rj jä ta el ee . Tampr

. Johtotähteen


2/18

p u ll a G ä l Täp

31

Lahden ja Heinolan alueet yhdistyivät Piirihallitus hyväksy i7.4.Lahdessa pidetyssä kokouksessa Lahden ja Heinolan alueiden yhdistymisen. Uuden alueen nimeksi tuli Päijät-Hämeen alue.

Millainen on hyvä partiojohtaja?

Yhdistyminen tapahtui erityisesti Heinolan alueen lippukuntien toiveesta. Uudella PäijätHämeen alueella on 19 aktiivisesti toimivaa lippukuntaa, joissa noin 1600 partiolaista. Lippukuntatuelle yhdistyminen tuo myös synergiaetuja ja uuden Päijät-Hämeen alueen kaikki valmentajapestit on saatu täytettyä. Päijät-Hämeen alueella toimii yhteensä kuusi valmentajaa.

Hyvä partiojohtaja on vastuullinen, luotettava ja seikkailunhaluinen. Hän osaa johtaa käytännön, ei vain teorian kautta. Hän tuntee partion arvot ja ihanteet ja hyödyntää niitä toimiessaan, omalla twistillä!

Piirin viestintäkyselyssä huima määrä vastauksia

Anssi Nieminen, Harjun Pojat

Piirin viestintäkyselyllä kartoitettiin piiriviestinnän tilaa ja eri kanavien käyttöä. Kyselyyn vastasi noin 350 yli 12-vuotiasta hämäläistä partiolaista. Vastauksia tuli mukavasti ympäri piiriä ja vastaajia oli jokaiselta alueelta, Tampere suurimpana. Viestintäkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi yllätyspalkintoa.

Hyvä partiojohtaja on avoin ja johtaa esimerkillä. Otto Virtanen, vaeltaja, Kaskenkaatajat

Täplän toimituskunnan iloksi lehti sai hyvät arvostelut, mutta myös kehitysehdotuksia, jotka toimitus käy läpi syksyllä. Kyselyn mukaan Täplää pidetään laadukkaana partiolehtenä, mutta moni toivoi sivukoon olevan pienempi ja paperin vahvempi. Noin 85 % vastaajista kertoi lukevansa Täplää mieluummin paperilehtenä kuin verkosta. Vastaajien kiinnotuksekohteina ovat varsinkin tapahtumat ja retkeily, mutta myös kilpailut, retkiruoka ja toimintavinkit nousivat vastaajia kiinnostavina teemoina. Piirinverkkosivuilta vastaajat kertoivat käyttävänsä eniten tapahtumakalenteria ja ohjelmamateriaalia, sekä etsivänsä yhteystietoja. Some-kanavista käytetyimmät olivat Facebook, Instagram ja Snäpchat. Puolet vastaajista kertoi seuraavansa piirin Facebook-sivua. Some-kanavien lisäksi monilla oli WhatsApp aktiivisessa partiokäytössä oman ryhmän, lip-

Hyvä partiojohtaja auttaa, jos tarvitsee, paitsi kisoissa. Ja on hyvä partiossa, sekä lempeä, mutta ei liian ja on mukava.

pukunnan tai johtajiston kesken. Myös HC-partiolaisten Facebook-ryhmä mainittiin ariin otteeseen. Tapahtumista, koulutuksista ja kursseista tiedottamiseen oltiin yleisesti tyytyväisiä. Loppusyksystä ilmestyvä Tassu-ohjelmavihko koettiin hyödylliseksi, samoin piirin kokoamat kalenterijulisteet. Lippukunnille viisi kertaa vuodessa lähetettävä lippukuntaposti sai edel-

Enni Pääaho, sudenpentu, Roineet Tytöt

leen kannatusta, mutta varsinkin ryhmien johtajat toivoivat saavansa tiedon lippukuntapostista, sillä välillä posti voi jäädä unohduksiin sen vastaanottajalle. Piiriltä lainattavat markkinointimateriaalit eivät olleet monille vielä tuttuja. Osa vastaajista kuitenkin tiesi lippukuntansa lainanneen piiriltä esimerkiksi jättipelejä. Moni vastaaja kertoi lippukunnan markkinoivan toimintaansa somen lisäksi paikallisissa tapahtumissa.

Hyvä partiojohtaja on semmoinen, joka järjestää paljon retkiä. Ja puuttuu, jos tulee lasten kesken riitoja.

Varsinkin kesän ja alkusyksyn aikana olevia markkinoita ja tapahtumapäiviä hyödynnettiin

Johannes Jaakkola, sudenpentu, Harjun Pojat

mutta myös syvällisempäää ja pidempikestoista koulutusta toivottiin.

Hyvä partiojohtaja kokee partion arvot omikseen ja elää niiden mukaisesti. Hän on johtajaroolissaan innostava, kannustava ja helposti lähestyttävä. Hyvä partiojohtaja osaa myös sanoa ei ja pyytää apua tarvittaessa – hän ei uuvu hommiensa alle.

lippukunnissa. Kyselyssä sai myös esittää piirille toiveita viestitäkoulutusten suhteen. Toiveita tuli laidasta laitaan. Verkkosivujen teko ja sosiaalinen media nousivat halutuimmiksi aiheiksi, mutta myös vuorovaikutukseen. Piirin Viestintävarras-koulutukset keräsivät vastaajilta kehuja,

VAELTAJA!

TERVETULOA VÄREELLE! 31.8.–2.9. 2018

Vaeltajien ikiomaan valtakunnalliseen tapahtumaan Evolle ovat tervetulleita kaikki 18–25-vuotiaat partiolaiset ja partionmieliset. Ilmoittautumisaika on 1.5.–24.6.

Hanna-Marika "Hansu" Mitrunen, Näsin Tytöt

LISÄTIEDOT

PARTIO.FI/VÄRE Frida Piuva, Tanja Lumiala

Osallistumismaksu on 60 euroa, mutta 31.5. mennessä ilmoittautuneet pääsevät tapahtumaan edullisemmalla early bird -hinnalla eli 48 eurolla!


41

2/18

ILVESLAUMA Hanna Kuutti

Sami Kuivasaari

MIKÄ ON PESTISI ILVEKSELLÄ? Vesilaakson päällikkö

MIKÄ ON PESTISI ILVEKSELLÄ? Nettipäällikkö

MIKÄ ON PARASTA SUURLEIREISSÄ? Ison leirin tunnelma ja yhteenkuuluvuus, kun meitä metsässä viihtyviä on oikeasti PALJON.

MIKÄ ON PARASTA SUURLEIREISSÄ? Uusiin tyyppeihin tutustuminen.

KERRO KOLMELLA SANALLA MITÄ ODOTAT ILVEKSELTÄ? Ystäviä, naurua, kokemuksia.

KERRO KOLMELLA SANALLA MITÄ ODOTAT ILVEKSELTÄ? Hienoja kokemuksia kaikille!

PARAS LEIRIRUOKA? Ooppis.

PARAS LEIRIRUOKA? Se itse nuotiolla tehty yöpala (tai no, kioskista ostettu karkkipussi).

MIKÄ ILVEKSISTÄ KUVASTAA PARHAITEN OMIA LEIRIFIILIKSIÄSI?

MIKÄ ILVEKSISTÄ KUVASTAA PARHAITEN OMIA LEIRIFIILIKSIÄSI? (Tässä vaiheessa projektia nettipäällikkö tuijottaa ruutua silmät sirrillään...)

KAUKAPARTIO

A

JAARLIN POJAT

B

C

A

B

C

Ilveslauma on Täplän uusi palsta, jolla esitellään vuoden 2019 huippukohdan, eli piirileiri Ilveksen tekijöitä ja osallistujia. Porukkaan pääset mukaan hakemalla avoimeen pestiin tai ilmiantamalla itsesi osoitteessa HP.PARTIO.FI/ILVES19

SA N A

TUOREET PJ-VALTAKIRJAT

On siis kevät! Kesän kynnyksellä luonto on kauneimmillaan kun kukat puhkeavat kukkaansa, linnut rakentavat pesiänsä ja puut puhkeavat loistoonsa. Luonnon herääminen eloon, sen äänet ja tuoksut herättää myös ihmisen kaikkine aisteineen. Luonto vaikuttaa mieleemme vähentäen stressiä, parantaen keskittymiskykyä, vahvistaen turvallisuudentunnetta, parantaen sydämen toimintaa ja lisäten elämäniloa. Meille partiolaisille metsä ja luonto ovat suuri voimavara, toiminnan mahdollistaja ja luovuuden innoittaja. Nautitaan luonnosta, metsästä, keväästä ja kesästä täysillä, vaikka partiotoiminta jääkin tauolle! Syksyllä voidaan taas entistä voimaantuneempina jatkaa itsemme kehittämistä ja elämän totuuden etsimistä.

Sonja Uschanov

Arsad Firosa

Riihimäen Erätytöt ry

Hietanen Neea

Pirkkalan Pirkot ry

Kenttä Nina

Nummen Eränkävijät ry

Nieminen Anna-Kristiina Kaukapartio ry Paulamäki Ella

Kaukapartio ry

Rautanen Niko

Kyynärön Kiertäjät ry

Rokkanen Mira

Kalvolan Katajasiskot ry

Salonen Saana

Toijalan Eräveikot ry

Vaarala Ville

Tampereen Kotkat ry

Ylä-Soininmäki Katri

Riihimäen Erätytöt ry

Laine Sauli

Tampereen Kotkat ry

Kalliomaa Johanna

Lähteen Vartijat ry


2/18

51

Hämeen partiopiirin seikkailijakilpailut 6.10.2018 Nokialla ja Vesilahdessa HP.PARTIO.FI/KAISLIKKO

SARJAT JA JOUKKUEET:

SAATTAJA:

Kilpailuihin otetaan il-

Kilpailussa kilpaillaan turkoosissa ja

Turkoosissa sarjassa vartiolla tulee

moittautumisjärjestykses-

violetissa sarjassa. Nokian kilpailussa

olla vähintään 15-vuotias saattaja, joka

sä yhteensä enintään 165

on tarjolla oma sarja myös sisuille. Var-

kulkee vartion mukana koko kilpailun

vartiota. Kilpailunjärjes-

tion kaikilla jäsenillä tulee olla Suomen

ajan. Saattaja ei saa auttaa vartiota kil-

täjät pidättävät oikeuden

partiolaisten vuoden 2018 jäsenmak-

pailutehtävien suorittamisessa.

siirtää vartioita kilpailu-

su maksettuna. Pojat ja tytöt kilpailevat

Violetissa sarjassa vartiolla ei tarvitse

paikkakunnalta toisel-

samoissa sarjoissa.

olla saattajaa. Saattajalla ei tarvitse olla

le, mikäli paikkakunnan

partiokokemusta. 

osallistujamäärä ylittyy

TURKOOSI JA VIOLETTI SARJA

Sisusarjassa vartiolla tulee olla muka-

tai vartiomäärät jakautu-

Turkoosissa sarjassa kilpailevat ensim-

naan saattaja sekä tarvittavat avustajat.

vat epätasaisesti. Mahdolliset vartioiden siirrot pyritään toteut-

YHTEISKULJETUKSET:

tamaan lippukunnittain niiltä alueilta

Kilpailuihin järjestetään yhteiskulje-

tissa sarjassa kilpailevat toisen vuoden

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU:

saapuville vartioille, joiden matka-ai-

tukset Lahdesta ja Riihimäeltä. Hinnat

seikkailijat ja mahdolliset ensimmäisen

Kilpailuun ilmoittaudutaan 3.-19.9.

kaan muutos vaikuttaa vähiten. Muu-

ja lisätiedot kilpailun nettisivuilta.

vuoden tarpojat eli 2006-2007 synty-

Kuksassa piirin nettisivuilta löytyvän

toksista ilmoitetaan 24.9. mennessä.

neet partiolaiset. Jos joukkueessa on

linkin kautta. Kilpailuvartion ilmoittaa

eri-ikäisiä kilpailijoita, katsotaan hei-

vartion saattaja tai muu yhteyshenkilö,

Suosituksena on, että Nokian kilpai-

Ilmoittautumisiin liittyvät asiat, yh-

dän kuuluvan violettiin sarjaan, jos vä-

esimerkiksi vartionjohtaja. Ilmoittau-

luun osallistuvat Mäntän, Nokian, Ori-

teiskuljetukset, laskutukset

hintään puolet joukkueen jäsenistä on

tumisia syötetään vain 1/vartio, eli jo-

veden ja Tampereen alueen lippu-

syntynyt vuosina 2006-2007.

kaista jäsentä ei tarvitse ilmoittaa erik-

kunnat, sekä sisuvartiot ja Vesilahden

Partiotoimisto: Lotta Kylmälahti, lotta.

seen.

kilpailuun Akaan, Forssan, Heinolan,

kylmalahti@partio.fi, p. 050 311 0922

mäisen vuoden seikkailijat eli vuonna 2008 syntyneet seikkailijat. Viole-

Kilpailuvartion koko on 4-6 seikkailijaa. Kilpailureitin pituus on noin 5 km.

LISÄTIETOA:

Hämeenlinnan, Lahden ja Riihimäen Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautu-

alueen lippukunnat.

Kilpailukohtaiset asiat

misia. Ilmoittautumisessa on ilmoitet-

SISUSARJA

tava vartion nimi ja koko, kaikkien jä-

Osallistumismaksu on 30 €/joukkue +

NOKIA: Kilpailujohtaja:Jussi Kukkonen,

Sisusarja on avoin kaiken ikäisille si-

senten ja saattajan erityisruokavaliot.

7 € osallistuja (ml. saattaja). Osallistu-

jussi.k.kukkonen@gmail.com

supartiolaisille. Kilpailuvartion suosi-

Lippukunta, saattajan/vartion yhteys-

mismaksu laskutetaan lippukunnilta

Järjestelysihteeri: Piia Muhonen, piia-

tuskoko on 2-6 kilpailijaa. Tehtävät ja

henkilön nimi, osoite, puhelinnumero

ilmoittautumisajan päätyttyä. Kilpai-

muhonen@gmail.com

osallistumistapa räätälöidään vartioi-

ja sähköpostiosoite määrittyvät lomak-

lun ennakko-ohje lähetetään vartion

den edellytysten mukaan. Kilpailurei-

keelle automaattisesti Kuksasta - tar-

ilmoittaneelle henkilölle sähköpostitse

VESILAHTI: Kilpailunjohtaja Pia Vaas-

tin pituus on noin 2 km helppokulkuis-

kista että tiedot ovat oikein!

viimeistään 24.9. Ennakko-ohje tulee

vainio, pia.vaasvainio@partio.fi

ta kevyen liikenteen väylää.

saataville myös piirin nettisivuille.

Haemme Tampereen toimistoomme vakituiseen työsuhteeseen

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen piirileirin

TIEDOTTAJAA

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Viestinnän ammattilaisena sinulla on kykyä ja halua kehittää partion viestintää ja markkinointia. Työtehtäviisi kuuluvat monipuolinen sisällöntuotanto eri viestintäkanaviin sekä sosiaalisen median päivittäminen ja seuraaminen.

Projektipäällikkönä vastaat leiriprojektin asiakaspalvelusta, projektinhallinnasta sekä leirirekisteristä ja ilmoittautumisprosessista. Projektin talouden ja hankintojen seuranta, sidosryhmäyhteistyö sekä yhteistyökumppanuudet näkyvät työpöydälläsi.

Teet tiivistä yhteistyötä vapaaehtoistemme kanssa erilaisissa projekteissa ja ryhmissä. Toimit jäsenlehtemme toimitussihteerinä ja viestinnän luottamushenkilöryhmien esittelijänä.

Keskeinen työtehtäväsi liittyy vapaaehtoisten toteuttajien tukemiseen projektin aikana. Toimit osana leirin johtoryhmää ja leirin jälkeen vastaat projektin purkamisesta ja raportoinnista.

Vastaat mediayhteyksistämme ja pääset myös verkostoitumaan järjestökentällä.

Olet etsimämme henkilö, jos hahmotat helposti isoja kokonaisuuksia, uskallat tehdä nopeitakin päätöksiä ja pystyt priorisoimaan asioita. Täsmällisyys, joustavuus ja innostavuus kuvaavat sinua.

Kirjoitat sujuvaa suomen kieltä ja nautit erilaisten tekstien tuottamisesta. Tarvitset työssäsi kuvankäsittely- ja taittotaitoa, sillä vastaat piirin eri julkaisujen ja materiaalien teosta. Hallitset Microsoft Office 365 -työkalut ja Adobe CC -ohjelmistot sekä taidat Drupal- ja WordPress-julkaisujärjestelmien käytön. Olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn. Työssäsi pääset partion ja järjestötyön ytimeen ja tehtävässä menestyminen edellyttääkin vahvaa partio- ja/tai järjestötoiminnan tuntemusta. Sinulla on jo työkokemusta viestinnän alalta ja tehtävään soveltuva koulutus. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja kiinnostavan työn partiolaisten parissa. Pääset osaksi tiivistä ja idearikasta työyhteisöä. Osa työstä sijoittuu ilta- ja viikonloppuaikaan.

Pystyt itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmässä toimiminen on vahvuutesi. Ymmärrät projektien taloudenhallinnan (budjetointi, seuranta, raportointi, hankinnat) ja sinulla on kokemusta projektityöskentelystä sekä vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Myös partiotoiminnan tuntemus on eduksi. Pääset osaksi mukavaa ja joustavaa työyhteisöä, sekä verkostoitumaan eri alojen ammattilaisten kanssa. Osa työstä sijoittuu ilta- ja viikonloppuaikaan.

Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuussa ja on voimassa toistaiseksi.

Määräaikainen työsuhde alkaa sopimuksen mukaan elokuussa 2018 ja on voimassa lokakuun loppuun 2019.

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi sekä palkkatoiveesi 1.6.2018 mennessä sähköpostilla: tommi.nyman@partio.fi

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi sekä palkkatoiveesi 1.6.2018 mennessä sähköpostilla: tommi.nyman@partio.fi

Hämeen Partiopiiri ry on 125 lippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka alueella toimii 11 000 partiolaista. Partiopiirin toimistot sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Päätoimisten toimihenkilöiden lisäksi joukossamme toimii n. 150 luottamushenkilöä. Hämeen Partiopiiri ry:n piirileiri Ilves19 järjestetään Hämeenlinnan Evolla heinä-elokuussa 2019. Leirille odotetaan yli 5000 osallistujaa.

Lisätiedot molemmista paikoista: toiminnanjohtaja Tommi Nyman, puh. 050 3110 919 Hämeen Partiopiiristä saat lisätietoja osoitteesta www.hp.partio.fi


äivä

itop a t n ie j o p r a T

a s s i r a t s e Solmum - välillä ussa ip u h i l o a tunnelm ealla! k r o k n a j r u jopa h rv i Ha rri Ha lm ejä

Samaan aikaan tarpojaluotsivihjareiden kanssa Evolla järjestetty taitopäivä vaati sorminäppäryyttä, mutta myös itsensä ylittämistä. Solmujen testailu käytännössä jäi varmasti monen mieleen!

Profile for Hämeen Partiopiiri

Täplä 2/2018  

Hämeen Partiopiirin piirilehti Täplän numero 2/2018. Lopussa syksyn 2018 ohjelma- ja koulutustapahtumat.

Täplä 2/2018  

Hämeen Partiopiirin piirilehti Täplän numero 2/2018. Lopussa syksyn 2018 ohjelma- ja koulutustapahtumat.

Advertisement