Page 1

Hämeen Partiopiiri ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019–2020 ja talousarvio 2019


Toiminnansuunnittelu vuosille 2019-2020 on tehty yhteistyössä koko piirin kesken. Prosessiin on osallistettu niin lippukuntia kuin piirin ryhmiä, jaostoja sekä yksittäisiä luottamushenkilöitäkin. Kaikkiin Hämeen Partiopiirin lippukuntiin lähetettiin keväällä 2018 kysely, jossa kartoitettiin lippukuntien toiveita seuraavan kaksivuotiskauden painopisteistä ja toimenpiteistä. Myöhemmin keväällä kyselyn tuloksia työstettiin yhdessä piirin vapaaehtoisten luottamushenkilöiden kanssa eri toiminnanaloilta ja niistä toiminnanalat saivat evästystä omaan toiminnansuunnitteluunsa. Kevään ja kesän aikana piirihallitus on kiteyttänyt keskustelun toimintasuunnitelmaksi, jota pidät kädessäsi. Hämeen Partiopiiri noudattelee kahden edellisvuoden tapaan Suomen Partiolaisten strategiaa, joka jatkuu tutuilla teemoilla: partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Haluamme tehdä yhteistä partiota valtakunnallisesti ja yhteiseen partioon pääsemme noudattamalla samoja strategisia suuntaviivoja. 2


Hämeen Partiopiirin omat painopisteet löysimme peilaamalla lippukunnilta ja luottamushenkilöiltä saatuja toiveita strategian pääkohtiin. Tulevina kahtena vuotena haluammekin panostaa erityisesti partion avoimuuteen, lippukuntien ja piirin väliseen vuorovaikutukseen sekä lippukuntien toimintaolosuhteisiin. Vuonna 2019 toiminnassa ja taloudessa näkyy erityisesti myös koko piirin yhteinen voimanponnistus, piirileiri Ilves19. Yksityiskohtaiset tapahtumat selviävät piirin toimintakalenterista.

Esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuosille 2019–2020 Edessäsi on esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuosille 2019–2020. Esitys sisältää seuraavan kaksivuotiskauden päätavoitteet sekä toimenpiteet, joita päätavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan näiden vuosien aikana. Esitys sisältää myös kuvauksen piiriorganisaatiosta sekä talousarvion ja tapahtumakalenterin vuodelle 2019. Tulevaa toimintasuunnitelmakautta odottaen kaikkien piirin luottamushenkilöiden puolesta, Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus

Kuvat: Josefiina Lilja, Harri Halmejärvi, Anna Parkkomäki, Reetta Laaksonen Vektorit: vecteezy.com 3


Partio kuuluu kaikille:

teemme hämäläisestä partiosta avoimempaa ja moninaisempaa sekä kehitämme uusia erilaisia tapoja toimia partiossa. Varmistamme, että Hämeen Partiopiirin alueella mahdollisimman monella on mahdollisuus harrastaa partiota. Selvitämme partion harrastamisen esteitä, tutkimme saavutettavuutta sekä uusia tapoja partion harrastamiseksi ja luomme mahdollisuuksia partiotoiminnan laajentamiselle niin piiri- kuin lippukuntatasollakin. Autamme lippukuntia toteuttamaan entistä moninaisempaa ja yhdenvertaisempaa partiota. 4


Toimenpiteet: •

Toteutetaan lippukuntien ja piirin ryhmien käyttöön moninaisuuspaketti.

Koulutetaan lippukuntia markkinoimaan partiotoimintaa.

Järjestetään sisupartiolaisille oma ensiapu- ja erätaitokurssi.

Uudistetaan piirin verkkosivusto.

Otetaan käyttöön partiokamu-pesti tukemaan lasten ja nuorten partiopolkua.

Selvitetään syitä miesten vähenemiseen partiossa.

Toteutetaan jäsenlehti Täplän uudistus.

Lippukuntien partiotoiminnan laatua kehitetään ja ylläpidetään Loisto-työkalulla.

5


Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen: tiivistämme lippukuntien ja piirin välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kehitetään ja uudistetaan palveluja niin, että ne ovat aidosti kiinnostavia ja kohdentuvat oikein. Piiri on lähellä lippukuntia ja lippukuntien on helppo pyytää apua erilaisiin toiminnan haasteisiin. Yhteistyötä tiivistetään tehostamalla viestintää ja räätälöimällä koulutuksia lippukunnista nousevien tarpeiden mukaan. Lisätään lippukuntien ja piiritoiminnan vuorovaikutusta. 6


Toimenpiteet: •

Lippukuntatuen-, ohjelma- ja koulutusryhmät toteuttavat yhdessä lippukuntatuen uudistuksen kokonaisarvioinnin.

Toteutetaan lippukuntien koulutustarvekysely.

Tuetaan lippukuntia alueellisten markkinointitapahtumien järjestämisessä.

Lippukunnanjohtajien monimuotokoulutus räätälöidään myös pitkään pestissä toimineille sopivaksi kokonaisuudeksi.

Sihteerikoulutus päivitetään ja uudistetaan lippukunnan hallinnon koulutukseksi.

Lippukuntatoimijoille suunnattua viestintää kehitetään ja otetaan käyttöön verkkomedia-alusta.

Aluetapaamisten sisältöjä kehitetään yhdessä lippukuntien kanssa.

Käynnistetään piirin mentoritoiminta.

Varmistetaan, että kaikilla lippukunnilla on valmentajat tukena.

7


Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani: tuemme lippukuntia luomaan riittävät toimintaolosuhteet. Lippukuntien sidosryhmätoimintaa tuetaan tarjoamalla lippukunnille työkaluja sidosryhmätyöhön. Piirin kehitysryhmä tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja pystyy reagoimaan niihin. Piirihallituksessa aloittavat yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen sekä piiritoiminnan kehityksestä vastaava hallituksen jäsen. Aikuisten rekrytointiin panostetaan esimerkiksi oppilaitosyhteistyöllä. 8


Toimenpiteet: •

Jatkamme Nokipannukahvien jalkauttamista lippukuntiin.

Luodaan uusia oppilaitosyhteyksiä ja vahvistetaan jo olemassa olevia.

Järjestetään partion markkinointitapahtuma yhteistyössä korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Suunnataan vähintään yksi markkinointitapahtuma tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäisille ei-vielä-partiolaisille.

Hyödynnetään Suomen Partiolaisten eduskuntavaaleihin liittyvää materiaalia ja kannustetaan partiolaisia äänestämään vaaleissa.

Toteutetaan piirin ohjelmatapahtumia vuonna 2019 Ulos koloilta -teeman mukaisesti, järjestäen erilaisia retkiä ja vierailuja ja hyödyntäen kumppanuuksia.

Lisätään partion tunnettavuutta mielenkiintoisena harrastuksena ja haluttuna yhteistyökumppanina.

9


Organisaatio

10


Lippukuntatuki Lippukuntatuen toiminnanala auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Lippukuntatuen ryhmä nimensä mukaisesti tukee lippukuntien toimintaa tarjoamalla niille ohjausta valmennuksen muodossa ja apua tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Lippukuntatuki huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää nuorten määrään nähden. Lippukuntatuen ryhmän alaisuudessa toimivat valmentajien tuesta vastaava valmennusjaosto, uusia ja elvytettäviä lippukuntia tukeva lippukuntajaosto, yhdenvertaisuutta partiossa edistävä moninaisuusjaosto sekä lippukuntien laatuun panostava Loisto-jaosto.

Ohjelma Ohjelman toiminnanala tukee partiokasvatuksen toteuttamista piirin alueella erilaisten koulutusten ja ohjelmatapahtumien avulla. Toiminnanala vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutuksen, partiotaitokilpailujen, kansainvälisyystoiminnan sekä muiden ohjelmallisten tapahtumien toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimivat partio-ohjelman ylläpidosta ja piirin ikäkausitapahtumista vastaava ikäkausijaosto, ensiapu-, erätaito- ja meripartiokoulutusten järjestämisestä vastaava partiotaitojaosto ja kilpailutoimintaa organisoiva ja tukeva kilpailujaosto sekä kansainvälistä partiotoimintaa edistävä kansainvälisyysvastaava. 11


Ilves19 Hämeen Partiopiirin piirileiri Ilves19 järjestetään heinä-elokuun vaihteessa Hämeenlinnan Evolla. Leirin tavoitteena on tukea lippukuntien toimintaa, tuottamalla uusia ideoita ja luomalla innostusta lippukuntatoimintaan. Leiri tukee lippukuntapesteissä toimivia johtajia ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää toimintakulttuuria esimerkiksi johtokolmikon osalta. Leiri tarjoaa kasvattavaa ja laadukasta tekemistä kaikille osallistujille sudenpennuista vaeltajiin. Leirillä koetaan elämyksiä ja se mahdollistaa partioon ja leirielämään tutustumisen myös ilman aiempaa kokemusta. Piirileirin pestit sopivat joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin ja niihin saa monipuolista tukea. Piirileirin tarkoitus on kasvattaa hyviä tulevaisuuden johtajia. Ilves19 näkyy ja kuuluu luoden partiolaisista positiivisen kuvan sekä korostaen harrastuksen avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Partio näyttäytyy leirin välityksellä helposti lähestyttävänä harrastuksena ja vapaaehtoistyön muotona. Piirileiriä tehdään yhdessä monipuolisten kumppanien kanssa. Näiden ansiosta partio näyttäytyy kiinnostavana ja luotettavana kumppanina myös leirin jälkeen. Leiriprojektia johtaa leiristaabi, jonka johdolla useat sadat leirintekijät toteuttavat yhteisen leiriprojektin. Leirille odotetaan mukaan n. 5000 hämäläistä partiolaista. 12


Koulutus Koulutuksen toiminnanalan tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukea piirin ja lippukuntien luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Lisäksi toiminnanala vastaa Ko-Gi-koulutukseen osallistuvien ohjaamisesta.

Kehitys Kehitysministerin johdolla toimiva kehitystyö seuraa aktiivisesti partiotoiminnan laatua, jäsenmäärän kehitystä ja toimintaympäristön muutoksia voidakseen auttaa lippukuntia vastaamaan näistä nouseviin haasteisiin. Kehitystyö vastaa myös piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista.

Vapaaehtoiset Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavan hallituksen jäsenen alaisuudessa toimiva aikuis- ja luottisryhmä vastaa piirissä vapaaehtoisten rekrytoinnista ja hyvinvoinnista sekä tukee lippukuntia aikuisrekrytoinnissa ja aikuistoiminnassa.

13


Viestintä Viestinnän toiminnanalan keskeisenä tehtävänä on tukea lippukuntia ja piiriä toiminnassaan viestinnän ja markkinoinnin keinoin ja koulutuksin sekä vahvistaa piirin ulkoista ja sisäistä viestintää kehittämällä piirin viestintäkanavia ja tukemalla eri toiminnanalojen yhteistyötä. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirin julkaisujen, somekanavien, viestintäkoulutusten, markkinointi- ja kuvaustiimin vastaavat sekä Täplä-piirilehden toimituskunta ja nuoret medialähettiläät.

Yhteiskuntasuhteet Piirin yhteiskuntasuhderyhmä koordinoi ja kehittää piirin yhteiskuntasuhteita ja erilaisia kumppanuuksia kiinteässä yhteistyössä piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa, koordinoi yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia projekteja sekä tukee lippukuntia kehittämään ja ylläpitämään omia suhdeverkostojaan.

Ansiomerkit Piirin ansiomerkkiryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää, kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen sekä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. 14


Hallinto Lippukuntien valitsema piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohto vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, lippukuntatuen käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piiri osallistuu aktiivisesti partion päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan.

Toimisto Piirillä on toimistot Tampereella ja Lahdessa, ja niissä työskentelee määrältään riittävä ammattitaitoinen henkilökunta. Toimihenkilöt tuottavat palveluja lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihallituksen linjauksen mukaisesti. He hoitavat piirin taloutta ja viestintää sekä tukevat lippukuntia suoraan tai välillisesti muun muassa ohjelma- ja koulutustapahtumien järjestelyissä. Toimihenkilöt valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden.

15


Talous Yleistä Taloustoiminnan keskeisenä periaatteena on taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökohtia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Toiminnan kuluista viestintä ja lippukuntatuki sekä valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiön toiminta-avustuksella. Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö korvaavat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työkorvausten muodossa.

Vuoden 2019 talousarvio Toimintavuosi 2019 on piirin talouden näkökulmasta poikkeava vuosi, johtuen Ilves19-piirileirin merkittävästä n. 1 miljoonan euron vaikutuksesta talousarvioon. Talousarviota kasvattaa myös varainhankintatuotteiden muuttunut hinnoittelu. Talousarvion loppusumma vuodelle 2019 on 2 728 894 euroa sen ollessa vuonna 2018 1 497 916 euroa. Jäsenmäärä on viimevuosina vakiintunut n. 10 000 maksaneen partiolaisen tasolle, tämän ansiosta talous on vakaalla vakaalla pohjalla. Edellisvuosien tapaan partion aktiivista 16


markkinointia jatketaan ja jälleen toteutetaan mm. eskari-kampanja, kouluissa jaettava Partiopolku-lehti sekä erilaisia partion markkinointitempauksia ja -kampanjoita. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu 10 kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin, joista yhtenä Ilves19-piirileiriprojektista vastaava toimihenkilö määräaikaisessa työsuhteessa. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät it- ja tulostuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina. Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 10 000 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 27,00 euroa ja II-jäseneltä 25,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Varainhankintaan olennaisesti kuuluva joulukampanja on budjetoitu edellisten vuosien toteutumien mukaisesti huomioiden adventtikalenteriin kohdistuneet hinta- ja jakosuhdemuutokset. Adventtikalenterin myyntihinta nousee vuonna 2019 10 euroon, kasvattaen lippukuntien kampanjaosuutta merkittävästi. Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat jälleen hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan ylittävän 600 000 euron tason. Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 130 000 euroa. Muita avustuksia on budjetoitu saatavaksi n. 44 000 euroa. Vuonna 2019 ei ole tarkoitus suorittaa merkittäviä taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista. 17


Talousarvio 2019 (eur)

TA 2019

TA 2018

MUUTOS

VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut Muut tuotot

TA 2019

TA 2018

MUUTOS

1 101 995

112 742

989 253

119 399

149 147

-29 748

1 221 394

261 889

959 505

424 902

344 729

80 173

KULUT Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Henkilöstösivukulut Poistot

0

0

0

98 201

84 617

13 584

523 103

429 346

93 757

3 513

7 600

-4 087

3 513

7 600

-4 087

233 945

88 296

145 649

Muut kulut Vuokrat Ulkopuoliset palvelut

51 160

34 000

17 160

Matka- ja majoituskulut

536 824

156 579

380 245

Materiaalikulut

250 842

67 532

183 310

Muut toimintakulut

659 012

395 413

263 599

1 731 783

741 820

989 963

2 258 399

1 178 766

1 079 633

-1 037 005

-916 877

-120 128

Jäsenmaksut

585 000

568 500

16 500

Myyntituotot

773 000

523 000

250 000

KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄ VARAINHANKINTA TUOTOT

Ilmoitustuotot

7 500

7 527

-27

Muut tuotot

2 000

2 000

0

1 367 500

1 101 027

266 473

468 845

318 150

150 695

KULUT Ostokulut Muut kulut

1 650

1 000

650

470 495

319 150

151 345

KULUJÄÄMÄ

-140 000

-135 000

5 000

YLEISAVUSTUKSET

140 000

135 000

5 000

TILIKAUDEN TULOS

0

0

0

18


TA 2019

(eur)

TA 2018

MUUTOS

Muut tuotot Avustukset

33 784

63 254

-29 470

Työkorvaukset

71 997

74 028

-2 031

Muut

13 618

11 865

1 753

119 399

149 147

-29 748

59 202

34 395

24 807

Matkakulut Matkakorkvaukset ja päivärahat Kuljetuset Ruoka- ja majoituskulut Osanottomaksut

4 930

8 270

-3 340

465 182

108 142

357 040

7 510

5 772

1 738

536 824

156 579

380 245

Painatuskulut

25 260

19 920

5 340

Kopiot

11 332

11 363

-31

214 250

36 249

178 001

250 842

67 532

183 310

Materiaalikulut

Tarvikekulut

Muut toimintakulut Jäsenmaksut

320 000

313 000

7 000

Postikulut

15 712

24 040

-8 328

Puhelinkulut

9 550

7 500

2 050

Pankkikulut

1 600

1 400

200

Myönnetyt apurahat

2 450

2 000

450

Ylläpito

74 320

18 490

55 830

Muut kulut

235 380

28 983

206 397

659 012

395 413

263 599

Ostokulut Kalenterit

114 745

79 000

35 745

Materiaalit ja palkinnot

51 000

47 000

4 000

260 850

190 000

70 850

42 250

2 150

40 100

468 845

318 150

150 695

Valtion toiminta-avustus

130 000

125 000

5 000

Valtion erityisavustus

10 000

10 000

0

140 000

135 000

5 000

Lippukuntien osuus Muut kulut

Yleisavustukset

19


Tapahtumakalenteri 2019 TAMMIKUU 9.1.

Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille

12.1.

Luottispäivä

12.1.-13.1.

Valmentajastartti

14.1.

O365- ja Jemma-koulutus luottiksille

18.-20.1.

Young Spokespeople -koulutus *

26.-27.1.

Tuomarineuvostokoulutus *

25.-27.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2019, I-osa

25.-27.1.

Talviretkeilykurssi - Hopeakettu

26.-27.1

Ea 1

26.-27.1.

Aikuisten Talviretkeilykurssi

28.1.

O365- ja Jemma-koulutus luottiksille

helmikuu

Aluetapaamiset 1/2019

1.-3.2.

Koulutusohjaajakoulutus, aloitusosa *

2.2.

Talouskoulutus

4.2.

O365- ja Jemma-koulutus luottiksille

8.-10.2.

Kuvauskoulutus *

8.-10.2.

Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu *

8.-10.2.

Akela- ja sampokurssi

9.2.

Ikäkausiohjelman perusteet -koulutus

9.2.

Piirin talvimestaruuskilpailut

16.-17.2

Ea 1

HELMIKUU

MAALISKUU 2.-3.3.

Talvi SM-kisat *

8.-10.3.

Talviretkeillykurssin varaviikonloppu

9.-10.3.

Sisujen ensiapukurssi

12.3.

Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille

15.-16.3.

Partion kevätpäivät M/S Scoutella -tapahtuma *

15.-17.3.

Kipparikurssi, osa 1 *

22.-24.3.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2019, II-osa

23.-24.3

Ea 1

23.3.

Kevätkokous ja Johtajapäivä 20


23.3.

Meripartiojohtajapäivät *

29.3.

Hygieniapassikoulutus

29.-31.3.

Kipparikurssi, osa 2 *

5.4.

Hygieniapassikoulutus

5.-7.4.

Veneenohjaajakurssi, teoria

5.-7.4.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

6.4.

Laajennettu hallitus

6.-7.4.

Rastipäällikkökurssi

7.4.

Rastin toiminta -koulutus

13.-14.4.

Ea 2

16.4.

Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille

18.-21.4

Jatko ROK Hämärä

22.-28.4.

Partioviikko *

22.4.

Akela- ja sampovihjarit

23.4.

Akela- ja sampovihjarit

24.4.

Akela- ja sampovihjarit

26.-28.4.

Lpk johtaja -, pestijohtaja- & ohjelmajohtajakoulutus

26.-28.4.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2019, I-osa

27.4.

Erityisruokavaliomuonittaja-koulutus

26.-28.4.

Ko-Gi-kurssien 133, 134 ja 135 johdanto-osa *

27.4.

Or&Vi -kevätkisat

HUHTIKUU

TOUKOKUU 5.5.

Paraati

11.5.

Sudenpentukisat

19.5.

Kevät SM-kisat *

17.-19.5.

Kohtaus *

17.-19.5.

Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu *

18.5.

Maastotuomaripäivä *

toukokuu

Europarlamenttivaalitapahtuma *

18.-19.5.

Leon Lenkki ja Hilkan kilpa KESÄ- JA HEINÄKUU

kesä(/heinä)

alueiden kesäillat (vapaamuotoinen "aluetapaaminen")

3.-11.6.

Ko-Gi 132 -kurssin leiriosa *

7.-9.6.

Ko-Gi-kurssien 131 ja 135 haikkiosa *

14.-16.6.

Veneenohjaajakurssi, käytäntö 21


14.-19.6.

Ko-Gi-kurssin 133 leiriosa *

24.-29.6.

Ko-Gi-kurssin 134 meriosa *

26.6.-26.7.

Explorer Belt *

19.-23.7.

Ilves19 rakennusleiri

24.7.-1.8.

Ilves19 (sudenpennut 24.-27.7.) ELOKUU

1.-4.8.

Ilves19 purkuleiri

22.7.-2.8.

Jamboree *

23.-25.8.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2019, II-osa

29.-30.8.

Johtajatulet-etkot Ko-Gi-kursseille 131, 132, 133, 134, 135 *

30.8.-1.9.

Johtajatulet-tapahtuma * SYYSKUU

2.9.

O365- ja Jemma-koulutus luottiksille

7.-8.9.

Ea 1

10.9.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, aloitustapaaminen

12.-15.9.

Kipparikurssi, käytännön osa *

13.-15.9.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2019, I-osa

14.-15.9.

Aikuisten Retkeilykurssin ja Vaelluskurssin teoriaosa

17.9.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, 2. tapaaminen

21.-22.9.

Aikuisten akelakurssi

21.9.

Partiokamu-koulutus

22.9.

Partiokamu-koulutus

25.9.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

26.9.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

27.-28.9.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, retki

27.-29.9.

Akela- ja sampokurssi

27.-29.9.

Retkeilykurssi Sinikettu

27.-29.9.

Vaelluskurssi Tulikettu

28.9.

Ikäkausiohjelman perusteet -koulutus

28.-29.9.

Aikuisten retkeilykurssi

30.9.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

lokakuu

Aluetapaamiset 2/2019

1.10.

LPKJ-monimuotokoulutus, aloitustapaaminen

1.10.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

2.10.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

LOKAKUU

22


2.10.

Lippukunnan hallinto -koulutus, aloitustapaaminen

3.10.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

4.-6.10.

Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu *

5.10.

Joulukampanja-koulutus lpk:n kampanjapäällikölle

5.10.

Seikkailijakisat

5.-6.10.

Syys-SM kisat *

8.10.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, 3. tapaaminen

12.-13.10.

Sisu Ea

19.-20.10.

Explo-tapahtuma *

19.-20.10.

JOTI-JOTA *

19.10.

After Ilves - Tarpojien Taitopäivä goes JOTI

22.10.

LPKJ-monimuotokoulutus, 2. tapaaminen

25.-27.10.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2019, I-osa

26.-27.10.

Laajennettujen valiokuntien tapaaminen *

1.-3.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2019, II-osa

2.11.

SuperLauantai

2.11.

Partiokamu-koulutus

3.11.

Luotsikoulutus

3.11.

SuperSunnuntai

3.11.

Partiokamu-koulutus

5.11.

Kuksa-koulutus lippukuntakäyttäjille

9.11.

Sudenpentutapahtumat

9.-10.11.

Ea 1

12.11.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2019, 4. tapaaminen

15.-17.11.

Pelastautumiskurssi *

16.11.

Piirin syyskokous

16.-17.11.

Nuotiokitarakurssi

22.-24.11

After Ilves - samoaja-vaeltajatapahtuma

26.11.

LPKJ-monimuotokoulutus, 3. tapaaminen

29.11.-1.12.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2019, II-osa

7.-8.12.

Ea 2

10.12.

Partiotoimiston joulukahvit

27.12.19-1.1.20

Ko-Gi-kurssin 135 kaamososa *

MARRASKUU

JOULUKUU

* Suomen Partiolaisten tapahtuma tai koulutus 23


hameen.partiopiiri

@hppartio

@hppartio

Toimintasuunnitelma 2019-2020  

Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Toimintasuunnitelma 2019-2020  

Hämeen Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Advertisement