Page 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017


JOHDANTO

3

T4 PÄÄSUUNNA 1

T1 LA

A

N NA

N

MI

I TO

HALLINTO 20

2

2 TO S I IM

TO

TALOUS JA VARAINHANKINTA 24

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017 TOIMITUS KIRJOITTAJAT TAITTO KUVAT PAINO

LIITTEET 37

Anni Ylinen Piirihallitus, toimihenkilöt Reetta Laaksonen Harri Halmejärvi, Otto Virtanen, Juhani Saario, Atte Kesti Grano Oy, Tampere, 250 kpl


JOHDANTO EDESSÄSI on Hämeen Partiopiiri ry:n toimintakertomus vuodelta 2017. Vuosi oli piirin kaksivuotisen toimintasuunnitelmakauden 2017–2018 ensimmäinen. Toiminnan suunnittelua ohjasi partion strategia, jonka tavoitteina ovat partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Vuonna 2017 toteutettiin useita 100 uutta tapaa -hankkeita, jotka osaltaan edistivät partion kuulumista kaikille. Osa hankkeista jatkuu vielä vuodelle 2018, mutta jo nyt on löydetty monia uusia keinoja partion harrastamisen mahdollistamiseksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi lippukuntatuen toiminnanala sekä suuressa osassa lippukuntia myös uudet johtokolmikon pestit: lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja. Piirissä aloittivat toimintansa lippukunta-, ohjelma- ja pestivalmentajat, jotka ovat tukemassa lippukuntien toimintaa. Hyvää johtajuutta edistettiin myös monilla koulutuksilla. Suurena tapahtumaponnistuksena kesällä järjestettiin samoajaleiri Kohu, joka keräsi 214 samoajaa Evolle. Osana leiriä toteutettiin Ulkoministeriön rahoittaman globaalikasvatushankkeen teemapäivä. Yhteistyökumppanuuksia edistettiin myös osana tarpojien taitopäiviä, kun molemmat tapahtumat järjestettiin yhteistyössä muiden partion ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tämä toimintakertomus kertaa vuoden 2017 toiminnan ensin piirin toimintasuunnitelman pääsuuntien osalta ja sitten toiminnanaloittain. Toimintakertomuksen loppupuolelta löytyy esitys piirin taloudesta vuodelta 2017 sekä liitteistä listat piirin luottamushenkilöistä, tapahtumista osallistujamäärineen, kilpailujen parhaat hämäläiset, piirin alueen lippukunnat ja myönnetyt ansiomerkit.

Piirihallitus

3


PARTIO KUULUU KAIKILLE TAVOITTEET >> Partion positiivinen vaikutus ulottuu

mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan.

>> Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa.

>> Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

VUONNA 2017 näiden tavoitteiden edistämiseksi pohjoisen seikkailijakisan yhteydessä tarjottiin oma sarja sisupartiolaisille. Sisupartiolaisten sarjoihin ei kuitenkaan tullut osallistujia, vaan sisupartiolaiset kilpailivat vartioineen muissa sarjoissa. Toinen tavoitteen alla toteutettu toimenpide oli piirin Yhteisvastuu-varoista kustannettu 100 uutta tapaa -hanke, jossa haluttiin viedä partiota erityiskoulun oppilaille. Hämeen Partiopiiri aloitti yhteistyössä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa Partiota Puistokoululla -hankkeen. Sen tavoitteena oli tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille mahdollisuus osallistua partiotoimintaan Puistokoululla, tutussa toimintaympäristössä. Vuonna 2017 aloitettiin myös Ilves19-piirileirin suunnittelu. Leirinjohtajaksi pestattiin Jaakko Honkala. Leirin staabi sekä muutamia päällikkötason pestejä täytettiin myös vuoden 2017 puolella. Leiri järjestetään Evolla heinä-elokuussa 2019.

4


5


6


PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN TAVOITTEET >> Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa.

>> Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään.

>> Partiotoiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa nuorille annetaan vastuuta ja vapautta kunkin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

SUURIMPANA toimenpiteenä oli uuden lippukuntatuen mallin edistäminen, jolla pyrittiin tuomaan esiin hyvää johtajuutta. Uuden organisoitumisen avulla pyrittiin tukemaan lippukuntia entistä henkilökohtaisemmin ja kohdennetummin. Vuoden aikana pestattiin useita valmentajia eri alueille, mutta vielä kaikille alueille ei ole saatu kaikkia kolmea uuden lippukuntatuen mallin valmentajaa. Uuden lippukuntatuen mallin mukaisia koulutuksia alettiin järjestämään lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille. Koulutusta järjestetään myös jatkossa kaikille johtokolmikon jäsenille. Lippukunnan taloudenhoitajille tarjottiin Superpäivillä koulutusta kirjanpitoon, talouden johtamiseen ja varainhankintaan. Superpäivien kokemuksia hyödyntäen luodaan vuonna 2018 oma koulutus taloudenhoitajille. Keväällä lippukuntien luotseille järjestettiin oma luotsipäivä ja syksyllä luotsivihjarit Superpäivän yhteydessä.

7


PARTIO ON ALOTTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI TAVOITTEET >> Kumppanuudet tukevat partio-

ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa.

>> Partiolaiset tekevät aktiivisesti ja

toisiaan tukien yhteistyötä yli piirija lippukuntarajojen.

VUONNA 2017 tarpojille järjestettiin taitopäivät keväällä ja syksyllä. Kevään taitopäivän teemana oli metsä. Päivä järjestettiin yhteistyössä Evon Metsäopiston kanssa. Syksyn yhteiskuntateemainen taitopäivä toteutettiin Yrityskylän kanssa. Taitopäiviin osallistui yhteensä noin 150 tarpojaa eri puolilta piiriä. Kesällä 2017 järjestettiin samoajien oma Kohu-leiri, jossa myös teemana oli yhteiskunta. Leirillä toteutettiin ulkoministeriöltä Suomen Partiolaisille ja partiopiireille myönnetyn rahoituksen turvin ohjelmapäivä globaaleista muuttoliikkeistä. Ohjelman teemoina olivat muun muassa ihmisoikeudet, rasismi ja medianlukutaito. Suomi 100 –juhlavuosi näkyi piirin toiminnassa KaupunkiJamboreen järjestämiseen osallistumisen muodossa sekä yrittäjien kanssa tehdyssä ulkoilupäivässä. KaupunkiJamboree pääjärjestäjä oli Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen Partiopiiri oli yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista. Lukuisat lippukunnat osallistuivat myös itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin eri puolilla piiriä.

8


9


10


KOULUTUS KOULUTUSRYHMÄN tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukea piirin luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Lisäksi ryhmä vastaa kouluttajien kouluttamisesta sekä Ko-Gi-koulutukseen osallistuvien ohjaamisesta. Koulutusryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana aikuis- ja luottisjaosto, joka tuki vapaaehtoisten partiotoimintaa. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä viisi partiojohtajan peruskurssia: neljä kahdesta viikonlopusta koostunutta kurssia ja yksi monimuotoinen, aikuisille suunnattu kurssi. Partiojohtajan jatkokoulutuksen eli Ko-Gi-koulutuksen aloitti vuoden aikana 15 hämäläistä untuvikkoa ja Ko-Gi-tunnuksensa sai vuoden aikana kaikkiaan 9 hämäläistä. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi koulutusryhmä järjesti ikäkausien johtajille ja lippukunnan johtokolmikolle suunnattuja koulutuksia, kuten akela-, sampo- ja luotsikursseja, sekä lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutukset. Lisäksi Johtajapäivillä tarjottiin useita räätälöityjä koulutuksia partion ajankohtaisista teemoista. Aikuis- ja luottisjaosto järjesti piiriluottiksille tammikuussa luottispäivän ja elokuussa Johtajatulilla oman luottistapaamisen. Molempiin tapahtumiin osallistui noin 70 piirin kaikkiaan 125 vapaaehtoisesta luottamushenkilöstä.

Listan vuoden 2017 KO-GI-suorituksista löydät sivulta 51.

11


OHJELMA OHJELMARYHMÄ vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutuksen, partiotaitokilpailujen ja kansainvälisyystoiminnan toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana kolme jaostoa ja lisäksi ohjelmaryhmän kuului kaksi kansainvälisyysvastaavaa. Ohjelmapainotus Yhdessä metsään näkyi useissa tapahtumissa, erityisesti keväällä järjestetyssä Metsä-teemaisessa tarpojien taitopäivässä. Kesällä järjestettiin kolmen vuoden välein pidettävä samoajaleiri Kohu. Vaeltajille järjestettiin omat tapahtumat keväällä ja syksyllä. Lippukunnille tarjottiin tukea ja koulutusta kisojen ja tapahtumien järjestämistä varten. Lisäksi järjestettiin erätaito- ja ensiapukoulutuksia sekä veneenohjaajakurssi ja muita taitokoulutuksia. SuperPäivillä tarjottiin lippukuntien johtajille koulutusta sekä vinkkejä muun muassa ikäkausitoimintaan. Superpäivien yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa oma koulutus lippukuntien ryhmänohjaajakoulutusten järjestäjille ja kouluttajille.

Piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailuissa rakennettiin keitin kierrätysmateriaaleista.

12


13


14


LIPPUKUNTATUKI LIPPUKUNTATUEN tavoitteena on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Ryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana kolme jaostoa: lippukuntajaosto, valmennusjaosto ja Loisto-jaosto. Lippukuntatuen ryhmä seurasi lippukuntien toimintaa ja tarjosi niille tukea valmentajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta, sekä huolehti, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta oli riittävää nuorten määrään nähden. Loisto-jaosto kannusti lippukuntia laadukkaaseen toimintaan Loistolippukunta-tunnuksen kautta. Piiri on jaettu 11 alueeseen, joissa toimi 27 valmentajaa ja kuusi valmentajavastaavaa. Lippukuntatuen toiminnanalalla keskityttiin vuoden 2017 aikana vahvasti valmentajien rekrytoimiseen, perehdyttämiseen ja valmennuksen kehittämiseen. Valmentajat kävivät lippukunnanjohtajien kanssa pestikeskusteluja ja järjestivät mm. aluetapaamisia tavoitteena tukea lippukuntien johtokolmikkoa pesteissään. Johtokolmikon tapaaminen syyskokouksen yhteydessä antoi tukea lippukunnan johtokolmikon työnjaon hahmottamiseen ja hyvien johtamiskäytänteiden löytämiseen. Jokaisella alueella järjestettiin vähintään kaksi aluetapaamista vuoden aikana. Aluetapaamiset järjestettiin jo osittain erikseen lippukunnanjohtajille- pestija ohjelmajohtajille. Lippukuntajaoston tukitoimien kohteena oli yhteensä kuusi projektia, joissa pyrittiin muun muassa elvyttämään hiipuneiden lippukuntien toimintaa ja tukemaan uusia, perustettavia lippukuntia. Loisto-jaosto myönsi kuluneen vuoden aikana yhteensä kymmenen Loistolippukunta-tunnusta, joka oli suurin vuosittainen määrä Loiston historian aikana. Loiston saaneista lippukunnista viisi oli uusia Loistolippukuntia ja viisi sai Loistotunnukset nyt toista kertaa. Loiston olemassaolon aikana vuosina 2013–2017 Loistolippukunta-tunnuksen on saanut kaikkiaan 32 lippukuntaa, mikä on yli viidennes piirin lippukunnista.

15


YHTEISKUNTASUHTEET PIIRIN yhteiskuntasuhteita ja erilaisia kumppanuuksia hoitaa yhteiskuntaryhmä. Kiinteää yhteistyötä tehdään varsinkin piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Yhteiskuntaryhmä kannustaa lippukuntia oman suhdeverkoston rakentamiseen ja ylläpitoon. Yhteiskuntaryhmän eli Y-ryhmän alaisuudessa toimivat 100 uutta tapaa -hankkeet siirrettiin suunnitelmista käytäntöön. Puistokoulun partioryhmä aloitti syksyllä toimintansa, tarjoten partiotoimintaa erityiskoulun oppilaille. Partiotoiminnan markkinoinnin tueksi työstettiin markkinointimateriaalit, joista voi rakentaa sopivan paketin niin lippukunnan vanhempainiltaan kuin toritapahtumaan. Y-ryhmä kannusti lippukuntia kutsumaan paikalliset päättäjät nokipannukahville, ja muutama lippukunta ehtikin jo syksyllä kahvittelemaan. Nokipannukahvien tarkoituksena on kertoa partion ajankohtaisista teemoista valtuutetuille.

KEHITYS KEHITYSTOIMINTA seuraa piirin toimintaa ja toimintaympäristöä tilastollisilla työkaluilla tuoden esille tapahtuneet muutokset. Kehitystoiminta vastaa myös piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista. Vuoden 2017 aikana ryhmä kehitti tilastollisia työkaluja piirin ja lippukuntien käyttöön. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan työkalun kehitystä jatketaan vielä tulevina vuosina. Tavoitteena on varmentaa olemassa olevan tiedon oikeellisuutta ja tuoda tieto esille selkeästi ja ymmärrettävästi. Tilastoryhmä on seurannut aktiivisesti Suomen Partiolaisten projektien kehitystä ja valmistautunut vuonna 2018 tuleviin muutoksiin henkilötietojen käsittelyssä. Lisäksi ryhmä loi tilastollisia toimintamalleja, joiden avulla pystytään jatkossa tarkistamaan tehtyjen päätösten ja muutosten vaikutusta toimintaympäristöön.

16


Piirin lippukunnista muun muassa Näsijärven Kipinät saivat tukea toimintaansa Suomen Partiolaisten organisoiman Partion Ystävät -kampanjan kautta.

17


18


VIESTINTÄ VIESTINNÄN tarkoituksena on tukea lippukuntia ja edistää partio-ohjelman toteuttamista viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Viestintäryhmä ylläpitää ja kehittää piirin viestintäkanavia ja markkinoi partiota, mutta myös auttaa piirin luottiksia ja eri toiminnanaloja viestinnässä. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta sekä nuoret medialähettiläät. Jäsenlehti Täplä ilmestyi vuoden aikana neljästi. Hp.partio.fi-verkkosivustolle päivitettiin uutisia, blogipostauksia ja muuta ajankohtaista tietoa läpi vuoden. Lippukunnat päivittivät tietojaan mukaanpartioon.fi-sivustolle. Viestinnän toiminnanala koulutti hämäläisiä partiolaisia niin uuden intran Jemman ja Office365-työkalujen käyttöön kuin lippukunnan viestinnän parantamiseen ja valokuvaamiseen. Suosittu eskarikampanja toteutettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti Suomen Partiolaisten organisoimana, ja viestintäryhmästä oli edustus kampanjan projektiryhmässä. Vuonna 2017 kampanjaan osallistui Hämeen alueella ennätyksellisesti noin 5500 esikoululaista, mikä on lähes puolet alueen esikoululaisten määrästä! Ei-partiolaisille suunnatut syksyn aloitustempaukset järjestettiin Tampereella ja Hämeenlinnassa. Koulujen alettua 3.–4.-luokkalaiset saivat omat Partiopolku-lehdet, jotka toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Piirin alueella osallistuttiin myös Suomen Partiolaisten organisoimaan Koululaisten Partioseikkailuun, joka mahdollisti kaikille 1.–2.-luokkalaisille pienen partioelämyksen. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi partiopiiri järjesti Tampereella koululaisille tapahtumapäivän yhdessä paikallisten yrittäjien ja alueen lippukuntien kanssa. Päivän aikana koululaiset kiersivät erilaisia rasteja ja tutustuivat sekä partioon että yrittäjyyteen. Sekä tapahtumapäivästä että muista piirin tapahtumista oli mukavasti juttuja eri medioissa sekä kuvia ja tunnelmia sosiaalisessa mediassa.

19


HALLINTO PIIRIN JÄSENIÄ ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen johtamaan piirin toimintaa. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, lippukuntatuen käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja piirin varajohtaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma toiminnanala tai kokonaisuus johdettavanaan. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Partioneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä siten partion valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen osallistuu kolme hämäläistä partioneuvosta. Piirihallituksen alaisuudessa toimii piirin ansiomerkkiryhmä, joka käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Ansiomerkkiryhmä järjesti syksyllä Skypen välityksellä koulutuksen Mannerheim-solkien hakemisesta. Hallituksen jäsenet kävivät tapaamassa lippukuntatoimijoita muun muassa lippukunnanjohtajien tapaamisessa, lippukuntien syntymäpäivillä ja piirin suurimmissa tapahtumissa. Hallituksen toimintaa on pyritty tekemään tutuksi julkaisemalla Pihalla-blogia, johon vuoden 2017 aikana kertyi 19 julkaisua. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 25.3.2017 Lempäälässä ja syyskokous 25.11.2017 Tampereella. Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Riina Aspila Erä-Pirkoista ja varapuheenjohtajana Henna Heikkilä Liekkitytöistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman.

20


Vuonna 2017 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä, jotka vastasivat piirin aluetyöstä, kehitystoiminnasta, koulutustoiminnasta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Puheenjohtajat, koulutustoiminnasta, lippukuntatuesta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä vastaavat hallituksen jäsenet sekä yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja osallistuivat keskusjärjestön Laajennettujen valiokuntien toimintaan. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostoon kuului vuonna 2017 kolme hämäläistä partioneuvosta: Riina Aspila, Henna Heikkilä ja Kimi Uosukainen. Partiotyönantajat-Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa toimi Tommi Nyman. Hämeen Partiosäätiö sr:n hallituksessa partiopiirin edustajina toimivat

>> Arto Raivio, puheenjohtaja >> Kaija Rinne, varapuheenjohtaja >> Pertti Arjanne >> Harri Länsipuro >> Jarkko Mäkinen >> Tuija Salmi. Hämeen Partiopiiri ry:n virallisessa lippukuntaluettelossa oli 122 lippukuntaa 31.12.2017. Vuoden 2017 aikana lippukuntaluetteloon ja piirin jäseneksi hyväksyttiin uusi lippukunta, Tainionvirran Taimenet ry. Jäsenmaksun maksaneiden piirin lippukuntien jäsenten kokonaismäärä 31.7.2017 oli 10 616 jäsentä.

21


TOIMISTO HÄMEEN PARTIOPIIRIN toimistot kokoustiloineen sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Vuoden käytössä ollut kurssikeskus, Laitikkalan koulu Pälkäneellä, on vakiinnuttanut paikkansa niin piirin kuin keskusjärjestön ja lippukuntien tapahtumien ja koulutusten pitopaikkana. Muita käytössä olevia leirialueita ovat Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä, Rismalahti Asikkalassa ja Nokka Kangasalla. Leirialueet olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Yhdistyksen käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa Hämeen Partiosäätiö sr. Yhdistyksessä työskenteli vuonna 2017 kymmenen eri toimihenkilöä:

>> Kati Arppe-Perämäki, lippukuntakoordinaattori (31.8.2017 asti) >> Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori >> Sari Huurros-Aaltonen, toimistosihteeri >> Lotta Kylmälahti, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori >> Reetta Laaksonen, tiedottaja (1.8.2017 alkaen) >> Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö >> Petri Louko, aluepäällikkö >> Marjo Majlund, tiedottaja (31.3.2017 asti) >> Tommi Nyman, toiminnanjohtaja >> Seija Vuohensilta, taloussihteeri

22


23


TALOUS JA VARAINHANKINTA Yhdistyksen talouden suunnittelun peruslähtökohtia olivat koulutustoiminnan ja tapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja avustuksilla sekä varainhankintakampanjan tuotoilla. Välillisten kustannusten korvaamiseen osallistuvat osuudellaan myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö sr.

10 616 JÄSENTÄ

A

122 LIPPUKUNTA

24


VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Vuosi 2017 oli talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ja toteutui talouden näkökulmasta suunnitellusti. Edellisvuoteen verrattuna Reissu 2017 -partioretkipäivä sekä Kohu 2017 -samoajaleiri kasvattivat toiminnan tuottoja ja kuluja merkittävästi. Toisen lippukuntakoordinaattorin työsuhteen päättyminen syksyllä näkyi henkilöstökulujen alituksena. Viime vuosien jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksut kasvoivat budjetoitua enemmän tuoden mukanaan hieman nettokasvua jäsenmaksutuottoihin. Vuoden 2017 maksaneiden jäsenten määrä oli 10 616. Yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksun piiriosuus vuodelle 2017 oli I-jäseneltä 26 euroa ja II-jäseneltä 24 euroa. Vuoden aikana panostettiin edelleen markkinointiin ja jäsenhankintaa tukeviin toimenpiteisiin, joita olivat mm. esikouluihin kohdistunut Eskarikampanja, piirin alueen 1.–2.-luokkalaisille jaettu Partiopolku-lehti ja syyskauden aloitustempaukset eri paikkakunnilla. Vuoden 2017 kokonaistuotot olivat noin 1 583 532,32 euroa ja kokonaiskulut 1 579 272,88 euroa. Vastaavasti vuoden 2016 kokonaistuotot olivat noin 1 478 385,30 euroa ja kokonaiskulut 1 469 533,84 euroa. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, aluepäällikön, tiedottajan, ohjelma- ja koulutuskoordinaattorin, kahden lippukuntakoordinaattorin, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin. Varainhankinnan puolella joulukampanja alitti hieman edellisvuoden tuloksen sekä vuodelle 2017 budjetoidun tuloksen, ollen kuitenkin vielä keskimääräisesti edellisvuosien tasolla. Joulukampanjan myynti oli noin 508 908 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 185 318 euroa. Valtionapu kasvoi hieman ollen noin 135 000 euroa. Tilikauden tulos oli 4 259,44 euroa ylijäämäinen.

25


TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2017

2017

2016

307 625,24

280 496,00

190 128,49

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot Avustukset

12 902,79

65 747,00

30 000,00

320 528,03

346 243,00

220 128,49

Palkat

-335 351,94

-345 062,00

-343 925,63

Henkilösivukulut

-69 702,20

-78 571,00

-77 732,29

-405 054,14

-423 633,00

-421 657,92

-7 653,52

-7 217,00

-7 653,48

-9 551,58

-10 000,00

-10 700,75

-94 611,89

-88 296,00

-84 379,55

Ulkopuoliset palvelut

-42 984,06

-32 000,00

-36 352,86

Matkakulut

-132 876,78

-147 072,00

-137 440,43

Kulut Henkilöstökulut

Henkilöstökulut

Poistot

Vapaaehtoiset sos.kulut Vapaaehtoiset sos.kulut

Muut kulut Vuokrat

Materiaalikulut Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä

Varsinaisen toiminnan kulut

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

-71 953,83

-63 120,00

-58 746,52

-496 120,33

-467 165,00

-392 901,49

-838 546,89

-797 653,00

-709 820,85

-1 260 806,13

-1 238 503,00

-1 149 833,00

-940 278,10

-892 260,00

-929 704,51

26


TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2017

2017

2016

592 475,80

563 000,00

574 228,60

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Tarvikevälitys Keräystuotot Muu myynti

4 206,50

1 800,00

2 296,80

508 908,18

514 000,00

533 376,69

2 427,50

1 000,00

1 425,00

Lahjoitukset

0,00

0,00

0,00

7 900,00

7 650,00

9 300,00

1 115 917,98

1 087 450,00

1 120 627,09

Ostokulut

-131 630,84

-131 340,00

-126 611,38

Lippukuntien osuus

-185 318,90

-187 800,00

-191 026,90

-1 503,89

-5 050,00

-2 054,36

-318 453,63

-324 190,00

-319 692,64

797 464,35

763 260,00

800 934,45

-142 813,75

-129 000,00

-128 770,06

Kulut

-13,12

0,00

-8,20

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

-13,12

0,00

-8,20

OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-142 826,87

-129 000,00

-128 778,26

147 086,31

129 000,00

137 629,72

4 259,44

0,00

8 851,46

Ilmoitustuotot Varainhankinnan tuotot

Kulut Muut varainhankinnan kulut

Muut kulut Varainhankinnan kulut

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Yleisavustukset

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

27


TASE 31.12.2017 VASTAAVAA

2017

2016

2 083,20

8 307,42

2 083,20

8 307,42

1 429,32

2 858,62

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

1 429,32

2 858,62

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 512,52

11 166,04

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus

19 657,97

16 598,20

19 657,97

16 598,20

Myyntisaamiset yhteensä

85 490,32

177 024,51

Siirtosaamiset yhteensä

95 652,24

58 556,39

181 142,56

235 580,90

278 554,17

140 205,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

479 354,70

392 384,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ

482 867,22

403 550,33

Vaihto-omaisuus yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

28


VASTATTAVAA

2017

2016

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

75 293,67

66 442,21

4 259,44

8 851,46

79 553,11

75 293,67

206 069,45

201 810,01

124 501,75

42 582,13

5 956,77

6 935,45

146 339,25

152 222,74

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

276 797,77

201 740,32

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

276 797,77

201 740,32

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

482 867,22

403 550,33

OMA PÄÄOMA Peruspääoma yhteensä Rahastot yhteensä Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat yhteensä

29


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu PMA:n pienyrityssäännöstöä soveltaen. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus: Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomien oikeuksien, koneiden ja kaluston poistot on poistettu tasapoistoina. Vaihto-omaisuuden arvostus: Vaihto-omaisuuteen on kirjattu varainhankinta tuotteiden hankintameno. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot. Avustukset: Opetusministeriöltä saatu Valtion toiminta-avustus ja Opintokeskus Sivis:ltä saadut avustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa yleisavustukset.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Kokonaistuotot ja -kulut

LT 1

2017

2016

1 583 532,32

1 478 385,30

-1 579 272,88

-1 469 533,84

4 259,44

8 851,46

592 475,80

574 228,60

Tilitetty Suomen Partiolaiset ry:lle

-322 155,80

-318 068,60

Piirin osuus

270 320,00

256 160,00

135 142,63

126 949,72

11 943,68

10 680,00

147 086,31

137 629,72

-6 224,22

-6 224,18

-1 429,30

-1 429,30

-7 653,52

-7 653,48

2017

2016

8 307,42

14 531,60

-6 224,22

-6 224,18

2 083,20

8 307,42

Kokonaistuotot Kokonaiskulut Ylijäämä 2. Jäsenmaksu

LT 2

Jäsenmaksu

3. Yleisavustukset

LT 3

Valtion toiminta-avustus Muut avustukset

4. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet

5 vuotta

Koneet ja kalusto

3 vuotta

5. Suunnitelman mukaiset poistot hyödykelajeittain yhteensä Aineettomat oikeudet

LT 4

Koneet ja kalusto

TASEEN LIITETIEDOT 1. Aineettomat hyödykkeet

LT 5

Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.2017 Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2017

30


2. Aineelliset hyödykkeet

LT 6

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.2017

2 858,62

4 564,64

Lisäykset tilikaudella AV-laitteet

4 287,92

Käytöstä poistetut kalusto ja koneet

-4 564,64

Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2017

-1 429,30

-1 429,30

1 429,32

2 858,62

3. Siirtosaamiset Hämeen Partiosäätiö Muut siirtosaamiset

4. Oma pääoma

0,00

30 000,00

95 652,24

28 556,39

95 652,24

58 556,39

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

75 293,67

66 442,21

LT 7

Peruspääoma Rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

4 259,44

8 851,46

206 069,45

201 810,01

Lomapalkkavelka

57 623,46

63 549,36

Suomen Partiolaiset ry/Jäsenmaksut 2018

39 682,00

41 931,00

Muut siirtovelat

49 033,79

46 742,38

146 339,25

152 222,74

Oma pääoma 31.12.2017 5. Siirtovelat

6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

LT 8

Leasingsopimukset:

Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-8269 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-5932 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-6588 Danske Bank sopimus nro 907162001 Neopost sopimus nro 93346112856

Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi:

alkaneella tilikaudella 11 987 € seuraavilla tilikausilla 5528,52 €

Sopimuksen ehdot noudattavat tavanomaisia leasingsopimusehtoja. Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien vuokrien summalla. 7. Henkilöstökulut

LT 9

Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

-335 351,94

-343 925,63

-62 081,50

-62 304,20

-7 620,70

-15 428,09

-405 054,14

-421 657,92

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 9 henkeä.

31


32


33


34


35


36


LIITTEET RYHMÄT JA JAOSTOT 2017

KEHITYSRYHMÄ Keso Tero, puheenjohtaja Koskela Olli Nissi Anna-Lea Rautiainen Saku

PIIRIHALLITUS Aspila Riina, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapuheenjohtaja Horelli Minna Kalliomaa Johanna Keso Tero Tolvanen Tytti Vainio Leena Nyman Tommi, toiminnanjohtaja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö Louko Petri, aluepäällikkö

JOULUTYÖRYHMÄ Aaltonen Maria Alarto Manu Koivusaari Jarmo Rautiainen Saku Rothovius Jaana Viilomaa Sarlotta Louko Petri, aluepäällikkö

TYÖVALIOKUNTA Aspila Riina, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapuheenjohtaja Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

LIPPUKUNTATUEN RYHMÄ Kalliomaa Johanna, puheenjohtaja Hast Maria Kaisa Hietaniemi Heidi Kaipia Reetta Lavikko Petteri Martikainen Anna-Mari Niemi Anu, varapuheenjohtaja Arppe-Perämäki Kati, lippukuntakoord. Heinonen Sara, lippukuntakoordinaattori Louko Petri, aluepäällikkö

Y-RYHMÄ Hirvonen Matti, puheenjohtaja Aspila Riina Lehmussaari Nea Mertakorpi Siiri Uosukainen Kimi Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Valmennusjaosto Hietaniemi Heidi, puheenjohtaja Kaipia Reetta Martikainen Anna-Mari Niemi Anu Oksman Anna Raevaara Niina Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori

ANSIOMERKKIRYHMÄ Jylhä Mikko, puheenjohtaja Heikkilä Henna Leivuori Markus Mitrunen Hanna-Marika Strömmer-Hörkkö Tuire Viilomaa Päivi Willman Perttu Huurros-Aaltonen Sari, toimistosihteeri

37


Valmentajat Ellonen Sanna Halmejärvi Harri Hampaala Satu Helin Anne Ilmonen Maija Judén Minna Korkeamäki Elisa Kuitunen Anna Laakkonen Katja Laakso Katja Mielityinen Carita Niemi Arja Norokorpi Loviisa Nummela Ville Pasanen Margit Pihlaja Jussi Ruponen Hanna Sillanpää Salla Stenhäll Piia Tiililä Anneli Tuominen Liisa Tynskä Päivi Uurto Pekka Vaasvainio Pia Vaimare-Manni Tarja Viitala Veera Väyrynen Virpi

KOULUTUSRYHMÄ Vainio Leena, puheenjohtaja Hietanen Katri, vastaava koulutusohjaaja Kosonen Ville Leivuori Markus Liljaniemi Maaret Mamia Maria Mäenalusta Juha Mälkiä Satu Raevaara Niina Rantonen Jani Siekkinen Heini Suomalainen Johanna Syväterä Teemu Toukonen Anne Vaasvainio Pia Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Aikuisjaosto Korhonen Samuli, puheenjohtaja Dahgren Tina Korhonen Jouni Mamia Maria Salo Turkka OHJELMARYHMÄ Tytti Tolvanen, puheenjohtaja Lappalainen Jouni Mäenalusta Juha, kv-vastaava Oksman Anna Uschanov Sonja, varapuheenjohtaja Taljavaara Anne, kv-vastaava Tynskä Päivi Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutus-

Lippukuntajaosto Hast Maria Kaisa, puheenjohtaja Ceder Aleksi Hellsten Pia Lämsä-Palovaara Kaisu Pösö Veijo Virtanen Jarno Louko Petri, aluepäällikkö

koordinaattori

Ikäkausijaosto Tynskä Päivi, puheenjohtaja Hautamäki Antto Kontio Timo Kruuti Kristiina Kälviäinen Kari Lalli Kati Lehto Laura Mansikkamäki Marika Nieminen Anniina

Loisto-jaosto Lavikko Petteri, puheenjohtaja Toukonen Anne Vainio Toivo Ylitolonen Henna Louko Petri, aluepäällikkö

38


Partiotaitojaosto Halinen Joona Jaatinen Päivi Lahtinen Sara Nurmilo Ritva Nurmi Matti Paukkila Mikko Kuitunen Maaria Salminen Tomi Topi Kimmo Tuomola Reetta Wickholm Janiel

Vuorinen Heli Ylinen Anni Majlund Marjo, tiedottaja Laaksonen Reetta, tiedottaja Täplän toimituskunta Laukkanen Essi, puheenjohtaja Elo Anne-Maarit Halmejärvi Harri Helminen Ellen Jansson Julia Kesti Atte Laaksonen Reetta Länsipuro Tessa Pirttikoski Jaakko Piuva Frida Saario Juhani Vaasvainio Marika Virtanen Otto Väyrynen Virpi Majlund Marjo, tiedottaja Laaksonen Reetta, tiedottaja

Kilpailujaosto Lappalainen Jouni, puheenjohtaja Aaltonen Aino Kaipia Perttu Kemppi Antti Kuuteri Lotta Luomala Vilma Nurmilo Pyry Olkkonen Mikko Salo Turkka

Medialähettiläät Laurikainen Jenna Ahtiainen Hermanni Fallström Sonja Kaján Emilia Kajala Milla Kesti Atte Kokko Mira Kukko Salla Liikamaa Anri Länsipuro Tessa Manneri Aarne Mäkelä Marjukka Nieminen Anssi Saastamoinen Karoliina Salminen Lasse Salminen Sami Uosukainen Kimi Virtanen Otto

KRIISIRYHMÄ Backman Henri, puheenjohtaja Ali-Löytty Hele Hyvärinen Minna Lahtinen Sara Mäenalusta Johanna Nurmilo Ritva Salminen Tomi Topi Kimmo Uschanov Sonja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö VIESTINTÄRYHMÄ Horelli Minna, puheenjohtaja Laukkanen Essi, varapuheenjohtaja Halmejärvi Harri Hautakangas Anne Hyvärinen Lotta Mäkinen Hilja Parkkomäki Anna Piirainen Anna-Emilia Virtanen Vilma

39


TAPAHTUMAT JA OSALLISTUJAMÄÄRÄT 2017 27.8.2016– 23.4.2017

REKI-retkitoimintakilpailu

14 vartiota

1.1.-31.12.

YSP-kurssi *

4 hämäläistä

12.1.-11.6.

Value Based Leadership -koulutus 1/2017 *

2 hämäläistä

21.1.

Luottispäivä ja valmentajastartti

63

21.1.

Organisaatiossa toimiminen -koulutus

peruttu

23.1.

Vaeltajien U-projektitapaaminen

peruttu

24.1.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

18

27.–29.1.

Talviretkeilykurssi Hopeakettu

15

27.–29.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2017, I-osa

31

28.–29.1.

Ensiapu 1

26

28.–29.1.

Aikuisten talviretkeilykurssi

11

3.–5.2.

Valmentajakoulutus 1/17 startti *

11 hämäläistä

4.–5.2.

Akela- ja sampokurssi

28

4.2.

Ikäkauden apulainen -koulutus

5

7.2.

Kipparikurssi, pääsykoe *

2 hämäläistä

7.2.

Viestintävarras

18

11.2.

ArtICE, piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut

39 vartiota: or 6, vi 4, si 7, pu 4, ru 12, ha 6

17.–19.2.

Jatko-ROK

peruttu

18.2.

Luotsipäivä

7

18.2.

Piirin sisujohtajatapaaminen

peruttu

25.2.

Aikuisuuden pyöreä pöytä *

peruttu

4.–5.3.

VinterFiSSce, partiotaitojen SM-talvikilp. *

5 vartiota: or 1, pu 3, ha 1

10.–12.3.

Kipparikurssi, teoria 1 *

2

10.–12.3.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2017, I-osa

23

11. ja 12.3.

Ensiapu 1

21

17.–19.3.

Lippukunnanjohtajakoulutus

18

17.–19.3.

Ohjelmajohtajakoulutus

17

20.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

7

24.3.

Hygieniapassikoulutus

38

24.–26.3.

Kipparikurssi, teoria 2 *

2

25.3.

Piirin kevätkokous ja Johtajapäivä

106

40


31.3.–2.4.

Kohtaus *

7.–9.4.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2017, II-osa

31

7.–9.4.

Hukassa? -vaeltajatapahtuma

16

7.–9.4.

Ko-Gi 123 ja 124, johdanto *

9

8.4.

Tarpojien Taitopäivä - Metsä

74

8.4.

Valmentajatapaaminen

32

17.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

8

21.–23.4.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2017, II-osa

22

21.–23.4.

Veneenohjaajakurssi, teoria

11

21.–23.4.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

6

22.4.

Linnan Juhlat, piirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut

30 vartiota: or 18, vi 12

22.–23.4.

Rastipäällikkökurssi

4

22. ja 23.4.

Ensiapu 1

25

22. ja 23.4.

Ensiapu 2

10

5.–7.5.

Ko-Gi 125, ennakko-osa *

3

5.5.–19.11.

Value Based Leadership -koulutus 2/2017 *

2 hämäläistä

6.5.

Tarpojien luovuusmajakka

89

6.5.

Muonittajakurssi

6

7.5.

Reissu2017-paraatiretkipäivä

2855

8.5.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

12

13.5.

Kuunsiru-sudenpentukilpailut

Sastamala 143 pentuetta, 713 sudenpentua & 232 saattajaa; Lahti 64 pentuetta, 315 sudenpentua & 100 saattajaa

20.5.

Tasan 100, partiotaitojen SM-kevätkilp. *

7 hämäläistä vartiota: or 2, vi 2, va 3

27.–28.5.

Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa

80 vartiota; si 8, pu 12, ru 18, ha 22, vp 20

28.5.

Rogaining-kilpailut *

2 hämäläistä joukkuetta

5.6.

Lippukuntavartti kesäillassa, Kangasala

18

9.–11.6.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö

5

10.–18.6.

Ko-Gi 122, leiri *

3

11.–16.7.

Ko-Gi 125, luonto-osa *

3

13.6.

Lippukuntavartti kesäillassa, Lempäälä

15

41


28.6.–4.7.

Ko-Gi 123, leiri *

4

28.6.–28.7.

Explorer Belt *

8 hämäläistä

25.7.–2.8.

World Scout Moot *

9 hämäläistä

28.-30.7.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö

4

3.–6.8.

Samoajaleiri Kohu

214 leiriläistä, 41 tekijää

7.8.

Lippukunnanjohtajan perehdytys, Lahti

3

10.8.

#koe#elämys@partio-markkinointitapahtuma, Tampere

10.–13.8.

Eräopaskurssi, teoria *

12.–13.8.

Markkinointitapahtuma, Hämeenlinna

15.8.

Lippukuntavartti kesäillassa, Asikkala

15

16.8.

Lippukunnanjohtajan perehdytys, Tampere

8

18.–27.8.

Ko-Gi 124, vaellus

5

25.–27.8.

Johtajatulet *

471 hämäläistä

27.8.

Johtajatulien luottistapaaminen

67

25.–27.8.

Valmentajakoulutus 2/17 startti *

10 hämäläistä

1.–3.9.

Partiokouluttajakoulutus

peruttu

2.9.

Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi Tulikettu, teoria

15

2.9.

Aikuisten retkeilykurssi, teoria

peruttu

12.9.–7.11.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2017 monim.

8

14.–17.9.

Kipparikurssin käytännönosa *

2 hämäläistä

15.–17.9.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, I-osa

20

16.–17.9.

Aikuisten retkeilykurssi, käytäntö

peruttu

23. ja 24.9.

Aikuisten akelakurssi

39

27.9.

Joulukampanjakoulutus, Jämsä

9

28.9.

Joulukampanjakoulutus, Nokia

9

29.9.–1.10.

Akela- ja sampokurssi

28

29.9.–1.10

Retkeilykurssi Sinikettu

45

29.9.–1.10

Vaelluskurssi, erätaitojen jatkokurssi, käytäntö

15

30.9.

Ikäkauden apulainen -koulutus

5

30.9.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

15

30.9. ja 1.10.

Ensiapukurssi sisuille

12

4 hämäläistä

42


2.10.

Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna

16

3.10.

Joulukampanjakoulutus, Tampere

32

3.10.

Sihteerin monimuotokoulutus, aloitus

6

4.10.

Joulukampanjakoulutus, Riihimäki

9

5.10.

Joulukampanjakoulutus, Lahti

18

7.–8.10.

Ensiapu 1

22

7. ja 8.10.

SuperPäivät

54

7.–8.10.

Elämys, partiotaitojen SM-syyskilpailut

16 hämäläistä vartiota: si 4, pu 3, ru 3, ha 6

14.10.

Seikkailijakilpailut, Heinola

tur 9 vartiota, viol 11 vartiota; 90 kilpailijaa, 25 saattajaa

24.10.

Kuksa-koulutus lpk-käyttäjille, Nokia

9

25.10.

Marski-info Skypessä

19

20.–22.10.

SamoajaExplo *

228 hämäläistä

28.10.

Seikkailijakilpailut, Tampere

tur 53 vartiota, viol 68; 555 kilpailijaa, 108 saattajaa, 100 tekijää

28.–29.10.

Nuotiokitarakurssi

13

3.–5.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2017, II-osa

20

11.11.

Sudenpentutapahtuma

Urjala 63 pentuetta: 294 supea ja 98 saattajaa; Tampere 123 pentuetta 595 supea ja 197 saattajaa

15.11.

Kuksa-koulutus lpk-käyttäjille, Sysmä

8

17.–19.11.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017, I-osa

18

18.11.

Tarpojien Taitopäivä - Yhteiskunta

81

18.–19.11.

Ensiapu 2

peruttu

18.11.

Pestijohtajakoulutus

21

25.11.

Piirin syyskokous

133

25.11.

Piirin kaikkien lippukunnanjohtajien, ohjelmajohtajien ja pestijohtajien tapaaminen

125

25.–26.11.

Vaeltajien jatkot

18

3.12.

Partioheraldiikkakurssi

4

12.12.

Partiotoimiston joulukahvit

68

* Suomen Partiolaisten tapahtuma

43


KILPAILUJEN PARHAAT HÄMÄLÄISET HÄMEEN PARTIOPIIRIN MESTARUUSKILPAILUT Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut ArtICE 11.2.2017 Mänttä Oranssi: Vihreä: Sininen: Punainen: Ruskea: Harmaa: Ruskea, vaeltajamestarit: Harmaa, vaeltajamestarit:

Idefix, Tampereen Lokit Ilwes, Tampereen Kotkat Tö-Hö, Tampereen Lokit Silli, Tampereen Eräpojat Pulu, Tampereen Lokit Hemppo, Harjun Pojat Frona, Näsin Tytöt Pi-Ha, Tampereen Kotkat

Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut Linnan Juhlat 22.4.2017 Hämeenlinna Oranssi: Vihreä:

Idefix, Tampereen Lokit Siili, Tampereen Eräpojat

Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa 27.–28.5.2017 Ylöjärvi Sininen: Laamat, Harjusiskot Punainen: Silli, Tampereen Eräpojat Ruskea: Kotka, Tampereen Lokit Harmaa: 3. Lapio, Harjun Pojat Ruskea, vaeltajamestarit: Fropi, Näsin Tytöt Harmaa, vaeltajamestarit: Lapio, Harjun Pojat SUOMEN PARTIOLAISTEN MESTARUUSKILPAILUT Talvimestaruuskilpailut VinterFiSSce 4.–5.3.2017 Karjaa Oranssi: 4. Yksisarvikaniinit, Launeen Lähdesiskot / Lahden Katajaiset Vihreä: Sininen: Punainen: 5. Rotwalli, tampereen Eräpojat Ruskea: Harmaa: 9. Samikset, Teiska-Partio Ruskea, vaeltajasarja: Harmaa, vaeltajasarja: 1. Samikset, Teiska-Partio Piirien välinen kilpailu: L-SP

44


Kevätmestaruuskilpailut Tasan 100 20.5.2017 Kuopio Oranssi: Vihreä: Valkea: Piirien välinen kilpailu:

8. Kamut, Näsin Tytöt 1. Siili, Tampereen Eräpojat 5. Harmony Sisters, Launeen Lähdesiskot J-SP

Syysmestaruuskilpailut Elämys 7.–8.10.2017 Äkäslompolo Sininen: Punainen: Ruskea: Harmaa: Ruskea, vaeltajasarja: Harmaa, vaeltajasarja: Piirien välinen kilpailu:

2. Napaketut, Kyynärön Kiertäjät 4. Silli, Tampereen Eräpojat 1. Kotka, Tampereen Lokit 8. Refur, Roineen Tytöt Pohjanmaan Partiolaiset

MUUT KILPAILUT Sudenpentujen kevätkilpailut Kuunsiru 13.5.2017 Sastamala: Lahti:

Kärpässienet, Tervaksentekijät Ketut, Ryttylän Eräveikot

Seikkailijoiden syyskilpailut Tampere 28.10.2017 Turkoosi: Violetti:

Seikkailevat Supikoirat, Aitopartio Kultakalaliitto, Sata-Hämeen Vasamat

Heinola 14.10.2017 Turkoosi: Kauriit, Hollolan Hirvenhiihtäjät Violetti: Ketut, Padaspartio Yleismestaruus ORSIRU: Tampereen Lokit VIPUHA: Tampereen Eräpojat RE-KI-retkitoimintakilpailu 2016–2017 Tarpojasarja: Samoajasarja: Vaeltajasarja:

Piraatit, Lahden Katajaiset Napaketut, Kyynärön Kiertäjät Willisiat, Kyynärön Kiertäjät

45


LIPPUKUNNAT Aitolahden Hirvi-Veikot ry Aitopartio ry Aurinkovuoren Vartijat ry Erä-Pirkot ry Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry Harjun Pojat ry Harjun Veikot ry Harjunalustan Siniveljet ry Harjusiskot ry Hauhon Partiolaiset ry Hervannan Hukat ry Hirviveikot ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Humppilan Ilvespojat ry Hämeen Haka-Versot ry Hämeenkyrön Hälläpyörät ry Hämeenlinnan Metsänkävijät ry Härmälän Haukat ry Härmälän Ilvestytöt ry Ikaalisten Korpi-Kotkat ry Ilvespartio ry Jaakon Samoojat ry Jaarlin Pojat ry Janakkalan Ilvekset ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Juupajoen Eräpartio ry Jämsän Jokipartio ry Jämsän Leirisudet ry Kaipolan Tiirat ry Kalevan Karhut ry Kalevan Suuntatytöt ry Kalvolan Katajasiskot ry Kalvolan Olavinpojat ry Kanavan Vartijat ry Karkun Samoojat ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Keurusseudun Partiolaiset ry Kihniön Katajaiset ry Kiikan Leiripeikot ry Koijärven Kurjet ry Kostian Kahlaajat ry Kuhmoisten Korpisudet ry Kuikkavuoren Pojat ry Kulhan Kulkijat ry Kuoreveden Kotkat ry

Kurun Kontiot ry Kymen Kotkat ry Kymen Vartiot ry Kyynärön Kiertäjät ry Kärkölän Kärpät ry Lahden Ilvesveikot ry Lahden Katajaiset ry Lahden Siniset ry Lahden Versot ry Lammin Evonkävijät ry Launeen Lähdesiskot ry Lentävän Samoojat ry Liekkitytöt ry Lähteen Vartijat ry Messukylän Metsäpojat ry Messukylän Metsätytöt ry Mouhijärven Metsot ry Myllykylän Harjuvuokot ry Myrskylinnut ry Mäntänvuoren Partiolaiset ry Nastapartio ry Niihaman Saukot ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Näsijärven Kipinät ry Näsin Tytöt ry Orimattilan Samoilijat ry Oriveden Eräsissit ry Oriveden Eräsudet ry Padaspartio ry Parolan Eräveikot ry Pirjetan Partio ry Pirkan Pojat Pirkkalan Pirkot ry Pirkkalan Sotkapojat ry Punkalaitumen Metsänkävijät ry Puuha-Marit ry Rautvuoren Vartijat ry Riihimäen Eräpojat ry Riihimäen Erätytöt ry Riihipääskyt ry Roineen Tytöt ry Ryttylän Eräveikot ry Sahalahden Sinisudet ry Santamäen Palokärjet ry Sata-Hämeen Vasamat ry

46


Sinisissit ry Stoolin Partiolaiset ry Suodenniemen Suonkiertäjät ry Sääksmäen Nuotiopojat ry Tainionvirran Taimenet ry Tammelan Metsänkävijät ry Tammero ry Tampereen Eräpojat ry Tampereen Kotkat Tampereen Lokit ry Tampereen Versot ry Teiska-Partio ry Tervakosken Tervakset ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Toijalan Eräveikot ry Torisevan Tarpojat ry Tuuloksen Tulikourat ry Tyrvään Metsänpojat ry Urjan Varstat ry Valkeakosken Korvenkävijät ry Vammalan Nuotiosiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Viinikan Siniset ry Viinikan Sinitytöt ry Ylöjärven Otava ry Ylöjärven Viittaveljet ry

LOISTO-LIPPUKUNNAT Harjusiskot ry Hervannan Hukat ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Härmälän Ilvestytöt ry Jaakon Samoojat ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Kalevan Suuntatytöt ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Kostian Kahlaajat ry Launeen Lähdesiskot ry Liekkitytöt ry Messukylän Metsätytöt ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Parolan Eräveikot ry Pirkkalan Pirkot ry Puuha-Marit ry Riihimäen Erätytöt ry Roineen Tytöt ry Tammero ry Tampereen Kotkat ry Tampereen Lokit ry Teiska-Partio ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Ylöjärven Otava ry

TOIMINTA-ALUEET Akaa Forssa Heinola Hämeenlinna Lahti Mänttä Nokia Orivesi Riihimäki Tampere itäpiiri Tamepere länsipiiri Tampere sisäpiiri

47


MYÖNNETYT ANSIOMERKIT 2017 HÄMEEN PARTIOPIIRI RY

Jussila Lauri, Pirkan Pojat Järvinen Katja, Kuoreveden Kotkat Karvola Satu, Riihimäen Erätytöt Kivivasara Riitta, Kaipolan Tiirat Kuronen Tuire, Hollolan Hirvenhiihtäjät Lahdenniemi Jussi, Harjun Pojat Lahti Mari, Kaukapartio Lahtinen Timi, Tampereen Eräpojat Laine Toni, Niihaman Saukot Laitila Ossi, Tervakosken Tervakset Lampinen Elina, Messukylän Metsätytöt Lindström Inka, Kaukapartio Lukkarinen Anni, Tampereen Lokit Löfström Tuuli, Ylöjärven Viittaveljet Mattila Susa, Messukylän Metsätytöt Palvanen Mikke, Kanavan Vartijat Parkkinen Sonja, Tammero Pasanen Riikka, Orimattilan Samoilijat Paukkila Mikko, Kaukapartio Penttinen Heidi, Kalevan Suuntatytöt Pihlajamäki Heli, Ikaalisten Korpi-Kotkat Puustinen Elias, Harjusiskot Rajala Elina, Hollolan Hirvenhiihtäjät Ranta Aleksi, Humppilan Ilvespojat Rantala Niina, Vammalan Nuotiosiskot Rantanen Mika, Harjun Pojat Rinne Roni, Messukylän Metsäpojat Salhoja Pinja, Hervannan Hukat Reijonen Samu, Valkeakosken Korvenkävijät Salin Jesse, Riihimäen Eräpojat Salo Turkka, Parolan Eräveikot Salovaara Samppa, Tampereen Eräpojat Sartamo Emilia, Harjunalustan Siniveljet Simola Soila, Vesilahden Valkohännät Ståhlberg Miia, Parolan Eräveikot Tapper Tuukka, Tervaksentekijät Torppa Saara, Erä-Pirkot Taatila Tuulia, Tammero Vaarala Ville, Tampereen Kotkat Vahekoski Pirkko, Humppilan Ilvespojat Valli Krista, Tammero Virtanen Kirsikka, Tampereen Lokit Virtanen Vilma, Harjusiskot Vuorenmaa Kaarle, Tampereen Eräpojat

Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali Hampaala Satu, Sahalahden Sinisudet Järvi Lasse, Messukylän Metsäpojat Kojo Maija, Riihimäen Erätytöt Laakso Milla, Tammero Laaksonen Reetta, Liekkitytöt Nokelainen Taina, Tammero Pasanen Margit, Sahalahden Sinisudet Raevaara Niina, Tammero Rinne Erkka, Tampereen Kotkat Sallanniemi Tanja, Riihimäen Erätytöt Suikki Hanna, Sahalahden Sinisudet Sundholm Mervi, Humppilan Ilvespojat Timola Kalle, Tampereen Eräpojat Tuomi Sami, Viialan Metsänkävijät Virtanen Isto, Kaskenkaatajat Ylä-Outinen Anni, Roineen Tytöt Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali Ahtila Hanna, Parolan Eräveikot Anttola Laura, Riihimäen Erätytöt Arvela Amanda, Harjusiskot Backman Henri, Tampereen Kotkat Dahan Gizlan, Tampereen Eräpojat Friis Sören, Harjun Pojat Greus Niko, Tyrvään Metsänpojat Haapaniemi Päivi, Ylöjärven Otava Haavisto Petri, Valkeakosken Korvenkävijät Haikka Elina, Jaarlin Pojat Hartikainen Suvi, Tampereen Lokit Heinikorpi Juha, Tyrvään Metsänpojat Heiska Jarkko, Orimattilan Samoilijat Heiskanen Veikko, Hollolan Hirvenhiihtäjät Hietanen Maiju, Hollolan Hirvenhiihtäjät Huokuniemi Tapani, Harjun Pojat Hörkkö Arttu, Hervannan Hukat Hörkkö Tuulia, Hervannan Hukat Jokinen Eemeli, Messukylän Metsäpojat Jortikka Juho, Humppilan Ilvespojat

48


Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki Aaltonen Miina, Tampereen Lokit Alho Sasha, Humppilan Ilvespojat Arsad Firosa, Riihimäen Erätytöt Arvio Emma, Harjusiskot Halinen Veeti, Hollolan Hirvenhiihtäjät Halmari Ester, Messukylän Metsätytöt Heikkilä Anni, Teiska-Partio Heikkilä Elisa, Erä-Pirkot Hurme Elli, Messukylän Metsätytöt Hyvönen Valtteri, Tampereen Kotkat Jakonen Ida-Lotta, Harjusiskot Jämsen Eemeli, Nummen Eränkävijät Kainulainen Vilma, Harjusiskot Kivipelto Veera, Messukylän Metsätytöt Kortevaara Iida, Tampereen Lokit Laaksonen Inka, Parolan Eräveikot Laine Karoliina, Viialan Metsänkävijät Laine Sauli, Tampereen Kotkat Laurila Leevi, Humppilan Ilvespojat Lindberg Rasmus, Tampereen Eräpojat Linnas Viola, Viinikan Sinitytöt Lyly Kerttu, Kalevan Suuntatytöt Lyytinen Kaisa, Ylöjärven Otava Lähteenmäki Kaisa, Nummen Eränkävijät Marikko Matias, Pirkan Pojat Mattila Sanni, Messukylän Metsätytöt Mätäsniemi Krista, Teiska-Partio Nokkala Antti, Humppilan Ilvespojat Nurmilo Pyry, Tampereen Kotkat Ojala Emma, Harjusiskot Otonkorpi Tuuli, Tammero Pitkänen Matias, Harjun Veikot Pöysäri Joonas, Harjun Veikot Runsten Martti, Tampereen Kotkat Sankala Alisa, Kalevan Suuntatytöt Sarin Marcus, Jokioisten Korvenkävijät Selin Maria, Hollolan Hirvenhiihtäjät Setälä Arttu-Emil, Tampereen Eräpojat Soimasuo Sara, Nokian Eräveikot Soininen Simo, Tampereen Eräpojat Solala Eero, Tampereen Eräpojat Solala Kerttu, Tampereen Eräpojat Solin Oskari, Kaukapartio Syrjälä Annika, Nummen Eränkävijät Taulu Oona, Ylöjärven Otava Tarula Samuli, Hollolan Hirvenhiihtäjät Tiensuu Oskari, Jokioisten Korvenkävijät Tikka Niina, Launeen Lähdesiskot

Toiva Waltteri, Harjun Veikot Tuomi Elli, Viialan Metsänkävijät Vaahtera Kirsikka, Tampereen Lokit Vehkalahti Lauri, Tampereen Eräpojat Virolainen Salli, Parolan Eräveikot Ylitalo Onni, Hervannan Hukat Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansioplaketti Aspila Riina, Erä-Pirkot Heikkilä Henna, Liekkitytöt Jattu Juhani, Riihimäen Eräpojat Kaikkonen Minna, Ylöjärven Otava Lagerström Kai, Riihimäen Eräpojat Ylä-Soininmäki Pekka, Riihimäen Eräpojat Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansioplaketti Lumme Leena, Tammero Salmela Jari,Parolan Eräveikot Vainio Leena, Jokioisten Korvenkävijät SUOMEN PARTIOLAISET Sankarimerkki Numminen Harri, Lahden Ilvesveikot Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansioristi Louko Petri, Lähteen Vartijat Niemistö Riitta, Kaukapartio Nurmilo Jari, Tampereen Kotkat Oja Pirkko-Leena, Tammero Tammisto Marketta, Tammero I:n luokan Mannerheim-solki Jouppi Elina, Viialan Metsänkävijät Keskinen Ainomaija, Teiska-Partio Kollanen Kaisa, Viinikan Sinitytöt Lindberg Pyry, Tampereen Eräpojat Wahlberg Johannes, Tampereen Eräpojat II:n luokan Mannerheim-solki Alhola Ida, Padaspartio Bergdahl Julia, Nastapartio Eloranta Pulmu, Kymen Kotkat Hassinen Samu, Tampereen Eräpojat

49


Heikkilä Jan, Kanavan Vartijat Heinonen Nella, Lähteen Vartijat Helminen Ellen, Liekkitytöt Hellsten Salla, Roineen Tytöt Honkanen Eetu, Tampereen Kotkat Järvinen Jalmari, Tampereen Eräpojat Kaukoranta Alisa, Tampereen Lokit Kemppi Mikko, Tampereen Kotkat Kivistö-Rahnasto Katariina, Toijalan

Lämsä-Palovaara Kaisu, Ylöjärven Otava Nissi Anna-Lea, Urjan Varstat Nokelainen Leo, Tampereen Eräpojat Norokorpi Loviisa, Hämeenkyrön Hälläpyörät Paviala Mari, Ylöjärven Otava Stenhäll Piia, Kuoreveden Kotkat Uhlenius Ainomaija, Messukylän Metsätytöt Vakkilainen Erika, Tammero Väisänen Enni, Suodenniemen Suonkiertäjät Välimäki Ulla, Tammero

Eräveikot

Koivisto Miina, Härmälän Ilvestytöt Koskinen Valma, Tesoman Sinisiskot Kurki Lotta, Riihimäen Erätytöt Leppäjärvi Janita, Padaspartio Lähteinen Lilja, Messukylän Metsätytöt Manni Arttu, Parolan Eräveikot Iivari Mansikka, Nokian Eräveikot Mattila Viola, Erä-Pirkot Mäntyneva Roosa, Roineen Tytöt Paasikallio Tatu, Nokian Eräveikot Pankko Annika, Tammero Parkkonen Lauri, Nokian Eräveikot Peuraniemi Essi, Ylöjärven Otava Rintamaa Janna, Viinikan Sinitytöt Sairanen Iiro, Tampereen Eräpojat Salhoja Mikko, Hervannan Hukat Salkolahti Erika, Tammero Siiki Henna, Kaukapartio Sippola Jonna, Tampereen Lokit Timperi Iida, Kostian Kahlaajat Toiviainen Mikko, Niihaman Saukot Vaahtera Reeta, Liekkitytöt Valio Milla, Teiska-Partio Varonen Aaro, Urjan Varstat Vihervuori Vilja, Harjunalustan Siniveljet Virtanen Nea, Erä-Pirkot Vornanen Samuli, Harjun Veikot Ylinen Hanna, Roineen Tytöt Ylä-Soininmäki Katri, Riihimäen Erätytöt

Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali Aaltonen Timo, Tampereen Kotkat Aasla Anna-Maija, Tammero Heinonen Linda, Härmälän Ilvestytöt Heiska Miia, Orimattilan Samoilijat Hellsten Pia, Roineen Tytöt Hulkko-Lassila Marketta, Hämeenlinnan Metsänkävijät

Kaipia Reetta, Roineen Tytöt Kurki Henna, Riihimäen Erätytöt Lehto Laura, Messukylän Metsätytöt Marjamäki Samuli, Harjun Veikot Matinlauri Henry, Messukylän Metsäpojat Mertsalmi Aleksi, Padaspartio Niemi Anu, Nummen Eränkävijät Nissi Jyrki, Kaskenkaatajat Pietilä Mikko, Kuoreveden Kotkat Poikkimäki Mikko, Hervannan Hukat Rautiainen Juha, Tampereen Kotkat Tolvanen Tytti, Lahden Katajaiset Uschanov Sonja, Messukylän Metsätytöt Vaasvainio Hans, Vesilahden Valkohännät Vaimare-Manni Tarja, Parolan Eräveikot Pyhän Yrjön Solki Aaltonen Maria, Kostian Kahlaajat Hurme Ella, Kostian Kahlaajat Salin Pasi, Riihimäen Eräpojat Tuomainen Inka, Kymen Kotkat Vuojolainen Emmi, Ylöjärven Otava

Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali Aalto Kirsi, Messukylän Metsätytöt Alaranta Nina, Riihimäen Erätytöt Arjanne Satu, Tampereen Lokit Hietaniemi Heidi, Teiska-Partio Järvinen Jussi, Nokian Eräveikot Kaunisto Lauri, Tampereen Eräpojat Lehtomäki Heli, Tammero

Louhisuden Solki Alanko Milja, Messukylän Metsätytöt Härkönen Kirsi, Ilvespartio Jokinen Amanda, Messukylän Metsätytöt Jurvanen Nuutti, Ikaalisten Korpi-Kotkat Keinänen Roosa, Vesilahden Valkohännät

50


Lievonen Riikka, Tervakosken Tervakset Liiman Titta, Ryttylän Eräveikot Messman Tomi, Kaskenkaatajat Myllyniemi Suvi, Tervaksentekijät Ojala Arja, Erä-Pirkot Ojala Taina, Niihaman Saukot Pihlajamäki Minna, Kalevan Suuntatytöt Piili Reetta, Messukylän Metsätytöt Pirttilä Riikka, Nummen Eränkävijät Putti Marja, Kiikan Leiripeikot Ranta Lotta, Ylöjärven Viittaveljet Rautanen Ramona, Valkeakosken

Laikola Juho, Ylöjärven Viittaveljet Laine Karoliina, Viialan Metsänkävijät Laine Pyry, Kaskenkaatajat Leväsluoto Susanne, Tesoman Sinisiskot Lilleberg Helmi, Joutjärven Tapulitytöt Lindberg Rasmus, Tampereen Eräpojat Linnainmaa Paula, Vammalan Nuotiosiskot Lähti Silja, Humppilan Ilvespojat Mäki Sini, Humppilan Ilvespojat Norr Sami, Forssan Tornitulet ja Tornihaukat Palmanto Kaisa, Kaskenkaatajat Pesonen Nea, Ilvespartio Pinola Senni, Kostian Kahlaajat Raappana Loviisa, Viinikan Sinitytöt Saari Matti, Hervannan Hukat Salmela Silja, Tesoman Sinisiskot Salo Otto, Harjunalustan Siniveljet Salo Tuomo, Jokioisten Korvenkävijät Salonen Suvi, Tammero Sarin Patrik, Jokioisten Korvenkävijät Sarkonen Sanni, Ikaalisten Korpi-Kotkat Soininen Simo, Tampereen Eräpojat Strömberg Erika, Ryttylän Eräveikot Suhonen Touko, Tervaksentekijät Uotila Riku, Ylöjärven Viittaveljet Vilkko Kirsi, Kalevan Suuntatytöt Välisalmi Meri, Härmälän Ilvestytöt

Korvenkävijät

Rinta-Luopa Sari, Roineen Tytöt Ruutinen Terhi, Tervaksentekijät Sahi Timo, Tervakosken Tervakset Salhoja Anu, Hervannan Hukat Salo Markku, Harjun Pojat Similä Pauli, Kymen Kotkat Skogberg Tiia, Tesoman Sinisiskot Stenberg Jonna, Kaukapartio Strömmer Timo, Toijalan Eräveikot Sundholm Heini, Humppilan Ilvespojat Thuren Johannes, Hämeenlinnan Metsänkävijät

Tuukkala Riku, Harjunalustan Siniveljet Tuutti Pirkko, Kalevan Suuntatytöt Vesterinen Hanne, Tammero Vuorenmaa Essi, Viinikan Sinitytöt Vuorinen Riikka, Valkeakosken Korvenkä-

Collanin Solki Anttila Piritta, Jokioisten Korvenkävijät Berg Petra, Viialan Metsänkävijät Eerola Ville, Kaskenkaatajat Haapanen Ursula, Viinikan Sinitytöt Häggman Janica, Hämeenlinnan

vijät

Hakkio Päivi, Toijalan Eräveikot Hämäläinen Laura, Kalevan Suuntatytöt Joutsen Leena, Liekkitytöt Järvinen Silja, Ryttylän Eräveikot Kajasto Osmo, Ylöjärven Viittaveljet Kari Minna, Kärkölän Kärpät Koirikivi Kaija, Kärkölän Kärpät Koskinen Anna, Nummen Eränkävijät Kosola Eeva, Ilvespartio Kylén Mia, Toijalan Eräveikot Laakso Katja, Liekkitytöt

KOGI-SUORITUKSET 2017 Heinonen Sara, Hämeen Partiopiiri ry Honkanen Hillamaria, Tampereen Lokit Koiranen Mari, Toijalan Eräveikot ry Kuitunen Anna, Toijalan Eräveikot ry Kylén Mia, Toijalan Eräveikot ry Lehtinen Jyri, Tampereen Kotkat Nieminen Elisa, Aitopartio Vaasvainio Pia, Vesilahden Valkohännät ry Vesto Leena, Pirjetan Partio ry

Pyhän Yrjön Plaketti Nokkala Seppo, Riihimäen Eräpojat Saarelainen Harri, Valkeakosken Korvenkävijät

Metsänkävijät

51


Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere p. (03) 3123 4900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017  

Hämeen Partiopiirin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017  

Hämeen Partiopiirin toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Advertisement