Page 1

路JIUIN4LBN NOVEMBER

Til MEXICO


,t )

Bc r e r er det bowl i ngs po r te n, at der dagligt Io r ekorrurre z- udtryk som reklame, sa l o s -promotion og puplic-relation omkring do n - i andre sa rnrnu nhsnng ganske vist 1 Vil man kunne Ir ernfe r e , at især puplicrelation har stor relavant til bowl irig s po rt e n - og vi Lrna n tale for deve </>ren,hvis nia n pliS tilr, a t e n vel o r g a n i s e r e t , o u c r gi s kTo g c f f ek t i v PR .;: v iz k s o rnh e d ha r d o 'st</>rs't,e'mulighc" d e r f o r a l g iv e y d e r st p o s i t iv e I'c~ultater? Tilgavnogglædeforen '~port s orn lider af de a He r s te r s te s ka va nk cr i forbindelse rn ed det der ka Ide s rand>

r

res

beviigenhed

:

et af de organisatoriske led, som bowling skal v.ider efe r e s under. .PR-virksomhed kan udfe r e s på utallige områder. Nye fremgangsmåder, forenet med, de gamle travere bØr 'gå op i så stor enhed; at resultaterne snart vil kunne gøres op og udmåles. , -Forholdet til, apo r ts pr e s s e n må udbygges og forbedres. Bowlingsportens meddelelsesmidler, bladene, er et vigtigt PR middel, og de må g</>resstadig mere læseværdige - og udsendes til et så stort et område som muligt. -Sp.prgsmålet om bowlingens udvikling i de lokale områder må diskute res, og fø-

HVORDAN HAR VDRIS UJw DU?1 Men

en v c.t o r g a ru s c r et

PK er Ikke alene

gjort ved al l'''gge Bowling-Journalen ind pfl. f r i s e r s a l o ncr, hos lu.g c r og tandlæger, c Il cr a ndr o s t od c r, hvor orIenllighcdcn er o ll cr s id dor og ve nto r ! P'u p Li c c- x oLa t i o n er et svært din l1l'rligt ord, s 0111vel i kortest oversættels l' betyder e t a k t i v v i r k s o 111 h e d ,hvis f o r 111 i1l d c t c r, a t f il a n d r e - SOUl S t,1 r ud" nfor - til a t 0111ta le vor s p o r l p o s i t i v log vel v i 11 i g t, cl ler sagt pli en anden rnå dc : et rn idde l , hvormed 'vi fortæller om os, og hvormed vi, i-

re hl det resultat, at man søger udad mod andre idræts organisationer i eventuelle samarbejdsudvalg - for eksempel samvirkende idræts organisationer. -Ved de største arrangementer be r ledende personligheder i dette eller hint område indbydes. II Arbejdet med skoleungdommen og juniores bØr intensiveres. II Modernisering af bomærker og slogans og de øvrige "ansigter udadtil" må påbegyodc

s,

- Brochuremateriale til offentlig brug,der fortæller 0111bowlingsporten, må udarbejgcnnc.ln forskellige påvirkninger skaber og des og udf er es , fastholder offentlighedens interesse. -En udadvendt oplysningskampange be r • Og i en tid, hvor bow li.ngs por tc n står 0etableres, hvor bowlere fortæller om, hvad v orf or sin korte hi s to r i es s te r s t c rni l epæl bowling er, hvorledes og under hvilke for- må der allerede fra de n hold den dyrkes, og hvor vidt den spænder f,'rslC' færd t ag e s skridt til, at PR indgår i sit virkefelt. II Mulighederne er ~ Et vigtigt PRovervældende sto~ mål er, aefj6xcæ· re, og forudsætningoffentlighedens erne for at udnytte opfattelse af,at dem i stor udstrækbowling er skabt ning til stede. SI'IRll.rr; !il.. f RED" af smarte folk e'Baggrunden er lloWI../NG - 8//C5 for folk med i orden - klubbermange penge. ne lede s af dygtige Bowling er en -::-og interesserede familiesport folk - og alt er i med de allerorden . • Hva' dælen t.p 'er vi så for ?

r:.:============~-'-

Hvis altså vi s elv vil udnytte dis se

*

!!!

'*

l! :(l, I

~

~i

; ,I, ,)


TO NYE REKORDER C. K. C. satte i sin kamp mod Hellerup i 1. div. damer den 29. september en ny, flot dansk r eko r d, De fire damer, Grete A. Larsen, Anne-Lise Øelund, Joan Høje r Andersen og Lilly Bargholz slog over 6 serier ikke mindre end 4204. Holdet ses her efter den fine indsats.

Georg Jensen begyndte sin helt eventyrlige måned med at slå en dansk rekord over 2 serier,i sin klub, Sisu's, kamp mod Viking i 1. division for herrer. Rekorden blev på 500 kegler, altså 250 pr. serie, og den blev som ovennævnte, ligeledes slået den 29. september. Georg Jensen, som ses både her og pil. forsiden, understregede med denne rekord sin helt fantastiske standard. Det hø r e r til sjældenhederne,hvis han ikke er med blandt de bedste ved bå de mesterskaber, udtagelseskampe og stævner, hvad dette nummer af BowlingJournalen icpvrigt kraftigt vidner om.

DE FØRSTE

SKÆV START

KAMPE I DANMARKSTURNERINGEN

Bu1letinerne fra Zone II, den Jydsk/Fynske, i forbindelse med de fcprste kampe i den nyoprettede Danrnarksturnering, er alt andet end opmuntrende, og da man for Zone I også sporer tydelige tegn pil. utilfredshed med tilrettelæggelse og afvikling, synes det som om turneringen har fået en ufortjent, skæv start. Det er ikke det spillemæssige, og sportslige der er noget i vejen med, men simpelt hen det faktum, at turneringen ikke nyder den bevågenhed fra spill-ere og ledere,som den tilsyneladende skulle have. Hvad er der da i vejen? Efter vor mening flere ting. Fcprst og fremmest tærer turneringen i' meget stor udstrækning pil. de spillere, som i forvejen er belastede med mange andre kampe, og

CARLO CHRISTIANSEN Urmager .& Guldsmed

Alt i guld og sølv

,,,,TIAN

Gaver til enhver

m

;~} ~Jj •

o,\'b

Aktieselskabet

lejlighed Byens og egnen. bank -

Jembanegade

24

T.If, (03)

Sportspræmier Flllal.r: SkIbby

Stort !Jdvalg i FREDERIKSSUND

HAR FÅET EN SKÆV START.

det er vor opfattelse, at selv Dansk Bow l ing Forbund satser mere på landsholds udtageiseskampene end pil. deres egen turnering. Dernæst er arrangementet - som s æ d'van-, ligt kan vi ikke dy os for at nævne - overladt til enkeltunionerne, og de fleste af de cpkonomiske byrder til de enkelte spillere, Og selvom vi nærer stor respekt for ledere i lokalunionerne, er det da vist at trække for mange veksler, nå r de også skal bebyrdes med danmarksturneringen, og der er ikke noget at sige til, at de forscpger at afvikle denne lettest muligt. Turneringen tegner imidlertid til at blive spændende, og nå r status skal gcpres op ved sæsonens slutning, er tiden til at ændre de værste skavanker, inde,

Bankbua værket,

311766

Glml ••• Bank. Øank. StenII •••

Deru egen bank.

Postgirokonto Ø.nk. Oppo

Jmger.prl. Øank. V.k ••

I: Skuldelttv, Sanderby, Go,18v. ",.,Iunda, GI.

F.,.lav. Øl.tykks,

Bank

6699

Sundby og Ølstykke

Vejleby. Jylllngo

Bank, Bank.

Vonalev, Kyndbyog Gundsømaglo.

forlovelsesring •• TLF.' 310310 og bestikmønslre

3


Cup-turneringen i Sjællands Bpwling Union har på nuværende tidspunkt afvrkl e+ sin første omgang. Turneringen, som i år har fået lidt større tilslutning end sidste år, spilles på den måde, at der i første runde finder udskildning sted, således, at vinde rne spiller fortsat i det der vittigt er blevet kaldt" over- , cuppen", medens taberne fra 1. runde fortsætter i det der h.elt ustyrligt morsomt er kaldt" under-cuppen". Der s pi ll e s med handicap, og det betød i første omgang, at flere "navne" måtte gå den tunge gang ned i undercuppen, og at adskellige vindere mil se i øjnene, at de ud går i næste runde. De to mellemrunder er afviklet i week-enden 2. og 3. november,og finalen finder sted mellem de' otte bedste i de to r.ækker den 30. november.

For bedre bowling spis

RØDE VEJRMØLLE BRØD - det giver en 'kegle' mere

CIVILØKONOM

REVISOR ANDR. V E S T E R B R

o

LYKKE G A

oE

1 2. 4.

KØBENHAVN

S A L

T V.

V

550i

VESTER

I

Bogføring Skatteregnskab

HERLEV J3EDEMANDS- og BEGRA VELSES FORR.ETNING

HERLEV

Dyrholm 38 94 8'5 01

øegravelur og lIgbrændln9

Sv. ikke: . Ring til . TA 6607

UNO-X vi J. CHR.

ISLEV. 946192 JØRGENSEN

Autoservice·

~

Aufogumml

Undervognsvåsk· behandling Klargøring

iii

syn

Islevbrovej

4

BENZIN· OLIE AUTODIESEL

39 • Tlf ..946192

EFTERLYSNING

Det har vist sig, at der er trykt for få turneringsplaner i KBU. Medlemstilgangen har været. større end det kunne forudses, og dette glædelige fænomen har betydet, at det oplag man i første omgang fik lavet, faktisk er væk. Nu ved man i unionsledelsen, at der er udl eve r e t et' antal til klubberne, som efter al s ana ynl igb ed ikke finder anvendelse hos alle, og men beder derfor om, AT KLUBBER MED UBENYTTEDE TURNERINGS PLANER, INDSENDER.DISSE TIL UNIO NEN ELLER AFLEVERER DEM TIL ET AF BESTYRELSESMEDLEMMERNE. Et beskedent ønske, som det er unionens th1ib, at klubberne vil imødekomme.

ADRESSE HÅNDBOG Daris k Bowling Forbund har ladet fremstille en fiks, lille adressehåndbog. Bogen indeholder adresser pi! samtlige unions formænd, kasserere, s pille udvalgs formænd og andre i l oka luni one r ne, adresser pi! ledelsen i forbundet, pi! de nordiske forbund og oplysninger om den danske, svenske, norske og finske bowlingpresse. Endvidere er opført samtlige klubber med licenskode og hjemsted, og der er også blevet plads til lidt om Dansk Kegle og Bowlingforbund. Bogen vil blive udleveret gratis til de i bogen personer, til samtlige klubber i et eksemplar, til TV, internationale forbund og til enkelte andre. Det beskedne restoplag kan imidlertid rekvireres, men man er nødt til, at tage kr. 2,00 pr. eksemplar.

e-


Her lIøn ølle bowle ogh~ggesig Bow'inghallen RØDOVRE CENTRUM

Restaurant

26

'Spare Time'

.BANER

Rødovre Centrum

Tlf.: (Ol)411250

ISLANDS BRYGGE 15

Cafeteria 'fif Amager 51Z0'


NORDISK

Nyr

T

Renseriet

Jernbanegade

lO

29

Frederikssund

SVERIGES HOLD TIL N. M. Sveriges Bowling Forbund har udtaget-det hold, som blandt andet vi skal spille mod i Oslo ved de Nordiske Mesterskaber. Det blev: Thomas Behring, Stockholm, Ragnar Davidsson, Gbtebo r g, Bernt He l l s t r-orrr.Dornna r ve t, Knut Johnesson, Sandviken, Tommy Lundmark, Stoc~holm, Go sta Sj obe r.g, Es l~i1stuna, Bengt Aberg, Hå ls mgbor g, Bor je Asber g, Gote bo r g. Reserve bl ev iGo ata . Schloenzig, Vas te r vi g,

Telefon

310298

~

71laieIifL!unad

~QJJ~~

Dameholdet ser således ud: Ursula Becker Pi teå , Barbro Hjerten, Bor s , Svea Ljung kvist, Malme, Maj Ola nde r , Ka lrria r . Reserve blev: Solveig Jardhagen, Sode r tal je,

REOERIK.5SUND

T EL HON 310730 AI/TOlAHERIN6

å

Man må hel le r e forberede sig på, at det hold vil blive en skrap opgave.

rn od disse

5 MINUTTER

SVERIGE - NORGE

OG VOGNEN ERREN

Landskampen mellem Sverige og Norge, som spilledes i Skov de , endte med en sejr til Sverige med 12146 mod Norges 11800. Det svenske-hold vandt udelukkende på sin rutine, mod det ungdommelige norske,som spillede bedre end ventet, og Norge havde da også kampens bedste spiller i Haavard Holmung med 1619. Hos Sverige blev Bengt Åberg bedst med ',570.

~

Gult GULF SERVICE:

~

t03312820

.JERNS"'NEGADEJ

Åben til klo20

Erik Jessen -j

SPECIALIST I ASFALTERING

En af de nye, svenske klubber, Vallonen fra Finspång, som til daglig spiller i den svenske 4. division, har slået en opsigtsvækx onde rekord. Den sve ns ke rekord for 8 rnandshold over fire serier var i forvejen p-l 6449, men Vallonen spillede sig til ikkemindre end 6744, altså en rekordforbed ring p& 295 kegler. Til sammenligning kan det nævnes, at den tilsvarende danske rekord er på 6045. De otte mands score Val': 1016 - 938 848 - 823 - 805 - 805 - 756 - 753. I samme kamp slog Jan Johansson nye rekorder i tJ;e serier fra 739 til 770, og i fire serier fra 966 til 1016. Store tal - og det val' al ts i Sverige.

OG PLANERING

AF INDKØRSLER GÅRDSPLADSER F AB~lKSPLADSER VILLAVEJE ENTREPRENOR

M.HERMANSEN Kiendffsvei82 SLAGELSE520411 BARNEVOGNE AUTOCYKLER

største udvalg

• CYKLER

KLÆKKELIG REKORD

0.- J. Pedersen

å

:.C:?~.I.:?-~C?~~ ~.s.~~F!,.E .: lAVA Bl..:4,95

;~~t.i?

~~~f;-:

- JAVA Mokka:5,50

pr.

OMSÆTTER OVER 1. MILL.

1/4 kg.

Sveriges

GRETE VIN· TOBAK TIPS· BLADE

6

OG BASSE

310436

Bowling Forbund har på sit ny1l.rsm,/>dekonstateret, at omsætr.ing en i forbundet nu er på over een mil!. s ve ns ke kroner .

li; afholdte

"Ved Aaen" l

.•.~


Revision i dag er et levende, spændende job! Den moderne statsautoriserede

revisor

• 1'f,-årigt specialstudium

til cand.merc.

er »manden i rnidten« I Kontrol af tørre

tal og bilag er i dag kun en brøkdel af

vilkår hos en statsautoriseret

revisor og

arbejdet: økonomisk rådgivning

afsluttes

eksamen.

somhedslederne

for virk-

med hensyn til arbejds-

gang, udvikling og ledelse er sagen - og hertil

kommer

ny felter

med den praktiske

Herefter står De med højeste kundskab i revision,organisation,

bI. a.

regnskabsvæsen

og skatteteknikl

med EDB.

Tænk over mu-

lighederne og ring og få udførlig

- Og uddannelsen

er moderni-

seret. Den er nu opdelt i •

tre-

årigt dagstudium til HA-eksamen Foreningen

3 års praksis med gode økonomiske

af Statsautoriserede

Revisorer,

besked

~

STATSAUTORISERET REVISOR

Kronprinsessegade

hos Handelshøjskolen

i Århus eller København - eller direkte hos 8, 1306 København

K. Tlf.: (01) 54 MI 9191


Overraskelse iunions kamp KØBENHAVN TABTE UNIONSKAMPEN MOD JYLLAND FOR DAMERNES VEDKOMMENDE, MEN VANDT TIL GENGÆLD OVERBEVISENDE I HERRERNES OPG~R. Unionskampen mellem KØbenhavn og Jylland, som var flettet ind i landsholdsudta gelseskampene i Ålborg, og som spilledes for både herrer og damer, blev samlet vundet af København. Men det må noteres som en overraskelse, at de jydske damer var i stand til at slå de sejrsvandte københavnske, og selvom 5 kegler blev det antal, sejren lØd på, skuffede et par af de ke be nhavns ke damer fælt. Til gengæld var herresejren stor, og det resultat KØbenhavn slog kun 23 kegler fra den danske rekord . .Hos Jylland var der ikke meget at råbe hurra for, idet kun den bedste, Knud Theis slog fint, tre derefter nogenlunde, og de Øvrige under standard. Men resultatet blev:

11304 1t925

DAMER JYLLAND KØBENHAVN

KØBENHAVN

JYLLAND

176 174 174 173 164

1589 1572 1547 1492 1448 1445 1425 1407

-

198 196 193 186 181 180 178 175

1486 1307 1306 1301 1293 1252

-

185 163 163 162 161 156

1442 1409 1339 1312 1221 1217

-

180 176 167 164 152 152

- DAMER

KØBENHAVN TERNE:

- HERRER

Knud Theis Torben Hansen Kurt Nielsen HOLDET

-

7945 7940

ENKELTRESULTA JYLLAND

1410 1393 1393 1385 1308

- HERRER

Per N. Christensen Bent Petersen Holger Jørgensen Georg Jensen Kurt Petersen Henrik Wørtz Kurt Andersen Erling Nielsen

·Henny La r s en Maria Petersen Annie Theis Bodil Christiansen Connie Hansen Else M. Bøc ke r

HERRER JYLLAND KØBENHAVN

Poul E. Larsen Bendt Rasmussen Peter Christensen Henning Quie Jørgen Hornbek

1517 - 189 1459 - 182 1439 - 179

-

DAMER

Joan HØjer Andersen Lillian Christiansen Grete A. Larsen' Elsa Petersen Lissi Carlsen Gerda Raben

MOD FYN

Til unionskampe n mod Fyn, som finder sted i Århus den 16. november, havns Bowling Union udtaget fØlgende hold: Ib Ibsen, Viking, Flemming Viking, Bent Pedersen, Erling Nielsen og Per Nybro Christensen, alle Kaj Skarving, Georg Jensen og Verner Nielsen, Sisu, og som reserve s tr crn, Sisu. Der spilles kun herrekamp mod Fyn.

JfJlETIl8fJD

FRA

har KøbenBucha rdt, Tel-Star, Svend Jarl-

SKOVGAARD

BOWLlNCDRESS

10°1 RABAT PA ALLE

Tlf (08)172384

Overtrceksjakker 9


N.M. )i,••. t Clu'istclIsell liillgha"e"ej 25 .(obcllha" •., lo

IIlsæjtclser

Ib Ibsen blev overraskende nr.1 ved landsholdsudtagelseskampene til N. M., som resultatmæssigt ikke nåede de samme højde r s om sidst. Et par af de hidtidige landsholdsspillere gled ud, og de gævt kæmpene bowlere fra den sjællandske union fik en herre med.

og bcgra,'clsea' 211410

IIUtt"rlukhrUf'

:Jllil

~).l

Det nytter ikke noget, at det overses,at landsholdsudta Olle Petroleum gelserne er både anstrengenOllefvr Fvringsolie de og dyre for de implicere parter, og dette be r betyde, D</>gnvagt1/1'0 - 1 / 5 ..... at udtagelsesformen tages _:;:;:;:;:.::;:.; EOVARJM:E Ji~i::::::::::::::;:' op til revision. er

go' va.rme

.:.:::::::::-: •.:...

Byvej 52 Stenlose ••••• For bedre

o

Telefon (03·321)

der er service

og hurtigere

450

til forskel

s e r vle e

ST. KONGENSGADE Telefon

71 • K0BENHA 151551

- Telex

VN K. 9222 kh.

JEG HÆLE FORVANDLER MEN'S DE GÅR OG HANDLER

ø

H,' Abrahamsen

Skotojsrepa,.alion 0stergade 6 • Frederikssund Kun bedste Materialer anvendes

La ndsholds udtagelseskampene i forbindelse med udtagelse til Nordisk Mester skab faldt sammen med fem-mandslandsholdets finalekampe i Europacuppen, og de fem måtte derfor spille deres kampe for Freder ik s sunds og Rødovre 's vedkommende pli andre tidspunkter end alle de </>vrige, men det lykkedes at hemmeligholde resultaterne for de fem, og der var spænding til det sidste om, hvilke otte der skulle repræsentere Danmarks herrer og hvilke fire de danske damer. Og det viste sig, at der k orri nye navne med. Ib l b s e n var en af disse, og han overraskede ved at blive klart nummer 1. Med et resultat på 6094, og fint spil i alle om gange skal han nu føre feltet an ved mes t c r s kab e r ne i Oslo. Hos herrerne lykkedes det endvidere endeligigenFlemrning Buchardt atvære med i toppen, og på en tredieplads med 6013 blev han kun overgået af altid velspillende B e n t P e t e r S e n. Også E r l i n g Ni e l s e n, vendte frygteligt tilbage, og Jylland fik i K nud Theis også en mand pli holdet.


HOLDET SJÆLLAND

UDTAGET DE ØVERSTPLACEREDE

FIK EN MED

Det lykkedes endeligt for Sjælland at få en mand med på landsholdet. Siden Frank Rasmussen har SBU ikke haft nogen herre på holdet, men L e if R a s m u s s e n, som mærkeligt nok slog sit dårligste resultat i Frederikssund, spillede sig ind pi!.en ottendeplads, og til en landsholdsplads. RESULTA TERNE

BEHERSKEDE

Det mest bemærkelsesværdi ge ved denne omgang landsholdsudtagelse var vel, at resultaterne ikke nå ede de samme højde r som sidst. Men det ka n skyldes, at det er foprst på sæsonen, og rnå s ke lidt, at udtagelsen er for e gå e t i "~ lidt s pr e t fægtning"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ib Ibsen Bent Pedersen Flemming Bucha rdt Erling Nielsen Per Nybro Christensen Knud Theis Kaj Skarving Leif Rasmussen

6094 6032 6013 6011 6002 5990 5917 5897

9. Georg Jensen

5875

10. Poul E. Larsen 11. Alex Larsen 12.John Thomassen

5865 5822 5812

KUN FIRE DAMEPLADSER

DAMER

Damerne kæmpede om fire pladser, og dem tog Kopbenhavn sig af. Kun A n n i e T h e i s b r ed den kebe nhav ns ke enevælde i kraft af sin 5. plads og reservetjans. Men ellers var det kendte navne. som tilspillede sig pladserne.

1. 2. 3. 4. 5.

Joan H. Andersen Lissi Carlsen Lillian Christiansen Gerda Rasmussen Anni Theis

6. Vibeke Rab e n 7. Elsa Petersen 8. Janny Nielsen

LEIF RASMUSSEN

FLEMMING

BLEV:

HERRER

BUCHARDT

5584

5555 5552 549'1 5469 5407

5385 5384

DAMEHOLDET, som skal repræsentere Danmark ved de Nordiske Mesterskaber i Oslo. Fortsættes side 22 1'l


ÆREFULD 2.PLADS TIL LANDSHOLDET DANMARK PLACEREDE SIG SOM NUMMER TO I FINALEN I EMILIO DE MIGUEL CUPPEN - GODT ARRANGEMENT, HVOR KUN MANGLENDE DELTAGELSE AF DET ENGELSKE HOLD SA TTE SKÅR I GLÆDEN.

Det lykkedes lJanmark at placere sig på en ærefuld 2. plads i finalen i Europa-cuppen, som fandt sted den 19. og 20. oktober i Augsburg i Vesttyskland. England stillede ikke op, og det satte en lidt trist k ul e r pil. arrangementet. Så ve l de del tagende hold, s om arrangørerne havde glædet sig til at forny bekendskabet med de velspillende englændere, med verdensmesteren David Pond i spidsen, men epbo e r ne sendte afbud'i god tid' - nemlig 24 timer fepr. Men arrangementet var derudover ganske perfekt. Alt klappede som det skulle, og der var megen ros til de lokale folk, SOlD havde haft det s te r s te slæb, og som oveni købet må tte stille hold i sidste ep.jeblik. Danmark Italien " og og vandt til a lt s nok til 12 å

spillede sin fcprste ka rrrp mod vandt, tabte derefter til østrig slut over BC Augsburg. Detvar en 2. plads,

Res ultaterne

blev:

Da nrria r k Italien

2560 2451

Østrig Augsburg

2538 2498

Danmark Østrig

2457 2658

Italien Augsburg

2592 2471

Da nrna rk Augsburg

2454 2120

Slutstillingen: 1. Østrig Z. Danmark 3. Italien 4. Augsburg

6 point 4 point 2 point O point.


UNGDOMSSIDEN

• UNGDOMSSIDEN

• UNGDOMSSIDEN

UNGDOMSSIDEN

• UNGDOMSSIDEf

ftnesterskaber i1969 Det er blevet besluttet, at der i denne sæson ska l afholdes forbundsmesterskaber for ungdoms spillerne. Forbundsmesterskaberne , som er at ligestille med danske mesterskaber, finder sted i Rødov r e Centrum, den 29.marts 1969. Der vil senere finde orientering sted om de nærmere regler, idet det dog kan fast s Iå s , at KBU vil få overdraget arrangementet. Kun spillere med ungdomslicens vil f§. adgang til mesterskaberne, og dette er den dy-

bere baggrund for, at mesterskaberne ikke falder sammen med afholdelsen af Danske mesterskaber i Ålborg. Jyllands Bowling Union har ingen tilmeldte ungdoms spillere, vistnok fordi man er i den tro, at der skal betales licens for disse, hvad der som bekendt ikke skal, og man har derfor ment,at det· ikke kunne forsvares at lade mester skaberne for ungdoms spillere afholde i Ålborg. Men altså: nærmere følger.

SKAL MED TIL STIEVNE De stævner, som Dansk Bowling Forbund lægger navn til i begyndelsen af december, nærmere bestemt i week-enden 7. 'og 8. december, og som skal afholdes i alle danske haller, vil også indeholde ungdoms rækker. Allerede nu er det vel på tide at forberede deltagelsen lidt, og a t samle deltagere. Om de nærmere omstændigheder henvises til x ungdomsudvalgene .i de lokale unioner.

SUCCES MIDLER Der udfoldes i <f>jeblikket store bestræ belser for at skaffe midler til at kunne arbejde videre med oprettelse af ungdomsafdelinger. Mange planer er under overvejelse, og når de endeligt foreligger, vil vi vende tilbage til sagen.

*

KBU's turnering for ungdomsspillere, i hvilke deltager spillere og hold fra SBU,er i fuld gang. Det er vist ingen overdrivelse at sige, at den er en stor succes.Deltagelse af sjællandske hold er en ting, som har sat ekstra kolerit på kampene, og det faktum, at der spilles ude- og hjemmekampe, har givet turneringen et friskt a ns t r øg , HUSK - at det høje s te res ulta t der vil blive slået indtil den 1. januar, vil blive taget som dansk ungdoms rekord. Det gælder altså om at "gå til rnak r one r ne " I

Der er ikke noget at spille om !

*

OPEL TAGER KEGLER HVER

SE . PRØV· KØB DEN hos

GANGI

Carl Weinreicb A/s Automobilhu •• t Frecloriksværkvei

Prøv den før Deres nabo

TIl. Frederikssund 103

2

31 24 33

salgschef Ole Trier Privat: Jægerspris

4J5


Starter De med opsparing yder sparekassen lån

FINALEN

- De har al1ld spiHokll$SCntnWlhcdo(

Frederikssund

Sparekasse

Fil-Uh!! Ja:~~'SP'lt. unee 5un~bv StIbLy. Sttnlnt. Ve~u ug IIht'iHe

HERREMAGASIN HE~RE-

OG DRENGE-

EKVIPERING

Jernbanegade

Frederi kssund

21

....hvor mænd mødes!

311360

Man hygger sig på

Der er gammeldagshygge. .Vi glæder os/ til at se Dem

Med venlig hilsen ENA og GORDON NIELSEN Telf. Femhøj 174

BOWLlNG:"jOURNALEN Medlemsblad for Keb enhav n s Bowling nion og Sjællands Bowling Union.

U-

I REDAKTIONEN:

DRØMMEREJSEN TIL MEXICO YUNDET Alf GEORG JENSEN, SISU. Den med spænding og forventning imcpdes ete finale i COCA-COLA turneringen, eller INTERNA TIONAL MASTERS BOWLING CHAMPIONSHIP, blev for den danske afdelings vedkommende vundet af Georg Jensen Sisu, der som hovedpræmie får en rejse til verdensfinalen i Mexico. Darunarksfinalen blev spillet mellem de otte, som i de indledende kampe i AMF hallerne, havde kvalificeret sig dertil, og blev spillet efter Petersen's system. Pe te r s e ns system spilles på den måde, at hver deltager spiller to gange mod hver deltager, og siHremt serien vindes, tillægges 50 kegler til serien. På denne måde vandt Georg Jensen r ejsen, og resultatet blev i~vrigt: (tallene i parantes markerer hvor mange af det samlede kegletal der er s Iå e t ved tillægget på de nævnte 50. ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Georg Jensen 3238 {550) Torben Hansen 3041 450) Henning Quie 2955 450) Torben Wiirtz 2926 !400) John Thomassen 2853 300j Anders Mortensen2729 250 Bjarne Hedegård 2568 200 Willy Schmidt 2435 200

Finalen fandt sted i Re dov r e Centrum, og den blev en festlig afslutning på de mange indledende kampe, hvori der har deltaget s pillere fra hele landet.

VIBEKE RABEN Br endbyve s te r Strandvej 15 2660 Br~ndby Strand - tlf.:73l6l5 dag: . tlL:411267 JOHN GRAUENGAARD Rosenvænget 2 - '3600 Frederikssund 3600 Frederikssund tlf.:(03) 3f 18 90 ALEX LARSEN Nyvej, Gerlev 3640 Krogstrup JOHN JØRGENSEN Roarsvej 5 36.00 Frederikssund

(ansv_) tlf. :(03) 31: 24 72: De tre

14

cpverstplacerede.

,


ANMARKSTURNERING

ARTIG

OVERRASKELSE:

MASCOTslog TELSTAR

De sjællandske hold kom for første gang i kamp i oktobers omgang i danmarkstur neringens zone I, og det må siges, at der i disse kampe var et par artige overraskelser: den største, at Mascot kunne slll. Telstar, og den næststørste, at dameholdet i Strike var i stand til - oven i k eb e t med et nydeligt res ultat, som er det hidtil bedste i t ur ne r i ng e nj-a t slil. R. K. B. K. Hos herrerne spillede endvidere LR 64 og V. S. K. med det resultat, at sidstnævnte vandt temmeligt stort, og hos damerne blev Mas cot s l å et , omend knebent, af de stærke damer fra SI SU.

Rødovre lavede 2657, fortsatte gene spil med 2597:

STRlKE - R. K. B. K. Også Strike lagde kraftigt ud, og s pille de sig til et ganske pænt forspring allerede i første serie. Og forspringet e ge de s i de to resterende serier, så l ed e s at det lykkedes det godt spillende hold at s core det hidtil !IØjeste da rrie r-es ul ta t, og hjemføre endnu to point til Sjælland. Li s s i A nd r e-. s e n, som i meget lang tid ikke har r or t er. bowlingkugle, var hentet frem, og hun kvitterede med at spille nydeligt og placere sig som nr. 2.

MASCOT - TEL-STAR Det viste sig hurtigt, at det ikke er uden grund, at Mascot er befæstet som den absolut stærkeste herreklub pil. Sjælland, og allerede i første serie gik holdet fra TelStar, SOUl iøvrigt stillede op i .næst-stærkeste opstilling i dagens anledning. Mascot øgede sit forspring i anden serie, men TelStar skabte spænding om resultatet ved en enorm slutspurt i sidste, hvor holdet ind hentede omkring 80 kegler, men aItsll. ikke nok. Kampens resultat korn vist ogsll. overraskende for de sejrsvandte S pillere i den københavnske klub, som ikke har tabt e n betydende kamp i to <11', møn var yderst velkommen i Mas cot.

LR 64 --

V. S. K.

Som så ofte fØr spillede nerverne det andet herrehold fra Sjælland, LR64, et puds, og holdet var ikke til at kende med en lidt svag indsats. Det var tydeligt, at den uvandte spilleform generede sjællænderne. Den passede imidertid V. S. K. fortrineligt, og det københavnske hold, som sidste gang i

det homo -

MASCOT - SISU Der var spænding .i damekampen rne Il em Mascot og Sisu. Holdene stod godt til h i na . den, men Sisu beviste endnu en gang sine bowlingegenskaber, og vandt sikkert, orn end knebent. RESULTATERNE Mascot Tel-Star

2604 Verner Siwert 2569 Helge Hansen

LR64 V. S. K.

2483 Carlo Hansen 2597 Benny Nielsen

56'! 556

DAMER Strike 2406 Alice Bja r nø R. K. B. K. 2233 Gerda Rasmussen

554

Mascot Sisu

486 571

2271 Henny Siwert 2331 Vibeke Rabcn

532

15

i


Sig HUN ER UERSTATTELIG ASSURANDØR HANSWORCH Jembanegade TeU. 311910

15

Der er kun eet ismejeri

MILTON's RoskiIdevej FREDERIKSSUND

ålmer kiP

tlf.311829

TOM's MOTORFORRETNING

Nygade 4 Frederikssund

3Jl049

ARKITEKT Børge Buur .Lllle.,.ng.pr'Jag.ra~Prl. Til. JÆGERSPRIS

.

3S3

.

~':'

Ombetrækning Salg af nye møbler

JÆGERSPRIS MØBELFORRETNING LEIF ANDREASEN

16

25 . Telf. Jægerspris

410

r,

., L~

Ahornvej

*'.

..

"-_

nærmer tiden Kcpbenhavns Bowling Union udsender i cpjeblikket kontingentopkrævninger til klubber, ne, og belcpbet skal være indbetalt inden 1. december. Det er en kendt sag, at Kebenhavns Bowling Union "kl{>rer" med en for medlem merne yderst behersket kontingent. Til en sammenligning kan nævnes, at kontingentet i SBU er mere end 1/3 hcpjere end i Kcpbenhavn. Med en mindre indtægtskilde i år end tidligere - tabet af Rossini bet ed 'I{>konomisk en del for KBU - er det endvidere af yderste vigtighed, at kontingentet kommer ind til tiden, og på den og ovennævnte baggrund, er det betimeligt at bede klubberne ornat betale rettidigt. Manglende indbetaling betyder fortabelse af flere rettigheder, bl , a. spillemæssigt og stemmemæssigt. Også SBU vil i meget naer fremtid ud s ende opkrævninger, og her skal indbeta ling være kasseren i hænde senest 1. januar. For begge unioner gælder det, at kontingent er en så vigtig og vital forudsætning for overhovedet at kunne drive arbejdet, at alene dette skulle kunne medvirke til at der ingen restancer bliver i år.


12

tolvere for enhver med interesse for praktiske emner: biler, både, foto, radio, tv, elektronik, flyvning, rumfart, træarbejder, modeller, hobby og meget andet.

Hver måned kr. 3,85

?c=-~ Særtilbud! 3 numre gratis! o (Q

Vi tilbyder herved læsere af danske skole- og ungdomsblade abonnement for 1/1 år (12 numre) til kr. 34,00 D - for 1/2 år kr. 18,50 D

$

Send PM til

c c.

::I

c. S' c.

Adresse Beløbet opkræves portofrit pr. post


·.

Happy days...huskes med Kodak Instamane kamera' ,

»:

-,-'

-Lad sjove timer leve .. : vennerne, som de ser ud i dag - lejrturene - festerne alt det' meget, der sker netop NU - er dejlige mindsrat have før altid. . Med et Kodak Instamatjc kamera får De gode billeder i dejlige farver lynhurtigt uden besvær » derfor er det blevet verdens mest populære kamera.

,

.,,'.1

.

,

Et Kodak Instamatic kamera har ingen overflødig mekanik. Læg blot filmkas-setten i - og tryk af. Så enkelt er det. Og indendørs sætter De en blitzternihg på og tager liges~ let 4 billeder uden at skifte pære. Også De vil Husk det med få variqe glæder af verdens mest populære kamera, Se det hos fotohandleren spørg.efter Kodak Instamatic - til priser fr~ ca. kr. 50.-

Kodak InstamaQcO- verdens populæreste kamera


8 baners hal Bowlingklubben S. A. S. (Spares and St r ikes) hø r er til en af landets mest aktive. Den adgang klubbens medlemmer har til at komme rundt omkring i verden har betydet, at klubben betragter det som en dagligdags foreteelse, at spille kampe mod holdi Los Angeles, Paris og Thule, men det kan somme tider være mere besværligt, at spille i Rødovr e, på grund af den lange rejse fra Kastrup. Men nu er disse problemer ved at nærme sig sin l</>sning,idet der i SAS-hotellet som er under opfe r els e i Kastrup, skalindrettes 8 bowlingbaner, og ikke alene de nuværende medlemmer i S. A. S. , men også de mange medlemmer fra andre klubber bosiddende på Amagers sydspids, v.n kunne glæde sig. De otte baner vil betyde en kærkommen udvidelse af kapaciteten i K</>benhavnsBowling Union, og i lebet af få r vil der i virkeligheden være flere, dejlige bowlinghaller i området. Rossini med de 20 baner s tå r i næste sæson efter planen klar. Der' er endnu ikke taget stilling til, om det skal være AMF eller BRUNSWICK der skal installere banerne i Kastrup. Held og lykke ~

MODERNE frisure

• J\<.: t~•• •

~ffirn~rnSAlONlN ROSKILDEVEJ

100

Spedalforretning

FREDERIKSSUND

N I LFI S K

for

KØL~:::tlM

& SER"CE ~

. Vaskemasldnf1lr

.SINGER . Symas!dne

Madsens Hushjælp Havnegade

17

Telf. Frederikssund 108

å

Nyt spil Samtlige klubber i KBU og SBU kan il</>bet af november forvente at modtage indbydelse til en turnering i Frederikssund,der er speciel i sin art. Der er tale om en parturnering, s om er inddelt i puljer, og om. at samtlige kampe skal spilles på hverdagsaftener. Det mest bemærkelsesværdige ved turneringen vil imidlertid blive startgebyret, idet man på grund af i me dekomme nhed' af hallens ledelse, har fundet frem til en pris s om simpelt hen slår alle rekorder. De detaljerede omstændigheder er ikke castlagt på nuværende tidspunkt, men nærmere vil altså fremkomme. Ffnalen i såvel den Sjællandske som i den Kebenhav nake Cup-turnering finder sted den 30. november. Det relativt sene tidspunkt, Bowling-Journalen i denne må"ed udkommer på har betydet, at der ikke har været nogen mening i at uddybe KBUCUPPEN, men nærmere f</>lgeri dec. udga-

Frederiksværkvej

,.

Frederikssund

Skrivemaskiner Regnemaskiner nye og brugte gerne konto

Havnegade 7 ~a'l{/.

~n'J{/.l$lZn

Telefon Frederikssund

TAL

Distrikts chef BØRGE SVENDSEN STENGADE, HELSINGØR (03)212134 Forsikringsaktiesc

3110 10

FORSIKRING

MED IS~cl

bet

NORDEUROPA

v e n.

19


B. K. B. 36 Alfred Christensen, Tlf. (01) Henv. Holger J<t>rgensen Lucernevej 457 Re dovr e - Tlf. (01) 41 0458

KlUB BK STARLET Hanne Mader Ve r a s Alle 27 Va nl e s e - tlf. 74 32 42

~ BOWLING Laur. Jørg'en Oh l s e n V. Bellahøj 10·3C B'r o ns h rs i - T'l I. BE 8989

.-------,«.---------------~----------------------------+-------------------------~ BK SISU William Raben Rosenlunds Alle 9 A Va nl ø s e - tlf. 74 00 54 BK TEL-STAR Ejben Henriksen Østerbrogade 78 Kbh. ø - Tlf. TR.

4065

BK TAXA Knud H</>jerAndersen B jælkes Alle 37 Kbh. N - TIf. : TA 2403

9. JULI Benny Blankensteiner .l3låmunkevej 29 NV B.B.K. Hans Faurholt Plantevej 31 Søbo r g - Tlf. Sø 830

8K DINO .<,ai Endahl Peter Hjortsvej 18 Z500 - Valby - Tlf: VA 5607y

30 2

BK SAS Karl Feldt Tårnbypark Alle 5 Kastrup - Tlf: 51 40 98

BK THOR Benny Holm Lupinvej 15 BI ou s t r ø

FLINTSTONE Kaj Øelund He rl c v Hovc dua de 152 Herlev - Tlf: 51 <t8

BK HUGIN Bjarne Scpgaal'd Hasselvej 8 Frederikssund - Tlf.

HERLEV BOWLING KLUB Fdm:Gunnar E. Jensen Henv. Viggo Hansen Tornerosevej 83 Herlev - Tlf (01) 94 52 56

BK FORTUN Gunnar Christensen Alder s hvile vej i 21 Bagsværd

HELLERUP BOWLING KLUB Ole Hansen Jægersborg Alle 131 Gentofte - GE 71 41

BK EGEN Henning Simonsen Dannebrosvej 6 Ølstykke - Tlf. : 388

94

BK CENTER Helge Simonsen 1. G. Schmidts Alle 7 B Hvidovre - tlf. 75 46 34

BK KVIK Arne Pedersen Madurnvej 22 Rødovr-e - tIL

B 64

Keld Cronquist Egilsgade i Kbh. S - SU 2139

BC BARNEY Gert Engelhardt Hjelrnsgade 8 Kbh. Tlf. : RY 94 05

G.B.K. Arne Peterson Skodsborgvej 302 ~850 Nærum - Tlf: 80 23 02

BRH. SPOR T 66 Ha ns Enevolds en Hol s te inbo r gvej 14 Vanlose - Tlf: 74 26 47

BK HOOK Ralf Donde Nyskiftevej 15 Rcpdovre - tlf. : 70 74 52

BK66 Lizzi Reuss Strandjægervej 45 Dragcpr - Tlf: 53 26 07

BK JUMBO Jan La r s s all Ornl'Vl'j 15, -I tv Ko ho nh a v n NV

BK STRIKE Alice Bja rrie Frederikssundsvej Ste nle s e - Tlf. StI.

91 03 90

ø-

d

.Al

l

er e

d

1921

V.S.K. Henning Hansen Palnatokegade 1 IItv. V - Tlf. Vester 3125 BK LR64 Leif Rasmussen BI</>devej 1 - Frederikssund Tlf. 31 13 48

TOM

------~------------------------~ 3M

BK BAM-BAM Erik V. Nielsen Lundebjerggårdsvej 182 Skovlunde - Tlf: 58 24 99

Preben Christiansen akkekammen 20 B'r ønsh e] - Tlf. (01) BE 4521 BKK 38 Flemming Jensen Damagervej 5A København SV


Halejer

MAC LENNAN

Når man tager et overblik over den belægning der er i de danske bowlinghaller, sI!. overfladisk det end af omstændighederne er tvunget til at være, vil man se, at RCPDOVRECENTRUM er den hal, hvor der sker mest. Og hvis man kigger lidt på , i hvilken hal udenomsfaciliteterne taler mest til vi bowlere, især hvad a ngå r priser i restauration og samarbejdsvenlig 'he d hvad a ngå r bowlernes festligheder,ja, sI!.vil de fleste nok stemme pi!. de samme lokaler - dem der er i RCPDQVRECENTRU,M. Os bekendt er hallens ledelse også den der er mest positiv stemt overfor unge som andre i lidt mere" sat" alder, og Lede.Is en der er i hvert fald den der tydeligst markerer, at det er nødvend~~tat kunne arbejde gnidningsløst sammen. ' Endvidere har hallens ledelse aldrig været bange for at deltage i puljen på både den ene og den anden rnå de , og i det hele taget synes det som om,at de vanskeligheder som ikke er ubekendte for andre haller i forbindelse med union ctr. hal, aldrig har været gældende for Rødovre Centrum. Nu har den mand, som har været hove då r s ag en til det frugtbare samarbejde, MAC LENNAN med fornavnet ERIK, overtaget RØdovre Centrum's bowlinghal efter fra ha ll ena start at have virket s om forretningsfører for denne. MAC LENNAN har udtalt til pressen, at han nu er millionær. Det har fået os til at spørge undrende: Hvordan skal det fo r s tå 's ? - Det skal for s tå s på den må de, at min gæld er langt over millionen, men det skal samtidig understreges, jeg har erhvervet hallen til en absolut favorabel pris. Den kostede i sin tid 4,5 mill. at opføre, og overtagelsussum men har været regulær, og med en passende afskrivning som baggrund. - Hvor meget omfatter kØbet set·? - Alt i hallen, maskiner, baner, relitauration, inventar,lejemctlja, alt. - Men der vil vel ikke ske ændringer i den daglige drift? - Det vil være svært at motivere en ændring. For selvom det skal erkendes, at der virkeligt skal tage.s.fat, synes jeg da selv, at det er et godt arbejdende team vi har her i Rødovre. De er alle Vellidte af bowlerne, og alle interesseret i både hallens og sportens trivsel. - Både Du og Sofus Ne r ga a r d er meget i Århus for tiden. Er der noget i vejen derovre ? - Det er et s pe r gs rnå l , som jeg vanskeligt kan besvare - bl , a. fordi der er en samlet offe ntfi gge r els e omkring hallens fremtidige drift på trapperne, men så meget kan jeg sige, at hallen er afhændet, og at vores opgave for øjeblikket er, at få de nye ejere i gang på den rigtige måde. Nej, der er ikke noget opsigtsvækkende i vejen i Århus, og ejerskiftet der ovre betyder ikke nogen væsentlige ,ændringer i hallens drift. Bl. A. fortsætter Mogens Mathisen da også som daglig leder. Det bliver nogle store opgaver, både Mac Lennan og hans hjælpere, sjcal tage sig af i de nkornrne nde tid, men med det kendskab vi har til såvel deres evner som energi, fØler vi os overbeviste om, at opgaverne vil blive løst og løst tilfredsstillende. . 21


t 7. NOVEMBER er en for bowlerne travl rn.åned, og adskilder sig i år ikke meget fra de e v rå ge års efterårsmå ned. Her en oversigt over månedens arrange menter i SBU, KBU og RØDOVREHALLEN

9. -10.·:Cupstævne 17.

16.

- Herrer - KBU :Cupstævne - Darn.er - KBU :Stafetlq,b for damer - RØDOVRE Der spilles med 4 mands hold, 4 serier. Deltage kan kun klubhold. . Det hold, som fq,rst er færdigt til deles max. point 5, nr. 2 får 4 o s v. Der gives endvidere 1 point for hver 500 kegler der scores og 1 point for alle serier over 170.

LANDSHOLDSUDTAGELSEN ANSTRENGENDE

(fortsat

fra

Det vil være forkert at overse, at landsholdsudtageisen i den form den nu har er både dyrt og ans t r e n.gend e for de implicerede parter. Dyrt for lokalunionerne - ja så dyrt, at det vil væ r e- e t s per gs må I, om den mindste fortsat kan skaffe rn.idlerne til fo'r e ta ge ne t, og vel også en kende for kostbart for de deltagere, som er med landet rundt. Anstrengende for spillere og ledere, og fq,rst og fremmest ytrer dette sig på en forståelig - aftagende interesse for de q,vrige ting, som sker i bowling: danmarksturnering, stævner m.v.

••

•• ••

30.

:Unionskamp,.SBU-JBU - herrer damer . :Cupfinaler i KBU og SBU

16.

:Unionskamp

KBU - FBU

Om tidspunkter og sted henvLses til Bow-ling Journalen nr. 10 - september måned.

Lad så være, at der finder den rn.est retfærdige udtagelse sted - det' vil være van.s kel i gt at betvivle - men man be høve r ikke at være profet for at finde ud af, at det i det lange lq,b kan være vanskeligt at skaffe både penge og spillermateriale til enså omfattende udtagelse. som der dels i q,je blikket er på programmet, dels når et formodet udvidet landskamps samarbejde,vil kræve endnu flere udtagelser. Og det skulle vel ikke være en urn.ulig hed at finde' frem til et system, som vil tilfredsstille kravene til retfærdighed og rigtigt valg, s å Ie de s , at unionerne kan få lejlighed til at koncentrere </.>konorn.iskind sats på mere almene formåL

Byvej 6·Stenløse

NÅR DET ER

KONTORAR TIKLER PAPIRVARER

TRYKSAGER

TLF. : (03) 32.1 Ste nl e s e 1033 -

22

og

side 11)

OG DYR T

v] JOHN JØRGENSEN

24.

:Stafet1</.>b for herrer - RØDOVRE Samrn.e proportioner som for damer med fq,lgende undtagelser: Der s pilles 5 mands hold, og der er endvidere inddelt i to puljer: A B spillere og C-D spillere. Pointfordelingen omtrent den samme som for damehold. For begge gælder, at der tildeles minus point, hvis der fremkommer serier under 125, og hvis grinden (kegleskraberen) rammes.

•• •• •• •


SiDST...• MEN IKKE KLUBVEJVISEREN

IGEN

SNIT FRA 1. NOVEMBER Ved udtagelsen af det hold, som næst omgang skal kæmpe om Ia nds hol ds pla.ds e r ne , vil gennemsnittet fra 1. november være det grundlæggende. Næste landskamp gælder Sverige, og udtagelserne finder sted 15. - 16. og 22. -23. februar 1969. SNART STOR T OPLAG -Bowling- Journalens oplag stiger stadig. I denne måned passeredes 1. 500 eksemplarer, som for hovedpartens vedkommende fremsendes direkte til bowlere i K\,>benhavn og på Sjælland. OMKRING DE N 1. Det hedder i præmisserne til bladets udsendelse, at det skal udkomme omkring den 1. i må neden. Dette er fas tsa t fordi vi jo gerne vil have de sidste nyheder med. Men det kan ind imellem komme til at betyde, at bladet f\,>rst er ude omkring den 6, 7. i måneden. Som for eksempel i denne rriå n ed,

Tilligemed andre tin,g, er udsendt en opfordring fra KBU til de klubbe r , som endnu ikke har tegnet annonce i klubvejviseren her i dette blad. Der peges i rne dde l s en på, at det er nødvendigt at tage forholdsregler til fortsat </>konomisk baggrund, fØr skaden er sket, og på, at bladet ikke· belaster medlemmernes \,>konomi væsentligt i forvejen. Henvendelsen beder vi omr-at klubberne vil tage sig efterrettelig, og om, at den vil resultere i, at annonce tegnes: I :praksis kan annoncen indtelefoneres på Tlf (03 321) Ste nl øs e 1033, eller den kan sendes til enten bladets eller unionsfor mandens adresse. Regning på annoncerne udsende~ kunhver 3. måned, og de mange bække, som kluban-· noncer er, bliver til en å, som vil medvirke til, at bladet fortsat kan udkomme. ADRESSEÆNDRINGER Der er anledning til at understrege, at adres seændringer ikke skal meddeles administrationen af Bowling-Journalen. Ændringerne vil automatisk finde sted, såfremt de blot er meddelt postvæsenet.

23


DERES

MURER TELEFON

34 49 03 .Det er ·her .

De kan købe den økonomiske, driftsikre og sejlivede VW som De ikke kan undvære. De er velkommen til at bese 'og prøvekøre VW hos os.

øOESEN-NIELSEN VW AUTOMOBILER

&. ERIKSEN

Skorstene Omforandringer MURER.MESTER

K. J.ACOBSE·N Hulgårdsvej 81)3· 2400 NV

- FREDERIKSSUND 1001-1602

(Det kendte rnøllebrød)

EN SPECIEL

NYDELSE ...

Fås i Herlev og Rødovre kun hos

BA6ERI&CAFETERIA Postadresse

Herlev Torv 27 tlf. 940123 (Privat 94 23 34)

Rødovre Centrum tlf. 411442

Profile for Bowleren

Bowling Journalen - Nr. 11 (1968)  

Redaktør: John Jørgensen / John Grauengaard

Bowling Journalen - Nr. 11 (1968)  

Redaktør: John Jørgensen / John Grauengaard

Profile for bowleren
Advertisement